SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(MEDICIN) AMNE:(Socialmedicin) AMNE:(Folkhälsomedicinska forskningsområden) "

Sökning: AMNE:(MEDICIN) AMNE:(Socialmedicin) AMNE:(Folkhälsomedicinska forskningsområden)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Larsson, Matz, et al. (författare)
 • Exposure to environmental tobacco smoke and health effects among hospitality workers in Sweden : before and after the implementation of a smoke-free law
 • 2008
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. - Helsingfors : Institutet för arbetshygien. - 0355-3140. ; 34:4, s. 267-277
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objectives This study attempted to identify changes in exposure to environmental tobacco smoke, as well as symptoms and attitudes among hospitality workers after the introduction of extended smoke-free workplace legislation.Methods A total of 37 volunteers working in bingo halls and casinos (gaming workers) and 54 bars and restaurant employees (other workers) in nine Swedish communities participated in the study. Altogether 71 of 91 persons (14 daily smokers and 57 nonsmokers) participated in both the preban baseline survey and the follow-up 12 months after the ban. Exposure to environmental tobacco smoke, smoking habits, respiratory and sensory symptoms, and attitudes towards the ban were recorded, and spirometry was carried out.Results The frequency of reported respiratory and sensory symptoms was approximately halved among the nonsmokers in both occupational groups after the introduction of the ban. Initially 87% had exposure to environmental tobacco smoke that was over the nicotine cut-off level chosen to identify possible health risk (<0.5 µg/m3), while, after the ban, it was only 22%, a relative risk of 0.25 (95% confidence interval 0.15–0.41). The risk decreased in both occupational groups, but gaming workers experienced the highest preban exposure levels. Attitudes towards the legislation were largely positive, particularly after the ban. However, there was no notable change in lung function, and there was no notable reduction in the number of cigarettes consumed by smokers.Conclusions The introduction of smoke-free legislation was associated with a substantial reduction in respiratory and sensory symptoms, as well as reduced exposure to environmental tobacco smoke at work, particularly among gaming workers.
 •  
2.
 • Eriksson, Charli, et al. (författare)
 • Med kraft och vilja 2010
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rapporten syftar till att ge en bild av den forsknings- och utvecklingsverksamhet som genomförts av forskarteamet vid Örebro universitet som knutits till Socialstyrelsens projektportfölj. Fokus ligger på 2010 års utlysning.Satsningen började 2002 genom att Socialstyrelsen fick medel från Socialdepartementet att fördela till frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete. Trettiotvå organisationer med totalt 39 projekt delade på 25 miljoner. Sedan dess har årligen nya medel utlysts. År 2010 var den totala summan som Socialstyrelsen hade att fördela 15 miljoner. Det var 38 organisationer som fick medel att bedriva 54 olika projekt, varav 21 var nya projekt. Dessutom har ett projekt disponerat anslag från tidigare år eftersom det blivit fördröjt. Av dessa tillhör 14 organisationer kategorin alkohol- och drogorganisationer medan betydligt fler, 24 organisationer, beviljats medel trots att de inte har alkohol- och drogförebyggande arbete som sin primära huvudinriktning. Detta ligger helt i linje med den nationella handlingsplanen som önskar ett brett engagemang i det förebyggande arbetet. Majoriteten av projekten riktar sig till målgruppen barn och ungdom. I projektportföljen ingår även projekt riktade till invandrare, barn i riskzon, unga tjejer och föräldrar.Under året som gått har ett fungerande, värdefullt och givande samarbete fortsatt mellan forskarteamet vid Örebro universitet och de olika organisationerna inom satsningen. Ett samarbete byggt på såväl gemensamma projektledarträffar, olika former av projektmöten samt diskussioner kring utvärdering med enskilda organisationer. Projekten har halvårsvis redovisat sin verksamhet till forskarteamet. En sammanställning är gjord i rapporten Verksamhetsrapport 2010 - Med kraft och vilja. Under åren har ett antal olika fördjupningsstudier planerats och genomförts inom ramen för Socialstyrelsens projektportfölj. Beredningsgruppen har prioriterat angelägna projekt för detta och forskarteamet har sökt utforma dessa inom ramen för de tillgängliga medel som avsatts. I detta har planeringen varit långsiktig trots att budget endast kunna avsättas för ett år i taget.Det övergripande syftet med fördjupningsstudierna är att med de tillgängliga resurserna som utgångspunkt ge en fördjupad kunskap kring ett mindre antal projekt som genomförs av frivilligorganisationer. Avsikten är att genomföra vissa forskningsinsatser kring dessa projekts planering, genomförande och effekter på kort och lång sikt.Fyra fördjupningsstudier som forskarteamet arbetat med under flera år presenteras under del 2 i rapporten. Två av dessa är utvärderingar av föräldrastödsprogram som båda genomförts av IOGT-NTO, Stark och klar och Föräldrar Tillsammans. Den tredje studien är utvärderingen av projektet Mål utan alkohol som genomförts i samarbete med SvFF, IOGT-NTO och före detta Alkoholkommittén. Maia-projektet, som bedrevs av länsstyrelsen i Örebro med stöd från Statens folkhälsoinstitut, avslutades år 2010 och presenteras som den fjärde fördjupningsstudien.Det pågår en planering av nya fördjupningsstudier. Huvudfokus är på insatser riktade direkt till barn och ungdomar. Det finns mycket som visar på behovet av kunskapsutveckling (se t.ex. Babor et al., 2010). Barn och ungdomar behöver få kunskap om alkohol och droger för att utveckla positiva kunskaper, attityder och beteende som minskar skadorna av alkohol och droger för individ och samhälle. Inom den pågående satsningen finns en rad projekt som har möjlighet att ge kunskap om olika metoder för detta arbete.De satsningar som finns idag inom projektportföljen ger förutsättningar för att utveckla effektstudier med skolan som arena och med fritiden som arena, studier av program med genusperspektiv och studier av förebyggande insatser för utvalda grupper.De fördjupningsstudier som nu planeras innehåller bland annat effektstudier av kontraktsmetoden Smart och skolprogrammet Triaden. Undersökningar ska också genomföras av vilka som deltar och med vilken effekt. Detta kommer också genomföras inom en rad genusinriktade insatser och verksamheter till särskilt utvalda grupper. I det följande redovisas läget i mitten av april 2011.Inom ramen för forskarteamets verksamhet har en nationell konferens arrangerats vartannat år vid Örebro universitet. Dessa har benämnts Reflektion kring prevention och konferenser har genomförts 2006, 2008 och 2010. Konferensen som arrangerades 18-19 maj 2010 hade fokus på evidens och samverkan för ett bättre alkohol- och drogförebyggande arbete. Alla pratar om evidens men vad innebär det egentligen? Hur kan vi vidareutveckla vårt arbete så att det blir målinriktat och effektivt? Idag är många engagerade i det förebyggande arbetet. Hur kan vi vidareutveckla samverkan mellan aktörer som idéburna organisationer, kommuner, landsting, stat och näringsliv?Medverkande var forskare, politiskt ansvariga och sakkunniga inom såväl ideell som offentlig sektor som gav sin syn på preventionsarbete och samverkan. Fokus var ett reflekterande möte och den utvecklande dialogen deltagarna emellan. Totalt deltog 111 personer på konferensen. Av dessa var tretton externa föreläsare och 21 personer var projektledare inom Socialstyrelsens satsning som medverkade för att presentera sina projekt och dess erfarenheter på enskilda seminarier.I forskningsprogrammet ingår fem frågor: att vara projektledare, vikten av kompetensstöd, verksamhetsdokumentation som metod, mervärdet av att vara ideell organisation och den praktiknära forskningen om förebyggande metoder. I denna rapport berörs de tre sistnämnda frågorna.För att ytterligare utveckla verksamhetsdokumentationen som metod gjordes bland annat en bedömning av olika delar av rapporteringen. Totalt har 55 bidragsbeslut tagits när det gäller 2010 års anslag. Av dessa var några av sådan karaktär att de inte ingår i denna projektredovisning. Därför kommer verksamhetsredovisningen att granskas för 50 projekt. Det är dock tre projekt som inte gjort den efterfrågade redovisningen.Det finns många mervärden med att frivilligorganisationer bedriver alkohol- och drogförebyggande arbete. Ett mervärde som studerats särskilt under de senaste årens satsning är omfattningen av de personella resurserna och den påtagliga kraft och vilja som finns att engagera sig ideellt i olika projekt. Detta har varit möjligt genom att projekten i sina rapporteringar fått redovisa hur de personella resurserna inom projektet sett ut. Störst antal personer arbetar utan ersättning inom projekt såväl år 2008 som år 2010, det vill säga som ideell medverkar (406 av 771 personer år 2008 och 451 av 940 år 2010). Därefter kommer den grupp som deltar i projektets arbete i egenskap av sin ordinarie tjänst (201 och 247 respektive år). För att undersöka forskningsstrategin genomfördes en fallstudie över den valda ansatsen (Eriksson et al., 2011). Målsättningen med studien var att beskriva och analysera den Socialstyrelsefinansierade satsningen under åren 2003-2009 med speciell betoning på forskning och utveckling för en evidensbaserad praktik. Studien A Research Strategy Case Study of Alcohol and Drug Prevention by Non-Governmental Organizations in Sweden 2003-2009 går i sin helhet att läsa på nätet  i open-access tidskriften Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2011, 6:8 (www.substanceabusepolicy.com).FoU-programmet har genom den goda samverkan med olika parter lyckats utveckla, genomföra och rapportera en lång rad fördjupningsstudier, vilka skapat unika möjligheter att belysa förebyggande arbete om barn, ungdomar och föräldrars situation.Ett stort tack till alla inom de frivilligorganisationerna som på olika sätt medverkat till att denna satsning på alkohol- och drogförebyggande arbete och forskning har kunnat genomföras. Utan den insatsen hade vårt arbete varit helt omöjligt.
3.
4.
 • Netuveli, Gopalakrishnan, et al. (författare)
 • Quality of life at older ages : evidence from the English longitudinal study of aging (wave 1)
 • 2006
 • Ingår i: Journal of Epidemiology and Community Health. - 0143-005X. ; 60:4, s. 357-363
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objectives: To investigate whether longstanding illnesses, social context, and current socioeconomic circumstances predict quality of life.Design: Secondary analysis of wave 1 of the English longitudinal study of aging. Missing data were imputed and multiple regression analyses conducted.Setting: England, 2002Participants: Nationally representative sample of non-institutionalised adults living in England (n = 11 234, 54.5% women, age 65.1 (SD 10.2) years).Main outcome measure: Quality of life as measured by CASP-19, a 19 item Likert scaled index.Results: The quality of life was reduced by depression (β −0.265), poor perceived financial situation (β −0.157), limitations in mobility (β −0.124), difficulties with everyday activities (β −0.112), and limiting longstanding illness (β −0.112). The quality of life was improved by trusting relationships with family (β 0.105) and friends (β 0.078), frequent contacts with friends (β 0.059), living in good neighbourhoods (β 0.103), and having two cars (β 0.066). The regression models explained 48% variation in CASP-19 scores. There were slight differences between age groups and between men and women.Conclusions: Efforts to improve quality of life in early old age need to address financial hardships, functionally limiting disease, lack of at least one trusting relationship, and inability to move out of a disfavoured neighbourhood. There is the potential for improved quality of life in early old age (the third age) if these factors are controlled.
 •  
5.
 • Sandmark, Hélène, 1951-, et al. (författare)
 • Understanding work ability : Experiences of female assistant nurses in elderly care
 • 2009
 • Ingår i: Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation. - IOS Press. - 1051-9815. ; 34:3, s. 373-383
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Few studies to date have investigated retained work ability. The aim of this explorative study was to describe female assistant nurses’ experiences of high work attendance over the years. The setting is a municipality in mid-Sweden that employs 466 female assistant nurses permanently within municipal elderly care. A qualitative methodology was chosen and thematic, open-ended, interviews were carried out with 12 female assistant nurses. The interviewees were selected from the 117 women who had taken the least amount of sick leave over the past five years, which meant no sick leave at all or no more than 5 days. The interviews were transcribed verbatim, and thereafter a content analysis was carried out. Three main themes connected with the aim of the study emerged from the interviews: “a desirable job, despite low status”, “supportive social networks”, and “coping ability”. In order to strengthen work ability among female employees in elderly care, the findings indicate that it is crucial to support mobility in working life, and to promote social support and networks at the workplace and in private life, as well as a coping-oriented approach to health issues and social life.
 •  
6.
 • Lytsy, Per, 1968- (författare)
 • Power of the Pill
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Medical treatments with statins are prescribed to patients with increased risk of cardiovascular events. The benefits from statin treatment are well documented in clinical trials, but long-term adherence in patients is low, indicating that patients have an uncertainty about the necessity and benefits of treatment.The aims of this thesis were to investigate how patients and doctors view different aspects of statin treatment. Further aims were to investigate if the cardiovascular risk level in patients affects their views about different aspects of statin treatment. Yet further aims were to compare health behaviours and views about risk factors in patients using statins to a non-treated population.Data was obtained from patients (n = 829), doctors (n = 330) and a population sample (n = 720) using postal questionnaires. Views about the effect of statin treatment were assessed in different ways for patients and doctors. Patients based their assessments on their own situation, and doctors’ treatment decisions and assessments of anticipated effect of treatment were based on two hypothetical patient cases.The results indicate that patients greatly overestimate the general effect of statins, compared to efficacy results reported from clinical trials. Patients’ previous coronary heart disease or high overall risk were factors not associated with their views and expectations of treatment effect. Statin users with an internally perceived health control and patients satisfied with their doctor’s treatment explanation reported higher beliefs in treatment necessity and benefits. Statin users reported having better health behaviours and generally rated risk factors as more important than the non-treated population. Doctors had suboptimal understanding of the number of patients expected to benefit following five years of statin treatment and had a varying understanding of statins’ ability to prolong life.Overall the results illustrate that patients and doctors have different perspectives and views of the benefits from statin treatment which puts emphasis on how statin treatment is discussed in the clinical setting.
7.
 • Emilsson, Kent (författare)
 • Suspected association of ventricular arrhythmia with air pollution in a motorbike rider : a case report
 • 2008
 • Ingår i: Journal of medical case reports. - 1752-1947. ; 2, s. 192
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • INTRODUCTION: Premature ventricular complexes are to some extent a normal finding in healthy individuals and the prevalence increases with age and is more common in men. Premature ventricular complexes can occur in association with a variety of stimuli, and a lesser known cause is the association between air pollution and ventricular arrhythmias.CASE PRESENTATION: A previously healthy man started to ride a lightweight motorbike in heavy traffic. A few weeks later he was admitted to hospital with premature ventricular complexes in bigeminy, which decreased after a few days when he was not exposed to exhaust fumes. A few weeks later he started using the motorbike again and the same symptoms developed once more, only to subside when he stopped riding in heavy traffic.CONCLUSION: Studies have shown an association between air pollution and premature ventricular complexes and other kinds of arrhythmias. The mechanism may be changes in cardiac autonomic function, including heart rate and heart rate variability. Air pollution should be considered when patients present with arrhythmias and no other causes are found.
 •  
8.
 • Larsson, Madelene, 1981- (författare)
 • Junis Sisters - ett drogförebyggande projekt med tjejerna i fokus
 • 2009
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • IOGT-NTO:s Juniorförbund bedrev projektet Junis Sisters under 2007-2008. Syftet med projektet var att stärka unga tjejers självbild och självkänsla och synliggöra deras behov. Detta skulle uppnås genom att utbilda och coacha äldre tjejer att fungera som bra förebilder för yngre tjejer. Många tjejer i skolår 5 och 6 var intresserade och deltog i projektet.Syftet med denna rapport är att ge en bild av tjejgruppsledarnas tankar och förväntningar före och efter genomförandet av projektet. Detta baserar sig dels på fokusgruppsintervjuer vid två förberedande ledarskapsutbildningar, och dels med hjälp av frågeformulär, intervjuer och fokusgrupper när projektet var avslutat. Ledarna var tjejer i ålder 16-30 år som alla deltog i verksamheten på ideell basis. Vidare beskrivs de unga tjejernas intresse av olika aktiviteter i en tjejgruppsverksamhet med hjälp av en enkät som genomfördes på temadagar i skolorna.Information från tre fokusgruppsintervjuer med gruppledarna samt enkäter till alla tjejerna på temadagarna, innan verksamheten satt igång, ger deltagarnas föreställningar, attityder och värderingar inför den kommande aktiviteten.Projektets genomförande beskrivs utifrån de verksamhetsrapporter som rapporterats till forskarteamet varje halvår projektet genomfördes och utifrån en intervju med projektledaren efter projektets slut.Utifrån en processinriktad kvalitativ ansats där tjejgruppsledarnas röster fått komma fram kan vi i och med denna rapport bland annat visa på den situation man som ideell tjejgruppsledare befinner sig i. Projekt som Junis Sisters som arbetar med ideella unga ledare kräver god ledarvård för att ledarna ska trivas och känna engagemang och meningsfullhet i sitt arbete. De tjejer som engagerades som ledare i detta projekt gick inte att behålla mer än en termin. Det kan ha berott på brister i kontakt och stöttning från projektledaren/na, men också att tjejgrupperna inte innehöll den verksamhet som de förväntat sig.
9.
 • Larsson, Madelene, 1981-, et al. (författare)
 • Rapport om Verdandi Stockholmskretsens förebyggande ungdomsverksamhet och projektet Bli trygg i Tensta-Rinkeby Möt oss!
 • 2008
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Föreliggande rapport baserar sig på fokusgruppsintervjuer med blivande/erfarna ungdomsledare samt medlemmar över 13 år, inom Verdandi Stockholmskretsens ungdomsverksamhet. Dels skedde medverkan på en metodutbildning under en helg och dels med deltagande i verksamheten i Spånga-Tensta med individuella intervjuer.Det huvudsakliga syftet med utvärderingen har varit att ta reda på vilka faktorer som gör Verdandis ungdomsverksamhet så framgångsrik och följande frågeställningar besvaras i denna rapport.Vad är det som gör att organisationen får fram så engagerade ledare och ungdomar i verksamheten?Hur är pedagogiken upplagd?Hur ser ledarna på sin roll/sitt ansvar?Hur och till vilken nytta kan man sprida de goda exemplen?Fokus ligger på ungdomsledarnas och medlemmarnas egna upplevelser av verksamhetens innehåll och betydelse i deras liv samt deras reflektioner kring betydelsen av att ungdomar själva leder verksamheten.I arbetet med denna rapport har ett antal personer varit involverade. Studien har initierats av Forskarteamet för utvärdering av frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete inom Hälsoakademin, Örebro universitet och har sedan planerats gemensamt tillsammans med Verdandis projektledare och verksamhetsansvarige, Stig Nilsson.Vi vill rikta ett STORT TACK till alla de ungdomar som har intervjuats och som generöst har delat med sig av sina erfarenheter och reflektioner. Ett speciellt TACK till Stig Nilsson, Verdandi.
10.
 • Magnuson, Anders, et al. (författare)
 • Father's occupation and sex ratio of offspring
 • 2007
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Public Health. - Stockholm : Taylor & Francis. - 1403-4948. ; 35:5, s. 454-459
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Aims: Ecological studies have demonstrated that when national economies contract the proportion of male live births is reduced. It has been suggested that the relative disadvantage this causes influences sex ratio among births. Here the authors use individual data to investigate whether there is a persistent association of father's occupation with the sex of offspring and if it varies by industry sector. Associations with season of birth are also investigated. Methods: All fathers with a first singleton live birth in Sweden between 1940 and 1949 were identified using population registers (n=523,671). Fathers' occupations from the 1960 Census was categorized into: manual workers; agricultural sector (divided into workers and owners/ managers); and office sector (divided into workers and managers). Results: Compared with manual workers, the routine workers in other sectors were not statistically significantly more likely to have a male first offspring. Agricultural owners/ managers and office managers were both statistically significantly more likely to have male offspring with adjusted odds ratios (and 95% confidence intervals) of 1.045 (1.024—1.066, p<0.001) and 1.021 (1.003—1.039, p=0.022), respectively. Compared with autumn births, spring births were less likely to be male: 0.983 (0.967—0.998, p=0.029). Conclusions: Fathers' occupation level, even 10—20 years after childbirth, but not labour market sector is associated with the sex ratio of offspring, indicating that material or social conditions are responsible. Spring births are less likely to be male, probably due to infections differentially reducing male foetal survival.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (256)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (678)
doktorsavhandling (135)
bokkapitel (99)
rapport (98)
konferensbidrag (95)
bok (22)
visa fler...
annan publikation (13)
samlingsverk (redaktörskap) (11)
forskningsöversikt (8)
licentiatavhandling (6)
recension (3)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (672)
övrigt vetenskapligt (436)
populärvet., debatt m.m. (60)
Författare/redaktör
Lissner, Lauren, 195 ... (138)
Bengtsson, Calle, 19 ... (50)
Björkelund, Cecilia, ... (30)
Ejlertsson, Göran, 1 ... (29)
Knutsson, Anders (28)
Petersson, Göran, 19 ... (26)
visa fler...
Munthe, Christian, 1 ... (23)
Sjöström, Lars, (19)
Eriksson, Charli, (19)
Sellström, Eva, (18)
Heitmann, Berit L (17)
Brülde, Bengt, 1959- ... (17)
Lindroos, Anna-Karin ... (16)
Lapidus, L (16)
Gillander Gådin, Kat ... (15)
Dellve, Lotta, 1965- ... (15)
Montgomery, Scott M. (14)
Krantz, Gunilla (13)
Andersson, H. Ingema ... (13)
Danermark, Berth, 19 ... (13)
Bremberg, Sven (13)
Mathiassen, Svend Er ... (12)
Svärdsudd, Kurt, (12)
Holmström, Inger, (12)
Ekberg, Kerstin, 194 ... (11)
Olsson, Ulf (11)
Lisspers, Jan, (10)
Alfredsson, Lars (9)
Brunnberg, Elinor, 1 ... (9)
Winkvist, Anna, 1962 ... (9)
Weinehall, Lars (8)
Sundh, Valter, 1950- ... (8)
Rosenqvist, Urban, (8)
Wedel, Hans (8)
Lindén Boström, Marg ... (8)
Janson, Staffan, 194 ... (8)
Andersson, Eva, (7)
Hamnerius, Yngve, 19 ... (7)
Fridlund, Bengt (7)
Alexanderson, Kristi ... (7)
Spak, Fredrik, 1948- ... (7)
Landström, Ulf, (7)
Lindgren, Eva-Carin, (7)
Sundin, Örjan, (7)
Ludvigsson, Jonas F. (7)
Pettersson, Camilla, (7)
Kadefors, Roland, 19 ... (6)
Ahlbom, Anders (6)
Hallmans, Göran (6)
Feychting, Maria (6)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (343)
Umeå universitet (177)
Uppsala universitet (140)
Mittuniversitetet (115)
Örebro universitet (115)
Högskolan Kristianstad (62)
visa fler...
Linköpings universitet (62)
Lunds universitet (43)
Högskolan i Gävle (41)
Stockholms universitet (40)
Chalmers tekniska högskola (39)
Högskolan i Halmstad (37)
Högskolan Väst (31)
Karlstads universitet (29)
Mälardalens högskola (28)
Gymnastik- och idrottshögskolan (27)
Kungliga Tekniska Högskolan (18)
Malmö högskola (16)
Högskolan i Jönköping (15)
Linnéuniversitetet (13)
Högskolan i Borås (6)
Högskolan i Skövde (6)
Högskolan Dalarna (4)
Ersta Sköndal högskola (4)
Sophiahemmet Högskola (4)
Södertörns högskola (1)
Röda Korsets Högskola (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Karolinska institutet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (911)
Svenska (255)
Tyska (1)
Ämne (HSV)
Medicin och hälsovetenskap (790)
Samhällsvetenskap (113)
Humaniora (41)
Naturvetenskap (26)
Lantbruksvetenskap (22)
Teknik (19)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy