SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Juridik) "

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Juridik)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Persson, Annina H., 1963-, et al. (författare)
 • Household Credit, Indebtedness and Insolvency
 • 2013
 • Ingår i: European Review of Private Law. - Bedfordshire : Wolters Kluwer. - 0928-9801. ; 21:3, s. 795-814
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The problem of excessive debt among households in Sweden is increasing. As a result of the development within the financial sector, households in Sweden have increased their debt incurrence markedly. It has been relatively easy to borrow money, due to the deregulation of the credit market in Sweden in the 1990s and the low interest rates in recent years. As mortgage loan is the bulk of the total household debt, the risk that individuals will be affected by excessive debt incurrence and insolvency has therefore increased. Therefore, a number of new legislative changes have been implemented to overcome this problem. In order to prevent these risks, the Financial Authority has adopted a rule that stipulates that new loans should not exceed 85% of the property market value. Reports from both the Swedish Enforcement Authority and the Swedish Financial Supervisory Authority show that 20% of Swedish households have a difficult time making ends meet. Those who are affected by excessive debt often experience a lower standard of living since frequently they are impacted by distraint.The aim of this paper is to describe and analyze the excessive debt situation in terms of insolvency and effects on households and society. Firstly, we intend to investigate foreclosures in Sweden, both regionally and over time. Why are certain regions less frequently affected by these risks while other regions show higher levels of risk even during generally good years? Secondly, we will investigate whether (a) whether properties that have undergone executive auction are sold at a lesser value, (b) if these properties have an impact on the property prices in the vicinity and (c) if those who buy these properties themselves run a greater risk of insolvency. Thirdly, a closely related area of legal interest is investigating to what extent legislation provides a protective net for the debtor who, through the executive auction, thereby loses his/her residence.
 •  
2.
 • Nordenfelt, Lennart, 1945- (författare)
 • The concept of work ability
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book contains a systematic analysis of the notion of work ability. The analysis is particularly focused on the following three contexts: medical insurance, training for a vocation or a profession and evaluation of a job seeker. The first part of the book presents and briefly analyzes some methods and instruments designed for characterizing and assessing work ability. The second part gives a theoretical foundation for the analysis of work ability. Here the author presents an original taxonomy of competencies and other qualifications for work and proposes a new definition of work ability. The third part is devoted to the issue of work ability and its relation to medical conditions. In addition to a description of certain legislations in the medico-insurance field, this part of the book contains a substantial analysis of the notion of disease and an attempt to determine whether there is a viable notion of disease that can answer the demands of objectivity raised by offices of social insurance.
 •  
3.
 •  
4.
 • Eklund, Pieta, et al. (författare)
 • Fyll de digitala arkiven! Rapport från projektet: Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSamforskning
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • ProjektidéProjektidén var att utarbeta kostnadseffektiva arbetssätt för digitalisering och publicering samt tillgängliggörande i högskolans öppna arkiv av svårtillgängligt svenskpublicerat HumSam ‐material. Idetta ingick också att utreda upphovsrätten kring detta redan publicerade material.Målet var även att hitta en logistiskt enkel och kostnadseffektiv kedja för hela processen som måste vara skalbar för att kunna ta hand om material från ett större antal forskare.SkalbarhetEfter analys av ingående delprocesser har vi kommit fram till att dessa var för sig är skalbara sett ur ett praktiskt perspektiv. Därmed menar vi att hela digitaliseringsprocessen är skalbar. Detta bygger på att arbetet med upphovsrätten gett ett generellt användbart arbetssätt. Vidare har konstruktionen av de olika breven gett ett generellt användbart resultat även om de i vissa fall måste anpassas. Om modellen skall skalas upp krävs ytterligare förenkling för att slippa tidsödande anpassning till respektive publikation och förlag.UpphovsrättNär det gäller upphovsrätten har vi kommit fram till en praxis i bedömningen av materialet huruvida tillstånd till att publicera materialet i lärosätets digitala arkiv krävs eller inte. Det avgörande är huruvida avtal finns eller inte, samt vilken publikationsform det är. Se vidare nedan.Förslag till en ordning för framtida retrodigitaliseringOm biblioteket ska arbeta med retrodigitalisering föreslår vi nedanstående arbetsordning för svenskpublicerat material. För en diskussion om rollfördelning se vidare i kapitel 7.• När beslut fattats om digitalisering av en forskares verk bör denna lämna över en så komplettoch korrekt lista som möjligt över de texter som ska publiceras. Denna kontrolleras.• Forskaren bör också för varje bidrag redogöra för eventuella avtal som finns angåendepubliceringen samt även eventuell kontaktperson på förlaget.• I de fall något har samförfattats måste tillstånd att parallellpublicera inhämtas frånmedförfattaren.• Kommunikation med förlagen sker via uppgiven kontaktperson och i de fall detta saknas tillperson så högt i hierarkin som möjligt.• Upphovsrätten hanteras enligt följande:o Om avtal finns, agera enligt detta.o Om avtal saknas för monografier och bidrag i antologier måste tillstånd sökas.o Om avtal saknas för tidskriftsartiklar behöver inte tillstånd sökas men för tydlighetensskull meddela utgivaren avsikterna.o När det gäller myndighetsutgivet material bör myndigheten kontaktas.• Forskaren bör i största möjliga utsträckning bidra till insamlandet av materialet.• Digitalisering kan, i de fall man inte gör det själv, göras till låg kostnad och tillräckligt högkvalitet, av ett antal olika aktörer.• Publicering skall samordnas och inordnas med lärosätets övriga digitala publicering. 
5.
 • Pettersson, Hanna, et al. (författare)
 • Handlingskraft på demokratins bekostnad
 • 2002
 • Ingår i: Sydsvenskan. - Sydsvenska Dagbladet. - 1652-814X. ; s. 02-02
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Kulturartikel om EU:s bestämmelser om terroristbrott, med avseende på sociala rörelser och demokrati.
 •  
6.
 • Dahlin, Moa Kindstrom, et al. (författare)
 • Mentally disordered criminal offenders : Legal and criminological perspectives
 • 2009
 • Ingår i: International Journal of Law and Psychiatry. - Elsevier. - 0160-2527. ; 32:6, s. 377-382
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Legal research in Sweden has traditionally focused on a systematization of the legal rules and their practical application, while the task of studying the effects of the application of the laws has been handed over to other branches of the social sciences. In contrast, new legal theories focusing on proactive and therapeutic dimensions in law have gained increasing attention in the international arena. These approaches may be better suited for evaluating legislation governing compulsory psychiatric care. Theoretical discussions and studies of causal mechanisms underlying criminal behaviour, as well as the implementation and value of instruments for predicting behaviour, are relevant to contemporary criminological research. Criminal behaviour varies across different groups of perpetrators, and the causes can be sought in the interplay between the individual and social factors. Multi-disciplinary efforts, integrating research from forensic psychiatry, psychology, sociology, and criminology, would be beneficial in leading to a better understanding of the causes underlying criminal behaviour.
 •  
7.
 •  
8.
 • Lindholm, Johan, 1977-, et al. (författare)
 • När rätten sätter gränser Integriteten och dopingkampen
 • 2011
 • Ingår i: Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning. - 1103-4629. ; :1, s. 62-65
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • I syfte att mer effektivt bekämpa doping övervägs allt mer integri- tetskränkande åtgärder. Det finns dock rättsliga regler som skyddar  idrottsutövarnas integritet och som begränsar dopingkontrollernas  genomförande. I dagsläget är det främst regler till skydd för konsu- menter som aktualiseras men även integritetsskyddet i regerings- formen och Europakonventionen kan sätta stopp för vissa nu disku- terade förändringar.
9.
 • Gustafsson, Mikael, 1965- (författare)
 • ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade Talet om klienter, samordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Efter den rikspolitiska psykiatrireformen i mitten av 1990-talet inrättades runt om i Sverige rehabiliteringsverksamheter för psykiskt funktionshindrade människor. Det ansågs då viktigt att utveckla samverkan mellan berörda myndigheter och andra organisationer för att de psykiskt funktionshindrade inte skulle hamna ”mellan stolarna”. I Eskilstuna inrättades en arbetslivsinriktad interorganisatorisk rehabiliteringsverksamhet kallad ArbetsDax, med en ny yrkesgrupp av professionella på operativ nivå som kallades samordnare.Syftet med rapporten är att utifrån olika empiriska material bidra till förståelsen av verksamhetens diskursiva karaktär, det vill säga språkbrukets betydelse inom verksamheten, och till förståelsen av samordnarens yrkesroll. Det förstnämnda är intressant utifrån antagandet att språkbruket har en central roll i verksamheten. Det sistnämnda är intressant utifrån antagandet att ArbetsDax samordnare kan bidra med något kvalitativt/kvantitativt annorlunda än yrkesgrupper på de rena myndigheter, främst försäkringskassan och arbetsförmedlingen, som ArbetsDax samverkar med.Verksamhetens diskursiva karaktär framstår i analysen av verksamhetsdokument, intervjuer och observationer som ett komplext konsensusarbete med särskilt fokus på klienter, samordnare och samverkan. Klienten framställs som en kluven identitet: å ena sidan som en aktiv individ med den ”rätta” viljan enligt arbetslinjen, å andra sidan som en passiviserad individ med en begränsad förmåga p.g.a. psykiska funktionshinder. Samordnaren framställs som en komplex och gränsöverskridande profession som ska utföra ett konsensusarbete med klienterna, exempelvis i form av ett motivationsarbete för att transformera betalningsmaktens tvång över klienten (i huvudsak från försäkringskassans sida) till klientens ”fria” vilja. Samordnaren har också att sträva efter konsensus i relation till andra myndigheters representanter och de arbetsgivare som klienterna ska arbetsträna hos. Samverkan framställs i form av direktiv för och problematiseringar av rehabiliteringsverksamheten. Detta sker bland annat med hjälp av intertextuella legitimitetsreferenser i policydokument för verksamheten, samt med hjälp av den centrala metaforen rehabiliteringskedjan som ordnar de samverkande myndigheterna i förhållande till klienternas ”rehabiliteringskarriär”. Stort fokus finns på språkliga skillnader mellan organisationerna, med strävan efter konsensus genom att på mer eller mindre subtila vis försöka mildra åtskillnaden. I analysen framstår ändå försäkringskassan som ”blåslampa”, arbetsförmedlingen som ”bromskloss” och kommunen som ”försvarare” av verksamheten.Samordnarens professionskaraktär analyseras genom jämförelser med två teorier: dels Roine Johanssons teori om strukturella dimensioner för gräsrotsbyråkrater inom rena myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen, och dels Mats Börjesson & Eva Palmblads samt Annette Carstens teori om den nutida välfärdsarbetarens språkliga praktik. Analysen visar att samordnaren framstår som en gräsrotsbyråkratisk profession med tämligen stort handlingsutrymme, men därutöver som en gränsöverskridande ”hybridprofession” vars insats till stor del består i ett konsensusarbete i relation till klienter, samverkande organisationsrepresentanter, arbetsgivare hos vilka klienterna arbetstränar, samt i relation till betalningsmakten (i första hand försäkringskassan).I rapportens senare del fördjupas diskussionen om samordnaren som en profession som inte endast fokuserar på klientens förmåga och vilja, utan även på dennes spontana lust. Samtidigt framstår ArbetsDax som ett försök att utveckla välfärdsarbetets organisation i riktning bort från forna tiders omyndigförklarande socialpolitik, bland annat genom att skapa den nya professionen samordnare.
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (3606)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (6654)
bokkapitel (5088)
bok (1493)
konferensbidrag (1448)
doktorsavhandling (1140)
annan publikation (1020)
visa fler...
rapport (933)
recension (547)
samlingsverk (redaktörskap) (537)
forskningsöversikt (68)
licentiatavhandling (36)
proceedings (redaktörskap) (35)
konstnärligt arbete (9)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (14075)
refereegranskat (5074)
populärvet., debatt m.m. (1826)
Författare/redaktör
Modéer, Kjell Å, (249)
Bogdan, Michael, (242)
Mattsson, Titti, (189)
Numhauser-Henning, A ... (183)
Ahlberg, Kerstin, 19 ... (178)
Andersson, Håkan, 19 ... (163)
visa fler...
Ervo, Laura, 1966-, (154)
Sinander, Erik, 1986 ... (152)
Persson, Annina H., ... (150)
Vogel, Hans-Heinrich (148)
Nyström, Birgitta (145)
Rönnmar, Mia, (144)
Wickenberg, Per, (138)
Svensson, Eva-Maria, ... (135)
Öman, Sören, 1961-, (133)
Bengtsson, Bertil (119)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (117)
Kristoffersson, Eleo ... (116)
Noll, Gregor, (115)
Hydén, Håkan, (111)
Lidgard, Hans Henrik ... (105)
Hettne, Jörgen (104)
Wolk, Sanna, 1970-, (103)
Ryrstedt, Eva, (102)
Lundell, Bengt, (99)
Gorton, Lars (98)
Wenander, Henrik (98)
Österdahl, Inger, (97)
Rayfuse, Rosemary, (94)
Maunsbach, Ulf, (93)
Persson, Vilhelm, (93)
Larsson, Stefan, (92)
Andersson, Håkan, (92)
Bakirci, Kadriye, (92)
Tjernberg, Mats, (90)
Banakar, Reza, (88)
Träskman, Per Ole, (87)
Munthe, Christian, 1 ... (87)
Hernbergh, Anders, 1 ... (86)
Påhlsson, Robert, 19 ... (86)
Linderfalk, Ulf (85)
Åström, Karsten, (82)
Groussot, Xavier (81)
Wahlgren, Peter, (80)
Schiratzki, Johanna, (80)
Selberg, Niklas (80)
Samuelsson, Per, (79)
Ahlberg, Kerstin, (78)
Dahlman, Christian, (78)
Lehrberg, Bert, 1957 ... (76)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (5965)
Uppsala universitet (3967)
Stockholms universitet (2996)
Göteborgs universitet (2391)
Örebro universitet (1167)
Umeå universitet (748)
visa fler...
Högskolan i Jönköping (416)
Luleå tekniska universitet (348)
Karlstads universitet (271)
Linköpings universitet (268)
Kungliga Tekniska Högskolan (250)
Linnéuniversitetet (198)
Högskolan i Gävle (184)
Mittuniversitetet (174)
Försvarshögskolan (146)
Södertörns högskola (106)
Chalmers tekniska högskola (98)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (97)
Malmö universitet (59)
Sveriges Lantbruksuniversitet (41)
Högskolan Kristianstad (39)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (29)
Högskolan i Borås (26)
Högskolan Dalarna (18)
Högskolan Väst (15)
Karolinska Institutet (11)
Mälardalens högskola (8)
Blekinge Tekniska Högskola (8)
Högskolan i Halmstad (7)
Högskolan i Skövde (6)
Nordiska Afrikainstitutet (4)
swepub_uni:mau_t (3)
Röda Korsets Högskola (3)
RISE (2)
Riksantikvarieämbetet (2)
Naturvårdsverket (1)
Teologiska högskolan Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Svenska (10225)
Engelska (7781)
Latin (210)
Tyska (162)
Finska (112)
Italienska (82)
visa fler...
Annat språk (70)
Franska (68)
Turkiska (41)
Danska (36)
Norska (31)
Spanska (31)
Nederländska (30)
Ryska (14)
Polska (8)
Portugisiska (6)
Ungerska (5)
Odefinierat språk (4)
Japanska (4)
Kinesiska (4)
Ukrainska (2)
Isländska (1)
Tjeckiska (1)
Estniska (1)
Rumänska (1)
Nygrekiska (1)
Lettiska (1)
Kroatiska (1)
Serbiska (1)
Koreanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (18935)
Humaniora (547)
Medicin och hälsovetenskap (214)
Naturvetenskap (166)
Teknik (148)
Lantbruksvetenskap (58)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy