SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "lärosäte:mah institution:("school of teacher education") "

Sökning: lärosäte:mah institution:("school of teacher education")

 • Resultat 1-10 av 1266
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Ackesjö, Helena, 1973-, et al. (författare)
 • Skolförberedelse i förskoleklass. Att vara lärare-i-relation i gränslandet.
 • 2010
 • Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige. - 1401-6788. ; 15:2/3, s. 142-163
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I föreliggande studie förstås förskoleklassen teoretiskt som ett gränsland mellan förskola och skola, ett gränsland som man kan anta existerar på grunderna av verksamheternas skilda traditioner och positioner i utbildningssystemet. I detta gränsland skapas och konstrueras en institutionell identitet genom pedagogisk praktik och lärarnas berättelser om denna praktik. Denna studie utgår från hur lärarna talar om sitt arbete i dialogseminarier. Lärarna talar om det skolförberedande arbetet i förskoleklassen utifrån två förhållningssätt, dels som en tillvaroorienterad pedagogik och dels som en framtidsorienterad. För att lösa den inbyggda konflikten mellan tillvaro- och framtidsorientering framställer lärarna sig som att vara lärare-i-relation. Att beskriva sig som lärare-i-relation tolkas som en gränsmarkering gentemot andra lärares förhållningssätt och de kunskapsfokuserade verksamheterna i förskola och grundskola.
3.
 • Adelmann, Kent (författare)
 • Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv.
 • 2002
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Detta är en avhandling om hur en del av vårt meningsskapande går till, sedd genom åtta studenters användning av sina kontextuella resurser. Den handlar om hur vi lyssnar till auditiva, visuella och upplevda röster, och hur vi talar med stöd av dessa röster när vi skapar och utvecklar vår egen röst. Detta kallar jag för rapporterat lyssnande, d.v.s. dessa yttranden visar att ett tidigare lyssnande ägt rum. I den empiriska undersökningen använder jag två metoder för att besvara klassrumsfrågan och visa vilka kontextuella resurser som utnyttjas och vilken funktion de får i den nya kontexten. När det gäller de rapporterade rösternas förekomst använder jag manifest intertextualitet som metod och redovisar resultaten i form av en lyssnarrepertoar och olika lyssnartyper. När det gäller de rapporterade rösternas funktion använder jag retorik som metod och redovisar resultaten i form av en lyssnarprofil och olika lyssnarpositioner. I det förra fallet pekar responsen bakåt och synliggör studenternas röstrespons, alltså med vilka röster de för en dialog. I det senare fallet pekar responsen framåt och synliggör studenternas röstanvändning, alltså för vilka syften de för dialogen vidare. Med ett vidgat lyssnandebegrepp och Bakhtins röstbegrepp syftar jag till en integrerande och helhetsorienterande ansats som gestaltar undervisningsdiskursens mångstämmighet och där studenternas samspel med olika slags röster i tid och rum hörs i den aktuella interaktionen. I avhandlingstexten lyssnar läsaren på samma sätt till många andra röster än författarens (framvuxna) stämma. En del röster citeras eller refereras uttryckligen, i enlighet med den skriftliga genren och vetenskapliga traditionen, medan andra röster mera står att läsa mellan raderna eller ekar från en fond av gemensamma kulturerfarenheter. Oavsett vilket gestaltar denna polyfoni av röster för ett ögonblick ett nätverk av ständigt pågående röstmöten och röstsamspel som väntar på sin röstrespons, vars röstanvändare rekontextualiserar yttrandet och använder det för nya ändamål i nya sammanhang i talkommunikationens språkliga och kontextuella rymd. Men den här avhandlingen handlar inte om ett etablerat svenskt forskningsfält med en bekant forskningsbakgrund, kända definitioner och välbeprövade teorier och metoder. Genom undersökningen av aspekten Lyssna i modersmålets utbildningsdokument och introduktionen av det internationella lyssnarfältet har jag istället pekat på ”en nästan vit fläck på kartan”. Vidare har jag försökt fylla denna tomhet med en begreppsutredning som visar på en vid begreppsdomän för begreppet ’lyssna’ i svenska språket, där begreppsbestämningen innehåller såväl en social och dynamisk som holistisk dimension. När det gäller synen på såväl det snävare perspektivet med aspekten Lyssna som det vidare perspektivet med det vidgade lyssnandebegreppet, blir konsekvenserna av avhandlingen en strävan efter ett helhetsperspektiv som pekar på upplösningen av traditionella gränser. För aspekten Lyssna handlar det om upplösningen av uppdelningen mellan reception och expression, där de traditionella in- och uttrycksformerna i svenskämnet kompletteras, likställs och dialogiseras med en alternativ aspektmodell i en språklig rymd som omfattar olika former för språklig mediering inom alla ämnesområden. För det vidgade lyssnandebegreppet gäller upplösningen synen på innehållet och den betydelse som traditionellt tillmäts olika ämnen och medium, vilka istället likställs genom att olika ämnesstoff får kvalificera sig och att alla erfarenheter, oavsett hur de medieras, ges en röst i rapporterat lyssnande. Den här avhandlingen handlar främst om lyssnande i ett didaktiskt perspektiv. Undersökningen synliggör undervisningsdiskursens polyfona karaktär, uppmärksammar det dialogiska samspelet mellan olika kontextuella resurser, och understryker betydelsen av att de studerande aktiverar dessa kontextuella resurser i ett språkutvecklande syfte. Rapporterat lyssnande beskriver klassrummets mångstämmighet ur ett lyssnarperspektiv. Av lyssnarrepertoaren framgår till vilka erfarenheter i tid och rum som de studerande riktar sin uppmärksamhet under handledningsprocessen. Lyssnarprofilen visar hur de använder dessa röster under gruppinteraktionen. Detta pekar på såväl lyssnandets betydelse i läroprocessen som responsens betydelse för förståelse och gruppens betydelse för lärande. Rapporterat lyssnande är slutligen också en didaktisk ingång till ett språkutvecklande arbete med utgångspunkt i den studerandes individuella rösterfarenheter och röstupplevelser. Att lyssna till röster kan då vara att utvecklas språkligt tillsammans genom att lyssna uppmärksamt till andras röster på olika sätt, att rikta sitt lyssnande i tid och rum via olika former av språklig mediering, och att vara lyhörd för såväl den egna inre rösten som hur den egna skapade och skapande rösten växer och utvecklas som en konstant röstförändring. Att lyssna till röster kan vara att lyssna till det totala röstsamspelet i den lyssnande människans dialogiska existens.
4.
 •  
5.
 • Adelmann, Kent (författare)
 • Konsten att lyssna
 • 2003
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)
 •  
6.
 • Adelmann, Kent (författare)
 • Listening and referring to voices : students' repertory in educational settings
 • 2001
 • Ingår i: International Journal of Listening. - Taylor & Francis. - 1090-4018. ; 15:1, s. 38-67
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • When we construct our knowledge in educational settings we usually listen to many different voices, mediated through teachers, classmates, books, films, and so on. Eight students in teacher training were videotaped for 12 hours of group talks with a tutor over a six-month period. The overall purpose of the study was to describe the polyphonic nature of the discursive field of education and the interplay between various contexts and contextual resources in that social interaction. The concept of intertextuality is adopted as a method to identify the polyphony of different voices. The explicit reported long-term listening is called the student's voice response, showing the repertory of contextual resources in use. Results from the study indicate that some of the students have a broad and some a narrow listening repertory when it comes to reported listening. The implications of these findings are discussed.
7.
 • Adelmann, Kent (författare)
 • Lyssnandets århundrade? Att lyssna på den talande boken
 • 2011
 • Ingår i: Educare. - Lärarutbildningen, Malmö högskola. - 1653-1868. ; :1, s. 43-64
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The purpose of this study is to contribute to the knowledge about the importance of listening in modern sound technology and the importance of tradition in reception analysis of literary conversations. The object of inquiry is The poetics of the talking book, a dissertation about how different groups of listeners understand the reception of audio books in literary conversations. The problem explored is: What is the significance of listening in this dissertation? This text analysis has two points of departure. The first point of departure concerns the language used in the dissertation. Results from the study show that the language used is mainly influenced by literary reception and reader response theory, and is therefore misleading to the reader when it comes to listening reception of the talking book. The second point of departure concerns the analytical conceptions used in the dissertation. Results from the study show that the conceptions used comes solely from literary reception and reader response theory, which means that the authors twelve references from listening reception and listening theory are never used in the analysis. The conclusion is that the dissertation seems to be a contradictory representation of a modern expression of audio books, listening research and sound technology and, at the same time, a traditional expression of the western tradition, dominating discourse and literature reception.
8.
 • Adelmann, Kent (författare)
 • Lyssnar man annorlunda om man har ett intertextuellt beteende?
 • 1999
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Utifrån ett insamlat datamaterial av videoinspelade och handledda gruppsamtal mellan lärarstuderande frågar jag mig: På vilket sätt kan begreppet intertextualitet vara fruktbart i en kvalitativ fallstudie av åtta lyssnare? Kan man se intertextualitet som uttryck för en viss lyssnartyp, för en medveten eller omedveten lyssnarstrategi? Kan man rentav tala om ett intertextuellt lyssnande och beteende?
 •  
9.
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1266
Åtkomst
fritt online (471)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (433)
konferensbidrag (304)
bokkapitel (202)
doktorsavhandling (88)
rapport (83)
bok (74)
visa fler...
annan publikation (55)
licentiatavhandling (27)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (637)
refereegranskat (342)
populärvet., debatt m.m. (287)
Författare/redaktör
Greiff, Mats (48)
Jönsson, Per (46)
Ericsson, Ingegerd (45)
Wedege, Tine (43)
Malmberg, Claes (37)
Ideland, Malin (35)
visa fler...
Peterson, Tomas (35)
Hedenborg, Susanna (34)
Carlsson, Bo (33)
Johansson, Roger, (29)
Nilsson, Fredrik, (26)
Eliasson, Per (26)
Tallberg Broman, Ing ... (24)
Ekborg, Margareta, (23)
Sundmark, Björn (22)
Persson, Sven, (21)
Hartsmar, Nanny, (21)
Lagergren, Lars (20)
Persson, Magnus, (19)
Elmfeldt, Johan (19)
Berggren, Lars (19)
Vallberg Roth, Ann-C ... (19)
Jakobsson, Anders, (18)
Kupferberg, Feiwel (17)
Book, Karin (17)
Norberg, Johan R (17)
Riddersporre, Bim (17)
Månsson, Annika (17)
Sonesson, Kerstin (16)
Lundin, Johan A. (16)
Schenker, Katarina (16)
Svingby, Gunilla, (15)
Tolvhed, Helena (14)
Thor, Malin (14)
Andersson, Torbjörn (13)
Tvingstedt, Anna-Len ... (13)
Aspelin, Jonas, 1964 ... (13)
Persson, H. Thomas R ... (13)
Rubinstein Reich, Le ... (12)
Backman, Jyri, (12)
Gaigalas, Gediminas (12)
Jönsson, Kutte, (12)
Olsson Jers, Cecilia (11)
Amhag, Lisbeth, (11)
Jonasson, Kalle, (11)
Lozic, Vanja, (11)
Lindh, Anders, (10)
Adelmann, Kent (10)
Persson, Per-Eskil (10)
Buhre, Torsten, (10)
visa färre...
Lärosäte
Malmö universitet (1266)
Lunds universitet (121)
Högskolan Kristianstad (37)
Linnéuniversitetet (12)
Umeå universitet (11)
Uppsala universitet (10)
visa fler...
Linköpings universitet (9)
Göteborgs universitet (7)
Sveriges Lantbruksuniversitet (7)
Stockholms universitet (4)
Mittuniversitetet (4)
Örebro universitet (4)
Karlstads universitet (4)
Luleå tekniska universitet (3)
Högskolan i Halmstad (2)
Högskolan Dalarna (2)
Högskolan Väst (1)
Mälardalens högskola (1)
Högskolan i Jönköping (1)
Södertörns högskola (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (799)
Engelska (442)
Danska (21)
Tyska (1)
Spanska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (134)
Humaniora (43)
Naturvetenskap (16)
Medicin och hälsovetenskap (12)
Teknik (11)
Lantbruksvetenskap (6)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy