SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Annan samhällsvetenskap Tvärvetenskapliga studier) "

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Annan samhällsvetenskap Tvärvetenskapliga studier)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012. - 1
 • Ingår i: The Posthumanities Hub. - Lund : Studentlitteratur AB.
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
2.
 • Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande : Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiskakvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende 21- 23 januari 2015, Uppsala
 • 2015
 • Proceedings (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Videofilmade föredrag och diskussioner vid symposiet "Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande. Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiskakvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende 21- 23 januari 2015, Uppsala (den 22a januari).Förmiddagssession: Moderator: Gunilla Larsson, Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet. 09.00 Öppningsjojk, Ylva Gustafsson 09.05 Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande och Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap (CfG): Öppnande och inledningsanförande ”Rahpat, Báze dearvan - Mana Dearvan: Bli kvar med hälsan och gå med hälsan: Perspektiv på försoningsprocesser för två folk i samma nationalstat där stigarna blivit trängre 09.20 Välkomnanden o öppningsanföranden: Malin Ah-King, Centrum för Genusvetenskap; Satu Gröndahl, NAMIS, Hugo Valentin Centrum; NAPTEK, Agneta Silversparf, Silbonah Samesijdda, Carola Grahn, Sameföreningen i Stockholm 09.30 Peter Rodhe, SameÄtnam 09.40 May-Britt Öhman Tuohea Rim, UPPSAM, Teknovetenskapliga forskargruppen, CfG, och Mind and Nature ” Rievsak sjläsjkoj ja Biekkaid Biellocizáš” Dalripans skratt, stormsparven och örnen på lugna uppåtvindar : Feministiska teknovetenskapliga och kritiska urfolksstudie- perspektiv på den samiska Förintelsen, dekolonisering och helande” 09.50-09.55 Jojkpaus. 09.55-11.05 Maja Hagerman, historiker, vetenskapsjournalist och filmmakare: ” Filmen och boken om Herman Lundborg, chef för Rasbiologiska institutet: Etik, möjligheter och nödvändigheter” (Presentation och diskussion) 11.05- 11.10 Introduktion – samiska markrättigheter och rasbiologi (May-Britt Öhman - Lars-Anders Baer, jurist, Sametingspolitiker och ordförande Luokta Mavas sameby) skulle ha medverkat men kan ej delta pga renskiljning. 11.10-11.30 Bertil Bengtsson, Professor i civilrätt, ”Skattefjällsmålet och diskrimineringsfrågan” 13.10-15.00 Eftermiddagssession del 1: Moderator: Malin Ah-King, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet 13.10- 13.15 Öppen jojkscen. 13.15-15.00 Torsdagsseminarium öppet för allmänheten, arr. Centrum för Genusvetenskap, Aulan, Universitetshuset, Biskopsgatan 3. Katarina Pirak Sikku, konstnär ” Vi var generade över att vara lappar. Det var fult.”: Elsas vittnesmål om Rasbiologiska Institutets undersökningar av samiska barn vid nomadskolan i Vaikijaur, Jokkmokk” Kommentator: Ylva Gustafsson Torsdagsseminariets upplägg är presentation ca 30 minuter, därefter kommentators frågor med diskussion ca 15 minuter, och slutligen allmän diskussion ca 45 minuter. 15.30-17.30 Eftermiddagssession del två: Moderator/Samtalsledare: Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande och Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet 15.30-16.00 Gunnar Hauk Gjengset "Med skjeletter i skapet", en kort oversikt over hvordan norsk medisinsk forskning etter press i mer enn 150 år, endelig måtte gi fra seg skjelettrester etter forskning på samefolket, og især hodeskallene etter lederne av Kautokeino-opprøret i 1852” 16.00-16.10 Astri Dankert; ”En samisk dekoloniseringsprosess: Melankoli, tap og forsoning” 16.10-16.20 Anne Heith, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet ”EN ANNAN HISTORIA: Åtta samiska konstnärer på Bildmuseet i Umeå under kulturhuvudstadsåret” 16.20-16.45 Korta presentationer - reflektioner och funderingar: Lilian Mikaelsson, SameÄtnam; Lena Kroik, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) o Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman; Nils-Axel Heikka (medlem i QueerSámit); Tomas Cramér; Rikard Engblom 16.45 -17.30 Paneldiskussion och allmän diskussion med deltagarna Företrädare för medarrangörer, Sametinget, samiska organisationer, Uppsala universitet mfl
 •  
3.
 • Lindén, Lisa, 1985- (författare)
 • Communicating Care : The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns
 • 2016
 • Ingår i: Prescriptive Prescriptions: Pharmaceuticals and "Healthy" Subjectivities. - Lund : Arkiv förlag & tidskrift.
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. Istället studeras omsorg som något mångfasetterat och kontextuellt, och som något som innefattar såväl mänskliga som icke-mänskliga komponenter. I studien fokuserar författaren på hur aktörer möjliggör och problematiserar olika former av omsorg. Dessa aktörer inkluderar yrkesverksamma inom landsting som försöker kommunicera omsorg till tjejer och deras anhöriga, men också olika materiella ting, såsom en ”HPV-app”, en Facebook-kampanjsida och en vaccinationshusvagn.Kampanjmedia, intervjuer och textbaserade cancerberättelser analyseras med hjälp av teoretiska perspektiv från fältet feministiska teknik- och vetenskapsstudier (STS). Studien är situerad till forskning kring omsorgspolitik inom teknik och vetenskap, och bidrar till diskussioner om tidsmässiga dimensioner av omsorg. I kampanjmaterialet som studeras dominerar ett fokus på omsorg som något som skall göras nu för att möjliggöra en hälsosam och lycklig framtid. Genom att använda sig av ett ”etiskt-politiskt” ställningstagande, och en analytisk ansats, där fokus ligger på att synliggöra marginella, frånvarande och alternativa omsorgsformer problematiserar författaren  sådana ”snabba” framtidsorienterade omsorgsvisioner enligt vilka omsorg ses som något som skall göras omedelbart i preventivt syfte. Detta görs genom ett synliggörande av ”långsammare” och sammanflätade ”omsorgstemporaliteter” som öppnar upp för osäkerheter, tveksamheter, obestämdheter samt för olika känslouttryck, och som möjliggör mer omsorgsfulla praktiker.
 •  
4.
 • Altun, Nergiz, et al. (författare)
 • Palladium : en verksamhetsutvärdering
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering syftar till att belysa Palladiumprojektet ur ett antal olika perspektiv. Målet är att analysera hur Palladiums verksamhet har fungerat i relation till de mål och intentioner som fanns i planeringen av projektet, både från kommunpolitikers håll och från brukarna av verksamheten, det vill säga ungdomarna. Vi har undersökt verksamhetens organisation, hur den fungerat och om det finns brister i verksamheten, samt om huruvida det finns ett fortsatt behov av Palladium i Katrineholms kommun. Utvärderingen grundar sig på dokumenten Idéskiss- kultur- och mediehus för unga i Katrineholms kommun, Palladium no smoking, och Palladium - café och kulturhus för unga, ett antal intervjuer med politiker, en tjänsteman och ungdomar som är involverade i projektets verksamhet samt en observation.
 •  
5.
 • Ramsten, Anna-Carin, 1969-, et al. (författare)
 • Lärosätenas organisering av samverkan och modeller för resursfördelning
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projektet har syftat till att kartlägga modeller för hur lärosäten premierar strategisk samverkan i sin interna resursfördelning mellan lärosätesledningen och fakulteter/verksamhetsområden och i nästa led till institutioner eller andra aktiviteter. Som bakgrund till våra analyser har vi kartlagt hur lärosätena organiserar sitt arbete med extern samverkan såväl ledningsmässigt, akademiskt som administrativt. I projektet har även analyserats principer för resursfördelning och metoder för att samla in nödvändig information. En central frågeställning har varit i vad mån förutsättningar inom olika discipliner och utbildningsinriktningar kan jämföras. Ett av resultaten visar att lärosätenas modeller för resursfördelning samtidigt är både jämförbara och unika. Det förekommer sällan tydligt riktade satsningar på samverkan. Genomgången visar samtidigt att aktörer på olika nivåer inom universiteten visar stor skicklighet och uppfinnings ‐ rikedom när det gäller att indirekt påverka den interna fördelningen av fakultetsmedel för såväl utbildning som forskning och forskarutbildning. Ett betydande gemensamt lärande kan åstadkommas genom fortsatt samarbete mellan universitetsledningar och förvaltningar men även mellan fakulteter och institutioner vid respektive lärosäte.  
 •  
6.
 •  
7.
 • Holmberg, Tora, 1967-, et al. (författare)
 • Dilemman med transgena djur : forskningspraktik och etik
 • 2010
 • Ingår i: Dilemman med transgena djur. - Uppsala : Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Under senare år har vi i Sverige sett en minskning av djurförsök. Denna trend gäller dock inte transgena djur, det vill säga djur som på olika sätt förändrats i arvsmassan, något som tvärtom ökar. verksamheten skapar en rad frågeställningar. Det handlar om moraliska och andra dilemman som är en del av all djurförsökshantering. Vi människor tar oss trots allt rätten att använda andra djur för att förbättra oss själva. Men verksamheten skapar också vissa specifika och ibland svårhanterliga frågeställningar som hänger ihop med att djuren är genmodifierade, som oförutsägbara eller för djuret svåra konsekvenser av modifieringen. Transgens djur - framför allt är det möss som används - utmanar också en rad etablerade kulturella gränser; mellan olika arter, mellan vetenskap och teknologi samt mellan organism och uppfinning. I denna publikation, ett resultat från projektet Dilemman med transgena djur, undersöks hur forskare, djurförsökstekniker och ledamöter i djurförsöksetiska nämnder, hanterar dessa dilemman.
 •  
8.
 • Likić-Brborić, Branka, 1956-, et al. (författare)
 • Labour rights as human rights? : trajectories in the global governance of migration
 • 2015. - 1
 • Ingår i: REMESO FORTE Centre of Excellence. - Oxford : Oxford University Press. ; , s. 223-244
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • In this chapter Branka Likić-Brborić addresses the emerging global governance of migration. She scrutinizes the structuring of human and labour rights discourses and contingencies for their institutionalisation and implementation by discussing their prospects for the promotion of global social justice. Issues of accountability and contingencies for the implementation of labour and human rights as migrants’ rights are discussed in the wider context of the existing global governance architecture. The chapter questions assumptions that setting up a workable model for codification and institutionalisation of labour standards, human rights and migrants’ rights could be left to a currently asymmetric global governance regime or to a variety of codes of corporate social responsibility. Global and regional trade union confederations and other civil society organizations have an essential role in repositioning a rights-based approach to migration, labour standards and development onto the terrain of a just globalisation.
 •  
9.
 • Nation i ombildning : essäer om 2000-talets Sverige
 • 2018. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har länge betraktats som en demokratisk förebild och ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat, åtföljd av rasism och en allt mer restriktiv flyktingpolitik. Sverige är en nation i ombildning. Åtstramningspolitik och högerpopulism har fått bred förankring i partipolitiken. Samtidigt uppstår motrörelser, där civilsamhälleliga aktörer kräver en fördjupad demokrati och social rättvisa. Vi står inför ett skifte. Kommer en nyliberal ekonomisk politik att smälta samman med en auktoritär, rasistisk populism? Eller är de nya rörelserna en öppning mot ett mer inkluderande, jämlikt och rättvist samhälle, där visionen för framtiden byggs på hopp och optimism — inte rädsla och hot?
 •  
10.
 • Politics of precarity : migrant conditions, struggles and experiences
 • 2016
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In Politics of Precarity: Migrant Conditions, Struggles and Experiences, edited by Carl-Ulrik Schierup and Martin Bak Jørgensen, the contributing authors look into precarity. Precarity has become a buzzword in as well academia as among activist. The book depicts precarity as being both a condition and a mobilizing force for resistance. The volume asks questions that investigate conditions and resistance across diverse cases such as first generation urbanites in China, migrant pensioners and unemployed youth in Sweden and Spain, refugees in Germany, irregular and regular migrants in Southern Europe, Turkey, Russia the United States and South Africa.Readership - Politics of Precarity is of interest for students and scholars within migration studies, sociology, social anthropology and political economy as well as people interested in the effects of neoliberalism.Table of contents1. From ‘Social Exclusion’ to ‘Precarity’. The Becoming Migrant of Labour. An IntroductionCarl-Ulrik Schierup and Martin Bak Jørgensen2. A Geneology of Precarity: A Toolbox for Rearticulating Fragmented Social Realities in and out of the WorkplaceMaribel Casas-Cortés3. The Precariat strikes back – precarity struggles in practiceMartin Bak Jørgensen4. The Precariat: A View from the SouthRonaldo Munck5. Turkey’s new precariat: Differentiated vulnerability and new alliancesNazli Senses6. Multiplex migration and axes of precarization: Swedish retirement migrants to Spain and their service providersAnna Gavanas and Ines Calzada7. Employment in crisis: Cyprus and the extension of precarityGregoris Ioannou8. Regulating Illegal Work in China: Immigration Law and Precarious Migrant StatusMimi Zou9. Running into nowhere: Educational migration in Beijing and the conundrum of social and existential mobilitySusanne Bregnbæk10. Necropolitics and the Migrant as a Political Subject of Disgust: The Precarious Everyday of Russia’s Labour MigrantsJohn Round and Irina Kuznetsova-Morenko11. Mobile commons and/in precarious spaces: Mapping migrant struggles and social resistanceNicos Trimikliniotis, Dimitris Parsanoglou & Vassilis Tsianos12. The Working Class and the city as Political Platform in New YorkPeter Schultz Jørgensen13. Under the Rainbow: Precarity and People Power in Post-Apartheid South Africa Carl-Ulrik Schierup
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (4418)
bokkapitel (2470)
konferensbidrag (1897)
rapport (1252)
doktorsavhandling (657)
annan publikation (450)
visa fler...
bok (404)
samlingsverk (redaktörskap) (342)
recension (201)
forskningsöversikt (78)
licentiatavhandling (75)
proceedings (redaktörskap) (54)
konstnärligt arbete (7)
patent (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (5745)
refereegranskat (5453)
populärvet., debatt m.m. (1103)
Författare/redaktör
Dahlgaard-Park, Su M ... (169)
Kylhammar, Martin, 1 ... (159)
Gössling, Stefan (154)
Mont, Oksana (121)
Lohm, Ulrik, 1943- (121)
Corvellec, Hervé (120)
visa fler...
Hultman, Johan (87)
Asheim, Björn (79)
Aronsson, Karin, 194 ... (77)
Mccormick, Kes (77)
Tojo, Naoko (77)
Palm, Jenny, 1973- (74)
Rahm, Lars, 1948- (74)
Ek, Richard (72)
Edquist, Charles (70)
Berner, Boel, 1945- (70)
Dahlgaard, Jens J. (69)
Widmalm, Sven, 1956- (68)
Olsson, Lennart (66)
Landström, Hans (63)
Hearn, Jeff, 1947- (62)
Wallensteen, Peter (61)
Chaminade, Cristina (59)
Hydén, Lars-Christer ... (57)
Mundaca, Luis (57)
Bramryd, Torleif (56)
Sjöholm, Carina (55)
Neij, Lena (55)
Dalhammar, Carl (54)
Fredriksson, Cecilia (53)
Rohracher, Harald, 1 ... (53)
Wamsler, Christine (52)
Nilsson, Fredrik (51)
Coenen, Lars (51)
Qvarsell, Roger, 195 ... (51)
Peck, Philip (50)
Becker, Per (48)
Ejermo, Olof (48)
Rauhut, Daniel, 1968 ... (48)
Lee, Francis, 1974- (47)
Wennersten, Ronald (46)
Cherp, Aleh (45)
Ellegård, Kajsa, 195 ... (45)
Moodysson, Jerker (45)
Johansson, Thomas B (44)
Vang-Lauridsen, Jan (43)
Nilsson, Jan-Henrik (43)
Aggestam, Karin (42)
Svensson, Marina (42)
O'Dell, Thomas (41)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (4556)
Linköpings universitet (4049)
Uppsala universitet (979)
Kungliga Tekniska Högskolan (723)
Örebro universitet (414)
Stockholms universitet (373)
visa fler...
Högskolan i Borås (224)
Umeå universitet (205)
Linnéuniversitetet (197)
Jönköping University (193)
Högskolan i Halmstad (139)
Göteborgs universitet (132)
Högskolan Kristianstad (128)
Karlstads universitet (120)
Blekinge Tekniska Högskola (116)
Södertörns högskola (107)
Högskolan Väst (98)
Försvarshögskolan (77)
Luleå tekniska universitet (67)
Högskolan i Gävle (58)
Högskolan Dalarna (56)
Mittuniversitetet (55)
Mälardalens högskola (48)
swepub_uni:mau_t (40)
Karolinska Institutet (36)
Nordiska Afrikainstitutet (35)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (32)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (32)
RISE (28)
Sveriges Lantbruksuniversitet (26)
Chalmers tekniska högskola (25)
Gymnastik- och idrottshögskolan (15)
Högskolan i Skövde (11)
Röda Korsets Högskola (9)
Riksantikvarieämbetet (3)
Enskilda Högskolan Stockholm (2)
Konstfack (1)
Naturvårdsverket (1)
visa färre...
Språk
Engelska (8801)
Svenska (3258)
Tyska (52)
Danska (37)
Franska (27)
Norska (22)
visa fler...
Annat språk (18)
Arabiska (17)
Spanska (15)
Japanska (15)
Italienska (7)
Portugisiska (6)
Ryska (4)
Finska (4)
Estniska (4)
Nederländska (3)
Kinesiska (3)
Turkiska (3)
Polska (2)
Koreanska (2)
Isländska (1)
Lettiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (12286)
Humaniora (576)
Medicin och hälsovetenskap (495)
Teknik (486)
Naturvetenskap (382)
Lantbruksvetenskap (67)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy