SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:374c722c-e0c5-4307-8ea8-3f684e545d0e"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:374c722c-e0c5-4307-8ea8-3f684e545d0e" > Delaktighetsforskni...

Delaktighetsforskning och funktionshinder : Kartläggning av kunskapsläge och forskningsbehov med särskilt fokus på teknik- och designperspektiv

Hedvall, Per-Olof, (författare)
Lunds universitet, Lund University, Lunds Tekniska Högskola, Faculty of Engineering, LTH, Institutioner vid LTH, Departments at LTH, Institutionen för designvetenskaper, Department of Design Sciences, Certec - Rehabiliteringsteknik och Design, Certec - Rehabilitation Engineering and Design
Lunds universitet Certec - Rehabiliteringsteknik och Design. (creator_code:org_t)
ISBN 978-91-87883-39-2
Myndigheten för Delaktighet, 2017-09-04
Svenska 130 s.
Läs hela texten (fulltext)
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Begreppet delaktighet har idag en central roll i styrdokument och forskning inom funktionshinderområdet. Det har en gränsöverskridande karaktär och utgör en mötesplats på tvärs av forskningstraditioner och praktiksammanhang. Samtidigt är det ett komplext begrepp med många innebörder och delkomponenter. Syftet med denna kartläggning är att beskriva och analysera rådande kunskapläge för den forskning om delaktighet som genomförts inom funktionshinderområdet och de kunskapsbehov som forskare har pekat på samt att därtill föra en framåtblickande diskussion med särskilt fokus på design- och teknikperspektiv. Litteratursökningarna avgränsades till att omfatta översiktsartiklar. 47 översiktsartiklar ingår i kartläggningen. Översiktsartiklar används för att ställa samman teman och/eller evidens från ett flertal empiriartiklar. Att avgränsa litteratursökningarna till att bara ta med översiktsartiklar var ett beslut som är viktigt att ha i bakhuvudet för alla som läser denna kartläggning. Kartläggningen är en översikt av översikter. Det gör att det finns en övervikt i kartläggningen av forskning från de områden som arbetar mest med översiktsartiklar. En annan viktig avgränsning är att det enbart är forskning som använder ordet delaktighet (”participation”) som inkluderats i kartläggningen. Forskning som handlar om delaktighet men som inte använder det begreppet finns alltså inte med. Vidare avgränsades sökningarna efter översiktsartiklar till att enbart inkludera artiklar på engelska. Kartläggningen synliggör de utmaningar som finns för forskning om delaktighet. De författare som arbetar utifrån individens perspektiv gör det till övervägande del utifrån den definition av delaktighet som finns i WHO:s Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. De som däremot närmar sig delaktighet från samhällsperspektiv, med fokus på till exempel social inkludering, delaktighet i samhället och deltagande i arbete, gör detta med olika definitioner. I flera av översiktsartiklarna fanns det inte med någon tydlig definition av delaktighet. Den bild som växar fram är att delaktighet är komplext och flera av författarna beskriver svårigheter med att använda instrument för att mäta och jämföra olika delaktighetsaspekter. Den geografiska spridningen visar att länder i västvärlden dominerar. Fokus för forskningen har legat på aktivitet och delaktighet, användarmedverkan och deltagarbaserad forskning, delaktighet i fritidsaktiviteter, delaktighet i fysisk aktivitet och sport, delaktighet i samhället, delaktighet på arbetsplats, arbetsmarknad eller delaktighet i andra sammanhang, intrument för att mäta delaktighet, livskvalité, social inkludering samt teknik och design kopplat till delaktighet. De flesta av de granskade artiklarna berör omgivningsfaktorer på ett eller annat sätt och flertalet av dem berör mer än en typ av omgivningsfaktorer. Endast två artiklar har med någon form av användarmedverkan i arbetet med översikten. I den mån teknik- och designperspektiv finns med i översiktsartiklarna gör de det i första hand utifrån ett socialt sammanhang. Fokus ligger i första hand på människan och människans roller snarare än på tekniken och teknikens roller eller hur teknik och människa tillsammans kan stödja individen. Resultat och slutsatser i översiktsartiklarna presenteras i form av åtta teman: användarmedverkan och deltagarbaserad forskning, instrument för att mäta delaktighet, metodologiska aspekter, otydlighet och inkompatibilitet, policy, relationer och roller, stödjande och hindrande faktorer, samt teknik och design. För vart och ett av de olika teman ovan redovisas även det som författarna av översiktsartiklarna lyft fram som behov av fortsatt forskning. Sett ur ett teknik- och designperspektiv framstår ett antal trådar som extra intressanta att arbeta vidare med. Det blir tydligt att det behövs mer forskning om delaktighet som tar avstamp i samhällsperspektiv såsom levnadsvillkor, social inkludering och attityder, som motvikt och komplement till den stora individorienterade dominansen. Det är även angeläget med mer forskning som försöker att kombinera individ- och samhällsperspektiv på delaktighet. Utifrån en sådan skulle området kunna få en begrepps- och teoribildning som möjliggör växelverkan mellan individ- och samhällperspektiv på delaktighet och en fruktbar kombination av de båda. Till ett sådant kombinerat perspektiv bör även ett kvalificerat teknik- och designperspektiv adderas. En lämplig kandidat att börja med kan vara Universell utformning och delaktighet. Vad betyder Universell utformning sett ur individens respektive samhällets perspektiv? Det behövs mer delaktighetsforskning med inriktning på vardag och familjeliv. Det finns också få studier som fokuserar på hur individer erövrar delaktighet över tid och på andra longitudinella aspekter. Vad innebär det för individen att växa upp i ett mer öppet och inkluderande samhälle? Ett par av artiklarna tar upp delaktighet som process snarare än som slutresultat eller tillstånd och att det behövs mer kunskap om hur sådana processer ser ut. Slutligen blir det ganska uppenbart i resultaten från kartläggningen att användarmedverkan i arbete med översiktsartiklar om delaktighet kan vidareutvecklas.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Annan teknik -- Övrig annan teknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Other Engineering and Technologies -- Other Engineering and Technologies not elsewhere specified (hsv//eng)

Nyckelord

delaktighet
funktionshinder
kartläggning
design
teknik

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Hedvall, Per-Olo ...
Om ämnet
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Annan teknik
och Övrig annan tekn ...
Av lärosätet
Lunds universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy