SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L4X0:1402 1544 "

Sökning: L4X0:1402 1544

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
41.
 • Tharani, Soraya (författare)
 • Immigration, security and the public debate on US language policy : : A critical discourse analysis of language attitudes in the United States of America
 • 2011
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The narrative of the United States is of a "nation of immigrants" in which the language shift patterns of earlier ethnolinguistic groups have tended towards linguistic assimilation through English. In recent years, however, changes in the demographic landscape and language maintenance by non-English speaking immigrants, particularly Hispanics, have been perceived as threats and have led to calls for an official English language policy. This thesis aims to contribute to the study of language policy making from a societal security perspective as expressed in attitudes regarding language and identity originating in the daily interaction between language groups. The focus is on the role of language and American identity in relation to immigration. The study takes an interdisciplinary approach combining language policy studies, security theory, and critical discourse analysis. The material consists of articles collected from four newspapers, namely USA Today, The New York Times, Los Angeles Times, and San Francisco Chronicle between April 2006 and December 2007. Two discourse types are evident from the analysis namely Loyalty and Efficiency. The former is mainly marked by concerns of national identity and contains speech acts of security related to language shift, choice and English for unity. Immigrants are represented as dehumanised, and harmful. Immigration is given as sovereignty-related, racial, and as war. The discourse type of Efficiency is mainly instrumental and contains speech acts of security related to cost, provision of services, health and safety, and social mobility. Immigrants are further represented as a labour resource. These discourse types reflect how the construction of the linguistic 'we' is expected to be maintained. Loyalty is triggered by arguments that the collective identity is threatened and is itself used in reproducing the collective 'we' through hegemonic expressions of monolingualism in the public space and semi-public space. The denigration of immigrants is used as a tool for enhancing societal security through solidarity and as a possible justification for the denial of minority rights. Also, although language acquisition patterns still follow the historical trend of language shift, factors indicating cultural separateness such as the appearance of speech communities or the use of minority languages in the public space and semi-public space have led to manifestations of intolerance. Examples of discrimination and prejudice towards minority groups indicate that the perception of worth of a shared language differs from the actual worth of dominant language acquisition for integration purposes. The study further indicates that the efficient working of the free market by using minority languages to sell services or buy labour is perceived as conflicting with nation-building notions since it may create separately functioning sub-communities with a new cultural capital recognised as legitimate competence. The discourse types mainly represent securitising moves constructing existential threats. The perception of threat and ideas of national belonging are primarily based on a zero-sum notion favouring monolingualism. Further, the identity of the immigrant individual is seen as dynamic and adaptable to assimilationist measures whereas the identity of the state and its members are perceived as static. Also, the study shows that debates concerning language status are linked to extra-linguistic matters. To conclude, policy makers in the US need to consider the relationship between four factors, namely societal security based on collective identity, individual/human security, human rights, and a changing linguistic demography, for proposed language intervention measures to be successful.
42.
 • Thorgersen, Ketil, 1972- (författare)
 • Music from the Backyard Hagström's Music Education
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • "Från musikundervisningens bakgårdar": Hagströms musikpedagogik är en monografi som behandlar den musikundervisning som bedrevs i företaget Hagströms regi från 1946 till 1982. Syftet med avhandlingen var att undersöka och återskapa Hagströms musikpedagogiska historia med utgångspunkt i ett pragmatisk utbildningspedagogiskt perspektiv. Studien sökte svar på följande frågor: I vilka sociala och utbildningsmässiga kontexter försiggick Hagströms musikutbildning? Hur utvecklades Hagströms musikundervisning och vad ledde till dess uppgång och fall? Vilket pedagogiskt innehåll och vilka pedagogiska var väsentliga i Hagströms musikpedagogiska verksamhet? Hur kan Hagströms musikpedagogiska verksamhet förstås med hjälp av Bourdieus teorier om symbolisk kapital? Som historisk studie var det tillgängliga empiriska materialet begränsat. Hagström hade en del arkivmaterial lagrat som jag kunde få tillgång till, och det fanns en mängd tidskrifter från den aktuella perioden som behandlade utbildningen. Kursböckerna var viktiga dokument genom att de var de enda centraliserade styrdokumentet för hur Hagströms musikskola skulle utformas. Det pragmatiska perspektivet förde med sig ett behov av att synliggöra delar av den mänskliga erfarenhet som konstituerar historien. Baserad på en snöbollssamplings-strategi spårade jag elva personer från Sverige och Norge som jag intervjuade. Resultatet av analyserna blev en historia om Hagström i samhället - en historia som visade en entreprenör vars företag växte snabbt och i opposition till stora delar av det kulturella etablissemanget i Sverige. Bolaget hade flera ben att stå på: Produktion av dragspel och senare även gitarrer, basar orglar och förstärkarsystem, import av musikutrustning, försäljning genom Nordens största kedja med butiker, tryck av noter samt musikundervisning.Musikundervisningen startade 1945 i Växjö och 1946 i resten av landet. Instrumenten som det inledningsvis undervisades på var dragspel och gitarr men det utvecklades till att även inkludera elbas, orgel och keyboard. Kurserna var organiserade som gruppundervisning och en kurs pågick under tio veckor. Geografiskt var de spridda över nästan hela Sverige samt runt Oslo, Bergen och Köpenhamn. Tillsammans estimerar jag att uppemot 100 000 elever har fått undervisning i Hagströms musikskola. Hagströms musikundervisning var, trots nya idéer som gruppundervisning och att eleven snabbt skulle uppnå klingande resultat, en variant av traditionell mästare-lärling-pedagogik. Läraren förevisade vad som ansågs rätt teknisk och musikalisk och eleven imiterade. Eleven hade liten eller ingen påverkan på innehållet i undervisningen. På ett makroplan var Hagströms musikskola viktig i arbetet med att demokratisera svensk musikpedagogik genom att tillgängligheten ökade. Vidare var kursavgifterna överkomliga och det var billigt att hyra instrument. Hagström hade ingen musikalisk agenda, vilket skilde honom från andra aktörer på marknaden som hade som mål att förädla elevernas musikaliska preferenser. Hagströms musikskola kan sägas ha bidragit till vad som nuförtiden kallas det svenska musikundret.
43.
 • Tinnsten, Mats (författare)
 • Numerical and experimental study of acoustic and structural optimization
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The main objective with this thesis has been to create a procedure (method and program code) that enables automatic optimization of acoustic response from vibrating structures. Automatic means that the proposed method, on its own, should be able to find the desired acoustic quantities for a given problem formulation by altering given variables. The main parts of such an optimization process are: availability to perform structural dynamic analysis, acoustic analysis, and optimization analysis. The structural dynamic analysis comprises eigenmode and response analyses, tools necessary to calculate surface velocities for the actual structure. These calculations are performed using a modified version of the finite element (FE) code FEMP [31]. This FE code is implemented in the acoustic optimization code and used in Papers B, C, D, E, and F. The surface velocities are used as input in the acoustic analyses. The acoustic analyses in this thesis comprises calculation of sound pressure and/or sound intensity amplitudes in specified regions outside vibrating structures surrounded by air. Calculation of the acoustic quantities (pressure and intensity) is performed using a boundary element (BE) code. The BE code is developed and used in Papers C, D, E, and F. The numerical results in Paper C is compared with experimental results A slightly modified version of the optimization routine MMA (method of moving asymptotes) [21] is used for optimization analysis together with the above-mentioned FE and BE codes. The MMA is in Paper A used for a purely structural optimization problem. The acoustic optimization process, comprising FE, BE, and optimization analysis, is performed in Papers D, E, and F. A comparison between numerical and experimental results was also performed in Paper F.
 •  
44.
 •  
45.
 • Vänje, Annika, 1963- (författare)
 • Knäcka koderna praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avhandlingens grundläggande utgångspunkt är att utifrån ett könsteoretiskt perspektiv utforska och initiera förändringsprocesser. I den aktuella fallstudien har könsskapande processer kring formella och informella strukturer i organisationen varit i fokus. Centrala teman är betydelsen av kön i relation till industriell organisation och ledarskap. Ytterligare en utgångspunkt har varit att utifrån ett interaktivt angreppssätt bedriva forskning och initiera förändringsprocesser tillsammans med aktörer i organisationen. Avhandlingsarbetet har genomförts på det internationella verkstadsindustriföretaget Alstom Power Sweden AB i Finspång. Avhandlingens syfte är att; - Synliggöra processer och praktiker i organisationen som dels utgör möjligheter, dels hinder för de kvinnor som valt en otraditionell yrkeskarriär som ingenjör och chef. - Utifrån ovanstående kunskap initiera förändringsprocesser tillsammans med aktörer i organisationen för att öka andelen kvinnor som chefer. I avhandlingen presenteras en könsteoretisk modell för förändring och analys som tar sin utgångspunkt i det så kallade doing gender perspektivet. Modellen kom att få stor betydelse dels som analytiskt redskap, dels som utgångspunkt vid initieringen av förändringsprocesserna. Den metodologiska ansatsen är handlingsinriktad och tar sin utgångspunkt i det interaktiva forskningsperspektivet. Den interaktiva ansatsen förenar en kunskapsförståelse med praktisk handling, det vill säga förenar teori och praktik. Ett centralt bidrag som avhandlingen ger är att belysa den komplexitet som könsskapande strukturer, processer och praktiker utgör i en industriell organisation. Avhandlingens processempiri synliggör även hur forskare och aktörer i organisationen gemensamt kan iscensätta förändringsprocesser utifrån ett könsteoretiskt perspektiv.
46.
 • Porsfelt, Dan, 1966- (författare)
 • Management trainee - möten med förhinder
 • 2001
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avhandlingen är en etnografisk studie byggande på deltagande observation av ett litet antal nyutexaminerade civilekonomer som genomgår ett årslångt management traineeprogram i ett stort svenskt företag. Syftet är att beskriva komplexiteten i en sekundär socialisationsprocess där organisationskulturer externaliseras och internaliseras och individuell självidentitet utvecklas hos blivande ledare i organisationer samt utveckla teori om detta. Den detaljerade etnografiska beskrivningen berör inträdet i en organisation, kallad Distro, traineernas möten med befintliga organisationskulturer och då specifikt en organisationsövergripande, officiell kultur och därmed förknippade berättelser, med golvets kulturer och en ledarkultur och därmed förknippad utveckling av självidentitet hos traineerna. Den etnografiska beskrivningen, som kontinuerligt varvas med sociologisk/socialpsykologisk analys, tar sin början vid rekryteringen till traineeprogrammet. Vidare beskrivs den första tiden i organisationen och mötet med olika delkulturer och berättelser om organisationen och dess medlemmar som traineerna mötte och fick förhålla sig till. Relationen mellan hem och arbete, liksom traineernas relationer till olika artefakter och objekt som dels var inslag i närmast officiella transitionsriter, liksom mer personliga övergångar beskrivs sedan. Inträdet i en formell chefsposition och glappet mellan formell position, självidentitet och social identitet, liksom hanterandet av detta beskrivs sedan. Mötet med mörkare sidor av livet i organisationen Distro beskrivs därefter. Dessa innefattar disciplinering, hot, ostrakicering, men också motstånd mot detta i form av utveckling av hemliga nätverk. Även detta måste traineerna hantera. I det studerade fallet ledde förhållandena till motstånd och ett försök till revolution, men också utvecklingen av individuella distanseringspraktiker gentemot högre chefer i organisationen. Mot bakgrund av de beskrivningar som gjorts i de sex beskrivande kapitlen, sammanfattas sedan dels Distros officiella kultur och dels den ledarkultur som existerade i organisationen. Partialiteten i internaliseringen av kulturerna, handlandet i kontrast mot aspekter av ledarkulturen betonas och den stora komplexiteten i transitions- och socialisationsprocesserna i det studerade fallet påvisas. Ett försök görs att förstå denna komplexitet genom att se det som ett motstridigheternas eller relationernas rum. En mängd förhållanden, krav, strukturer, möjligheter, värden och praktiker i relation till varandra formar en sorts gränszon, en zon för reflektion som också utgör grund för utveckling, rörelse och handling. Denna gränszon utgörs av vad som benämns som mellanrum. Mellanrum är ett underliggande tema som återfinns i avhandlingens beskrivande kapitel. På samma gång som detta mellanrum möjliggör lärande och utveckling av såväl individ som, i förlängningen, organisation kan det vara hindrande, sett till individens eller gruppens objektiva karriär. Det gäller därvidlag för individen eller gruppen som hamnar i mellanrummet att söka överföra ett intryck av att detta mellanrum inte existerar. I avhandlingens sista kapitel konstateras att det finns tecken på en pågående professionaliseringsprocess, där chefsprofessionen mejslas ut och där införandet av management traineeprogram kan ses som en del i processen. Problematiken i detta diskuteras, framför allt mot bakgrund av den mycket starka kontextavhängighet vad gäller individens utveckling till chef som påvisas. Ett antal förhållanden ligger dessutom till grund för en spekulation om att management traineeutbildningar i den form och inom de sektorer där de huvudsakligen ursprungligen utvecklats och genomförts, kan komma att minska i betydelse. De är en modern institution som möter delvis postmoderna värderingar i de elitgrupper varifrån deltagarna oftast rekryteras.
47.
 • Abdikalikova, Zamira (författare)
 • Some new results concerning boundedness and compactness for embeddings between spaces with multiweighted derivatives
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This Doctoral Thesis consists of five chapters, which deal with a new Sobolev type function space called the space with multiweighted derivatives. This space is a generalization of the usual one dimensional Sobolev space. As basis for this space serves some differential operators containing weight functions.Chapter 1 is an introduction, where, in particular, the importance to study function spaces with weights is discussed and motivated. In Chapter 2 we prove some new estimates for each function in a Tchebychev system. In order to be able to study compactness of the embeddings from Chapter 3 such estimates are crucial.In Chapter 3 we rewrite and present some results of L. D. Kudryavtsev, where he investigated one dimensional Sobolev spaces. Moreover, in this chapter we rewrite and discuss some analogous results by B. L. Baidel'dinov for generalized Sobolev spaces. These results are not available in the Western literatures in this way and they are crucial for the proofs of the main results in Chapter 4. In Chapter 4 we prove some embedding theorems for these new generalized Sobolev spaces. The main results of Kudryavtsev and Baidel'dinov about characterization of the behavior of functions at a singularity take place in weak degeneration of the spaces. However, with the help of our new embedding theorems we can extend theseresults to the case of strong degeneration.The main aim of Chapter 5 is to establish boundedness and compactness of the embedding considered in Chapter 4.In Chapter 4 basically only sufficient conditions for boundedness of this embedding were obtained. In Chapter 5 we obtain necessary and sufficient conditions for boundedness and compactness of this embedding and the main results are proved in a different way.
48.
 • Abiri, Olufunminiyi (författare)
 • Non-local models in manufacturing simulations
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ductile fracture presents challenges with respect to material modelling andnumerical simulations of localization. The strain and damage localization maybe unwanted as it indicates a failure in the process or, as in the case ofmachining and cutting, a wanted phenomenon to be controlled. The latterrequires a higher accuracy regarding the modelling of the underlying coupledplastic and fracturing/damage behaviour of the material, metal in the currentcontext as well as the stability and robustness of the simulation procedure.This aim of this work is to develop, evaluate and implement formulations thatcan efficiently and reliably handle localization problems in machiningsimulations. The focus is on non-local models. The non-local models extendthe standard continuum mechanics theory by using non-local continuumtheory in order to achieve mesh independent results when simulating fractureor shear localization.The non-local damage model is implemented and various formulations areevaluated in a Matlab™ based finite element code. The chosen algorithm wasthen implemented in commercial software. The implementations remedy themesh sensitivity problem and gives convergent solution for metal cuttingsimulations with reasonable cost. The length scale associated with the nonlocalmodels are in the current context considered as a numericalregularization parameter. The model has been applied in machiningsimulations and compared with measurements from industry.Keywords: Finite element simulation; Non-local damage; Plasticity; Machining
49.
 • Abrahamsson, Lena (författare)
 • Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avhandlingen är en könsteoretisk studie av organisationsförändringar i industrin - med fokus på kvinnor som arbetar med produktionsarbete. Avhandlingen beskriver vad som händer med organisationsstrukturen och med genusordningen i organisationen när företaget försöker införa en platt integrerad arbetsorganisation. Empirin omfattar åtta svenska industriföretag: fem massa- och papper, ett tvätteri, ett charkuteri och ett elektronikföretag. Resultaten visar att återställare och dämpande krafter ute i lokala arbetsorganisationer drar organisationen tillbaka till sitt ursprungliga utseende. Många av återställarna har koppling till "kön" och genusordningen. De lokala organisationernas utgångsläge inför organisationsförändringarna bygger ofta på en struktur som ger olika villkor för kvinnor och för män. Denna könsordning är en förklaring till många återställare och det är dessutom ofta just den som återställs. Genusordningens segregerande och hierakiserande krafter gör att människor lätt återskapar gamla könsmönster i nya organisationer. Detta innebär att de nya organisationsmodellernas strävan efter integrering, tillplattning, kompetensutveckling och flexibilitet riskerar att motarbetas. En stark och omfattande könsmärkning och könsuppdelning i utgångsläget inför organisationsförändringen innebär många återställare och därmed svårare att införa den platta integrerade arbetsorganisationen.
 •  
50.
 • Abylayeva, Akbota (författare)
 • Inequalities for some classes of Hardy type operators and compactness in weighted Lebesgue spaces
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This PhD thesis is devoted to investigate weighted differential Hardy inequalities and Hardy-type inequalities with the kernel when the kernel has an integrable singularity, and also the additivity of the estimate of a Hardy type operator with a kernel.The thesis consists of seven papers (Papers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) and an introduction where a review on the subject of the thesis is given. In Paper 1 weighted differential Hardy type inequalities are investigated on the set of compactly supported smooth functions, where necessary and sufficient conditions on the weight functions are established for which this inequality and two-sided estimates for the best constant hold. In Papers 2, 3, 4 a more general class of <img src="http://www.diva-portal.org/cgi-bin/mimetex.cgi?%5Calpha" />-order fractional integrationoperators are considered including the well-known classical Weyl, Riemann-Liouville, Erdelyi-Kober and Hadamard operators. Here 0 &lt; <img src="http://www.diva-portal.org/cgi-bin/mimetex.cgi?%5Calpha" /> &lt; 1. In Papers 2 and 3 the boundedness and compactness of two classes of such operators are investigated namely of Weyl and Riemann-Liouville type, respectively, in weighted Lebesgue spaces for 1 &lt; p ≤ q &lt; 1 and 0 &lt; q &lt; p &lt; ∞. As applications some new results for the fractional integration operators of Weyl, Riemann-Liouville, Erdelyi-Kober and Hadamard are given and discussed.In Paper 4 the Riemann-Liouville type operator with variable upper limit is considered. The main results are proved by using a localization method equipped with the upper limit function and the kernel of the operator. In Papers 5 and 6 the Hardy operator with kernel is considered, where the kernel has a logarithmic singularity. The criteria of the boundedness and compactness of the operator in weighted Lebesgue spaces are given for 1 &lt; p ≤ q &lt; ∞ and 0 &lt; q &lt; p &lt; ∞, respectively. In Paper 7 we investigated the weighted additive estimates for integral operators K+ and K¯ defined byK+ ƒ(x) := ∫ k(x,s) ƒ(s)ds,  K¯ ƒ(x) := ∫ k(x,s)ƒ(s)ds.It is assumed that the kernel k of the operators K+and K- belongs to the general Oinarov class. We derived the criteria for the validity of these addittive estimates when 1 ≤ p≤ q &lt; ∞
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1237)
Typ av publikation
doktorsavhandling (1386)
konstnärligt arbete (1)
bokkapitel (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1387)
Författare/redaktör
Pesämaa, Ossi, (2)
Johansson, Lars, (1)
Nilsson, Torbjörn, (1)
Wikberg-Nilsson, Åsa ... (1)
Andersson, Magnus, (1)
Lindelöf, Peter, (1)
visa fler...
Johansson, Erik, (1)
Nordström, Erik, (1)
Olsson, Malin, (1)
Blomberg, Jonas, (1)
Karlsson, Martin, (1)
Andersson, Tobias, (1)
Abdikalikova, Zamira ... (1)
Kalybay, Aigerim, (1)
Svensson, Magnus, (1)
Helali, Faramarz, (1)
Johansson, Dennis, (1)
Knutsson, Sven, (1)
Kuklane, Kalev, (1)
Andersson, Ulf (1)
Liu, Xiaoxiong (1)
Gao, Chuansi, (1)
Lönnroth, Emma-Chris ... (1)
Piamonte, Dominic Pa ... (1)
Rönnberg, Sarah, (1)
Abiri, Olufunminiyi, (1)
Qin, Hao, (1)
Svoboda, Ales, (1)
Wedberg, Dan (1)
Wang, Zheng (1)
Kordestani, Arash, (1)
Sayyaddelshad, Saleh ... (1)
Abrahamsson, Lena, (1)
Fältholm, Ylva (1)
Nygren, Magnus, (1)
Andersson, Eira, (1)
Johansson, Bo (1)
Lundgren, Agneta (1)
Nilsson, Anders, (1)
Johansson, Kristina, (1)
Parding, Karolina, (1)
Ringblom, Lisa, (1)
Frishammar, Johan, (1)
Lindberg, Malin, (1)
Grane, Camilla, (1)
Westerberg, Mats, (1)
Forsberg, Lena, (1)
Öhrling, Therese, (1)
Berglund, Leif, (1)
Isaksson, Raine, (1)
visa färre...
Lärosäte
Luleå tekniska universitet (1385)
Mittuniversitetet (10)
Högskolan i Halmstad (9)
Malmö universitet (8)
Högskolan Dalarna (7)
Linnéuniversitetet (6)
visa fler...
Högskolan i Gävle (6)
RISE (5)
Blekinge Tekniska Högskola (4)
Högskolan Kristianstad (3)
Umeå universitet (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (3)
Högskolan Väst (3)
Lunds universitet (2)
Stockholms universitet (2)
Mälardalens högskola (2)
Örebro universitet (2)
Högskolan i Jönköping (2)
Uppsala universitet (1)
Linköpings universitet (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Högskolan i Borås (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (1281)
Svenska (102)
Norska (4)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (952)
Samhällsvetenskap (198)
Naturvetenskap (188)
Medicin och hälsovetenskap (60)
Humaniora (18)
Lantbruksvetenskap (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy