SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP Hälsovetenskaper Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi) "

Sökning: AMNE:(MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP Hälsovetenskaper Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bremer, Anders, 1957- (författare)
 • En andra chans
 • 2012
 • Ingår i: Forskning för hälsa. - Hjärt-Lungfonden. - 1653-9753. ; :3, s. 18-19
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Överlevare av plötsligt hjärtstopp utanförsjukhus är en unik och växande patientgrupp.Men hur blir livet efteråt?Frågeställningen finns med i denforskning Anders Bremer bedriver och som tidigarei år utmynnade i en avhandling. I syfte att beskrivasamtliga inblandades erfarenheter vid plötsligthjärtstopp intervjuade han överlevare, närståendeoch ambulanspersonal, som inte sällan ställs införetiska frågeställningar vid hjärtstopp.</p>
 •  
2.
 • Larsson, Matz, et al. (författare)
 • Exposure to environmental tobacco smoke and health effects among hospitality workers in Sweden : before and after the implementation of a smoke-free law
 • 2008
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. - Helsingfors : Institutet för arbetshygien. - 0355-3140 .- 1795-990X. ; 34:4, s. 267-277
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p><strong>Objectives</strong> This study attempted to identify changes in exposure to environmental tobacco smoke, as well as symptoms and attitudes among hospitality workers after the introduction of extended smoke-free workplace legislation.</p> <p><strong>Methods</strong> A total of 37 volunteers working in bingo halls and casinos (gaming workers) and 54 bars and restaurant employees (other workers) in nine Swedish communities participated in the study. Altogether 71 of 91 persons (14 daily smokers and 57 nonsmokers) participated in both the preban baseline survey and the follow-up 12 months after the ban. Exposure to environmental tobacco smoke, smoking habits, respiratory and sensory symptoms, and attitudes towards the ban were recorded, and spirometry was carried out.</p> <p><strong>Results</strong> The frequency of reported respiratory and sensory symptoms was approximately halved among the nonsmokers in both occupational groups after the introduction of the ban. Initially 87% had exposure to environmental tobacco smoke that was over the nicotine cut-off level chosen to identify possible health risk (&lt;0.5 µg/m<sup>3</sup>), while, after the ban, it was only 22%, a relative risk of 0.25 (95% confidence interval 0.15–0.41). The risk decreased in both occupational groups, but gaming workers experienced the highest preban exposure levels. Attitudes towards the legislation were largely positive, particularly after the ban. However, there was no notable change in lung function, and there was no notable reduction in the number of cigarettes consumed by smokers.</p> <p><strong>Conclusions</strong> The introduction of smoke-free legislation was associated with a substantial reduction in respiratory and sensory symptoms, as well as reduced exposure to environmental tobacco smoke at work, particularly among gaming workers.</p>
 •  
3.
 • Axelsson, Christer, et al. (författare)
 • Nationella regler krävs för ambulanssjukvård
 • 2011
 • Ingår i: Svenska Dagbladet. - 1101-2412. ; :2011-11-15
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>I Sverige är det upp till varje landsting att bestämma hur snabbt en ambulans ska vara på plats. I stället borde det finnas nationella riktlinjer kring hur tillgängligheten ska se ut, skriver flera ambulanssjuksköterskor.</p>
 •  
4.
 • Eriksson, Charli, et al. (författare)
 • Med kraft och vilja 2010 alkohol- och drogförebyggande arbete inom Socialstyrelsens stöd till frivilligorganisationer
 • 2011
 • Ingår i: Med kraft och vilja. - Örebro : Örebro universitet.
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Rapporten syftar till att ge en bild av den forsknings- och utvecklingsverksamhet som genomförts av forskarteamet vid Örebro universitet som knutits till Socialstyrelsens projektportfölj. Fokus ligger på 2010 års utlysning.</p><p>Satsningen började 2002 genom att Socialstyrelsen fick medel från Socialdepartementet att fördela till frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete. Trettiotvå organisationer med totalt 39 projekt delade på 25 miljoner. Sedan dess har årligen nya medel utlysts. År 2010 var den totala summan som Socialstyrelsen hade att fördela 15 miljoner. Det var 38 organisationer som fick medel att bedriva 54 olika projekt, varav 21 var nya projekt. Dessutom har ett projekt disponerat anslag från tidigare år eftersom det blivit fördröjt. Av dessa tillhör 14 organisationer kategorin alkohol- och drogorganisationer medan betydligt fler, 24 organisationer, beviljats medel trots att de inte har alkohol- och drogförebyggande arbete som sin primära huvudinriktning. Detta ligger helt i linje med den nationella handlingsplanen som önskar ett brett engagemang i det förebyggande arbetet. Majoriteten av projekten riktar sig till målgruppen barn och ungdom. I projektportföljen ingår även projekt riktade till invandrare, barn i riskzon, unga tjejer och föräldrar.</p><p>Under året som gått har ett fungerande, värdefullt och givande samarbete fortsatt mellan forskarteamet vid Örebro universitet och de olika organisationerna inom satsningen. Ett samarbete byggt på såväl gemensamma projektledarträffar, olika former av projektmöten samt diskussioner kring utvärdering med enskilda organisationer. Projekten har halvårsvis redovisat sin verksamhet till forskarteamet. En sammanställning är gjord i rapporten <em>Verksamhetsrapport 2010 - Med kraft och vilja. </em></p><p>Under åren har ett antal olika fördjupningsstudier planerats och genomförts inom ramen för Socialstyrelsens projektportfölj. Beredningsgruppen har prioriterat angelägna projekt för detta och forskarteamet har sökt utforma dessa inom ramen för de tillgängliga medel som avsatts. I detta har planeringen varit långsiktig trots att budget endast kunna avsättas för ett år i taget.</p><p>Det övergripande syftet med fördjupningsstudierna är att med de tillgängliga resurserna som utgångspunkt ge en fördjupad kunskap kring ett mindre antal projekt som genomförs av frivilligorganisationer. Avsikten är att genomföra vissa forskningsinsatser kring dessa projekts planering, genomförande och effekter på kort och lång sikt.</p><p>Fyra fördjupningsstudier som forskarteamet arbetat med under flera år presenteras under del 2 i rapporten. Två av dessa är utvärderingar av föräldrastödsprogram som båda genomförts av IOGT-NTO, Stark och klar och Föräldrar Tillsammans. Den tredje studien är utvärderingen av projektet Mål utan alkohol som genomförts i samarbete med SvFF, IOGT-NTO och före detta Alkoholkommittén. Maia-projektet, som bedrevs av länsstyrelsen i Örebro med stöd från Statens folkhälsoinstitut, avslutades år 2010 och presenteras som den fjärde fördjupningsstudien.</p><p>Det pågår en planering av nya fördjupningsstudier. Huvudfokus är på insatser riktade direkt till barn och ungdomar. Det finns mycket som visar på behovet av kunskapsutveckling (se t.ex. Babor et al., 2010). Barn och ungdomar behöver få kunskap om alkohol och droger för att utveckla positiva kunskaper, attityder och beteende som minskar skadorna av alkohol och droger för individ och samhälle. Inom den pågående satsningen finns en rad projekt som har möjlighet att ge kunskap om olika metoder för detta arbete.</p><p>De satsningar som finns idag inom projektportföljen ger förutsättningar för att utveckla effektstudier med skolan som arena och med fritiden som arena, studier av program med genusperspektiv och studier av förebyggande insatser för utvalda grupper.</p><p>De fördjupningsstudier som nu planeras innehåller bland annat effektstudier av kontraktsmetoden Smart och skolprogrammet Triaden. Undersökningar ska också genomföras av vilka som deltar och med vilken effekt. Detta kommer också genomföras inom en rad genusinriktade insatser och verksamheter till särskilt utvalda grupper. I det följande redovisas läget i mitten av april 2011.</p><p>Inom ramen för forskarteamets verksamhet har en nationell konferens arrangerats vartannat år vid Örebro universitet. Dessa har benämnts Reflektion kring prevention och konferenser har genomförts 2006, 2008 och 2010. Konferensen som arrangerades 18-19 maj 2010 hade fokus på evidens och samverkan för ett bättre alkohol- och drogförebyggande arbete. Alla pratar om evidens men vad innebär det egentligen? Hur kan vi vidareutveckla vårt arbete så att det blir målinriktat och effektivt? Idag är många engagerade i det förebyggande arbetet. Hur kan vi vidareutveckla samverkan mellan aktörer som idéburna organisationer, kommuner, landsting, stat och näringsliv?</p><p>Medverkande var forskare, politiskt ansvariga och sakkunniga inom såväl ideell som offentlig sektor som gav sin syn på preventionsarbete och samverkan. Fokus var ett reflekterande möte och den utvecklande dialogen deltagarna emellan. Totalt deltog 111 personer på konferensen. Av dessa var tretton externa föreläsare och 21 personer var projektledare inom Socialstyrelsens satsning som medverkade för att presentera sina projekt och dess erfarenheter på enskilda seminarier.</p><p>I forskningsprogrammet ingår fem frågor: att vara projektledare, vikten av kompetensstöd, verksamhetsdokumentation som metod, mervärdet av att vara ideell organisation och den praktiknära forskningen om förebyggande metoder. I denna rapport berörs de tre sistnämnda frågorna.</p><p>För att ytterligare utveckla verksamhetsdokumentationen som metod gjordes bland annat en bedömning av olika delar av rapporteringen. Totalt har 55 bidragsbeslut tagits när det gäller 2010 års anslag. Av dessa var några av sådan karaktär att de inte ingår i denna projektredovisning. Därför kommer verksamhetsredovisningen att granskas för 50 projekt. Det är dock tre projekt som inte gjort den efterfrågade redovisningen.<strong></strong></p><p>Det finns många mervärden med att frivilligorganisationer bedriver alkohol- och drogförebyggande arbete. Ett mervärde som studerats särskilt under de senaste årens satsning är omfattningen av de personella resurserna och den påtagliga kraft och vilja som finns att engagera sig ideellt i olika projekt. Detta har varit möjligt genom att projekten i sina rapporteringar fått redovisa hur de personella resurserna inom projektet sett ut. Störst antal personer arbetar utan ersättning inom projekt såväl år 2008 som år 2010, det vill säga som ideell medverkar (406 av 771 personer år 2008 och 451 av 940 år 2010). Därefter kommer den grupp som deltar i projektets arbete i egenskap av sin ordinarie tjänst (201 och 247 respektive år). <strong></strong></p><p>För att undersöka forskningsstrategin genomfördes en fallstudie över den valda ansatsen (Eriksson et al., 2011). Målsättningen med studien var att beskriva och analysera den Socialstyrelsefinansierade satsningen under åren 2003-2009 med speciell betoning på forskning och utveckling för en evidensbaserad praktik. Studien <em>A Research Strategy Case Study of Alcohol and Drug </em><em>Prevention by Non-Governmental Organizations in Sweden 2003-2009 </em> går i sin helhet att läsa på nätet  i open-access tidskriften <em>Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy </em>2011, 6:8 (www.substanceabusepolicy.com).<em></em></p><p>FoU-programmet har genom den goda samverkan med olika parter lyckats utveckla, genomföra och rapportera en lång rad fördjupningsstudier, vilka skapat unika möjligheter att belysa förebyggande arbete om barn, ungdomar och föräldrars situation.</p><p>Ett <strong>stort tack</strong> till alla inom de frivilligorganisationerna som på olika sätt medverkat till att denna satsning på alkohol- och drogförebyggande arbete och forskning har kunnat genomföras. Utan den insatsen hade vårt arbete varit helt omöjligt.</p>
 •  
5.
 • Girma Kebede, Betlehem, et al. (författare)
 • Communicative challenges among physicians, patients, and family caregivers in cancer care: An exploratory qualitative study in Ethiopia
 • 2020
 • Ingår i: PLoS ONE. - 1932-6203. ; 15:3
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: Cancer is a growing concern in Ethiopia. Though communication is essential for the treatment process, few studies have looked at communication in Ethiopian cancer care. Due to the large number of patients and scarcity of resources, it is vital to understand how to manage consultations in order to effectively help as many patients as possible in this challenging work environment. Thus, research is needed to analyze and understand the communicative challenges experienced by physicians, patients, and family caregivers, in order to successfully handle patient care in practice. Objective We explore communication in Ethiopian cancer care and present the main challenges faced by physicians, patients, and family caregivers. Methods This explorative qualitative study was conducted at the Oncology Department of the Tikur Anbessa (Black Lion) Specialized Teaching Hospital (TASH) in Addis Ababa, Ethiopia. A triangulation of data collection methods was used: 91 audio-recorded, semi-structured interviews and 21 video-recordings of authentic interactions during hospital rounds. The aim was to obtain as complete a picture as possible of communication from the perspectives of physicians, patients, and family caregivers. The interviews were analyzed using thematic content analysis and the identified themes were supported by excerpts from the transcribed recordings. Results Eight themes emerged from the data. Workload and time pressure, in combination with restricted space for privacy, limited the possibilities for physicians to deliver detailed information and provide emotional support. Furthermore, patient literacy levels, in combination with no or little cancer awareness, financial problems, reliance on traditional and religious treatments, the stigma of cancer, and a fatalistic attitude, resulted in delays in patients seeking care and participating in positive health behaviors, and, subsequently, often resulted in an unwillingness to openly discuss problems with physicians and adhere to treatment. The study also illustrates the paramount role of family in physician-patient communication in Ethiopia. Though family caregivers provide a valuable interpreting support when patients have limited language skills, they can also prevent patients from sharing information with physicians. Another important finding is that family caregivers were often responsible for making decisions about treatment and avoided telling patients about a poor prognosis, believing that conveying bad news may upset them. All of these themes have important implications for the role of ethically acceptable communication in patient-centered care. Conclusions This study has identified a number of serious challenges for successful and ethically acceptable health communication in Ethiopian cancer care. The study contributes to our understanding of the complexity around the role of family, combined with patients’ dependency on family members for communication, support, and access to care, which creates particular ethical dilemmas for the medical staff. The questions raised by this study concern how to organize consultations to achieve patient-centered health communication, while maintaining a constructive alliance with the family and not jeopardizing the patient’s continued access to care. The integration of communication training for medical students in Ethiopia, with a focus on ethical guidelines for family-centered patient consultation suitable for these circumstances, would be an essential step.
6.
 • Bremer, Anders, 1957- (författare)
 • Caring for families at sudden cardiac death : A balance between closeness and distance
 • 2012
 • Ingår i: The 26th Conference of the European Society for Philosophy of Medicine and Health Care.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • <p>Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) is a lethal health problem that affects more than half a million people in the United States and Europe each year. As resuscitation attempts are unsuccessful in most of the cases, ambulance professionals often face the needs of bereaved family members. Decisions to continue or terminate resuscitation attempts at OHCA are influenced by factors other than patient clinical characteristics, such as the personnel’s knowledge, attitudes, and beliefs regarding family emotional preparedness. Research exploring how ambulance personnel are affected by family dynamics and the emotional context, and how they are able to provide care for bereaved family members is sparse. It is also a lack of research into why ambulance professionals sometimes administer physiologically futile cardiopulmonary resuscitation (CPR) to patients with cardiac arrest to benefit family members. This way of meeting families’ grief reactions implies ethical problems. Based on an empirical study of ambulance professional’s experiences of caring for families when patients suffer cardiac arrest and sudden death, and an ethical analysis exploring arguments for providing physiologically futile CPR, the issue of caring for bereaved family members in ethical good and bad ways is explored. The empirical study results show that ambulance personnel experience a concomitant responsibility, sometimes failing to prioritize between responsibilities as a result of their own perceptions, feelings and reactions. Moving from patient care to family care imply a movement from well-structured guidance to a situational response where the personnel are forced to balance between interpretive reasoning and a more direct emotional response at their own discretion. With such affective response in decision-making, the personnel risk erroneous conclusions and care relationships with elements of dishonesty, misguided benevolence and false hopes. The ability to recognize and respond to people’s existential questions and needs is essential, and dependent on the ambulance personnel’s balance between closeness and distance, and on their courage to meet emotional expressions of the families, as well as the personnel’s own vulnerability. A need for ethical competence is invoked by the presence of family members, placing great demands on mobility in the decision-making process, between medical care of the patient and caring for family members. The conclusion is that the strategy of ambulance professionals in the care of bereaved family members should be to avoid additional suffering by focusing on the relevant care needs of the family members and provide support, arrange for a peaceful environment and administer acute grief counseling at the scene, which might call for a developed ethical caring competence. Opportunities to reflect on these situations within a framework of care ethics, continuous moral education, and clinical ethics training are needed. Ambulance personnel also need training in awareness of the needs of families suffering sudden bereavement, as well as support and help to deal with personal discomfort.</p>
 •  
7.
 • Herlitz, Johan, et al. (författare)
 • Så skapas världens bästa ambulanssjukvård
 • 2011
 • Ingår i: Göteborgsposten. - 1103-9345. ; :2011-05-14
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Tiden från larm till dess att ambulans kommer har ökat dramatiskt de senaste tio åren i Västra Götaland. Samtidigt bedöms allt fler i behov av snabb utryckning. Kompetens finns att råda bot på detta – om den tillåts styra utvecklingen, skriver bland andra professor Johan Herlitz.</p>
 •  
8.
 • Lytsy, Per, 1968- (författare)
 • Power of the Pill Views about Cardiovascular Risk and the Risk-reducing Effect of Statins
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Medical treatments with statins are prescribed to patients with increased risk of cardiovascular events. The benefits from statin treatment are well documented in clinical trials, but long-term adherence in patients is low, indicating that patients have an uncertainty about the necessity and benefits of treatment.</p> <p>The aims of this thesis were to investigate how patients and doctors view different aspects of statin treatment. Further aims were to investigate if the cardiovascular risk level in patients affects their views about different aspects of statin treatment. Yet further aims were to compare health behaviours and views about risk factors in patients using statins to a non-treated population.</p> <p>Data was obtained from patients (n = 829), doctors (n = 330) and a population sample (n = 720) using postal questionnaires. Views about the effect of statin treatment were assessed in different ways for patients and doctors. Patients based their assessments on their own situation, and doctors’ treatment decisions and assessments of anticipated effect of treatment were based on two hypothetical patient cases.</p> <p>The results indicate that patients greatly overestimate the general effect of statins, compared to efficacy results reported from clinical trials. Patients’ previous coronary heart disease or high overall risk were factors not associated with their views and expectations of treatment effect. Statin users with an internally perceived health control and patients satisfied with their doctor’s treatment explanation reported higher beliefs in treatment necessity and benefits. Statin users reported having better health behaviours and generally rated risk factors as more important than the non-treated population. Doctors had suboptimal understanding of the number of patients expected to benefit following five years of statin treatment and had a varying understanding of statins’ ability to prolong life.</p> <p>Overall the results illustrate that patients and doctors have different perspectives and views of the benefits from statin treatment which puts emphasis on how statin treatment is discussed in the clinical setting.</p>
 •  
9.
 • Jemberie, Wossenseged Birhane, 1985-, et al. (författare)
 • Substance Use Disorders and COVID-19 Multi-Faceted Problems Which Require Multi-Pronged Solutions
 • 2020
 • Ingår i: Frontiers in Psychiatry. - Frontiers Media S.A.. - 1664-0640 .- 1664-0640. ; 11
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>COVID-19 shocked health and economic systems leaving millions of people without employment and safety nets. The pandemic disproportionately affects people with substance use disorders (SUDs) due to the collision between SUDs and COVID-19. Comorbidities and risk environments for SUDs are likely risk factors for COVID-19. The pandemic, in turn, diminishes resources that people with SUD need for their recovery and well-being. This article presents an interdisciplinary and international perspective on how COVID-19 and the related systemic shock impact on individuals with SUDs directly and indirectly. We highlight a need to understand SUDs as biopsychosocial disorders and use evidence-based policies to destigmatize SUDs. We recommend a suite of multi-sectorial actions and strategies to strengthen, modernize and complement addiction care systems which will become resilient and responsive to future systemic shocks similar to the COVID-19 pandemic.</p>
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (4042)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (11127)
konferensbidrag (1059)
rapport (551)
bokkapitel (541)
doktorsavhandling (514)
forskningsöversikt (291)
visa fler...
annan publikation (214)
bok (100)
samlingsverk (redaktörskap) (47)
recension (31)
licentiatavhandling (26)
proceedings (redaktörskap) (9)
konstnärligt arbete (2)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (11704)
övrigt vetenskapligt (4023)
populärvet., debatt m.m. (261)
Författare/redaktör
Lissner, Lauren, 195 ... (296)
Knutsson, Anders (205)
Sundquist, Kristina, (203)
Westerlund, Hugo, (183)
Hammarström, Anne, (181)
Sundquist, Jan, (179)
visa fler...
Byass, Peter, (174)
Alfredsson, Lars (138)
Merlo, Juan, (131)
Kahn, Kathleen, (126)
Hjern, Anders, (125)
Theorell, Töres (121)
Lindström, Martin, (120)
Oskarsson, Agneta (119)
Hagquist, Curt, (118)
Vahtera, Jussi, (117)
Ng, Nawi, (116)
Hensing, Gunnel, 195 ... (113)
Munthe, Christian, 1 ... (112)
Hagquist, Curt, 1952 ... (111)
Östergren, Per Olof, (110)
Westerling, Ragnar, (109)
Nordin, Maria, (109)
Kivimäki, Mika, (108)
Yngve, Agneta, 1953- ... (107)
Pentti, Jaana, (106)
Virtanen, Marianna, (105)
Wilder-Smith, Anneli ... (103)
Andersson, Ragnar (100)
Hurtig, Anna-Karin, (100)
Eiben, Gabriele, (99)
Overvad, Kim (99)
Riboli, Elio (99)
Trichopoulou, Antoni ... (98)
Tumino, Rosario (97)
Boeing, Heiner (95)
Rocklöv, Joacim, (95)
San Sebastian, Migue ... (92)
Samuelson, Gösta, 19 ... (88)
Singh-Manoux, Archan ... (87)
Emmelin, Maria, (86)
Rugulies, Reiner, (86)
Janson, Staffan, (86)
Hemminki, Kari, (85)
Goicolea, Isabel, (85)
Suominen, Sakari, (83)
Palli, Domenico (80)
Weiderpass, Elisabet ... (79)
Oksanen, Tuula, (79)
Dalal, Koustuv, 1969 ... (79)
visa färre...
Lärosäte
Umeå universitet (2441)
Lunds universitet (2366)
Göteborgs universitet (1827)
Uppsala universitet (1504)
Stockholms universitet (1243)
Karlstads universitet (977)
visa fler...
Karolinska Institutet (752)
Örebro universitet (528)
Mittuniversitetet (500)
Linköpings universitet (488)
Sveriges Lantbruksuniversitet (324)
Högskolan Väst (249)
Högskolan i Skövde (231)
Högskolan i Jönköping (204)
Linnéuniversitetet (195)
Blekinge Tekniska Högskola (159)
Chalmers tekniska högskola (157)
Högskolan Kristianstad (149)
Högskolan i Halmstad (142)
Röda Korsets Högskola (137)
Gymnastik- och idrottshögskolan (126)
Högskolan i Gävle (115)
Mälardalens högskola (96)
Södertörns högskola (93)
Kungliga Tekniska Högskolan (65)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (53)
Högskolan Dalarna (46)
Högskolan i Borås (36)
Sophiahemmet Högskola (18)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (17)
swepub_uni:mau_t (14)
Luleå tekniska universitet (5)
Teologiska högskolan Stockholm (3)
Naturvårdsverket (1)
RISE (1)
Försvarshögskolan (1)
Malmö universitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (12623)
Svenska (1494)
Tyska (20)
Spanska (19)
Danska (12)
Finska (11)
visa fler...
Franska (8)
Italienska (8)
Norska (7)
Kinesiska (7)
Odefinierat språk (4)
Ryska (3)
Polska (2)
Arabiska (2)
Portugisiska (2)
Nederländska (1)
Isländska (1)
Tjeckiska (1)
Estniska (1)
Bulgariska (1)
Persiska (1)
Kroatiska (1)
Annat språk (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (14506)
Samhällsvetenskap (1343)
Humaniora (231)
Naturvetenskap (224)
Lantbruksvetenskap (150)
Teknik (132)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy