SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:hb-4552"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:hb-4552" > Kompetensbeskrivnin...

Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård.

Wireklint Sundström, Birgitta, (författare)
Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap, Prehospital akutsjukvård
Högskolan i Borås Institutionen för Vårdvetenskap. (creator_code:org_t)
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening., 2012
Svenska.
Läs hela texten (fulltext)
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Historiskt sett har ambulanssjukvård till största del utförts avicke legitimerad personal1. Under 1960-talet påtalades behovav vårdutbildad ambulanspersonal för första gången men förstår 1982 skrevs ambulanssjukvård in i Hälso- och sjukvårdslagen(SFS, 1982:763). Under 1980- och 1990-talen gjordes betydandeframsteg inom akutsjukvård och medicinsk behandling vilketökade efterfrågan på en utbildning som kunde ge kunskaperbåde inom omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap(Suserud, 2005; Suserud & Svensson, 2009).År 1997 fastslog Socialstyrelsen att sjuksköterskorsyrkesutövning inom ambulanssjukvård utgör ett specialområdeoch utarbetade därefter den första kompetensbeskrivningenför sjuksköterska inom ambulanssjukvård. Samma år färdigställdesen vidareutbildning inom akutsjukvård med inriktningmot ambulanssjukvård omfattande 40–45 poäng, som år 2001övergick i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning motambulanssjukvård omfattande 60 högskolepoäng (hp). Det ären reglerad utbildning som ger yrkesexamen på avancerad nivå,samt en skyddad yrkesbeteckning. Utbildningen kan även, efterexamensarbete på avancerad nivå (15 hp), leda till en magisterexameni omvårdnad/vårdvetenskap.Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan behöver utvecklaen handlingsberedskap inför oförutsedda och varierandeuppdrag, ofta med bristfällig information, i skiftande vårdmiljöeroch under omgivande förhållanden som ibland är ogynnsamma.Kompetensen omfattar vård av patienter med akuta vårdbehov.Det innebär både att snabbt bedöma och prioritera vårdåtgärderför patienter med livshotande tillstånd och vårda i situationersom traditionellt sett inte betraktas som akuta. Kompetenseninbegriper kunskap om sjuka och/eller skadade patienter i allaåldrar, med hälsoproblem, liksom barnafödande.Vårdarbetet präglas av ett etiskt förhållningssätt, vilketinnebär att möta patienten som en unik individ med individuellabehov och egna erfarenheter av akut sjukdom, skada ochohälsa. Att visa omsorg och respekt för patientens integritetoch värdighet är alltid viktigt men speciellt viktigt i vårdsituationerpå offentliga platser och i samband med flera skadade.Vårdmötet baseras på närhet och en strävan att försöka förståvad som hänt samt hur en plötsligt inträffad förändring påverkarpatientens och närståendes liv. Ett etiskt förhållningssätt förutsätterett personligt ansvar och förmåga att kunna åsidosättaett slentrianmässigt omhändertagande. Reflektion och handledningutgör viktiga redskap för att vidhålla ett medvetet förhållningssätti mötet med patienter.Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan skall medverkatill att patienten erhåller rätt vårdnivå2 via samverkan medspecialistvård, primärvård och kommunal vård. Ambulanssjukvårdutövas även i tvärprofessionella vård- och räddningsteamsom samverkar för att i en trygg och säker miljö uppnå störstamöjliga patientnytta. Det inbegriper att den specialistutbildadeambulanssjuksköterskan har den kompetens som en personcentrerad,evidensbaserad, jämlik och tillgänglig ambulanssjukvårdfordrar.41 Det skulle dröja till år 2005 innan Socialstyrelsen föreskrev att minst en av vårdarna ien ambulans ska vara legitimerad sjuksköterska för att möjliggöra läkemedelsbehandlinginom ambulanssjukvård.2 Inledningsvis prioriteras patientens vårdbehov av larmcentralen,som även dirigerar ambulansen till patienten.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Omvårdnad (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Nursing (hsv//eng)

Nyckelord

profession
Ambulanssjukvård
Integrated Caring Science
Integrerad vårdutveckling

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Wireklint Sundst ...
Om ämnet
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Hälsovetenskaper
och Omvårdnad
Av lärosätet
Högskolan i Borås

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy