SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Persson Fredrik) "

Sökning: WFRF:(Persson Fredrik)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
51.
 • Persson, P., et al. (författare)
 • Adenosine A(2)a receptor stimulation prevents proteinuria in diabetic rats by promoting an anti-inflammatory phenotype without affecting oxidative stress
 • 2015
 • Ingår i: Acta Physiologica. - Wiley: 12 months. - 1748-1708 .- 1748-1716. ; 214:3, s. 311-318
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>AimDiabetic patients are at increased risk for kidney disease. There is presently no clinical treatment available that effectively protects kidney function in diabetics. This study investigates whether chronic stimulation of the adenosine A(2a) receptor (A(2a)AR) protects kidney function in insulinopenic diabetic rats. MethodsStreptozotocin-induced diabetic rats and corresponding controls were chronically treated with the adenosine A(2a)AR agonist CGS21680 throughout the four-week diabetes duration. Kidney function was thereafter investigated, and urine and plasma samples were collected for analysis of protein, oxidative stress and inflammatory markers. ResultsGlomerular filtration rate, renal blood flow, filtration fraction and diabetes-induced kidney hypoxia were all unaffected by chronic A(2a)AR stimulation. Furthermore, diabetic rats had increased oxidative stress, which was further increased by chronic A(2a)AR stimulation. However, the 10-fold increased urinary protein excretion observed in the diabetic rats was completely prevented by chronic A(2a)AR stimulation. These beneficial effects were accompanied by reduced levels of the pro-inflammatory TNF- and increased levels of the anti-inflammatory IL-10 as well as decreased infiltration of macrophages, glomerular damage and basement membrane thickness. ConclusionChronic A(2a)AR stimulation prevents proteinuria and glomerular damage in experimental diabetes via an anti-inflammatory mechanism independent of oxidative stress and kidney hypoxia.</p>
 •  
52.
 • Persson, Patrik, et al. (författare)
 • Adenosine A2 a receptor stimulation prevents proteinuria in diabetic rats by promoting an anti-inflammatory phenotype without affecting oxidative stress
 • 2015
 • Ingår i: Acta Physiologica. - 1748-1708 .- 1748-1716. ; 214:3, s. 311-318
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p><strong>AIM:</strong> Diabetic patients are at increased risk for kidney disease. There is presently no clinical treatment available that effectively protects kidney function in diabetics. The present study investigates if chronic stimulation of the adenosine A2a receptor (A2a AR) protects kidney function in insulinopenic diabetic rats.</p><p><strong>METHODS:</strong> Streptozotocin-induced diabetic rats and corresponding controls were chronically treated with the adenosine A2a AR agonist CGS21680 throughout the four-week diabetes duration. Kidney function was thereafter investigated and urine and plasma samples were collected for analysis of protein, oxidative stress and inflammatory markers.</p><p><strong>RESULTS:</strong> Glomerular filtration rate, renal blood flow, filtration fraction and diabetes-induced kidney hypoxia were all unaffected by chronic A2a AR stimulation. Furthermore, diabetic rats had increased oxidative stress, which was further increased by chronic A2a AR stimulation. However, the 10-fold increased urinary protein excretion observed in the diabetic rats was completely prevented by chronic A2a AR stimulation. These beneficial effects were accompanied by reduced levels of the pro-inflammatory TNF-α and increased levels of the anti-inflammatory IL-10 as well as decreased infiltration of macrophages, glomerular damage and basement membrane thickness.</p><p><strong>CONCLUSION:</strong> Chronic A2a AR stimulation prevents proteinuria and glomerular damage in experimental diabetes via an anti-inflammatory mechanism independent of oxidative stress and kidney hypoxia.</p>
 •  
53.
 • Rusek, Fredrik, et al. (författare)
 • Scaling up MIMO Opportunities and Challenges with Very Large Arrays
 • 2013
 • Ingår i: IEEE signal processing magazine (Print). - IEEE. - 1053-5888 .- 1558-0792. ; 30:1, s. 40-60
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Multiple-input multiple-output (MIMO) technology is maturing and is being incorporated into emerging wireless broadband standards like long-term evolution (LTE) [1]. For example, the LTE standard allows for up to eight antenna ports at the base station. Basically, the more antennas the transmitter/receiver is equipped with, and the more degrees of freedom that the propagation channel can provide, the better the performance in terms of data rate or link reliability. More precisely, on a quasi static channel where a code word spans across only one time and frequency coherence interval, the reliability of a point-to-point MIMO link scales according to Prob(link outage) ` SNR-ntnr where nt and nr are the numbers of transmit and receive antennas, respectively, and signal-to-noise ratio is denoted by SNR. On a channel that varies rapidly as a function of time and frequency, and where circumstances permit coding across many channel coherence intervals, the achievable rate scales as min(nt, nr) log(1 + SNR). The gains in multiuser systems are even more impressive, because such systems offer the possibility to transmit simultaneously to several users and the flexibility to select what users to schedule for reception at any given point in time [2].</p>
 •  
54.
55.
 • Sahlgren, Magnus, et al. (författare)
 • The Gavagai Living Lexicon
 • 2016
 • Ingår i: 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference, 23-28 May 2016, Portorož (Slovenia). - ELRA.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • <p>This paper presents the Gavagai Living Lexicon, which is an online distributional semantic model currently available in 14 different languages. We describe the underlying distributional semantic model, and how we have solved some of the challenges in applying such a model to large amounts of streaming data. We also describe the architecture of our implementation, and discuss how we deal with continuous quality assurance of the lexicon.</p>
 •  
56.
 • Sehlstedt-Persson, Margot, et al. (författare)
 • Robust processtyrning av vandringstorkar för jämnare torkningskvalitet
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Under 2000-talet har vandringstorkarna genomgått något av en renässans och alltfler verk har investerat i nya vandringstorkar med stor kapacitet och helt nya möjligheter. Kunskapen om att styra dessa vandringstorkar för att få en jämn löpande torkningskvalitet har dock hamnat på efterkälken. Det finns ett stort kunskapsbehov att fylla för att förstå processen, kunna hantera avvikelser, tolka och hantera processparametrar, att ha en plan när något ”går snett” för att våga röra styrparametrar och tolka konsekvenserna i dessa trögstyrda system. Syftet med denna förstudie är identifiera de problemställningar som dagens ansvariga för styrning av vandringstorkar måste hantera. Målet är att få en jämnare torkningskvalitet samt en fördjupad förståelse av hur torkningsprocessen ska styras och göras mer robust. Förstudien inleddes med en entusiastisk workshop med god uppslutning från industrin där en gemensam prioritering gjordes av ett antal punkter som förstudien har fokuserat på nämligen medelvärdesstyrning i zon 1 och 2, tryckfallsmätning över batteri samt test av en ny typ av lufthastighetsgivare. Övriga frågor som prioriterades högt har på grund av förstudiens begränsade resurser ej kunnat genomföras i förstudien utan finns med i framtida arbete. • Inledande försök med medelvärdesstyrning i zon 1, samt i både zon 1 och zon 2, visar fördelar med förbättrad målfuktkvotsträff, mindre fuktkvotsspridning och färre ändringar i satsningstider. • Inledande mätningar av differenstryck över batteri som signal för att indikera när värmebatterier behöver rengöras från spånlimning bedöms vara en lovande metod med tydliga signaler. Fortsatt arbete med att få en kontinuerlig mätning över en hel vintersäsong fortgår. Förhoppningsvis kommer faktiska effekter på cirkulationsfläktarnas elförbrukning och/eller lufthastigheten genom virket kunna påvisas.• Den nya lufthastighetsgivaren som kopplades till en datalogger och kördes igenom kanalen flera gånger fungerade väl. Ytterligare tester genomförda av Valutec med liknande givare har slagit väl ut och har varit ett bra hjälpmedel vid t.ex. felsökning.</p>
 •  
57.
 • Sehlstedt-Persson, Margot, et al. (författare)
 • Virkestorkningens inverkan på impregnerbarhet i furusplint – Del II TCN Delrapport 2 Inverkan av mellanlagring och konditionering
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Projektets målsättning är att undersöka om och hur virkestorkning påverkar impregnerbar-het i furusplint med vattenbaserat kopparmedel, samt att ge rekommendationer om hur torkningsbetingelserna kan göras så gynnsamma som möjligt för ett bra impregnerings-resultat.I delsteg 2 som avrapporteras i denna rapport, har huvudfrågan varit att undersöka hur torkningsparametrarna fuktkvotsgradient, torkningsspänningar, konditionering och mellan-lagringstid mellan torkning och impregnering påverkar impregneringsresultatet i ohyvlade, centrumsågade furuplank 50x125 mm som torkats i labbtork till målfuktkvoten 18 % vid max torrtemperatur 75°C.Försöksvirket har impregnerats med kopparbaserat medel enligt Nordiska Träskydds-föreningen (NTR) klass AB. Det försöksvirke som impregnerats i denna studie uppvisar stor andel impregneringsmissar då det har impregnerats under förhållanden som avviker från normala produktionsförhållanden och som antas vara ogynnsamma för inträngningen. Det bör därför starkt betonas att impregneringsresultatet från denna studie inte är representa-tivt för normal produktion av impregnerat virke i klass AB. Men, eftersom målet med denna undersökning har varit att undersöka inverkan av rena torkningsparametrar ses inte detta som något som helst problem vid analysen eftersom samtliga provbitar varit behandlade på samma sätt och impregnerats i samma tryckning.Undersökningen visar* att konditionering av virke före impregnering tenderar att öka impregnerings-missarna i ohyvlat virke.* att hög fuktkvot, som t.ex. kan bero på att plankorna är blötare i mitten, dvs. en hög fuktkvotsgradient, är gynnsamt för impregneringen.* ingen inverkan av torkspänningarnas storlek på impregneringsresultatet.* att mellanlagring av virke mellan torkning och impregnering ökar andelen missar. Detta resultat förklaras sannolikt av att fuktkvotsgradienterna minskar under mellanlagringen och att stora gradienter visade sig vara gynnsamt för impregnering.Sammanfattningsvis visar studien att bästa impregneringsresultatet erhålls om ohyvlat virke inte konditioneras utan impregneras direkt efter torkning utan någon mellanlagring. Konditionering visade sig försämra resultatet och en trolig förklaring till detta bedöms vara att konditioneringen ökar kådvandringen i splintens kådkanaler ut på splintvedytorna vilket försvårar medelinträngningen.</p>
 •  
58.
 • Sehlstedt-Persson, Margot, et al. (författare)
 • Virkestorkningens inverkan på impregnerbarhet i furusplint – Del II TCN Delrapport 1
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Projektets målsättning är att undersöka om och hur virkestorkning påverkar impregnerbarhet i furusplint med vattenbaserat kopparmedel, samt att ge rekommendationer om hur torkningsbetingelserna kan göras så gynnsamma som möjligt för ett bra impregneringsresultat. Det bör tydliggöras att det virke som impregnerats i denna studie inte kommer att säljas inom detaljhandeln. Virket anses inte heller vara representativt för impregnerat virke då det har impregnerats vid fuktkvoter som avsiktligt avviker från normala förhållanden och som kan antas vara ogynnsamma för inträngningen. Virket impregnerades enligt Nordiska Träskyddsföreningen (NTR) klass AB.I delsteg 1 som avrapporteras i denna rapport, har huvudfrågan varit att undersöka inverkan av fuktkvotsnivå och maxtemperatur under torkningen på impregneringsresultatet. Försöksmaterialet har bestått av totalt 553 hyvlade bräder och plank (28 resp. 48 mm). Både planken och bräderna sågades fram ur centrumutbyte och innehöll därför kärnved. Virket torkades industriellt vid 60°C och 80°C maxtemperatur till tre målfuktkvoter: 24 %, 18 % och 10 %. Efter impregnering har samtliga virkesstycken kapats upp var 50:e cm och impregneringsresultat har analyserats visuellt enligt NTR:s bedömningsgrunder. Vissa kemiska analyser har även utförts för att undersöka om och hur extraktiver och fetter kan förklara impregneringsmissarna i bräderna. Undersökningen visar att virkesdimension, fuktkvot och temperaturnivå har betydelse för impregneringsresultatet. Totalt sett fanns det fler missar i planken än i bräderna. Plank och bräder uppvisar dessutom något olika beteende: för bräder är resultatet mera tydligt vilket även framkom vid multivariat dataanalys (MVDA) på medelvärdesnivå: högre temperatur och högre fuktkvot visar minst impregneringsmissar hos brädgrupperna. För plankgrupper erhölls överhuvudtaget inga MVDA-modeller. Även för plank hade den högre temperaturen i medel bättre impregneringsresultat. Sambandet hög fuktkvot och god impregnerbarhet är inte lika tydligt för plank, möjligen att kombinationen låg temperatur och låg fuktkvot är ogynnsam.Densitetsvariationerna visade sig vara tämligen liten och inga låga/höga extremvärden fanns i försöksmaterialet. Vid MVDA framkom ändå tendenser att det hos bräder var gynnsamt ur impregneringssynpunkt med högre densitet.Kemiska analyser visar inga dramatiska omfördelningar av extraktiver under torkning som förklaring till impregneringsmissar. Detekterbara fetter och hartssyror var dock lägre i ytliga än i inre delar av splintveden troligen beroende på oxidativ förnätning av deras struktur under torkningen.Sammanfattningsvis blir tolkningen att torktemperatur, fuktkvotsintervall och virkesdimensioner har betydelse för impregneringsresultat men att det finns ett antal okända materialvariabler som har stor inverkan på resultatet på individnivå. Även om torkningsbetingelserna görs så gynnsamma som möjligt för impregnering förekommer individer som har allvarliga genomgående missar.</p>
 •  
59.
 • Sehlstedt-Persson, Margot, et al. (författare)
 • Virkestorkningens inverkan på impregnerbarhet i furusplint – Del II : Delrapport 1
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Projektets målsättning är att undersöka om och hur virkestorkning påverkar impregnerbarhet i furusplint med vattenbaserat kopparmedel, samt att ge rekommendationer om hur torkningsbetingelserna kan göras så gynnsamma som möjligt för ett bra impregneringsresultat. Det bör tydliggöras att det virke som impregnerats i denna studie inte kommer att säljas inom detaljhandeln. Virket anses inte heller vara representativt för impregnerat virke då det har impregnerats vid fuktkvoter som avsiktligt avviker från normala förhållanden och som kan antas vara ogynnsamma för inträngningen. Virket impregnerades enligt Nordiska Träskyddsföreningen (NTR) klass AB.</p><p>I delsteg 1 som avrapporteras i denna rapport, har huvudfrågan varit att undersöka inverkan av fuktkvotsnivå och maxtemperatur under torkningen på impregneringsresultatet. Försöksmaterialet har bestått av totalt 553 hyvlade bräder och plank (28 resp. 48 mm). Både planken och bräderna sågades fram ur centrumutbyte och innehöll därför kärnved. Virket torkades industriellt vid 60°C och 80°C maxtemperatur till tre målfuktkvoter: 24 %, 18 % och 10 %. Efter impregnering har samtliga virkesstycken kapats upp var 50:e cm och impregneringsresultat har analyserats visuellt enligt NTR:s bedömningsgrunder. Vissa kemiska analyser har även utförts för att undersöka om och hur extraktiver och fetter kan förklara impregneringsmissarna i bräderna.</p><p>Undersökningen visar att virkesdimension, fuktkvot och temperaturnivå har betydelse för impregneringsresultatet. Totalt sett fanns det fler missar i planken än i bräderna. Plank och bräder uppvisar dessutom något olika beteende: för bräder är resultatet mera tydligt vilket även framkom vid multivariat dataanalys (MVDA) på medelvärdesnivå: högre temperatur och högre fuktkvot visar minst impregneringsmissar hos brädgrupperna. För plankgrupper erhölls överhuvudtaget inga MVDA-modeller. Även för plank hade den högre temperaturen i medel bättre impregneringsresultat. Sambandet hög fuktkvot och god impregnerbarhet är inte lika tydligt för plank, möjligen att kombinationen låg temperatur och låg fuktkvot är ogynnsam.</p><p>Densitetsvariationerna visade sig vara tämligen liten och inga låga/höga extremvärden fanns i försöksmaterialet. Vid MVDA framkom ändå tendenser att det hos bräder var gynnsamt ur impregneringssynpunkt med högre densitet.</p><p>Kemiska analyser visar inga dramatiska omfördelningar av extraktiver under torkning som förklaring till impregneringsmissar. Detekterbara fetter och hartssyror var dock lägre i ytliga än i inre delar av splintveden troligen beroende på oxidativ förnätning av deras struktur under torkningen.</p><p>Sammanfattningsvis blir tolkningen att torktemperatur, fuktkvotsintervall och virkesdimensioner har betydelse för impregneringsresultat men att det finns ett antal okända materialvariabler som har stor inverkan på resultatet på individnivå. Även om torkningsbetingelserna görs så gynnsamma som möjligt för impregnering förekommer individer som har allvarliga genomgående missar.</p>
 •  
60.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (106)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (334)
konferensbidrag (92)
rapport (42)
annan publikation (22)
bokkapitel (19)
doktorsavhandling (12)
visa fler...
forskningsöversikt (11)
licentiatavhandling (8)
bok (5)
recension (5)
proceedings (redaktörskap) (3)
patent (2)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
konstnärligt arbete (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (398)
övrigt vetenskapligt (217)
populärvet., debatt m.m. (28)
Författare/redaktör
Persson, Fredrik (114)
Palm, Fredrik (40)
Persson, Fredrik, 19 ... (31)
Hansell, Peter, (30)
Persson, Patrik, (23)
Pontén, Fredrik, (21)
visa fler...
Uhlén, Mathias, (18)
Westerlund, Fredrik (18)
Persson, Bengt, (17)
Nilsson, Peter, (17)
Persson, Per, (16)
Kampf, Caroline, (16)
Persson, Fredrik, 19 ... (16)
Hober, Sophia (15)
Asplund, Anna, (15)
Tegenfeldt, Jonas O. (15)
Westerlund, Fredrik, ... (15)
Persson, Fredrik, 19 ... (15)
Stenman, Göran, 1953 ... (14)
Wester, Kenneth, (14)
Persson, Anja (13)
Fritzsche, Joachim (13)
Persson, Karin, (12)
Tegenfeldt, Jonas, (11)
Fagerberg, Linn (11)
Lundberg, Emma, (10)
Wernerus, Henrik (10)
Persson, F., (10)
Lundeberg, Joakim, (9)
Persson, Hans, (9)
Östman, Margareta, (9)
Persson, Katrin (9)
Fritzsche, Joachim, ... (9)
Melin, Jonas (9)
Kristensen, Anders (9)
Björling, Erik (9)
Espinoza, Fredrik, (9)
Karlsson, Fredrik, (8)
Oksvold, Per, (8)
Olsson, Fredrik, (8)
Delsing, Per, 1959-, (8)
Gustafsson, Fredrik, (8)
Wilson, Christopher, ... (8)
Modesti, M. (8)
Persson, Mikael, 195 ... (8)
Edelvik, Fredrik, 19 ... (8)
Lysholm, Fredrik, (8)
Palm, Fredrik, 1973- ... (8)
Saboonchi, Fredrik (8)
Nordquist, Lina, (8)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (118)
Lunds universitet (103)
Uppsala universitet (98)
Chalmers tekniska högskola (75)
Göteborgs universitet (50)
Kungliga Tekniska Högskolan (32)
visa fler...
RISE (30)
Umeå universitet (12)
Stockholms universitet (10)
Luleå tekniska universitet (8)
Linnéuniversitetet (8)
Karolinska Institutet (8)
swepub_uni:mau_t (6)
Karlstads universitet (6)
Röda Korsets Högskola (6)
Mittuniversitetet (5)
Naturhistoriska riksmuseet (5)
Örebro universitet (4)
Mälardalens högskola (3)
Högskolan Dalarna (3)
Jönköping University (2)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
Högskolan i Skövde (1)
Högskolan i Borås (1)
Sophiahemmet Högskola (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (455)
Svenska (81)
Odefinierat språk (2)
Tyska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (173)
Medicin och hälsovetenskap (171)
Teknik (158)
Samhällsvetenskap (35)
Humaniora (30)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy