SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L4X0:1653 9362 "

Sökning: L4X0:1653 9362

 • Resultat 41-48 av 48
 • Föregående 1234[5]
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
41.
 •  
42.
 •  
43.
 •  
44.
 • Sellner, Anna (författare)
 • Utveckling av webbaserat stöd : För att nå särskild behörighet för studier på högskolenivå för yrkesverksamma och elever på Byggprogrammet
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det är populärt att läsa Byggprogrammen på gymnasierna idag. Därför har de elever som börjar dessa program relativt höga ingångsbetyg, men saknar ibland motivation att studera, trots att kompetensen finns. Branschen behöver mer ingenjörer och utbildade arbetsledare. Det här projektet tillsattes därför för att undersöka möjligheterna till ett stöd inom matematik för dessa elever. Under perioden januari – juni 2009 har en pilotstudie genomförts. Syftet var att se över möjligheterna, från Högskolan Dalarnas sida, att stötta de här eleverna i sina matematikstudier. Studenter från högskolan skulle fungera som mattekompisar till eleverna på gymnasiernas Byggprogram i Dalarna. Till en början gjordes informationssökningar och benchmarking för att ta reda på om liknande verksamheter fanns i resten av landet och hur de i så fall fungerade. Därefter utstakades en plan, med exempel hämtade från andras goda erfarenheter, för hur det här stödet skulle kunna se ut. Det resulterade i en träff på högskolan i maj 2009, då gymnasieelever kom till högskolan och fick träffa lärare och studenter på Högskolan Dalarnas Byggprogram. Träffen fick få besökare, i förhållande till inbjudna elever, men gav ett positivt gensvar. De som kom var nöjda. Slutresultatet visar att den här typen av verksamhet borde fortsätta, förslagsvis inom ramen för projektet Teknikerjakten, för att alla uppsatta mål ska kunna nås. Det behövs mer samarbete mellan gymnasielärarna internt, mellan lärare på gymnasier och högskolor samt mer personlig kontakt mellan elever och studenter.
 •  
45.
 • Selvén, Catherine, et al. (författare)
 • Bärförmåga hos lågtrafikerade vägar : Tjälrestriktioner
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport redovisar en förstudie som genomförts i syfte att belysa nuvarande hantering av tjälrestriktioner inom Vägverket, utforma ett förslag till en verksgemensam metodbeskrivning och föreslå en fortsatt verksamhet inom området för att komma tillrätta med identifierade problem och utvecklingsbehov. Syftet med denna förstudie är att: - Inventera nuvarande hantering av tjälrestriktioner vid Vägverkets regionala enheter. - Utarbeta en metodbeskrivning med uppföljningsrutiner, som i rimlig utsträckning tar hänsyn till regionernas olika förutsättningar. - Redogöra för överväganden bakom lagda förslag i metodbeskrivningen och dokumentera utgångspunkter. - Beskriva nödvändiga förändringar i berörda IT-system - Ge förslag till en arbetsgång för implementering av metoden i regionerna - Utarbeta ett förslag till fortsatt arbete med tjälrestriktioner med en grov beskrivning av kostnader och nytta. - Definiera och förtydliga begreppet tjälrestriktioner och andra betydelsefulla begrepp av betydelse för området. - Göra en grov sammanställning av näringslivets önskemål huvudsakligen genom studier av tidigare utredningar. Arbetet har genomförts genom intervjuer med ansvariga för verksamheten vid Vägverkets regioner och vid Vägverkets huvudkontor. IT-frågor har diskuterats med förvaltare av olika system och med ansvariga för utvecklingsprojekt i anslutning till området. Under arbetet har ett antal dokument insamlats och studerats. Resultatet av arbetet redovisas under rubriker som anknyter till ovanstående punkter och i bilagor.
 •  
46.
 • Trumberg, Anders, et al. (författare)
 • Socioekonomisk omvandling i Borlänge 1990-2008 med fokus på bostadsområdet Jakobsgårdarna : Hur påverka omflyttningen befolkningsstrukturen i ett bostadsområde?
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna rapport är att undersöka hur individers flyttningsmönster mellan olika bostads-områden påverkar olika segregationsprocesser i Borlänge stad.  Studien visar att Borlänge ligger i mittskiktet om man jämför andelen befolkning med utländskbakgrund i Sveriges alla kommuner. Trots att Borlänge har en förhållandevis låg andel befolkning med utländsk bakgrund har den etniska och socioekonomiska segregationen mellan olika bostadsområden i Borlänge ökat mellan åren 1990-2008. Runt år 2000 har det skett en förändring inom gruppen med utländsk bakgrund där de osynliga minoriteterna (Europa, USA, Kanada, Australien) har minskat och de synliga minoriteterna (utanför Europa undantaget USA, Kanada och Australien) har ökat.Jakobsgårdarna tillsammans med Tjärna ängar och Bullermyren kan karakteriseras som särskilt utsatt områden med en hög andel befolkning med utländsk bakgrund och invånarna är också socioekonomiskt svagare än invånare i andra områden i Borlänge. Den dominerande boend-eformen i Jakobsgårdarna (samt i Tjärna ängar och Bullermyren) är hyreslägenheter ägda av allmännyttan. Det blir därför naturligt att området har en befolkning som är i starten på sin boende-, utbildnings- och yrkeskarriär. Det visar sig i materialet då befolkningen i området är relativt ung dvs. det finns inte så många andra områden som man kan flytta till om man ska flytta hemifrån, då de flesta andra bostadsområden i Borlänge består av privatägda egnahem. Detta får betydelse för befolkningen med utländsk bakgrund, eftersom de av olika skäl har svårare att hitta arbete, få en inkomst etc. blir de kvar i området eller roterar mellan bostadsområdena Jakobs-gårdarna, Tjärna ängar och Bullermyren eftersom det inte finns några andra alternativa boenden.Då utbudet av hyreslägenheter är relativt liten i Borlänge är det troligtvis de sk institutions-genererade flyttningarna som är en grundläggande orsak till den etniska segregationen i Borlänge. Runt år 2002 accelererar utflyttningen av svenskfödda i Jakobsgårdarna och andelen synliga minoriteter ökar i området, det tyder på att det finns ett mönster av sk segregationsgenererande flyttningar från området, dvs. de som har möjlighet flyttar ut ur bostadsområdet gör det. De individer som flyttar från Jakobsgårdarna har en starkare socioekonomiskt ställning än de som flyttar in i området, därför reproduceras den socioekonomiska segregationen och blir ihållande. Denna process gör att området i framtiden, om ingenting görs, troligtvis kommer att förbli ett socioekonomiskt svagt område. Tillsamman med de institutions -och segregationsgenererande flyttningarna riskerar Jakobsgårdarna att bli ännu mer etniskt och socioekonomiskt segregerat från övriga områden i Borlänge.
 •  
47.
 • von Schantz Lundgren, Ina, 1958- (författare)
 • Det handlar om kärlek : En fallstudie av ett projekt för att synliggöra barns rättigheter för ungdomar i årskurs 7-9
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Föreliggande studie har projektet Det handlar om kärlek i fokus. Det är ett projekt i Rädda Barnens regi som tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Projek-tet har genomförts med medel från Länsstyrelsen Dalarna på tre skolor i Dalarna. Denna stu-die rör dock endast Maserskolan i Borlänge kommun. Målgruppen är årskurs 7-9. Syftet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, något som emellertid inte uttrycks officiellt, då en del i projektidén är att inte någon ska känna sig utpekad. Man kan diskutera att ha ett un-derliggande syfte som finns med i det material som skolans ledning får ta del av, men som inte delges eleverna. De vuxna som varit involverade i projektet har dock inte sett detta som så problematiskt. De framhåller att den komplexitet som omger elever som lever i hederskulturer i sitt privatliv och som samtidigt i sitt offentliga liv ständigt konfronteras med en helt annorlunda samhällskultur, skapar en situation som måste hanteras på specifika sätt och att detta förfarande föll väl ut för elevernas del. Detta sågs som det väsentliga i den här projekt-idén. Studiens underlag har insamlats via triangulering, vilket innebär att flera olika metoder använts. I detta fall observation vid olika aktiviteter inom projektets ram, informella samtal, elevenkäter och intervjuer. Resultatet visar att projektidén fungerade väl med avseende på dess intentioner och syfte. Eleverna fick ökade kunskaper om barns och ungas rättigheter och majoriteten av eleverna visade intresse och engagemang i de aktiviteter som genomfördes. Skolan som en viktigt arena för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter synliggjordes.
 •  
48.
 • von Schantz Lundgren, Ina, 1958- (författare)
 • Det regionala Kvinnofridsprojektet i Dalarnas län : En kartläggande studie
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kartläggningen visar att samarbetet mellan olika kvinnojourer är under utveckling men att inte alla jourer är bemannade dagtid med avlönad personal. Dessa jourer är beroende av personal som arbetar på ideell basis. Därmed finns inte möjlighet till likvärdiga stöd- och hjälpformer i alla Dalarnas kommuner. Inte alla kvinno-jourer uppfattar heller att deras verksamhet anses som betydelsefull av ledande poli-tiker och tjänstemän. Socialsekreterarna beskriver ett väl fungerande samarbete med kvinnojourerna, något som också motsvaras av den bild personal- och frivilligarbetare på kvinnojourerna ger. Däremot upplever kvinnojourerna ett stort problem i den ekonomiska osäkerhet som präglar verksamheten och som i praktiken innebär att antalet anställda kan variera år från år. Detta bidrar bl.a. till att arbetet med att utveckla verksamheten försvåras. Det råder också periodvis platsbrist på kvinnojourerna. I de flesta fall löses detta ge-nom det kontaktnät som personalen/frivilligarbetarna på kvinnojourerna har och de hjälpsökande kvinnorna kan då beredas plats på en annan kvinnojour. Det får dock anses som otillfredsställande att kvinnor i behov av stöd inte med säkerhet kan er-bjudas hjälp sitt närområde. Det finns tillfällen när kvinnan, kanske på grund av en särskilt allvarlig hotbild, behöver komma till en kvinnojour på stort avstånd från hemorten, men det är ett annat problem. De brister i kunskaper och kompetens av generell karaktär som här formuleras stämmer väl överens med den problembild som finns i landet i övrigt. Kvinnofridsproblematiken är ett mycket skambelagt område. Många kvinnor polisanmäler inte kvinnofridsbrott och det stora mörkertalet, tillsammans med den skam kvinnor upplever, gör att många kvinnors och barns utsatthet aldrig blir känd utanför den egna familjekretsen. Många misshandlade kvinnor utvecklar också olika strategier för att dölja sin situation. Det gör att professionella som möter dessa kvinnor kan ha har svårt att upptäcka de ibland mycket subtila tecken som kan finnas på att de befinner sig i en misshandelsrelation. Till detta kommer att myndigheter och organisationer ofta har begränsade möjligheter att på ett konkret och mer långsiktigt sätt erbjuda hjälp och stöd. I kartläggningen såväl som i forskning framkommer att dessa förhållanden tenderar leda fram till en situation där den personal som möter dessa kvinnor undviker att ställa frågor, även om de har misstankar om att kvinnan blivit misshandlad. Ett mer eller mindre medvetet samspel mellan den misshandlade kvinnan och olika yrkesföreträdare kan uppstå som innebär att misshandeln förblir dold och att en ytterst kom-plex samhällsproblematik kan fortsätta att föra en till stor del undanskymd tillvaro.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 41-48 av 48
 • Föregående 1234[5]
Typ av publikation
rapport (46)
proceedings (redaktörskap) (2)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (46)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
von Schantz Lundgren ... (7)
Hedlund, Ann (6)
Andersson, Ing-Marie (5)
Lundgren, Mats (4)
Rosén, Gunnar (4)
Heldt, Tobias (4)
visa fler...
Magnusson, Rolf (3)
Håkansson, Johan (3)
Heldt Cassel, Susann ... (3)
Lundgren, Mats, 1949 ... (3)
Andersson, Björn (2)
Johansson, Jenny (2)
Bergman Bruhn, Åsa (2)
Byström, Kurt (2)
Törnqvist, Victoria (2)
Liedgren, Pernilla, ... (2)
Thulemark, Maria (2)
Hansen, Fredrik (2)
Hellqvist, Magnus, 1 ... (2)
Karim, Hawzheen (2)
Skillmark, Mikael (1)
Rydell, Alexis (1)
Möller, Peter (1)
Jess, Kari, 1956- (1)
Westholm, Erik (1)
Hugosson, Mårten (1)
Maberg, Hanna (1)
Andersson, Lisa (1)
Klusell, Lars (1)
Olofsson, Mattias (1)
Aronsson, Mattias (1)
Aronsson, Mattias, 1 ... (1)
Olai, Lena, 1958- (1)
Kullberg, Christian, ... (1)
Claésson, Linnea (1)
Trumberg, Anders (1)
Gustavsson, Eva (1)
Emmoth, Anna (1)
Hellqvist, Magnus (1)
Fäldt, Johannes (1)
Kullberg, Christian (1)
Bjurström, Rasmus (1)
Pontén, Bengt (1)
Olofsson, Elenor (1)
Klerby, Anna (1)
Israels, Bertil (1)
Olsson, Daniels Sven (1)
Lindsten, Johan (1)
Nord, Carina (1)
Pers, Anna (1)
visa färre...
Lärosäte
Högskolan Dalarna (47)
Uppsala universitet (3)
Mälardalens högskola (2)
Örebro universitet (2)
Jönköping University (2)
Språk
Svenska (44)
Engelska (4)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (26)
Teknik (8)
Naturvetenskap (3)
Medicin och hälsovetenskap (2)
Humaniora (1)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy