SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
61.
 •  
62.
 •  
63.
 • Öberg, Jacob, 1982- (författare)
 • Subsidiarity and EU Procedural Criminal Law
 • 2015
 • Ingår i: European Criminal Law Review. - Oxford : Hart Publishing Ltd. - 2191-7442. ; 5:1, s. 19-45
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article examines how subsidiarity can limit the exercise of EU procedural criminal law competence. It argues for a narrow understanding of subsidiarity, suggesting that EU procedural criminal law legislation can only be directed at problems which are of a cross-border nature. By analysing a specific piece of EU legislation, the new Victims Directive, it is shown how the subsidiarity principle can be enforced. The article sustains that the Victims Directive can be criticised on subsidiarity grounds as the directive fails to adequately account for the link between victim rights and the application of the principle of mutual recognition, since the directive fails to explain properly the need to regulate local victim rights. The article also draws some broader reflections on the justifications for EU harmonization. It is argued that EU initiatives in procedural criminal law have not primarily been driven by the need to facilitate mutual recognition and free movement but rather motivated by a general concern to deliver a common European sense of justice. Whilst this approach from the EU legislator can be justified from a moral perspective, it flies in the face of the idea that decisions should be taken as closely as possible in respect of citizens.
64.
 • Öberg, Jacob, 1982- (författare)
 • Subsidiarity as a Limit to the Exercise of EU Competences
 • 2017
 • Ingår i: Yearbook of European Law. - Oxford : Oxford University Press. - 0266-7223. ; 36, s. 391-420
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article examines how subsidiarity can limit the exercise of EU competence. It suggests that the problems of reconstructing subsidiarity cannot be seen in isolation from the issue of judicial review. In a substantive sense it contends that subsidiarity can be reconceptualised as a principle that challenges the internal market justification for exercise of Union competences. It argues for a narrow understanding of subsidiarity, suggesting the EU legislator to demonstrate the risk or the existence of a transnational market failure or a transnational interest in order to substantiate EU harmonization. From the perspective of judicial enforcement the key argument is to change the focus from ‘substantive review’ to ‘procedural review’ of subsidiarity in order to meet institutional concerns. The proposed standard of review suggests that the EU legislator must offer ‘adequate reasoning’ and ‘relevant evidence’ to maintain that EU legislation conforms to the subsidiarity principle.
 •  
65.
 • Öberg, Jacob, 1982- (författare)
 • The Rise of the Procedural Paradigm Judicial Review of EU Legislation in Vertical Competence Disputes
 • 2017
 • Ingår i: European Constitutional Law Review. - Cambridge : Cambridge University Press. - 1574-0196. ; 13:2, s. 248-280
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • EU Law-Vertical competence review of EU secondary law-Court of Justice control of the exercise of EU legislative powers-Strict procedural review of EU legislation-Standard of judicial review and intensity of judicial review-Judicial review as a safeguard of federalism-Constitutional review of EU legislation-Proportionality, subsidiarity and principle of conferral-Balance between the EU legislator's prerogatives and the need to ensure that EU legislation conforms to the precepts of EU law-Distribution of competences between Member States and the EU. 
66.
 • Östlund, Allison, et al. (författare)
 • Konsekvenser av att EU:s institutioner genom direkt tillämplig sekundärlagstiftning begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar i Sverige Repercussions of restrictions contained in directly applicable EU legislation on individuals’ access to documents held by Swedish authorities
 • 2013
 • Ingår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift. - 0015-8585. ; :4, s. 457-478
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The article takes as its starting point the Swedish general principle of transparency and open access to public records. The Declaration on transparency and open government, made by Sweden as part of its Accession Treaty, at the time signaled to the remaining Community the importance of transparent government as forming part of Swedish constitutional identity. Read together, however, with domestic constitutional limitations of the valid transfer of legislative power to the EU, the Declaration had the potential of activating avenues for derogating from EU law. While Swedish input on transparency policy has on many levels promoted unified steps in the EU towards increased public access within the latter’s institutional framework, sector-specific secondary law of the EU sometimes opposes transparency. The article describes how such secondary legislation has introduced presumptions against disclosure, posing immediate problems for Swedish courts when presented with directly applicable Regulations overturning the firm presumption for disclosure. The article invites Swedish courts to make use of their unique power of review (enjoyed by all court instances) in order to revisit the limits to the lawful transfer of powers to the EU. The article discusses various avenues under EU law for doing so, including making a preliminary reference on the validity of EU acts instating directly applicable presumptions of non-disclosure. The CJEU’s ruling would, in response, be capable of providing guidelines not only for the national judge, but also for the legislator, towards resolving this constitutional dilemma.
67.
 • Bergström, Martin, et al. (författare)
 • Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn: En systematisk litteraturöversikt och utvärdering av ekonomiska, samhälleliga och etiska aspekter.
 • 2017
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Barn i utsatta situationer kan under kortare eller längre perioder behöva place- ras i en annan familj. Bland barn som växer upp i familjehem är det vanligare med psykisk och fysisk ohälsa. Det är därför viktigt att veta om stödinsatser till barn och familjehemsföräldrar kan hjälpa barnen. Slutsatser X Insatser till familjehemsplacerade barn och familjehemsföräldrar kan för- bättra barnens psykiska och fysiska hälsa, sociala situation, livskvalitet samt placeringars stabilitet. På grund av olikheter mellan insatserna och studier- nas vetenskapliga utformning går det inte att avgöra vilka insatser eller vilka delar av insatserna som är verksamma. X För följande tre specifika insatser finns något säkrare kunskap om effekter: • Attachment and Biobehavioral Catch-up är en utbildning för familje- hemsföräldrar som kan minska vissa psykiska symtom hos barnen • Föräldradelen av programmet Incredible Years kan minska barns beteendeproblem och öka familjehemsföräldrars förmåga att klara föräldrarollen • Take Charge är en specialpedagogisk insats till ungdomar som kan förbättra deras självbestämmande, utbildningsgång och möjligheter till arbete. X Ingen av de insatser som används i Sverige har utvärderats i en studie. I Sverige läggs tonvikten på att utreda familjers lämplighet och att utbilda dem. Att erbjuda stödinsatser till barn eller familjehemsföräldrar under barnens placering är mindre vanligt. Personer som har växt upp i familje- hem, deras föräldrar och familjehemsföräldrar efterlyser stöd till barn och familjehem under placeringen. X Det behövs forskning som undersöker effekten av insatser inom familje- hemsvård. Samtliga insatser som identifierades i litteraturöversikten bör rimligtvis kunna användas i Sverige men deras effekter behöver följas upp och utvärderas i en svensk kontext. De insatser som redan förekommer i Sverige behöver också utvärderas och undersökas vetenskapligt. Det behövs även studier som belyser kostnadseffektivitet i insatser för svenska förhållanden. Bakgrund och syfte Mellan 3 och 4 procent av alla barn i Sverige placeras någon gång i ett familje- hem eller på en institution. Under sitt liv har dessa barn en förhöjd risk för suicid, psykisk och fysisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och behov av långvarigt försörjningsstöd. Syftet med denna rapport är att granska och sammanställa det vetenskapliga underlaget för stödinsatser till barn i familjehem och till familje- hemsföräldrar för att minska dessa risker. Metod Den systematiska utvärderingen genomfördes i enlighet med SBU:s metodik. Studierna skulle behandla insatser som utvärderats i kontrollerade studier med hög eller medelhög studiekvalitet. Studierna skulle vara publicerade mellan åren 1990 och 2017 och inkludera minst 40 personer. Uppföljningstiden skulle vara minst tre månader för barn två år eller äldre, och minst en månad för barn yngre än två år. Studier uteslöts om jämförelsegruppen utgjordes av grupp- boende eller om den till stor del bestod av barn som var placerade i släkting- hem. Den systematiska utvärderingen inkluderar även ekonomiska aspekter, en inventering av vilka insatser som används i Sverige, erfarenheter från brukar- organisationer samt en etisk analys. Resultat Effekter av insatser Sammanlagt granskades 5 298 artikelsammanfattningar. Relevans- och kvali- tetsgranskningen identifierade 23 studier av 18 insatser som motsvarade våra kriterier. Sammantaget visar de 23 studierna att det går att påverka familje- hemsplacerade barns psykiska och fysiska hälsa, sociala situation, livskvalitet samt placeringars stabilitet. På grund av olikheter mellan insatserna och studier- nas vetenskapliga utformning ger resultaten inte entydiga svar på vilka insatser eller vilka delar av insatserna som är verksamma. För tre av insatserna finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att de har effekt: Attachment and Biobehavioral Catch-up kan förbättra barns psykiska hälsa (t.ex. minskad stress); Take Charge kan förbättra barns förmåga till självbestäm- mande samt sociala situation (t.ex. fullföljd utbildning) och Incredible Years kan öka familjehemsföräldrars förmåga att klara föräldrarollen och minska barnens beteendeproblem. Effekterna av de övriga 15 insatserna går inte att bedöma eftersom de endast utvärderats i en studie vardera. Det saknas helt studier som belyser barns tandhälsa och förebyggande av ton- årsgraviditeter. Det saknas också studier av eventuella skadliga eller oönskade effekter av insatserna. Praxisundersökning En enkät skickades ut till ett slumpvis urval kommuner (svar från 80 av 106) och samtliga enskilda företag som arbetar på kommuners uppdrag (svar från 34 av 38). Enkäten identifierade 30 insatser. Ingen av insatserna återfinns i littera- turöversikten. Det framkom bland annat att insatserna fokuserar på bedömning av lämplighet av familjehemsföräldrar och på allmän utbildning av dem före barnen placeras. Det var mindre vanligt med stöd till barn eller familjehems- föräldrar under placeringen. Att döma av de insatser som används saknas kon- sensus om vilka insatser som uppfattas som effektiva. Kostnadseffektivitet Totalt granskades 2 120 artikelsammanfattningar. Två relevanta artiklar hittades men ingen uppfyllde SBU:s krav på kvalitet i den ekonomiska utvärderingen. Studiernas resultat går inte att överföra till svenska förhållanden. Brukar- och anhörigperspektiv Fyra organisationer som företräder barn med erfarenhet av familjehemsvård, deras föräldrar samt familjehemsföräldrar besvarade enkäter eller intervjuades. De efterlyser mer stöd utöver själva placeringen. Dessutom önskar familjehems- föräldrar bättre kunskap om barnets behov vid placeringen och ursprungsför- äldrarna efterlyser stöd för att få vara delaktiga i sina barns liv. sammanfattning och slutsatser 9 insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn Etiska och sociala aspekter När samhället övertar ansvaret för barns vårdnad så finns en särskild skyldighet att tillgodose barnens bästa. Att samhället inte alltid tagit sitt ansvar visar bland annat den så kallade Vanvårdsutredningen (SOU 2011:61). Ett problem är bristen på vetenskaplig kunskap om insatsers för- och nackdelar vilket äventyrar barns rättigheter. Ett annat problem är bristande dokumentation och uppfölj- ning av de insatser som används. Diskussion Vi bedömer att insatserna från litteraturöversikten kan användas i svensk familjehemsvård med överförbara resultat för barnen. Om beslut fattas att införa nya insatser bör man vara uppmärksam på att många kommuner är små med få placerade barn, vilket kan skapa problem med att upprätthålla tillräcklig kompetens. De som arbetar i familjehemsvården är många gånger ovana vid den systematik som insatserna kräver. Även med ökad tillgång på vetenskaplig kunskap om insatsers effekter behövs rutiner för att på ett ordnat sätt införa, vidmakthålla och utmönstra insatser inom familjehemsvården. Detta kan ske genom lokal uppföljning där både positiva och negativa effekter följs upp syste- matiskt och dokumenteras. I förlängningen ger det möjlighet till uppbyggnad av kvalitetsregister. Framtida forskning bör inriktas på att undersöka nyttan av de insatser som används idag eller som kan komma att införas.
68.
 • Brax, David, et al. (författare)
 • Arbetet mot hatbrott måste prioriteras – på riktigt
 • 2014
 • Ingår i: Göteborgs-Posten 14 mars 2014. - 1103-9345.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det finns starka skäl att prioritera arbetet mot hatbrott på riktigt, men i själva verket finns det inga tecken på att regeringen tar frågan på allvar, skriver forskare om hatbrottspolitik och mänskliga rättigheter vid Göteborgs och Lunds universitet.
 •  
69.
 • Eneman, Marie (författare)
 • Developing child protection strategies: a critical study of offenders’ use of information technology for the sexual exploitation of children
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The overall aim of this thesis is to critically explore offenders’ use of information technology for the sexual exploitation of children, focusing upon child abusive material and grooming, in relation to the societal response, i.e. legal and technological regulation models. The following aspects are highlighted (i) How can offenders’ use of information technology for child abusive material and grooming be understood in relation to current regulation models? (i) What alternative models for regulation of child abusive material and grooming could be proposed? (iii) What are the implications of applying a critical approach? The motivation for conducting this research has been to contribute, with empirically based research, to the development of effective child protection strategies in relation to child abusive material and grooming. The empirical material used in this thesis consists of court and police records and interviews with offenders. The result shows that offenders’ use of information technology for child abusive material and grooming is more complex and multifaceted than current regulation models have managed to envisage. It has been recognized that the offenders are aware of the illegality in their activities and thus the risk of being observed by law enforcement and have therefore developed different technological and social strategies to be able to continue with their criminal activities. Therefore, this thesis suggests that existing regulation models such as law and the use of technology for filtering should be re-evaluated and that further dimensions such as norms and markets should be considered.
 •  
70.
 • Fahlström, Gunilla, et al. (författare)
 • Etiska aspekter på insatser inom det sociala området: En vägledning för att identifiera relevanta etiska frågor
 • 2019
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Dessa vägledande frågor är framtagna med syftet att utgöra ett stöd för att identifiera och reflektera kring etiska aspekter vid systematisk utvärdering av insatser inom det sociala området, dvs. socialtjänst och funktionshinderområdet. Syftet är att frågorna ska minska risken för att missa relevanta etiska aspekter avseende specifika insatser. Underlaget är tänkt att användas som ett av flera steg i arbetet med etiska aspekter i SBU:s rapporter.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (3557)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (6612)
bokkapitel (5054)
bok (1479)
konferensbidrag (1435)
doktorsavhandling (1131)
annan publikation (1017)
visa fler...
rapport (908)
recension (536)
samlingsverk (redaktörskap) (528)
forskningsöversikt (68)
proceedings (redaktörskap) (35)
licentiatavhandling (35)
konstnärligt arbete (9)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (13955)
refereegranskat (5052)
populärvet., debatt m.m. (1805)
Författare/redaktör
Modéer, Kjell Å, (249)
Bogdan, Michael, (242)
Mattsson, Titti, (189)
Numhauser-Henning, A ... (183)
Ahlberg, Kerstin, 19 ... (178)
Andersson, Håkan, 19 ... (163)
visa fler...
Ervo, Laura, 1966-, (153)
Sinander, Erik, 1986 ... (152)
Vogel, Hans-Heinrich (148)
Nyström, Birgitta (144)
Rönnmar, Mia, (144)
Persson, Annina H., ... (144)
Wickenberg, Per, (138)
Svensson, Eva-Maria, ... (135)
Öman, Sören, 1961-, (133)
Bengtsson, Bertil (119)
Kristoffersson, Eleo ... (116)
Noll, Gregor, (115)
Hydén, Håkan, (110)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (106)
Lidgard, Hans Henrik ... (105)
Hettne, Jörgen (104)
Wolk, Sanna, 1970-, (103)
Ryrstedt, Eva, (102)
Lundell, Bengt, (99)
Gorton, Lars (98)
Wenander, Henrik (98)
Österdahl, Inger, (97)
Rayfuse, Rosemary, (94)
Maunsbach, Ulf, (93)
Persson, Vilhelm, (93)
Andersson, Håkan, (92)
Bakirci, Kadriye, (92)
Larsson, Stefan, (90)
Tjernberg, Mats, (90)
Banakar, Reza, (88)
Träskman, Per Ole, (87)
Munthe, Christian, 1 ... (87)
Hernbergh, Anders, 1 ... (86)
Påhlsson, Robert, 19 ... (86)
Linderfalk, Ulf (85)
Åström, Karsten, (82)
Groussot, Xavier (81)
Wahlgren, Peter, (80)
Schiratzki, Johanna, (80)
Selberg, Niklas (80)
Samuelsson, Per, (79)
Ahlberg, Kerstin, (78)
Dahlman, Christian, (78)
Lehrberg, Bert, 1957 ... (76)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (5960)
Uppsala universitet (3949)
Stockholms universitet (2986)
Göteborgs universitet (2368)
Örebro universitet (1149)
Umeå universitet (723)
visa fler...
Högskolan i Jönköping (416)
Luleå tekniska universitet (348)
Karlstads universitet (271)
Linköpings universitet (263)
Kungliga Tekniska Högskolan (249)
Linnéuniversitetet (196)
Högskolan i Gävle (184)
Mittuniversitetet (174)
Försvarshögskolan (126)
Södertörns högskola (106)
Chalmers tekniska högskola (98)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (96)
Sveriges Lantbruksuniversitet (41)
Högskolan Kristianstad (38)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (29)
Högskolan i Borås (25)
Malmö universitet (23)
Högskolan Dalarna (17)
Högskolan Väst (14)
Karolinska Institutet (9)
Mälardalens högskola (8)
Högskolan i Halmstad (7)
Blekinge Tekniska Högskola (7)
Högskolan i Skövde (5)
Nordiska Afrikainstitutet (4)
Röda Korsets Högskola (3)
RISE (2)
swepub_uni:mau_t (2)
Riksantikvarieämbetet (2)
Naturvårdsverket (1)
Teologiska högskolan Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Svenska (10133)
Engelska (7724)
Latin (204)
Tyska (161)
Finska (112)
Italienska (82)
visa fler...
Annat språk (70)
Franska (68)
Turkiska (41)
Danska (36)
Norska (31)
Spanska (31)
Nederländska (30)
Ryska (14)
Polska (8)
Portugisiska (6)
Ungerska (5)
Odefinierat språk (4)
Japanska (4)
Kinesiska (4)
Ukrainska (2)
Isländska (1)
Tjeckiska (1)
Estniska (1)
Rumänska (1)
Nygrekiska (1)
Lettiska (1)
Kroatiska (1)
Serbiska (1)
Koreanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (18810)
Humaniora (540)
Medicin och hälsovetenskap (206)
Naturvetenskap (164)
Teknik (146)
Lantbruksvetenskap (57)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy