SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "Kari Rönkkö "

Sökning: Kari Rönkkö

 • Resultat 1-10 av 31
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Rönkkö, Kari, et al. (författare)
 • Bad Practice or Bad Methods Are Software Engineering and Ethnographic Discourses Incompatible?
 • 2002
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Organizational problems in industry have evoked increased interest in empirical methodologies in the broader software engineering community. In this article ethnography and its relation to software engineering is addressed. Until now sociologists have performed the majority of ethnographic studies on software development. But how useful are these studies for software engineering? Ethnography emphasizes the members' point of view in order to understand the social. Studies from the members' perspective can be interpreted, as revealing 'bad methods' that do not work in complex work situations. From a software engineering point of view, they are just as easy point to the opposite as 'bad practice', bad application of existing methods. The objective of this paper is to promote ethnography and its contribution to software engineering by revealing the different research attitudes of ethnographers and software engineers. Possibilities how to combine ethnographic studies with software method improvement are indicated.
 •  
2.
 • Rönkkö, Kari, et al. (författare)
 • Digital teknik och socialt arbete att motivera socialt utsatta ungdomar med stöd avmotivationsappar och hälsoarmband
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Digital teknik och socialt arbete är en pilotstudie som syftat till att undersöka effekter av att använda aktivitetsarmband med tillhörande motivationsapp för att stärka ungdomars motivation till fysisk aktivitet och goda sömnvanor. Projektet har präglats av ett explorativt angreppsätt i det att vi undersökt hur introduktion av ny digital teknik mottas av olika målgrupper inom socialtjänsten.Forskning har visat sig att det finns en tydlig koppling mellan ökad fysisk aktivitet och minskad psykisk ohälsa. Sömnen är ytterligare faktor som spelar en betydande roll för barn och ungas hälsa. Vi har denna kunskap om fysiska aktivitet och sömn i samhället idag samtidigt som barn och ungas psykiska och fysiska hälsosituation utgör ett uppmärksammat folkhälsoproblem. Att barn rör på sig för lite syns hos alla grupper av barn och unga oavhängigt faktorer som familjeförhållanden, arbetsmarknadsstatus och föräldrars samhällsekonomiska status. Enligt Socialstyrelsen (2013) är det av extra vikt att barn och unga uppnår bästa möjliga hälsa eftersom det visat sig att nedsatt hälsotillstånd i unga år kan få betydelse för resten av individens liv. Insatser för att preventivt främja våra barns och ungas hälsa är därför en önskvärd och god samhällsinvestering både för den enskilda individen och för allas vår gemensamma hållbara framtid. Denna rapport beskriver resultatet av ett forsknings-och utvecklingsprojekt där vi undersökt hur appar och aktivitetsarmband skulle kunna användas för att motivera barn och unga till ökad fysisk aktivitet samt bättre sömnvanor. Våra undersökningar av tidigare forskning inom problemområdet har visat på att det finns en tydlig koppling mellan ökad fysisk aktivitet och minskad psykisk ohälsa, såsom t.ex. att fysisk aktivitet kan minska depression och ångest. Fysisk aktivitet har samma effekt som psykologisk behandling och medicinering, men ger betydligt färre biverkningar än medicinering. Det finns också framgångsrika försök med viktminskningsgrupper som arbetat med stöd av digitala lösningar. Tekniken i sig kan bidra med att sätta mål, motivera, och följa upp resultat. Sociala funktioner för att kunna följa andras framsteg har visat sig öka motivation gällande att vara mer fysiskt aktiv. Angreppsätt där man låter användare mäta och följa sitt eget beteende ger den största positiva effekten för att åstadkomma hälsofrämjande beteendeförändringar. Om fysisk aktivitet är bra för hälsa är sömn om möjligt ännu viktigare. Forskning inom sömn visar att det en tydlig koppling mellan sömn och vardagligt välbefinnande. Det har konstaterats att olika typer av sömn har olika funktioner. REM-sömnen har t.ex. påvisat koppling till bättre mönsterigenkänning medan djupsömnen har en påverkan på minnet. Forskning visar också att sömnlöshet påverkar immunförsvaret negativt vilket i sin tur kan bidra till sömnstörningar och övervikt hos ungdomar.Vad gäller teknik så visar forskning att professionell kompetens inom hälsa och medicin inte alltid används vid framtagning av teknik, vilket utgör ett återkommande problem. Det är inte enbart är tekniken som måste fungera för att insatsen ska kunna lyckas, attityden till e-hälsa bland befolkningen generellt sett kan också ha en avgörande betydelse. Om den generella bilden av tekniken bland befolkningen är negativ så är det svårt att införa och lyckas med teknikstöd. Teknikutvecklingen är snabb, och vi står inför en dramatisk ökning av olika informations- och telekommunikationsteknologier vars syfte är att förbättra och utveckla egenvård och omsorg. Frågor om integritet hamnar ofta i skymundan. Flertalet av de identifierade relevanta publikationerna fokuserade mer på tekniken än det hälsobefrämjande stödet.Vår bibliografiska undersökning visar att det finns förhållandevis lite av samband mellan begrepp som är relaterade till hälsoappar och egenvård kontra motivationsarbete och socialt arbete. De starkaste sambanden av intresse för oss hittade vi i ett gränsland mellan medicin och datavetenskap. Sammanfattningsvis kan vi säga att flertalet av de här identifierade akademiska publikationerna diskuterar de tekniska lösningarna i sig, eller presenterar användarvalidering av olika lösningar; snarare än socialt arbete, eget motivations- och förändringsarbete av dåliga vanor och livsmönster - som är vårt intresseområde i denna studie.För att bättre förstå och bidra till utmaningarna så har ett samarbete initierats mellan Helsingborgs stads Forsknings- och utvecklingsenhet för social hållbarhet (FoU Helsingborg), Preventivt arbete tillsammans (PART) från Helsingborgs stad och forskare från både Lunds Internet institut (LUii), Lunds Universitet samt Digital design, Sektionen för hälsa och samhälle på Kristianstad Högskola (HKR). Ett internt utvecklingsprojekt har genomförts av PART med stöd av FoU i Helsingborgs stad. I samband med utvecklingsprojektet har ett gränsöverskridande samarbete initierats där aktionsforskning ramat in utvecklingsprojektets empiriska studie och möjliggjort en gemensam yta för ett bredare kunskapsskapande. Vårt fokus har varit ett kunskapsbildande vad gäller aktivitetsarmband och motivationsappar för barn och unga som löper risk för ohälsa. Denna rapport presenterar en akademisk kunskapsöversikt, samt resultatet från ett utvecklingsprojekt där vi tillsammans undersökt effekterna av att använda aktivitetsarmband och tillhörande social app. Vi har beforskat vilken påverkan dessa kan ha på ungdomars egen motivation till fysisk aktivitet och goda sömnvanor.Syftet med pilotprojektet har varit att kartlägga forskningen på området, undersöka de upplevda effekter av att använda aktivitetsarmband med tillhörande motivationsapp för att stärka deltagares motivation till fysisk aktivitet och förbättrade sömnvanor, samt undersöka hur vi kan förstå de faktorer som verkar vara mest betydande för att uppnå effekter. Det senare har vi gjort genom att fokusera på fyra övergripande områden: Användandet av motivationsapp - Hur länge och med vilken frekvens använder deltagarna armband och motivationsapp? Värdeskapande för ungdomar - Till vilka positiva resultat bidrar armband och motivationsapp? Negativa bieffekter - Kan armband och motivationsapp orsaka negativa bieffekter hos deltagarna? Om så, till vilka områden hänför sig dessa bieffekter? Värdeskapande för personal – Vilken nytta ser personalen av armband och motivationsapp i sitt arbete?Ur ett forskningsperspektiv så är studien att betrakta som mindre, varvid dess värde skall beaktas utifrån detta. Mer forskning behövs i området motivationsappar och socialt arbete. Studieresultatet visar på faktorer som har betydelse för frågeställningarna, som också kan identifieras i tidigare forskning. Positiva upplevelser har varit att ungdomarna fått en märkbart ökad medvetenhet om sina egna levnadsmönster vad gäller motion och sömn. Tydligast märktes den nya medvetenhet som växte fram runt egna sömnvanor, även att dessa inte alltid gick att åtgärda på egen hand. Det var också uppenbart att den nya medvetenheten ledde ökad motivation och fysisk aktivitet. Identifierade negativa bieffekter var att stress kunde uppstå när ungdomarna var förhindrade att själva öka sitt stegantal samtidigt som de såg andra ungdomars resultat öka. Det rapporterades problem med att sköta den dagliga laddningen av aktivitetsarmbandet, samt att aktivera sömnmätningen när de skulle lägga sig. Ett stort värde för personalen var att de fick ett instrument som berikade kommunikationen utifrån “objektiv” data genererad av ungdomarnas egna mätningar av motion och sömn. Ett verktyg som utgjorde god hjälp för samtal, som i sig kunde bidra till bättre struktur i ungdomars liv.
3.
 • Rönkkö, Kari, et al. (författare)
 • Digital teknik och socialt arbete. Att motivera socialt utsatta ungdomar med stöd av motivationsappar och hälsoarmband
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Digital teknik och socialt arbete är en pilotstudie där FoU Helsingborg tillsammans med PArT, Lunds universitets Internetinstitut och Kristianstad högskola undersökt effekterna av att använda aktivitetsarmband med tillhörande motivationsapp för att stärka ungdomars motivation till fysisk aktivitet och goda sömnvanor. Syftet med pilotprojektet har varit att kartlägga forskningen på området, undersöka upplevda effekter av att använda aktivitetsarmband med tillhörande motivationsapp för att stärka deltagares motivation till fysisk aktivitet och förbättrade sömnvanor, samt undersöka hur vi kan förstå de faktorer som verkar vara betydande för att ha möjligheten att uppnå effekter. Projektet har präglats av ett explorativt angreppssätt i det att vi undersökt hur introduktion av ny digital teknik mottas av olika målgrupper inom socialtjänsten.
4.
 • Rönkkö, Kari, et al. (författare)
 • Inside Information 2 − Usability and User Research Eight years of research and method development cooperation
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This report is a follow up to the Inside Information – Usability and User Research at UIQ Technology report that was made available in October 2006. The initial report was written from an industrial point of view aimed to market UIQ Technology through the demonstration of the UIQ usability and user research philosophy. UIQ Technology Usability Metrics (UTUM) was important result here. UTUM was considered an extremely cost-effective method for keeping in focus what is important for users and handset makers. It was a tool for guiding development decisions as well as for validating the worthiness of design concepts. The two parts in UTUM was perceived by the company as an innovation in their software development practice. The first part was the relationship to users and attitude to their participation in the design process. The second part was how the company immediately and directly incorporated this usability understanding into the software development process. UTUM, together with other usability methods and results presented in this report, have been produced in an action research manner. Due to the closure of the company, the main author of the 2006 report, and the same researchers who also supported the writing of the initial report, decided to produce a follow-up and closure version of the initial report; as a way to summarize the results from the academic and industrial cooperation. In this updated version, eight years of joint action research and cooperative method development surrounding usability and user research is concluded.
5.
 • Rönkkö, Kari (författare)
 • Interpretation, interaction and reality construction in software engineering : An explanatory model
 • 2007
 • Ingår i: Information and Software Technology. - Elsevier. - 0950-5849. ; 49:6, s. 682-693
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Införlivandet av forskning utifrån sociala utgångspunkter är fortfarande begränsat inom programvaruteknik. Detta trots att det sociala elementet inom programvaruutveckling har efterfrågats i publikationer under en period av minst 20 år. Det har identifierats en brist på delade koncept, modeller, och teorier som en nödvändighet för att kunna diskutera progamvaruteknik ur detta perspektiv. Det har föreslagits att vi måste ta tolkande och konstruktivistiska perspektiv på mer allvar om vi skall lyckas med att införliva det sociala elementet i programvaruteknik. Fram tills nu har vi saknat publikationer som presenterar ”enkla” modeller som kan hjälpa oss förstå varför. I denna artikel presenteras en modell som hjälper oss bättre förstå tolkning, interaktion och verklighetskonstruktion från ett ”språk i användning” perspektiv. Koncepten och kategorierna som följer med modellen ger oss ett nytt ramverk av referenser som är användbara i forskning, undervisning, och metodutveckling inom programvaruteknik.
 •  
6.
 • Rönkkö, Kari (författare)
 • Making Methods Work in Software Engineering Method Deployment - as a Social Achievement
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The software engineering community is concerned with improvements in existing methods and development of new and better methods. The research approaches applied to take on this challenge have hitherto focused heavily on the formal and specifying aspect of the method. This has been done for good reasons, because formalizations are the means in software projects to predict, plan, and regulate the development efforts. As formalizations have been successfully developed new challenges have been recognized. The human and social role in software development has been identified as the next area that needs to be addressed. Organizational problems need to be solved if continued progress is to be made in the field. The social element is today a little explored area in software engineering. Following with the increased interest in the social element it has been identified a need of new research approaches suitable for the study of human behaviour. The one sided focus on formalizations has had the consequence that concepts and explanation models available in the community are one sided related in method discourses. Definition of method is little explored in the software engineering community. In relation to identified definitions of method the social appears to blurring. Today the software engineering community lacks powerful concepts and explanation models explaining the social element. This thesis approaches the understanding of the social element in software engineering by applying ethnomethodologically informed ethnography and ethnography. It is demonstrated how the ethnographic inquiry contributes to software engineering. Ethnography is also combined with an industrial cooperative method development approach. The results presented demonstrate how industrial external and internal socio political contingencies both hindered a method implementation, as well as solved what the method was targeted to do. It is also presented how project members’ method deployment - as a social achievement is played out in practice. In relation to this latter contribution it is provided a conceptual apparatus and explanation model borrowed from social science, The Documentary method of interpretation. This model addresses core features in the social element from a natural language point of view that is of importance in method engineering. This model provides a coherent complement to an existing method definition emphasizing formalizations. This explanation model has also constituted the underpinning in research methodology that made possible the concrete study results.
7.
 •  
8.
 • Rönkkö, Kari, et al. (författare)
 • Personas is not Applicable : Local Remedies Interpreted in a Wider Context
 • 2004
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • One of the major problems with participatory design is that it is extremely difficult to apply it to current developments. Software development for the mass market is one aspect of current developments which has been addressed. The problem of how to apply participatory design invariably leads to questioning its relevance to present-day circumstances. It is suggested that new patterns of dominance must be revealed. The usability method known as 'personas' has been demonstrated to remedy the problems of including social and political issues in mass market software developments. This paper demonstrates how the application of personas to a mass market software development project failed because of patterns of dominance in the telecom branch which were unrecognised at the time. The identifying of these patterns of dominance contributes to a better understanding of some of the new patterns of power and domination in mass-market software developments that PD stands before. Copyright 2004 ACM.
 •  
9.
 •  
10.
 • Rönkkö, Kari (författare)
 • Software Practice from the Inside Ethnography Applied to Software Engineering
 • 2002
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Empirical methodologies have recently attracted increasing attention from the broader software engineering community. In particular, organisational issues and the human role in software development have been addressed. Qualitative research approaches have been identified as necessary for understanding human nature. One qualitative methodology which has become increasingly recognised in the software engineering community is ethnography. It is also the qualitative approach that is addressed in this thesis, i.e. ethnography in relation to software engineering. Ethnography emphasises the members point of view in an effort to understand the organisation of a social, cultural and technical setting. Until now, only a handful of ethnographic studies focusing on software engineering have been carried out in accordance with the original conception of ethnography; these studies have traditionally been performed by sociologists. The understanding and application of ethnography by software engineers differ from that of sociologists as it gives up the studied people's point of view in the analysis of data. The thesis is based on two independent ethnographic studies where the ‘inside’ perspective which complies with the original understanding of the methodology is applied. Using these examples as a basis, the relation between ethnography and software engineering research is explored. The objective of this thesis is to promote ‘ethnographic knowledge’ by giving an overview of ethnographic work within software engineering, presenting an original understanding of ethnography, comparing software engineers' understanding of ethnography with the original understanding of ethnography, demonstrating how the different implicit research attitudes of ethnographers and software engineers produce different research discourses, and finally pointing to an opportunity to combine ethnography, which contributes an ‘inside perspective’, with software engineering's need for constant improvement.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 31
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy