SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Pedagogiskt arbete) "

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Pedagogiskt arbete)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Forinder, Ulla, et al. (författare)
 • Introduktion
 • 2008
 • Ingår i: Stödgrupper för barn och ungdomar. - Uppsala : Studentlitteratur, Lund. - 9789144001012 ; , s. 20-58, s. 93-98
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
2.
 • Ramsten, Anna-Carin, 1969-, et al. (författare)
 • Lärosätenas organisering av samverkan och modeller för resursfördelning
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projektet har syftat till att kartlägga modeller för hur lärosäten premierar strategisk samverkan i sin interna resursfördelning mellan lärosätesledningen och fakulteter/verksamhetsområden och i nästa led till institutioner eller andra aktiviteter. Som bakgrund till våra analyser har vi kartlagt hur lärosätena organiserar sitt arbete med extern samverkan såväl ledningsmässigt, akademiskt som administrativt. I projektet har även analyserats principer för resursfördelning och metoder för att samla in nödvändig information. En central frågeställning har varit i vad mån förutsättningar inom olika discipliner och utbildningsinriktningar kan jämföras. Ett av resultaten visar att lärosätenas modeller för resursfördelning samtidigt är både jämförbara och unika. Det förekommer sällan tydligt riktade satsningar på samverkan. Genomgången visar samtidigt att aktörer på olika nivåer inom universiteten visar stor skicklighet och uppfinnings ‐ rikedom när det gäller att indirekt påverka den interna fördelningen av fakultetsmedel för såväl utbildning som forskning och forskarutbildning. Ett betydande gemensamt lärande kan åstadkommas genom fortsatt samarbete mellan universitetsledningar och förvaltningar men även mellan fakulteter och institutioner vid respektive lärosäte.  
 •  
3.
 • Brodin, Jane, 1942-, et al. (författare)
 • IRIS Teacher Training : CD
 • 2009
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • CD in English from the IRIS Teacher Training package. International cooperation between Austria, Belgium, Catalonia (Spain), England, Portugal and Sweden. Focus is on inclusive education and classroom climate.
 •  
4.
 • Lundgren, Berit, 1951- (författare)
 • Retoriken i den pedagogiska praktiken
 • 2008. - 1
 • Ingår i: Sjätte nationella konferensen i svenska mned didaktisk inriktning. - Uppsala : Uppsala universitet. - 9789150620948 ; , s. 70-82
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Studien, som redovisas, lyfter fram betydelsen av styrdokumentens och lokala arbetsplaners utformning samt lärares undervisning för att utveckla elevers kommunikativa förmåga uttryckt i förberett tal. I studien görs en retorisk analys av en elevtext, ett manus till ett förberett tal, från en sydafrikansk kontext. I manuset kan tre topos urskiljas, byggnader, samhälle/familj och kroppen, vilka utgör ramen för den retoriska analysen. Vidare visar analysen att eleven i sin text, My name is HIV, tydligt använder sig av retoriska grepp på ett övertygande, intressant och associativt sätt. Avslutningsvis för jag en didaktisk diskussion om undervisning i tal i en svensk kontext, där jag menar att ett kritiskt reflekterande över skrivande och i synnerhet tal måste övervägas.
 •  
5.
 • Andersson, Birgit, 1953- (författare)
 • Introducing assessment into Swedish leisure-time centres : pedagogues' attitudes and practices
 • 2010
 • Ingår i: Education Inquiry. - Umeå : Umeå University. - 2000-4508. ; 1:3, s. 197-209
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article analyses the findings of a survey exploring Swedish leisure-time pedagogues' experiences of assessment in school and leisure-time centres. It aims to boost knowledge of how assessment, as a prominent example of changed education governance, is entering the work of leisure-time pedagogues and how it is perceived by them. It is concluded that leisure-time pedagogues often assess the development of children’s social competencies, activities in their centre and the leisure-time pedagogues’ own contributions. Possible explanations of why these assessments are mainly based on informal observations without any documentation are discussed, as are the leisure-time pedagogues' ambiguous attitudes to them.
 •  
6.
 • Hjelmér, Carina, 1956-, et al. (författare)
 • Time, space and young people´s agency in vocational upper secondary education : a cross-cultural perspective
 • 2010
 • Ingår i: European Educational Research Journal (online). - Oxford, United Kingdom : Symposium Journals Ltd. - 1474-9041 .- 1474-9041. ; 9:2, s. 245-256
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article is based on ethnographic studies in the context of vocational education: two in Sweden and one in Finland. The Swedish data originate from the Vehicle programme and the Child and Recreation programme; the Finnish data originate from the social and health-care sector. In this sense, the authors’ perspective is cross-cultural. The article focuses on temporal and spatial dimensions of these three educational contexts and analyzes how young people exhibit their agency when negotiating their time and constructing their own space. The authors’ analysis elucidates how time–space paths in the context of vocational education are classed and gendered. In the female-dominated fields of vocational upper secondary education, disciplinary practices related to time and space are more visible than in the male-dominated fields. Moreover, it is argued that the political atmosphere in Sweden has been more favourable for promoting equality than that in Finland. Despite this, divisions between students and pigeonholing exist in everyday school life.
 •  
7.
 • Martinsson, Bengt-Göran, 1959- (författare)
 • Därför läser vi litteratur
 • 2016
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Att läsa skönlitteratur på gymnasiet är en mångfacetterad verksamhet. Läraren ska skapa och vidmakthålla läslust och intresse för skönlitteraturen samtidigt som analytiska perspek-tiv ska anläggas på den genom introduktion av litteraturvetenskapliga begrepp och littera-turhistoria. Undervisning i skönlitteratur ska å ena sidan anpassas till elevernas erfarenhet i allmänhet och av litteratur och fiktion i synnerhet. Å andra sidan ska den ge ny kunskap om litteratur och dess utveckling både i Sverige och i världen i stort. Det krävs därför kunskap-er och begrepp om närläsning av litterära texter, men också om hur man kan tänka vad gäller urval av litterära texter. Vidare behöver läraren reflektera över förhållandet mellan kulturarv och ungdomarnas vardag samt kunskaper om hur man kan genomföra undervis-ning i aktiviteter som litteratursamtal, litteraturhistoria och litterär analys. I denna modul kommer dessa aspekter att diskuteras på olika sätt och på olika nivå, ibland konkret nära undervisningen i klassrummet, ibland mera övergripande och reflekterande. Vi börjar med den grundläggande frågan om hur vi motiverar skönlitteraturens ställning i skolan och i svenskämnet.
 •  
8.
 • Kreitz-Sandberg, Susanne (författare)
 • Gendersensitive Pädagogik in Schweden : Vorbereitung für Geschlechtergerechtigkeit bereits im Kindergarten?
 • 2010
 • Ingår i: Betrifft Mädchen. - Weinheim, Germany : Juventa. - 1438-5295. ; 23:1, s. 31-34
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Schweden gilt gemeinsam mit anderen nordischen Nationen als ein Land, in dem die Gleichstellung der Geschlechter weit vorangeschritten ist. Nach Angaben der Vereinten Nationen belegte Schweden 2005 den vierten Platz hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung von Gender Mainstreaming. Schweden wird in Deutschland sowohl in Hinblick auf Gleichstellung als auch auf Bildungsideale gerne als positives Exempel präsentiert.Gleichstellung und gleiche Möglichkeiten für Mädchen und Jungen im Bildungsbereicht wurden bereits in den 60er Jahren auch in den Lehrplänen verankert. Der Lehrplan für den vorschulischen Bereich (Lpfö 98) hebt hervor, dass die Kinder ein Verständnis für Egalität aller Menschen unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Glaubensgemeinschaft, sexueller Orientierung oder Behinderung entwickeln sollen.
 •  
9.
 • Skåreus, Eva, 1952- (författare)
 • Du sköna nya värld
 • 2005
 • Ingår i: Tidskrift för lärarutbildning och forskning. - Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Ume universitet. - 1404-7659. ; 12:1/2, s. 177-194
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I mitt avhandlingsarbete utgör empirin femtioniostudentbilder producerade under enåterkommande kurs i digital bild. Urvaletär hämtat från en treårsperiod. Bilderna ärgjorda i ett tema – att vara lärare, vem ärjag som lärare. Bilderna är också producerademed datorn som verktyg. Dessa bilder kanbetraktas på flera sätt bl.a. som tematiserandekonstbilder, en individuell problematiseringav yrkesvalet, en återspegling av föreställningarkring lärarrollen och resultat av en lärandeprocessmed ett specifikt verktyg. Följandetext fokuserar på verktyget – datorn – i formav olika beskrivningar av och föreställningarkring tekniken. Texten återger delar av dennamångfasetterade palett som framskrivningarav tekniksamhället och datorer utgör. Texturvaletär både från feministisk litteratur,genusforskares texter och teknikforskare, sociologer,konstvetare och psykologer. Syftet medtexten är att ge en inblick i hur datorn ochDu sköna nya världvårt teknifierade samhälle beskrivs. Det i sintur anser jag vara en del av de krafter som ärverksamma när en student ska lära sig arbetamed bilder på en dator.
 •  
10.
 • Dingu-Kyrklund, Elena (författare)
 • Migration and Recognition of Diplomas in Sweden
 • 2005
 • Ingår i: European Journal of Education. ; 40:2, s. 123-140
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Trans-national migration is now a global phenomenon, affecting an increasing amount of persons, many of whom have already completed a form of higher education in their country of origin or earlier residence at the time of migration. There is consequently a need to evaluate foreign degrees and assess migrants’ professional competence beyond their initial borders. Recognition of diplomas against the background of the integration process is the core of this article. Combining considerations regarding migration and integration of highly educated international migrants on the labour market of their target countries with a closer perspective on the process of validation of foreign higher education and professional competence in Sweden, the article treats this topic as a European example of the development of an issue of increasing importance in years to come.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1227)
konferensbidrag (1055)
bokkapitel (748)
rapport (268)
doktorsavhandling (196)
bok (118)
visa fler...
annan publikation (90)
samlingsverk (redaktörskap) (78)
licentiatavhandling (60)
recension (29)
konstnärligt arbete (27)
proceedings (redaktörskap) (11)
forskningsöversikt (10)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (1899)
övrigt vetenskapligt (1571)
populärvet., debatt m.m. (420)
Författare/redaktör
Löfdahl, Annica (73)
Lundahl, Lisbeth, 19 ... (63)
Rosvall, Per-Åke, 19 ... (54)
Rönnberg, Linda, 197 ... (52)
Rönnlund, Maria, 196 ... (52)
Scherp, Hans-Åke (52)
visa fler...
Kilbrink, Nina, 1974 ... (51)
Asplund, Stig-Börje, ... (49)
Olin-Scheller, Chris ... (48)
Tanner, Marie, 1965- (40)
Marner, Anders, 1949 ... (40)
Bergström, Peter, 19 ... (39)
Löfdahl, Annica, 196 ... (39)
Olin-Scheller, Chris ... (36)
Lundahl, Lisbeth (33)
Pérez Prieto, Héctor (32)
Mårell-Olsson, Eva, ... (32)
Enochsson, Ann-Britt ... (30)
Vinterek, Monika (29)
Olson, Maria, 1969- (29)
Erixon, Per-Olof, 19 ... (27)
Sporre, Karin, 1952- (27)
Areljung, Sofie, 198 ... (26)
Pérez Prieto, Héctor ... (25)
Alatalo, Tarja, 1961 ... (24)
Nyroos, Mikaela, 197 ... (24)
Hjelmér, Carina, 195 ... (22)
Lundgren, Berit, 195 ... (22)
Aili, Carola, 1963- (21)
Margrain, Valerie, P ... (20)
Tengberg, Michael, 1 ... (19)
Popov, Oleg, 1959- (19)
Vinterek, Monika, 19 ... (18)
Elvstrand, Helene, 1 ... (18)
Mahon, Kathleen, 196 ... (17)
Dahlstedt, Magnus (17)
Basic, Goran, 1972- (17)
Sullivan, Kirk P H, ... (17)
Larsson, Maria (16)
Rönnlund, Maria (16)
Stenliden, Linnéa, 1 ... (16)
Hägglund, Solveig (15)
Alexiadou, Nafsika, ... (15)
Carlbaum, Sara, 1981 (15)
Ottander, Christina (15)
Ljung Egeland, Birgi ... (15)
Gericke, Niklas, 197 ... (15)
Bjurulf, Veronica (15)
Hjalmarsson, Maria, ... (15)
Damber, Ulla, 1957- (15)
visa färre...
Lärosäte
Umeå universitet (1176)
Karlstads universitet (834)
Linköpings universitet (326)
Högskolan Dalarna (240)
Högskolan Kristianstad (226)
Högskolan i Borås (173)
visa fler...
Högskolan Väst (167)
Uppsala universitet (141)
Stockholms universitet (137)
Linnéuniversitetet (137)
Örebro universitet (81)
Lunds universitet (80)
Jönköping University (75)
Högskolan i Halmstad (68)
Högskolan i Gävle (68)
Malmö universitet (62)
Göteborgs universitet (50)
Mälardalens högskola (50)
Mittuniversitetet (43)
Kungliga Tekniska Högskolan (41)
Södertörns högskola (29)
Högskolan i Skövde (29)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (28)
Gymnastik- och idrottshögskolan (27)
Stockholms konstnärliga högskola (27)
Luleå tekniska universitet (20)
Karolinska Institutet (4)
Blekinge Tekniska Högskola (4)
Konstfack (2)
RISE (2)
Försvarshögskolan (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (2041)
Svenska (1801)
Spanska (14)
Tyska (9)
Norska (8)
Danska (5)
visa fler...
Franska (4)
Finska (4)
Slovenska (2)
Portugisiska (1)
Tjeckiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (3890)
Humaniora (283)
Naturvetenskap (85)
Medicin och hälsovetenskap (67)
Teknik (36)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy