SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L4X0:1653 9362 "

Sökning: L4X0:1653 9362

 • Resultat 21-30 av 48
 • Föregående 12[3]45Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
21.
 • Heldt, Tobias, et al. (författare)
 • Peace & Love 2010 : Värderade och icke-värderade ekonomiska effekter
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport syftar till at kartlägga samt värderat och presenterat ekonomiska effekter koppladetill Peace & Love festivalen 2010. Utgångspunkten är en definition av festivalens intressenter.Uppskattningen av de ekonomiska effekter som presenterats är baserade på enkätsvar från 519festivalbesökare. Resultaten från studien pekar på att festivalbesökare definierade som turister igenomsnitt spenderar drygt 2000 kr i samband med sitt besök exklusive utgifter för resa ochfestivalbiljett. Den totala festivalkopplade konsumtionen beräknas till 154 Mkr genom attmultiplicera siffrorna för genomsnittlig festivalkonsumtion för en besökare med det totala antaletbetalande besökare. Studien visar också att det finns ett betydande läckage ur den regionalaekonomin till följd av att försäljare inom festivalområdet kommer från andra delar i Sverige.Peace & Love-festivalens bidrag till den lokala ekonomin inklusive biljettintäkter beräknas istudien till 89 Mkr. Slutligen pekar studien på att fördjupade studier innehållande en mernoggrann uppskattning över besökargruppernas andelar respektive konsumtion krävs vid nästaårs festival för att säkerställa de resultat denna studie redovisar.
 •  
22.
 • Heldt, Tobias, et al. (författare)
 • Peace & Love 2011 : Uppskattning av festivalens ekonomiska betydelse via segmenteringsansatsen
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna rapport är att kartlägga samt värdera och presentera ekonomiska effekterkopplade till Peace & Love festivalen 2011 genom att tillämpa segmenteringsansatsen.Utgångspunkten är en uppdelning av festivalbesökarna i olika kategorier (segment) som därefteranvänds för att skatta den direkta ekonomiska effekten av festivalen. Uppskattningen av deekonomiska effekter som presenteras är baserade på enkätsvar från 1036 festivalbesökare samt1540 intervjuer vid entréerna.Resultatet från studien pekar på att den traditionella metoden med uppskattning av effekter via enuppdelning av konsumtion mellan turister och icke turister överskattar den totala effekten jämförtmed uppskattning via boendesegmentering med ca 10 procent. Den totala effekten viaboendesegmentering uppskattas till dryga 185 Mkr. Besökarnas konsumtion i samband medPeace & Love festivalen kan omräknas till 61,85 helårsverken. Peace & Love festivalen beräknasskapa drygt 22 helårsverken inom restaurang och handel i Borlängeregionen utöver de 23helårsverken som festivalorganisationen skapar.
 •  
23.
 • Heldt, Tobias, et al. (författare)
 • Skoterturismen och utvecklingen i Funäsdalsfjällen : En uppföljning av projektet "Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen"
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projektet ”Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen” pågick under 1999-2001 och har både nationellt och internationellt omskrivits som ett lyckosamt och banbrytande projekt med målsättning att utveckla skoterturism i den svenska fjällvärlden utan att konflikter och störningar uppstår som kan försämra förutsättningarna för andra turismgrenar i området. Syftet med denna rapport är att redovisa resultaten från en uppföljningsstudie av projektet ”Hållbar utveckling i Funäsdals¬fjällen”. Projektets olika delmål har följts upp dels via en enkätstudie riktad till ett urval av skoter- och turskidåkare som besökt Funäsdalsfjällen, dels via ett antal djupintervjuer med företrädare för de olika lokala intressegrupperna. Dessutom har skoterturismens effekter på den lokala ekonomin specialstuderas inom ramen för ett examensarbete. Vi bedömer att projektet har varit lyckat och uppfyllt de målsättningar som satts upp för projektets verksamhet på kort sikt. En viktig förklaring till detta har varit projektets utgångspunkt i konsensusbeslut. Från intervjustudien blir det tydligt att de olika grupperna av aktörer och intressenter har olika syn på hur utvecklingen i Funäsdalsfjällen ska se ut på lång sikt. Vissa vill exempelvis fortsätta att utveckla skoterturismen medan andra anser att gränsen för skoteråkningens påverkan i området är nådd. För fortsatt hållbar utveckling i området är det sannolikt mycket viktigt att alla intressegrupper fortsätter att delta i arbetet med att utveckla Funäsdalfjällen.
 •  
24.
 •  
25.
 • Hellqvist, Magnus, 1964-, et al. (författare)
 • "Falun ovan från Falun under", ny kunskap om Falu gruva. Projektrapport 2. : Jordartskartering och sedimentborrningar runt Falu gruva
 • 2010
 • Ingår i: Falun ovan från Falun under. - Falun : Högskolan Dalarna.
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This report is the second presentation of the project ‘Falun above from Falun under’ and comprises one report on ongoing work within the project. The main aims of this particular project are to reconstruct the landscape surrounding Falu Copper mine before mining activity started and to determine how increasing activity in the area affected the environment, and whether this could be measured as an indicator of increasing human impact in the area. This report presents the mapping and investigation of quaternary deposits and landscape analysis, the results from cores taken at two lake sites, Önsbacksdammen and Stora Vällan, 14C dating on selected seeds, and planning of continued research within the project.
 •  
26.
 • Hellqvist, Magnus, 1964-, et al. (författare)
 • Field report from sediment coring in peat for landscape analysis in Hjaltadalur, Skagafjörður, north Iceland 2010 : Sediment drilling in Hólar, Vidvik and Kolkuós, Hjaltadalur
 • 2010
 • Ingår i: Hólaransoknin (Hólar project). - Falun : Högskolan Dalarna.
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This field report presents fieldwork undertaken in Hjaltadalur, Skagafjördur, northern Iceland during summer 2010. The main aim was to initiate coring in selected mires in order to determine the composition of organic material and sediments in the mires, sub-sample for sedimentological and palaeoecological analyses, and initiate advanced landscape analysis of Hjaltadalur. Three mires were selected for sediments coring in Hjaltadalur: Ástunga close to Kolkóus, Hólakot at Viðvik, and Hólar. All three represented a landscape transect in NW to SE direction, from close to the coast to valley interior, i.e. close to the old settlement at Hólar.
 •  
27.
 •  
28.
 •  
29.
 • Karim, Hawzheen, et al. (författare)
 • Vägbarriärens inverkan på snöplogning
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna arbetsrapport presenterar en studie som utfördes i syfte att undersöka hur vägbarriärer påverkar utförandet av plogningen och till detta relaterade kostnader. Målet var att kunna identifiera och beräkna de eventuella ökningar i snöplogningskostnaderna som tillkommer på grund av vägbarriärer. Studien utfördes med hjälp av en metod som heter ”Case Study Reasearch Strategy”. Fältstudier av snöplogningen utfördes på 6 vägsträckor. Fältstudierna täckte fyra vägtyper: motorväg, mötesfria vägar, 4-fältiga vägar och målade 2+1-vägar. De barriärtyper som studerades var betongbarriär, stållineräcke, rörräcke och w-profilräcke. Plogningskvalité, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet studerades med hjälp av direkta observationer av plogningsaktiviteter på fält. Genom at mäta tiden för att ploga en viss sträcka bestämdes plogningshastigheten. Resultatet visade att vägbarriärtypen påverkar varken snöplogningshastigheten eller plogningstiden nämnvärt. Vidare visade resultatet att vägbarriärtypen inte påverkar snöplogningskvaliteten längs med mittremsan. Däremot, försämras plogningskvalitén längs vägrenar med betongbarriärar eller w-profilräcken som sidobarriärer. Det är dock svårt att beräkna de kostnader som tillkommer på grund av försämrad plogningskvalité. Trots att både trafiksäkerheten och framkomligheten försämrades drastiskt under plogningen, kunde man konstatera att dessa två aspekter inte påverkades av vägbarriärtypen.
 •  
30.
 • Karim, Hawzheen, et al. (författare)
 • Vägprojektering för minskade drift- och underhållskostnader : Brister och möjligheter
 • 2006
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • För att kunna bygga en ny väg måste den först planeras och projekteras. Vägplanering innebär att man undersöker förutsättningarna för att bygga vägen t.ex. konsekvenser för miljö, samhälle, trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet samt tekniska och ekonomiska förutsättningar. Vägprojektering innebär att man bestämmer vägens utformning på detaljnivå t.ex. vägsträckning, bredd, profil, vägutrustning, etc. Planering och projektering av vägar är en komplicerad process med tanke på alla komponenter som en väg består av samt alla aspekter som man måste ta hänsyn till under vägens livstid. Planerings- och projekteringsprocessen utgör en avvägning av många aspekter för att hitta den optimala lösningen. Drift- och underhållsåtgärder på vägnätet föranleds ofta av att problem uppstått på ett fåtal ställen. Kostnaden för att åtgärda dessa ställen kan uppgå till stora belopp under vägens livslängd. Med en lämpligare utformning av vägen hade dessa problem i en del fall sannolikt kunnat undvikas. Bland de aktörer, som är inblandade i planerings- och projekteringsprocessen, finns det olika åsikter om orsaken till att man inte tar tillräcklig hänsyn till drift- och underhållaspekten under planerings- och projekteringsskedet. Vissa aktörer tycker att det är projektörens kunskapsbrister som leder till att vägen får olämplig utformning avseende drift och underhåll. Andra tycker att det är en kombination av olika brister hos väghållaren. Dessa brister kan då finnas i såväl planerings- och projekteringsprocessen som i drift- och underhållsprocessen. Denna rapport presenterar resultatet för en förstudie som har utförts inom doktorandprojektet ”Vägprojektering för minskade drift- och underhållskostnader”. Syftet med förstudien var att identifiera brister och problem på övergripande nivå som leder till att man inte tar tillräcklig hänsyn till drift- och underhållsaspekten vid planerings- och projekteringsprocessen. Ett annat syfte med förstudien var att föreslå förändringsbehov inom planerings- och projekteringsprocessen genom att analysera de identifierade problemen, analysera verksamheten vid planering och projektering, analysera verksamhetens mål, formulera nya mål för verksamheten och fastställa de nödvändiga förändringsbehoven.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 21-30 av 48
 • Föregående 12[3]45Nästa
Typ av publikation
rapport (46)
proceedings (redaktörskap) (2)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (46)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
von Schantz Lundgren ... (7)
Hedlund, Ann (6)
Andersson, Ing-Marie (5)
Lundgren, Mats (4)
Rosén, Gunnar (4)
Heldt, Tobias (4)
visa fler...
Magnusson, Rolf (3)
Håkansson, Johan (3)
Heldt Cassel, Susann ... (3)
Lundgren, Mats, 1949 ... (3)
Andersson, Björn (2)
Johansson, Jenny (2)
Bergman Bruhn, Åsa (2)
Byström, Kurt (2)
Törnqvist, Victoria (2)
Thulemark, Maria (2)
Hansen, Fredrik (2)
Hellqvist, Magnus, 1 ... (2)
Karim, Hawzheen (2)
Liedgren, Pernilla, ... (2)
Skillmark, Mikael (1)
Rydell, Alexis (1)
Jess, Kari, 1956- (1)
Westholm, Erik (1)
Möller, Peter (1)
Hugosson, Mårten (1)
Maberg, Hanna (1)
Andersson, Lisa (1)
Klusell, Lars (1)
Olofsson, Mattias (1)
Aronsson, Mattias (1)
Aronsson, Mattias, 1 ... (1)
Olai, Lena, 1958- (1)
Kullberg, Christian, ... (1)
Claésson, Linnea (1)
Trumberg, Anders (1)
Gustavsson, Eva (1)
Emmoth, Anna (1)
Hellqvist, Magnus (1)
Fäldt, Johannes (1)
Kullberg, Christian (1)
Bjurström, Rasmus (1)
Pontén, Bengt (1)
Olofsson, Elenor (1)
Klerby, Anna (1)
Israels, Bertil (1)
Olsson, Daniels Sven (1)
Lindsten, Johan (1)
Nord, Carina (1)
Pers, Anna (1)
visa färre...
Lärosäte
Högskolan Dalarna (47)
Uppsala universitet (3)
Mälardalens högskola (2)
Örebro universitet (2)
Jönköping University (2)
Språk
Svenska (44)
Engelska (4)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (25)
Teknik (4)
Naturvetenskap (3)
Medicin och hälsovetenskap (2)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy