SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Svensson Erik) "

Sökning: WFRF:(Svensson Erik)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
21.
 • Li, Man-Bo, et al. (författare)
 • Silver-Triggered Activity of a Heterogeneous Palladium Catalyst in Oxidative Carbonylation Reactions
 • 2020
 • Ingår i: Angewandte Chemie International Edition. - 1433-7851 .- 1521-3773. ; 59:26, s. 10391-10395
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • A silver-triggered heterogeneous Pd-catalyzed oxidative carbonylation has been developed. This heterogeneous process exhibits high efficiency and good recyclability, and was utilized for the one-pot construction of polycyclic compounds with multiple chiral centers. AgOTf was used to remove chloride ions in the heterogeneous catalyst Pd-AmP-CNC, thereby generating highly active Pd-II, which results in high efficiency of the heterogeneous catalytic system.
 •  
22.
 •  
23.
 • Olofson, K. Frans G., et al. (författare)
 • Arctic aerosol and clouds studied by bistatic lidar technique
 • 2009
 • Ingår i: Journal of Geophysical Research. - Washington, D.C. : American geophysical union. - 0148-0227 .- 2156-2202. ; 114, s. D18208-
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Aerosol and cloud studies were carried out with a polarimetric bistatic lidar setup at the Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR) in Andenes (69°N, 16E°), Norway. The measurements were performed from 10 to 23 October 2006 and covered altitudes between 1.5 and 11 km, corresponding to scattering angles between 130 and 170°. The degree of linear polarization, PL, calculated from the experiments was compared with light scattering calculations using Lorenz‐Mie theory for spherical particles, the T‐matrix approach for nonspherical rotationally symmetric particles, and a geometric optics ray‐tracing method. Average PL values between 0.61 and 0.72 were obtained for the background aerosol under cloud‐free conditions. The aerosol results may be qualitatively reproduced by standard aerosol types if a suitable combination of coarse‐ and fine‐mode spherical particles is assumed. The PL values obtained for thin and mildly opaque clouds were in the range from 0.21 to 0.38. These results were not well described by spherical particles, and the results for relatively small prolate and oblate particles studied with the T‐matrix method tended to be slightly higher than the experimental values. Geometric optics calculations for hexagonal column ice particles with surface roughness were able to reproduce the experimental cloud data. This does not rule out contributions from other types of particles, and particle orientation effects may also have influenced the results. We conclude that the experimental results are consistent with earlier in situ studies of cirrus clouds, and the further development and application of the bistatic lidar technique is discussed.
 •  
24.
 • Prade, Thomas, et al. (författare)
 • Impact of Harvest Date and Cutting Length of Grass Ley and Whole-Crop Cereals on Methane Yield and Economic Viability as Feedstock for Biogas Vehicle Fuel Production
 • 2019
 • Ingår i: Bioenergy Research. - : Springer. - 1939-1234 .- 1939-1242. ; 12:1, s. 137-149
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Grass ley and whole-crop cereals used for biogas production are often finely chopped for subsequent ensiling and anaerobic digestion. Chopping can impact not only ensiling stability, digestibility and risk of process hick-ups in the digester but also harvesting capacity and fuel consumption. Based on field experiment data, the aim of this study was to investigate how three different nominal cutting lengths in the range of 3.5 mm to 12.5 mm impact methane yield and economic viability of grass ley and whole-crop cereals used as biogas substrate. A shorter cutting length affected the specific methane potential differently for the different crops, + 14 to − 25%. In biogas vehicle fuel production, balancing the additional energy and economic costs for shorter cutting length required an increased methane potential of less than 1% and 3%, respectively. As long as a decrease in cutting length increased the methane potential, the energy balance and economic result improved, despite higher energy inputs. However, mechanisms behind the impact on methane potential deserve further attention. In conclusion, we have shown that it is economically viable to produce methane gas, as a vehicle fuel, from several agricultural crops grown in the south of Sweden, i.e. grass ley and whole-crop rye and wheat, when they are harvested/chopped with a forager, ensiled as biogas feedstocks and processed to methane gas in a large-scale biogas plant.
 •  
25.
 • Ren, Yansong, et al. (författare)
 • Multistimuli-Responsive Enaminitrile Molecular Switches Displaying H+-Induced Aggregate Emission, Metal Ion-Induced Turn-On Fluorescence, and Organogelation Properties
 • 2018
 • Ingår i: Journal of the American Chemical Society. - : American Chemical Society (ACS). - 0002-7863 .- 1520-5126. ; 140:42, s. 13640-13643
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Multistimuli-responsive enaminitrile-based configurational switches displaying aggregation-induced emission (AIE), fluorescence turn-on effects, and super gelation properties are presented. The E-isomers dominated (>97%) in neutral/basic solution, and the structures underwent precisely controlled switching around the enamine C=C bond upon addition of acid/base. Specific fluorescence output was observed in response to different external input in the solution and solid states. In response to H+, configurational switching resulted in complete formation of the nonemissive Z-H+-isomers in solution, however displaying deep-blue to blue fluorescence (Phi(F) up to 0.41) in the solid state. In response to Cu-II in the solution state, the E-isomers exhibited intense, turn-on, blue-green fluorescence, which could be turned off by addition of competitive coordination. The acid/base-activated switching, together with the induced AIE-effects, further enabled the accomplishment of a responsive superorganogelator. In nonpolar solvents, a blue-fluorescent supramolecular gel was formed upon addition of acid to the E-isomer suspension. The gelation could be reversed by addition of base, and the overall, reversible process could be repeated at least five cycles.
 •  
26.
 • Sernhed, Kerstin, et al. (författare)
 • Biogödsel i Skåne : en inventering och marknadsanalys
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I dagsläget produceras ungefär 300 - 350 000 ton biogödsel i Skåne och med tanke på att det planeras för en mycket stor biogasanläggning1 i regionen kommer biogödselhanteringen och biogödselavsättningen bli en ännu större utmaning i framtiden. Detta kommer också att ställa höga krav på en fungerande logistikkedja, på infrastrukturen (vägnät och lagerkapacitet) och på spridningstekniken.2 I denna undersökning har både de potentiella mottagarna av biogödsel, det vill säga lantbrukarna, och biogödselproducenterna (BGP) analyserats ur ett marknadsperspektiv med fokus på hinder och möjligheter. Det huvudsakliga målet med studien har varit att utveckla avsättningsstrategierna för biogödsel i Skåne genom att kartlägga marknaden och logistiken, men resultatet bör kunna implementeras på andra platser i Sverige. Genom att förbättra kunskapen om marknadsförutsättningarna bör även avsättningsstrategierna kunna utvecklas. Enligt informanterna3 på biogasanläggningarna så hanteras biogödseln vanligtvis i fyra steg: Lagring (internt på biogasanläggningen), distribution till mellanlager, lagring och spridning. Flera av BGP har även undersökt möjligheterna att fasseparera biogödseln, men kostnaderna är alldeles för höga i dagsläget jämfört med distribution i obehandlad form. I genomsnitt transporteras gödseln cirka 20 kilometer till en kostnad av 40-50 kr per ton biogödsel och logistiken fungerar väl enligt BGP, men kostnaderna för biogödselhanteringen är högre än betalningsförmågan. Betalningsförmågan tycks emellertid variera i landet och på vissa platser får BGP betala för hela logistikkedjan inklusive spridning, samtidigt som det på andra platser är möjligt att ta betalt för biogödseln med upp till 20 kronor per ton beroende på säsong och mineralgödselpriser. De som har lyckats bäst med avsättningen av biogödsel är de BGP som arbetat långsiktigt och de som låtit lantbrukarna vara delaktiga i biogasutbyggnaden från start. Ett förtroendekapital har därmed byggts upp mellan BGP och avnämarna som skapat goda förutsättningar för att sälja och få betalt för biogödseln. Att komma in fel i denna process eller affär kan leda till en mycket negativ stämpel och det är mycket svårt att bygga upp ett varumärke, som ett par av informanterna påtalat. I Skåne hårdnar också konkurrensen om spridningsareal och det har på vissa platser inneburit att stallgödselproducenter med gödselavtal gentemot sin granne har fått svårare att bli av med sin naturgödsel eftersom grannen hellre väljer en ”billig” biogödsel. Det kan skapa motsättningar i lantbrukarkåren och en negativ syn på biogasproduktionen i stort. Mer samverkan mellan BGP krävs för att minimera denna risk. Många av BGP är också oroliga för Naturvårdsverkets förslag4 om att begränsa tillförseln av tungmetaller till åkermark, vilket kommer att försvåra avsättningen av biogödsel betydligt om förslaget införs i dess nuvarande form. Intervjuerna med lantbrukarna har visat att det råder en osäkerhet kring vad biogödsel är, men det främsta skälet till att biogödsel inte används är att tillgången är begränsad och att det inte finns kapacitet eller utrustning för att hantera ett flytande gödselmedel. I övrigt är intresset för produkten mycket stort och även viljan att investera i mellanlager finns om de ekonomiska förhållandena så tillåter (kostnaderna på fält får inte överstiga kostnaderna för mineralgödsel på fält). Således är viljan att betala för det så kallade mervärdet (humus, makro- och mikronäringsämnen, organiskt kväve, som inte finns i mineralgödseln, förbättrad mikro- och makroflora), mycket liten i dagsläget. Många lantbrukare betonar även vikten av långsiktiga spelregler för att möjliggöra investering i utrustning och lagringsbrunnar. Även helhetslösningar efterfrågas, där biogasproducenten tar ett ansvar för såväl distribution, lager och spridning (genom maskinstation). Det finns också en mycket positiv bild av biogödsel och naturgödsel och många är medvetna om vikten att tillföra organiska gödselmedel för att inte utarma jorden. Det borgar för en stor outnyttjad marknad, framför allt om biogödselns positiva värden, som bör dokumenteras och kommuniceras ut tydligare. Många lantbrukare vill därför att fler försök, fältvisningar och demonstrationsodlingar ska genomföras för att sprida kunskapen om biogödselns gynnsamma effekter på mark och gröda. Tre fallstudier har genomförts på tre olika gårdar; en växtodlingsgård, en flyt- och fastgödselproducent, och en flytgödselproducent. I fallstudierna beskrivs vad som händer rent ekonomiskt och tekniskt om gårdarna övergår till biogödselhantering istället för nuvarande system med mineral och/eller stallgödsel. Alla tre fallstudier indikerar att det är ekonomiskt mycket intressant att övergå till biogödsel och därmed ersätta en del av mineralgödseln. På växtodlingsgården uppgick exempelvis betalningsförmågan till över 20 kronor per m3 biogödsel vid leverans fritt lager. Avsättningsstrategierna av biogödsel i Skåne måste utvecklas för att klara de ökade mängderna biogödsel. Denna studie har visat att långsiktighet och förtroende mellan BGP och mottagare av biogödsel är en mycket viktig nyckel för att klara denna omställning på ett kostnadseffektivt sätt. Kunskapen om biogödsel i lantbrukarleden bör också spridas på ett mer effektivt sätt för att efterfrågan på produkten ska öka. Mervärdet med biogödseln och den stora kunskapen om att tillförsel av organiska gödselmedel är nödvändigt på sikt bör också kunna värderas på ett mer konkret och kommersiellt sätt i framtiden. Rent tekniskt bör även spridningsteknikerna utvecklas (ex. matarslangsystem) för att minimera markpackningsskador. Utveckling av GPS-spridning (precisionsgödsling med biogödsel) i förhållande till markkartan (P-Al och K-Al) är exempel på spridningsmetodik som bör utvecklas och tillämpas. Det i sig kan öka efterfrågan på produkten och förbättra avsättningsmöjligheterna betydligt, men främst handlar det om att visa att det är ekonomiskt intressant att gå över från en mer traditionell stall- och mineralgödselanvändning till biogödsel. Sammanfattning av studien i punktform:  Att det finns en stor osäkerhet om vad biogödsel är och när den får användas (grödor, tidpunkt, mm) bland de intervjuade lantbrukarna  Att betalningsförmågan för biogödselns så kallade mervärde är svagt. Lantbrukarna känner till värdet av organiskt gödsling, utöver det rena växtnäringsvärdet, men är sällan villiga att betala för detta  Att det är ekonomiskt intressant att växla en del stall- och mineralgödsel mot biogödsel  Att de främsta hindren för användning är brist på tillgång och spridarutrustning (erfarenhet av flytande produkter) samtidigt som många vill ha mer organiska gödselmedel, vilket borgar för en stor potentiell marknad  Att kvalitet på produkten och leveranssäkerhet över lång tid kommer högt upp på dagordningen hos lantbrukarna och under dessa förutsättningar är investeringsviljan i exempelvis lagerkapacitet god  Att helhetslösningar efterfrågas, där en entreprenör kan ta hand om distribution, lagring och spridning på fält  Att biogödselproducenten bör ta huvudansvaret för att leveranser sker vid rätt tidpunkt och att produkten håller hög kvalitet, enligt lantbrukarna  Att de lantbrukare som tar emot biogödsel i huvudsak är nöjda med produkten  Att logistiken i sig fungerar väl med avseende på distribution, mellanlagring och spridning enligt biogödselproducenterna  Att det är mycket viktigt att arbeta långsiktigt med avsättningsfrågorna och bygga ett förtroende mellan producenter och avnämare med hjälp av kunniga säljare som kan lantbrukets villkor  Att ”Biogödselaffären” i sig är en förlustaffär för biogasproducenterna, även om de tar betalt för produkten, men också att kostnaderna för biogödselhanteringen varierar ganska mycket i landet
 •  
27.
 • Siepielski, Adam M, et al. (författare)
 • Response to Comment on "Precipitation drives global variation in natural selection"
 • Ingår i: Science (New York, N.Y.). - : American Association for the Advancement of Science. - 1095-9203 .- 0036-8075. ; 359:6374
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The comment by Myers-Smith and Myers focuses on three main points: (i) the lack of a mechanistic explanation for climate-selection relationships, (ii) the appropriateness of the climate data used in our analysis, and (iii) our focus on estimating climate-selection relationships across (rather than within) taxonomic groups. We address these critiques in our response.
 •  
28.
 • Sun, Rui, et al. (författare)
 • Mesoscale Transformation of Amorphous Calcium Carbonate to Porous Vaterite Microparticles with Morphology Control
 • 2019
 • Ingår i: Crystal Growth & Design. - : AMER CHEMICAL SOC. - 1528-7483 .- 1528-7505. ; 19:9, s. 5075-5087
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The morphology controlled synthesis of porous vaterite microparticles from amorphous calcium carbonate (ACC) nanoparticles via mesoscale transformation and self-assembly is presented. The morphology of vaterite microparticles ranging from ellipsoidal to spherical can be controlled by adjusting the amount of adipic acid (AA) additive during synthesis. Electron microscopy and electron diffraction reveal that the vaterite microparticles are formed by the oriented self-assembly of vaterite nanocrystals. The Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area of the vaterite microparticle varies between similar to 30 and similar to 80 m(2)/g. The coverage of AA on the surface of the ACC nanoparticle plays the pivotal role in the morphology controlled synthesis of vaterite microparticles. 6-Aminocaproic acid (6A), benzoic acid (BA), citric acid (CA), and poly(acrylic acid) (PAA) are also tested as additives and their effect on the morphology of vaterite microparticles is presented. Morphology control of functional materials can be beneficial for application where the morphology and porosity are critical, such as drug delivery. This work demonstrates a possible method to finely adjust the morphology of vaterite microparticles with the assistance of additives through mesoscale transformation and self-assembly using amorphous nanoparticles as precursors.
 •  
29.
 • Svensson, Erik, et al. (författare)
 • Female polymorphisms, sexual conflict and limits to speciation processes in animals
 • 2009
 • Ingår i: Evolutionary Ecology. - : Springer. - 1573-8477 .- 0269-7653. ; 23:1, s. 93-108
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • Heritable and visually detectable polymorphisms, such as trophic polymorphisms, ecotypes, or colour morphs, have become classical model systems among ecological geneticists and evolutionary biologists. The relatively simple genetic basis of many polymorphisms (one or a few loci) makes such species well-suited to study evolutionary processes in natural settings. More recently, polymorphic systems have become popular when studying the early stages of the speciation process and mechanisms facilitating or constraining the evolution of reproductive isolation. Although colour polymorphisms have been studied extensively in the past, we argue that they have been underutilized as model systems of constraints on speciation processes. Colouration traits may function as signalling characters in sexual selection contexts, and the maintenance of colour polymorphisms is often due to frequency-dependent selection. One important issue is why there are so few described cases of female polymorphisms. Here we present a synthetic overview of female sexual polymorphisms, drawing from our previous work on female colour polymorphisms in lizards and damselflies. We argue that female sexual polymorphisms have probably been overlooked in the past, since workers have mainly focused on male-male competition over mates and have not realized the ecological sources of genetic variation in female fitness. Recent experimental evolution studies on fruit flies (Drosophila melanogaster) have demonstrated significant heritable variation among female genotypes in the fitness costs of resistance or tolerance to male mating harassment. In addition, female-female competition over resources could also generate genetic variation in female fitness and promote the maintenance of female sexual polymorphisms. Female sexual polymorphisms could subsequently either be maintained as intrapopulational polymorphisms or provide the raw material for the formation of new species.
 •  
30.
 • Svensson, Erik, et al. (författare)
 • Gender differences in species recognition and the evolution of asymmetric sexual isolation
 • 2007
 • Ingår i: Current Biology. - : Elsevier. - 1879-0445. ; 17:22, s. 1943-1947
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Closely related sympatric species are expected to evolve strong species discrimination because of the reinforcement of mate preferences [1-4]. Fitness costs of heterospecific matings are thought to be higher in females than in males, and females are therefore expected to show stronger species discrimination than males [5, 6]. Here, we investigated gender and species differences in sexual isolation in a sympatric species pair of Calopteryx damselflies. The genus Calopteryx is one of the classic examples of reproductive character displacement in evolutionary biology, with exaggerated interspecific differences in the amount of dark wing coloration when species become sympatric [7-9]. Experimental manipulation of the extent of dark wing coloration revealed that sexual isolation results from both female and male mate discrimination and that wing melanization functions as a species recognition character. Female choice of conspecific males is entirely based on wing coloration, whereas males in one species also use other species recognition cues in addition to wing color. Stronger species discrimination ability in males is presumably an evolutionary response to an elevated male predation risk caused by conspicuous wing coloration [10]. Gender differences in species discrimination and fitness costs of male courtship can thus shed new light on the evolution of asymmetric sexual isolation and the reinforcement of mate preferences [2-4, 11].
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (699)
konferensbidrag (232)
rapport (80)
annan publikation (50)
bokkapitel (42)
doktorsavhandling (41)
visa fler...
forskningsöversikt (24)
licentiatavhandling (14)
bok (5)
patent (5)
samlingsverk (redaktörskap) (4)
proceedings (redaktörskap) (2)
recension (2)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (886)
övrigt vetenskapligt (273)
populärvet., debatt m.m. (41)
Författare/redaktör
Svensson, Jan-Erik, ... (179)
Svensson, Erik (144)
Johansson, Lars-Gunn ... (121)
Svensson, Lars-Erik, ... (76)
Svensson, Sven-Erik (71)
Halvarsson, Mats, 19 ... (66)
visa fler...
Svensson, Arne, 1955 (65)
Svensson, Erik I. (49)
Wernersson, Lars-Eri ... (47)
Svensson, Johannes (46)
Froitzheim, Jan, 198 ... (43)
Jonsson, Torbjörn, 1 ... (39)
Ström, Erik, 1965 (36)
Prade, Thomas (30)
Lind, Erik (30)
Sundberg, Carl-Erik (28)
Svensson, Jan-Erik (26)
Esmaily, Mohsen, 198 ... (23)
Svensson Grape, Erik (21)
Pettersson, Jesper, ... (19)
Liu, Fang, 1975 (18)
Karlsson, Leif, 1956 ... (18)
Hansson, David (17)
Inge, A. Ken (17)
Pålsson, Erik, 1975 (17)
Hellström, Kristina ... (17)
Rydström, Mats, 1978 (17)
Klamer, Daniel, 1976 (17)
Svensson, Lennart, 1 ... (17)
Wellenreuther, Maren (16)
Runemark, Anna (16)
Mattsson, Jan Erik (16)
Sattari, Mohammad, 1 ... (15)
Svensson, Lars-Erik (15)
Hurtig, Kjell, 1960- (15)
Hansson, Bengt (14)
Karlsson, Leif, 1952 ... (14)
Eroukhmanoff, Fabric ... (14)
Fejgin, Kim, 1978 (14)
Svensson, Tommy, 197 ... (13)
Svensson, Magnus (13)
Svensson, Tomas (13)
Engel, Jörgen, 1942 (13)
Almqvist, Erik G. (13)
Falk Windisch, Hanne ... (13)
Svensson, Erik, 1981 (13)
Liske, Jesper, 1978 (13)
Canovic, Sead, 1979 (13)
Svensson, Olle (13)
Mortazavi Seyedeh, N ... (13)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (330)
Lunds universitet (316)
Uppsala universitet (119)
Göteborgs universitet (109)
Högskolan Väst (79)
Sveriges Lantbruksuniversitet (78)
visa fler...
Linköpings universitet (76)
Kungliga Tekniska Högskolan (50)
Stockholms universitet (46)
RISE (23)
Mittuniversitetet (20)
Karolinska Institutet (18)
Umeå universitet (16)
Högskolan Kristianstad (13)
Högskolan Dalarna (13)
Jönköping University (10)
Naturvårdsverket (9)
Högskolan i Halmstad (9)
Linnéuniversitetet (9)
Högskolan i Skövde (8)
Högskolan i Borås (8)
Örebro universitet (7)
Malmö universitet (4)
Blekinge Tekniska Högskola (4)
Luleå tekniska universitet (2)
Södertörns högskola (2)
Högskolan i Gävle (2)
Naturhistoriska riksmuseet (2)
Mälardalens högskola (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Karlstads universitet (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Kungl. Konsthögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (1050)
Svenska (144)
Odefinierat språk (3)
Tyska (2)
Polska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (392)
Teknik (366)
Medicin och hälsovetenskap (125)
Samhällsvetenskap (91)
Lantbruksvetenskap (75)
Humaniora (14)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy