SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Educational Sciences) "

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Educational Sciences)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Välfärdspolitik i praktiken : om perspektiv och metoder i forskning
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Förändringar av människors villkor i samhället kräver nya sätt att forska. I den här antologin presenteras olika redskap för kvalitativ forskning om välfärd. I antologin utgår forskarna från redan välkända traditioner inom samhällsvetenskaplig forskning, men argumenterar inte bara för etablerade forskningsmetoder och teoretiska perspektiv inom välfärdsforskningen utan också för nya. Antologin har arbetats fram inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet och därmed influerats av olika forskningstraditioner som förekommer vid universitet och högskolor i Norden.</p> <p>Nya forskningsmetoder där människornas egna utsagor och upplevelser tillvaratas kan tolkas utifrån redan etablerade teoretiska perspektiv som fenomenologi, hermeneutik och interaktionism. De forskningsansatser som presenteras möjliggör att människor även själva är med och formulerar bilden av sina livsvillkor. I antologin visas hur forskning med dessa ansatser kan ske tillsammans med människor i olika åldrar och livssituationer. I antologin visas också att komparativa ansatser kan öppna för nya insikter om olika dimensioner i välfärdsystemet som en kulturell praktik.</p>
 •  
2.
 • Brodin, Jane, 1942-, et al. (författare)
 • IRIS Teacher Training : CD
 • 2009
 • Ingår i: IRIS Improvement through research in the invclusive school.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>CD in English from the IRIS Teacher Training package. International cooperation between Austria, Belgium, Catalonia (Spain), England, Portugal and Sweden. Focus is on inclusive education and classroom climate.</p>
 •  
3.
4.
 • Groglopo, Adrián, 1967- (författare)
 • Demokrati, Islamofobi och Sveriges framtid - Intervju med Sveriges Unga Muslimers ordförande Rashid Musa
 • 2018
 • Ingår i: Antirasistiska Akademin.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rashid Musa är ordförande för Sveriges Unga Muslimer (SUM). I denna intervju talar Rashid och Adrián om demokrati, rasism och islamofobi samt om behovet av en ny politisk mobilisering av de rasifierade andra. Intervjuserie som finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Projektet handlar om 17 djupintervjuer med både forskare som studerar rasism i Sverige och aktivister som arbetar med frågor om rasism och mänskliga rättigheter. Projektansvarig och intervjuare: Adrián Groglopo.
 •  
5.
 • Basic, Goran, 1972- (författare)
 • Coherent triads and successful inter-professional collaboration narratives of professional actors in the Swedish child welfare system
 • 2019
 • Ingår i: Successful collaboration. - Taylor & Francis.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>The aim of this study is to analyze how and when the professional actors within the Swedish child welfare system portray successful cooperation and determine which discursive patterns are involved in the construction of this phenomenon. The empirical basis for this study is formed by 147 recorded interviews with institution-placed youths, their parents, and different occupational categories within the social services and the Swedish National Board of Institutional Care. Analytical findings with the following themes are presented: (1) coherent vision triad, (2) coherent rhetorically accepted triad, and (3) coherent exclusive triad. The personal interactive aspect of cooperation among professional actors in the care of children is important for successful collaboration. This aspect also appears to be significant for producing and reproducing joint collaboration identities. However, joint collaboration identities and the coherence triad can limit the sphere of cooperation to the entities involved in the care of youths and the juvenile or his/her parents are left out.</p>
6.
 • Brunnberg, Elinor, 1948-, et al. (författare)
 • Self-rated mental health, school adjustment, and substance use in hard-of-hearing adolescents
 • 2008
 • Ingår i: Life & health young people, Liv & hälsa ung.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>This survey, "Life and Health—Young People 2005," included<sup> </sup>all 15/16-year-old adolescents in mainstream schools in the<sup> </sup>county of Örebro, Sweden. Just students with a slight/mild<sup> </sup>or moderate hearing loss were included. There were 56 (1.9%)<sup> </sup>"hard-of-hearing (HH) students with multiple disabilities,"<sup> </sup>93 (3.1%) students who were "just HH," 282 (9.7%) students with<sup> </sup>some "other disability than HH," and 2,488 (85.2%) students<sup> </sup>with "no disability." "HH with multiple disabilities" reported<sup> </sup>considerably higher scores for mental symptoms, substance use,<sup> </sup>and school problems than the "no disability" group. Those with<sup> </sup>"just HH" and those with "other disability than HH" had more<sup> </sup>mental symptoms and school problems than the "no disability"<sup> </sup>group but no significant differences in substance use. In conclusion,<sup> </sup>the combination of a hearing loss and some other disability<sup> </sup>strongly increases the risk for mental symptoms, school problems,<sup> </sup>and substance use. This group, thus, is an important target<sup> </sup>for preventive measures.<sup> </sup></p>
 •  
7.
 • Gustafsson, Jan-Eric, et al. (författare)
 • School, Learning and Mental Health A systematic review
 • 2010
 • Ingår i: Barns och ungdomars psykiska hälsa. - Stockholm : Kungl. Vetenskapsakademien. - 978-91-7190-138-5
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Rapporten presenterar resultaten från en systematisk översikt av forskning om skola, lärande och barns psykiska hälsa. Kungliga Vetenskapsakademiens Hälsoutskottet har givit uppdraget att genomföra en sådan översikt till en arbetsgrupp som har arbetat med uppdraget från hösten 2008 till mars 2009.</p> <p>Det första syftet med översikten är att genomföra en kartläggning av forskning inom det breda fält som behandlar frågor om skola, lärande och barns och ungdomars psykiska hälsa. Det andra syftet är att genomföra en narrativ syntes av forskning som undersökt orsaksförhållanden mellan psykisk hälsa å ena sidan och skolresultat och lärande å den andra sidan. Det tredje syftet är att redovisa resultat från forskning som har studerat svenska barns och ungdomars erfarenheter och upplevelser av skola och undervisningssituationer. För att uppnå de första två syftena genomfördes systematiska litteratursökningar i bibliografiska databaser av artiklar publicerade i vetenskapliga internationella tidskrifter inom olika discipliner. Det tredje syftet undersöktes med litteratursökningar av kvalitativa svenska studier i bibliografiska databaser.</p> <p>Slutsatser</p> <p>På grundval dels av kartläggningen av forskning om skola, lärande och psykisk hälsa, dels av de två fördjupade översikterna kan följande slutsatser dras:</p> <p>• Omfattningen av forskning som undersöker relationerna mellan olika aspekter av skola och psykisk hälsa är begränsad och i synnerhet gäller detta forskning som undersöker organisationsfaktorer och undervisnings-faktorer, aktiviteter, läroplaners utformning, resurser, specialpedagogiskt stöd, och olika former av betyg och bedömning.</p> <p>• Tidiga svårigheter i skolan och i synnerhet läs- och skrivsvårigheter kan orsaka internaliserande och externaliserande psykiska problem.</p> <p>• Svårigheter i skola och psykiska problem tenderar att vara stabila över tid.</p> <p>• Skolrelaterade hälsoproblem tenderar att minska när eleverna börjar på gymnasiet och får tillgång till nya områden av aktiviteter, roller och valmöjligheter.</p> <p>• Att genomföra stora ansträngningar utan att detta leder till resultat är relaterat till utveckling av depression.</p> <p>Problem i skolan med skolresultat och prestationer orsakar inter-naliserande symptom för flickor under tonåren.</p> <p>• Det finns samband mellan olika typer av psykiska problem och de är också relaterade till ett brett spektrum av somatiska och psykosomatiska symptom.</p> <p>• Internaliserande och externaliserande psykiska problem har negativa effekter på skolprestationer genom mekanismer som är delvis ålders- och genusspecifika.</p> <p>• Kompetenser och prestationer i skolan är relaterade till psykisk hälsa.</p> <p>• Goda resultat i skolan har en positiv effekt på självuppfattning.</p> <p>• En god självuppfattning bidrar inte direkt till bättre resultat, men andra faktorer som är relaterade till självuppfattning (motivation och upplevd inre/yttre kontroll) påverkar lärande och resultat</p> <p>• Relationer med klasskamrater och lärare bidrar till processer som kopplar skolmisslyckande till psykisk ohälsa. Relationer med kamrater och lärare kan också skydda mot utvecklingen av psykiska problem.</p> <p>• Jämförelser med klasskamrater påverkar självuppfattningen, med effekter som varierar beroende på gruppsammansättning och typ av skola.</p>
8.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012
 • Ingår i: The Posthumanities Hub. - 1. - Lund : Studentlitteratur AB. - 978-91-44-05747-7
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • <p>Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.</p><p>POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. </p><p>POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.</p>
 •  
9.
 • Webb, Louisa, et al. (författare)
 • Healthy bodies : construction of the body and health in physical education
 • 2008
 • Ingår i: Sport, Education and Society. - London : Routledge. - 1357-3322 .- 1470-1243. ; 13:4, s. 353-372
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>In physical education, bodies are not only moved but made. There are perceived expectations for bodies in physical education to be ‘healthy bodies’*for teachers to be ‘appropriate’ physical, fit, healthy and skilful ‘role models’ and for students to display a slim body that is equated with fitness and health. In teachers’ monitoring of students with the intention of regulating health behaviour, however, the surveillance of students’ bodies and associated assumptions about health practices are implicated in the (re)production of the ‘cult of the body’. In this paper, we consider issues of embodiment and power in a subject area where the visual and active body is central and we use data from Australian and Swedish schools to analyse the discourses of health and embodiment in physical education. In both Swedish and Australian physical education there were discourses related to a fit healthy body and an at risk healthy body. These discourses also acted through a range of techniques of power, particularly regulation and normalisation.</p>
 •  
10.
 • Öhman, Marie, et al. (författare)
 • Feel good—be good : subject content and governing processes in physical education
 • 2008
 • Ingår i: Physical Education and Sport Pedagogy. - Abingdon, Oxfordshire : Routledge. - 1740-8989 .- 1742-5786. ; 13:4, s. 365-379
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Background: In this paper a study of both subject content and governing processes in Swedish physical education is presented. The reason why an analysis of both content and processes is of special interest is that it makes it possible to understand the encounter between the institutional level and the practice of education.</p><p>Purpose: The purpose of the paper is threefold: (1) to analyse the subject content in physical education through identifying discourses embedded in its practice; (2) to illustrate how the subject content is created/re-created in physical education practice through various governing processes; and (3) to discuss how governing processes also become content through the</p><p>socialization of students in terms of becoming a certain type of social citizen.</p><p>Research design and data collection: The empirical material used is collected in connection with a national evaluation of physical education in Sweden, commissioned by the Swedish Government and the Swedish National Agency for Education. This paper uses local curriculum documents from 72 schools and 15 video-recorded physical education lessons from five schools. A starting point for the methodological framework is discourse theory and the governing perspective developed by Michel Foucault (1978/1991, 1980, 1982/2002). The governing perspective is used as a methodological tool, and we work with two overarching analysis themes: one oriented towards what pupils are governed, in terms of discourses embedded in physical education, and the other how the identified discourses are created/re-created in the practice of physical education. We also use the methodological framework as a tool to discuss how the governing processes also become content—a content of socialization.</p><p>Findings: The results show that physical exertion and active participation are the main threads that run though the analysed material. In connection with physical exertion and active participation, pupils are also encouraged to cooperate with others and to compete. The content of socialization is primarily directed towards different components of willingness, for example a will to do one’s best and a will to try, where the pupils are expected to be participatory, take responsibility and govern their own actions in the direction of that which is most reasonable.</p><p>Conclusions: A clear message is communicated in physical education in Sweden—be active and work up a sweat. This is also concerned with fostering good character, i.e. creating correct attitudes and approaches through physical activity—be an active and willing person. Physical education is consequently a place where both political volition and the creation of today’s citizens are staged. It is thus not only physical exertion—the physiological effects of exercise and involvement in sports and physical education—that is in the foreground of the activities we study in physical education. It is also about becoming a certain type of social citizen.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (10427)
Typ av publikation
konferensbidrag (15739)
tidskriftsartikel (14754)
bokkapitel (9208)
rapport (3139)
doktorsavhandling (2417)
bok (1429)
visa fler...
annan publikation (1428)
samlingsverk (redaktörskap) (1174)
licentiatavhandling (483)
recension (463)
proceedings (redaktörskap) (158)
forskningsöversikt (140)
konstnärligt arbete (85)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (36731)
refereegranskat (26638)
populärvet., debatt m.m. (3494)
Författare/redaktör
Pramling Samuelsson, ... (353)
Bagga-Gupta, Sangeet ... (307)
Persson, Anders, (280)
Fejes, Andreas, 1977 ... (222)
Gärdenfors, Peter, (214)
Säljö, Roger, 1948-, (199)
visa fler...
Beach, Dennis, 1956- ... (188)
Rönnerman, Karin, 19 ... (187)
Enkvist, Inger, (176)
Kraus, Anja, 1967-, (167)
Bergstedt, Bosse (165)
Blossing, Ulf (160)
Ossiannilsson, Ebba (148)
Sandberg, Anette, (143)
Pramling, Niklas, 19 ... (142)
Lindblad, Sverker, 1 ... (142)
Gustafsson, Jan-Eric ... (135)
Avery, Helen, (135)
Gulz, Agneta, (133)
Olson, Maria, 1969-, (131)
Franck, Olof, 1958-, (126)
Björklund, Camilla, ... (125)
Sheridan, Sonja, 195 ... (123)
Thornberg, Robert, 1 ... (120)
Englund, Tomas, 1946 ... (120)
Erickson, Gudrun, 19 ... (118)
Mäkitalo, Åsa, 1966- ... (118)
Pérez Prieto, Héctor ... (117)
Nilholm, Claes, (116)
Roxå, Torgny, (115)
Alerby, Eva, (115)
Gericke, Niklas, 197 ... (115)
Sofkova Hashemi, Syl ... (110)
Redfors, Andreas (110)
Garvis, Susanne, 198 ... (107)
Wärvik, Gun-Britt, 1 ... (106)
Lindqvist, Gunilla, (105)
Lundahl, Christian, ... (104)
Säfström, Carl Ander ... (104)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (103)
Sylvén, Liss Kerstin ... (103)
Linder, Cedric (100)
Östman, Leif, (100)
Haake, Magnus, (100)
Beach, Dennis, (100)
Fransson, Göran, 196 ... (100)
Odenbring, Ylva, (99)
Reichenberg, Monica, ... (99)
Mårtensson, Katarina ... (98)
Williams, Pia, 1961- ... (98)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (9165)
Umeå universitet (4115)
Stockholms universitet (4000)
Uppsala universitet (3526)
Lunds universitet (3045)
Linnéuniversitetet (2980)
visa fler...
Linköpings universitet (2765)
Karlstads universitet (2374)
Högskolan Kristianstad (1987)
Örebro universitet (1812)
Jönköping University (1725)
Luleå tekniska universitet (1695)
Högskolan i Gävle (1257)
Högskolan Dalarna (1229)
Mälardalens högskola (1145)
Högskolan i Borås (1098)
Mittuniversitetet (1025)
Södertörns högskola (992)
Chalmers tekniska högskola (958)
Kungliga Tekniska Högskolan (882)
Högskolan Väst (766)
swepub_uni:mau_t (622)
Högskolan i Halmstad (557)
Blekinge Tekniska Högskola (273)
Gymnastik- och idrottshögskolan (267)
Högskolan i Skövde (145)
Konstfack (81)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (75)
Sveriges Lantbruksuniversitet (64)
Kungl. Musikhögskolan (51)
Karolinska Institutet (48)
Röda Korsets Högskola (36)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (33)
Försvarshögskolan (25)
Stockholms konstnärliga högskola (24)
Sophiahemmet Högskola (14)
Nordiska Afrikainstitutet (10)
Riksantikvarieämbetet (4)
Enskilda Högskolan Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Engelska (29030)
Svenska (19859)
Tyska (318)
Norska (173)
Danska (165)
Latin (116)
visa fler...
Franska (110)
Spanska (110)
Polska (74)
Finska (56)
Odefinierat språk (27)
Portugisiska (20)
Ryska (19)
Italienska (19)
Nygrekiska (18)
Japanska (14)
Turkiska (11)
Nederländska (10)
Kinesiska (10)
Tjeckiska (8)
Ukrainska (8)
Slovenska (6)
Katalanska (6)
Ungerska (5)
Bulgariska (4)
Persiska (2)
Nynorsk (2)
Bokmål (2)
Bosniska (2)
Annat språk (2)
Arabiska (1)
Estniska (1)
Rumänska (1)
Lettiska (1)
Kurdiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (50453)
Humaniora (4451)
Naturvetenskap (2174)
Medicin och hälsovetenskap (1207)
Teknik (624)
Lantbruksvetenskap (50)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy