SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Sociology) "

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Sociology)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Sörnsen, Lars, 1973- (författare)
 • De olika världarna av aktivering - ett komparativt perspektiv
 • 2009
 • Ingår i: Aktivering - arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i förändring. - 1. - Malmö : Liber. - 978-91-47-09075-4 ; s. 225-249
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>The book chapter compares activation policies in Sweden, Germany and the UK as three different welfare regimes. The analysis starts out from a broad perspective on activation as passive and active attempts to redesign unemployment policies with a focus on increasing the linkage between work and welfare. It is argued that activation policies differ considerably between countries, but also in regard to different groups of the unemployed according to their status within existing benefit systems. Regime differences are generally maintained, but there are signs of convergence with regard to the weakest labour market groups and welfare clients.</p>
 •  
2.
 •  
3.
 • Moore, Jason W., 1971- (författare)
 • Introduction : The World-Historical Imagination
 • 2011
 • Ingår i: Journal of World-Systems Research. - Riverside, Calif. : Institute for Research on World-Systems. - 1076-156X .- 1076-156X. ; 17:1, s. 1-3
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>This article is the editor's introduction to the special issue of the <em>Journal of World-Systems Research</em>, entitled <em>The World-Historical Imagination: Giovanni Arrighi's The Long Twentieth Century in Prospect and Retrospect.</em></p>
 •  
4.
 • Välfärdspolitik i praktiken : om perspektiv och metoder i forskning
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Förändringar av människors villkor i samhället kräver nya sätt att forska. I den här antologin presenteras olika redskap för kvalitativ forskning om välfärd. I antologin utgår forskarna från redan välkända traditioner inom samhällsvetenskaplig forskning, men argumenterar inte bara för etablerade forskningsmetoder och teoretiska perspektiv inom välfärdsforskningen utan också för nya. Antologin har arbetats fram inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet och därmed influerats av olika forskningstraditioner som förekommer vid universitet och högskolor i Norden.</p> <p>Nya forskningsmetoder där människornas egna utsagor och upplevelser tillvaratas kan tolkas utifrån redan etablerade teoretiska perspektiv som fenomenologi, hermeneutik och interaktionism. De forskningsansatser som presenteras möjliggör att människor även själva är med och formulerar bilden av sina livsvillkor. I antologin visas hur forskning med dessa ansatser kan ske tillsammans med människor i olika åldrar och livssituationer. I antologin visas också att komparativa ansatser kan öppna för nya insikter om olika dimensioner i välfärdsystemet som en kulturell praktik.</p>
 •  
5.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Enkät stjäl tid från skolarbete
 • 2010
 • Annan publikation (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>En forskargrupp vid Örebro universitet har i ett brev till föräldrar aviserat att de avtalat med skolledning att genomföra en undersökning omfattande 2000 elever och med upprepade enkäter (antal tillfällen förtigs). Om det rör sig om t ex 5 tillfällen á en timma blir bortfallet av personutbildningstimmar 10 000 timmar. Även de som väljer att inte delta drabbas av undervisningsbortfall med åtföljande konsekvenser för ämnesstudier och betyg. Många gymnasieungdomar går på knäna idag. Forskargruppen skriver förljuget eller totalt etiskt insiktslöst: "Vår ledstjärna är att ingen forskning får förekomma om det innebär risk för att en enskild deltagare kommer till skada." Under många år har mina barn utsatts för oetiska manipulationer att delta i enkäter och många lärare har varit irriterade på förlusterna av undervisningstid. Med vilken rätt förskingrar skolledningarn och forskarna den med skattemedel betalda lektionstiden? Forskningsetik??? Självklart inte.</p>
 •  
6.
 • Basic, Goran, 1972- (författare)
 • Coherent triads and successful inter-professional collaboration narratives of professional actors in the Swedish child welfare system
 • 2019
 • Ingår i: Successful collaboration. - Taylor & Francis.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>The aim of this study is to analyze how and when the professional actors within the Swedish child welfare system portray successful cooperation and determine which discursive patterns are involved in the construction of this phenomenon. The empirical basis for this study is formed by 147 recorded interviews with institution-placed youths, their parents, and different occupational categories within the social services and the Swedish National Board of Institutional Care. Analytical findings with the following themes are presented: (1) coherent vision triad, (2) coherent rhetorically accepted triad, and (3) coherent exclusive triad. The personal interactive aspect of cooperation among professional actors in the care of children is important for successful collaboration. This aspect also appears to be significant for producing and reproducing joint collaboration identities. However, joint collaboration identities and the coherence triad can limit the sphere of cooperation to the entities involved in the care of youths and the juvenile or his/her parents are left out.</p>
7.
 •  
8.
 • Brodin, Jane, 1942-, et al. (författare)
 • IRIS Teacher Training : CD
 • 2009
 • Ingår i: IRIS Improvement through research in the invclusive school.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>CD in English from the IRIS Teacher Training package. International cooperation between Austria, Belgium, Catalonia (Spain), England, Portugal and Sweden. Focus is on inclusive education and classroom climate.</p>
 •  
9.
 • Moore, Jason W., 1971- (författare)
 • 'Amsterdam is Standing on Norway', Part I : The Alchemy of Capital, Empire and Nature in the Diaspora of Silver, 1545–1648
 • 2010
 • Ingår i: Journal of Agrarian Change. - 1471-0358 .- 1471-0366. ; 10:1, s. 33-68
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>In the first of two essays in this Journal, I seek to unify the historicalgeography of early modern ‘European expansion’ (Iberia and Latin America)with the environmental history of the ‘transition to capitalism’ (northwestern Europe). The expansion of Europe’s overseas empires and the transitions to capitalism within Europe were differentiated moments within the geographicalexpansion of commodity production and exchange – what I call the commodityfrontier. This essay is developed in two movements. Beginning with a conceptual and methodological recasting of the historical geography of the rise of capitalism,I offer an analytical narrative that follows the early modern diaspora of silver.This account follows the political ecology of silver production and trade from the Andes to Spain in Braudel’s ‘second’ sixteenth century (c. 1545–1648). In highlighting the Ibero-American moment of this process in the present essay, Icontend that the spectacular reorganization of Andean space and the progressive dilapidation of Spain’s real economy not only signified the rise and demise of a trans-Atlantic, Iberian ecological regime, but also generated the historicallynecessary conditions for the unprecedented concentration of accumulation andcommodity production in the capitalist North Atlantic in the centuries thatfollowed.</p>
 •  
10.
 • Gustafsson, Jan-Eric, et al. (författare)
 • School, Learning and Mental Health A systematic review
 • 2010
 • Ingår i: Barns och ungdomars psykiska hälsa. - Stockholm : Kungl. Vetenskapsakademien. - 978-91-7190-138-5
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Rapporten presenterar resultaten från en systematisk översikt av forskning om skola, lärande och barns psykiska hälsa. Kungliga Vetenskapsakademiens Hälsoutskottet har givit uppdraget att genomföra en sådan översikt till en arbetsgrupp som har arbetat med uppdraget från hösten 2008 till mars 2009.</p> <p>Det första syftet med översikten är att genomföra en kartläggning av forskning inom det breda fält som behandlar frågor om skola, lärande och barns och ungdomars psykiska hälsa. Det andra syftet är att genomföra en narrativ syntes av forskning som undersökt orsaksförhållanden mellan psykisk hälsa å ena sidan och skolresultat och lärande å den andra sidan. Det tredje syftet är att redovisa resultat från forskning som har studerat svenska barns och ungdomars erfarenheter och upplevelser av skola och undervisningssituationer. För att uppnå de första två syftena genomfördes systematiska litteratursökningar i bibliografiska databaser av artiklar publicerade i vetenskapliga internationella tidskrifter inom olika discipliner. Det tredje syftet undersöktes med litteratursökningar av kvalitativa svenska studier i bibliografiska databaser.</p> <p>Slutsatser</p> <p>På grundval dels av kartläggningen av forskning om skola, lärande och psykisk hälsa, dels av de två fördjupade översikterna kan följande slutsatser dras:</p> <p>• Omfattningen av forskning som undersöker relationerna mellan olika aspekter av skola och psykisk hälsa är begränsad och i synnerhet gäller detta forskning som undersöker organisationsfaktorer och undervisnings-faktorer, aktiviteter, läroplaners utformning, resurser, specialpedagogiskt stöd, och olika former av betyg och bedömning.</p> <p>• Tidiga svårigheter i skolan och i synnerhet läs- och skrivsvårigheter kan orsaka internaliserande och externaliserande psykiska problem.</p> <p>• Svårigheter i skola och psykiska problem tenderar att vara stabila över tid.</p> <p>• Skolrelaterade hälsoproblem tenderar att minska när eleverna börjar på gymnasiet och får tillgång till nya områden av aktiviteter, roller och valmöjligheter.</p> <p>• Att genomföra stora ansträngningar utan att detta leder till resultat är relaterat till utveckling av depression.</p> <p>Problem i skolan med skolresultat och prestationer orsakar inter-naliserande symptom för flickor under tonåren.</p> <p>• Det finns samband mellan olika typer av psykiska problem och de är också relaterade till ett brett spektrum av somatiska och psykosomatiska symptom.</p> <p>• Internaliserande och externaliserande psykiska problem har negativa effekter på skolprestationer genom mekanismer som är delvis ålders- och genusspecifika.</p> <p>• Kompetenser och prestationer i skolan är relaterade till psykisk hälsa.</p> <p>• Goda resultat i skolan har en positiv effekt på självuppfattning.</p> <p>• En god självuppfattning bidrar inte direkt till bättre resultat, men andra faktorer som är relaterade till självuppfattning (motivation och upplevd inre/yttre kontroll) påverkar lärande och resultat</p> <p>• Relationer med klasskamrater och lärare bidrar till processer som kopplar skolmisslyckande till psykisk ohälsa. Relationer med kamrater och lärare kan också skydda mot utvecklingen av psykiska problem.</p> <p>• Jämförelser med klasskamrater påverkar självuppfattningen, med effekter som varierar beroende på gruppsammansättning och typ av skola.</p>
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (6916)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (13624)
bokkapitel (7703)
konferensbidrag (5460)
rapport (3334)
doktorsavhandling (1858)
bok (1397)
visa fler...
recension (1105)
annan publikation (1027)
samlingsverk (redaktörskap) (970)
forskningsöversikt (143)
licentiatavhandling (115)
proceedings (redaktörskap) (36)
konstnärligt arbete (8)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (24968)
refereegranskat (17732)
populärvet., debatt m.m. (2486)
Författare/redaktör
Lundälv, Jörgen, 196 ... (992)
Starrin, Bengt (283)
Persson, Anders, (260)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (258)
Room, Robin, (232)
Wolmesjö, Maria, 196 ... (224)
visa fler...
Swärd, Hans, (220)
Eriksson, Maria, 196 ... (204)
Borell, Klas, (203)
Svensson, Kerstin (178)
Meeuwisse, Anna, (177)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (165)
Kjellberg, Anders, (153)
Sunesson, Sune (135)
Edling, Christofer (134)
Koch, Max, (134)
Torres, Sandra, (130)
Larsson, Bengt, 1966 ... (129)
Eriksson, Maria, (122)
Wennerhag, Magnus (120)
Gerdner, Arne, (119)
Nilsson, Magnus, (118)
Edebalk, Per Gunnar, (118)
Basic, Goran, 1972-, (118)
Lindén, Anna-Lisa, (116)
Kristiansen, Arne (115)
Stickley, Andrew, (115)
Johansson, Thomas, 1 ... (112)
Andersson, Gunnar (110)
Åkerström, Malin, (108)
Näsman, Elisabet, (107)
Olofsson, Gunnar, (106)
Wide, Sverre, 1973-, (105)
Jönson, Håkan, (103)
Stier, Jonas, 1967-, (103)
Wickenberg, Per, (100)
Basic, Goran, (100)
Halleröd, Björn, 196 ... (100)
Garsten, Christina (98)
Denvall, Verner (97)
Höjer, Ingrid, 1953- ... (97)
Johansson Dahre, Ulf ... (97)
Johansson, Håkan, (94)
Torres, Sandra, 1968 ... (92)
Wästerfors, David, (90)
Paerregaard, Karsten ... (90)
Lidskog, Rolf, 1961- ... (86)
Olofsson, Gunnar, 19 ... (84)
Eriksson, Bengt G, (81)
Eastmond, Marita, 19 ... (80)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (7058)
Lunds universitet (5679)
Stockholms universitet (4947)
Uppsala universitet (3926)
Örebro universitet (1849)
Umeå universitet (1739)
visa fler...
Linnéuniversitetet (1556)
Linköpings universitet (1470)
Karlstads universitet (1331)
Högskolan Dalarna (1182)
Mittuniversitetet (1160)
Södertörns högskola (858)
Jönköping University (508)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (443)
Mälardalens högskola (440)
Chalmers tekniska högskola (383)
Högskolan i Gävle (356)
Högskolan Väst (347)
Högskolan i Halmstad (288)
Högskolan i Borås (225)
swepub_uni:mau_t (221)
Kungliga Tekniska Högskolan (169)
Försvarshögskolan (147)
Sveriges Lantbruksuniversitet (137)
Högskolan Kristianstad (134)
Nordiska Afrikainstitutet (117)
Högskolan i Skövde (93)
Gymnastik- och idrottshögskolan (79)
Karolinska Institutet (50)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (40)
Blekinge Tekniska Högskola (36)
Luleå tekniska universitet (28)
Röda Korsets Högskola (9)
RISE (1)
Sophiahemmet Högskola (1)
Enskilda Högskolan Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Engelska (20521)
Svenska (14529)
Tyska (208)
Spanska (196)
Danska (185)
Franska (157)
visa fler...
Norska (140)
Polska (68)
Italienska (57)
Ryska (49)
Japanska (43)
Kinesiska (35)
Nederländska (33)
Finska (31)
Odefinierat språk (24)
Annat språk (14)
Portugisiska (12)
Ungerska (10)
Turkiska (10)
Persiska (8)
Bosniska (8)
Tjeckiska (7)
Rumänska (6)
Bokmål (6)
Arabiska (5)
Serbiska (4)
Kurdiska (3)
Grekiska, klassisk (2)
Slovenska (2)
Slovakiska (2)
Koreanska (2)
Isländska (1)
Kroatiska (1)
Litauiska (1)
Ukrainska (1)
Nynorsk (1)
Färöiska (1)
Swahili (1)
Bengali (1)
Zulu (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (36692)
Humaniora (2008)
Medicin och hälsovetenskap (1712)
Teknik (366)
Naturvetenskap (354)
Lantbruksvetenskap (105)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy