SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:mau-13731"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mau-13731" > Kartläggning av nyl...

Kartläggning av nyligen nyanländas hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö efter etableringen. : Delrapport från MILSA 2.0

Mangrio, Elisabeth, 1978- (författare)
Malmö universitet,Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM),Institutionen för vårdvetenskap (VV),MILSA 2.0
Carlzén, Katarina (författare)
Länsstyrelsen Skåne,MILSA 2.0
Grahn, Mathias (författare)
Malmö Stad,MILSA 2.0
visa fler...
Zdravkovic, Slobodan (författare)
Malmö universitet,Institutionen för vårdvetenskap (VV),Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM),MILSA 2.0
visa färre...
 (creator_code:org_t)
ISBN 9789178770281
Malmö universitet, 2020
Svenska 101s.
  • Rapport (populärvet., debatt m.m.)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • BakgrundAtt som flykting etablera sig i ett nytt samhälle är ofta en långvarig process. Den börjar med att ansöka om asyl, orientera sig i och förstå det nya samhället, lära sig språket och komplettera tidigare utbildning eller utbilda sig på nytt i strävan efter etablering på arbetsmarknaden. Det svenska samhället har sedan 2010 ett strukturerat och individbaserat etableringsstöd som pågår under en period på cirka 24 månader efter beviljat uppehållstillstånd. Frågan vi genom studien ställt oss är hur väl rustade nyanlända efter genomgången etablering är för att ta sig an alla de utmaningar som väntar under den första tiden efter etableringsprocessen. Hur har situationen utvecklats, hur ser den fysiska och psykiska hälsan ut, vilken uppfattning har de av etableringen samt vidare om de fått ett arbete eller hur de ser på sina möjligheter att få ett. Dessa frågor är viktiga att få kunskap om i syfte att fortsatt kunna erbjuda ett behovsanpassat stöd i processen att etablera sig i Sverige.SyfteSyftet med undersökningen har varit att studera hälsa och hälsorelaterade faktorer bland vuxna nyanlända i Skåne som nyligen genomgått etableringsprocessen men även att undersöka om etableringsinsatserna bidragit till ökad delaktighet i samhället och ett närmande till arbetsmarknaden.Material och metodTillvägagångssättet för undersökningen har varit att utveckla ett övergripande frågeformulär på arabiska med fokus på olika frågor gällande hälsa, vårdbehov, boende, sociala relationer, våld, levnadsvanor, migrationsspecifika frågor, arbete och delaktighet samt sexuell hälsa. Urvalet som baseras på ett obundet slumpmässigt urval bestod av 10 000 individer boende i Skåne med födelseland Syrien eller Irak och beviljat uppehållstillstånd mellan 2012.09.01 och 2016.08.31. Vid beviljat uppehållstillstånd var de i åldern 20 till 64 år och bosatta i Skåne. Undersökningen utfördes under hösten 2018. Frågeformuläret skickades ut till respondenterna i form av pappersenkät med möjlighet att fylla i enkäten digitalt. Totalt antal svarande blev 3208, vilket innebär en svarsfrekvens på 33%.11SlutsatsUppehållstillstånd är mestadels beviljat under det första året. Kunskaper i det svenska språket är bristfälliga för många. Den självrapporterade hälsan är i linje med den övriga befolkningen i länet och den egna insatsen för att bevara god hälsa bedöms vara betydelsefull. En väsentlig andel upplever otillfredsställda läkar-eller tandläkarvårdbehov. Hälsorelaterade levnadsvanor som rökning och fysisk inaktivitet samt brist på tillit ligger högre än genomsnittet i den övriga befolkningen. Bristande förtroende förekommer för olika samhällsinstanser. Störst förtroende upplevs för barnavårdscentralen. Nästintill alla har haft en etableringsplan inklusive samhälls- och hälsokommunikation. Vad gäller etableringsplanen generellt höll majoriteten med eller delvis med om att planen innehöll relevanta aktiviteter. De utmaningar som observerades var aktiviteternas kvalitet och att dessa inte är utformade med hänsyn till respondenternas situation samt att aktiviteterna krockar med varandra. Avsaknad av socialt nätverk och bristande språkkunskaper ansågs av många som hinder för att komma in på arbetsmarknaden. Att komma in på den svenska arbetsmarknaden är en fortsatt utmaning för många.
  • BackgroundIt is often a long and time-consuming process for migrants i.e. refugees to establish themselves into a new society. This includes adapting to the new society within which they find themselves, learning the local language as well as trying to access the labour market. To facilitate this, in 2010 Sweden adopted a mandatory 24 months structured and individually based public support system for to facilitate migrants establishment in the country (once a residence permit has been granted). This research questions how well the group of newly arrived migrants i.e. refugees from Syria and Iraq is equipped to take on the challenges that await them after the mandatory period of establishment has ended. For example, has their situation improved? How is their physical and mental health status? How do they consider the establishment period? Are they employed or what are their thoughts on the possibility of becoming so? This understanding is crucial in order to ensure that there is a solid empirical foundation upon which to base an assessment of, and were necessary adapt, the establishment procedure in Sweden.AimThe aim of the survey has been to map health and health related factors among adult newly arrived migrants from Iraq and Syria in Skåne that received the public support for their establishment. In addition to this the research sought to determine if this support has contributed to increased participation in society as well as increased access to the labour market.Material and methodsThe survey was conducted using a broad questionnaire in Arabic which focused on different health related questions, care needs, living conditions, social relations, violence , migration specific questions, employment, participation in society as well as questions related to sexual health. The selection of respondents is based on a random sample containing 10 000 individuals living in Skåne who were born in Iraq and Syria. The research looked at those who had received a residence permit between 01.09.2012 and 31.08.2016. The age of the respondents was between 20 and 64 years when receiving the residence permit. The survey was conducted during the autumn of 2018. The questionnaire was sent out to the respondents as a paper questionnaire with the possibility to answer the13questionnaire online. In total, 3208 questionnaires were received resulting in a response rate of 33%.ConclusionThe survey found the following. The time period for receiving residence permit was usually within one year of arrival. A good level of Swedish language proficiently was only reported by a few respondents. The self-reported health status is in line with the rest of the population in the region. In addition, the participants recognised that the maintenance of their health was largely their responsibility, and was important. There were also some reports of unmet health needs as well as unmet dental care needs. Health related living conditions, such as smoking and physical inactivity, is more common amongst this group than the rest of the population. Lack of trust for different institutions is a challenge as it is more prevalent amongst this group than the general population. However, in contrast to this, there were high level of trust reported with regard to child health care centres. Almost all participants reported that they participated in the public support for establishment, including civic and health communication. The majority reported that the activities included in the establishment programme as being relevant. However, the observed challenges were not being sensitive to the various situations of the participants, quality as well as that, the activities overlap. Loss of social network as well as language barriers are considered by many as an obstacle for entering the labour market. Access to the Swedish labour market was reportedly a significant ongoing challenge for the participants.

Publikations- och innehållstyp

pop (ämneskategori)
rap (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy