SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry) ;pers:(Öberg Tomas 1956)"

Sökning: AMNE:(NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry) > Öberg Tomas 1956

 • Resultat 1-10 av 45
 • [1]2345Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Liu, Tao, et al. (författare)
 • Modelling of partition constants : Linear solvation energy relationships or PLS regression?
 • 2009
 • Ingår i: Journal of Chemometrics. - New York : Wiley. - 0886-9383. ; 23:5, s. 254-262
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Estimation methods for partition constants are needed in many fields of engineering and science. The partitioning between phases is determined by the free energy of the transfer and all estimation methods must therefore describe the same entity. Linear solvation energy relationships (LSERs) try to split the contributions to van der Waals and polar interactions into directly interpretable solute descriptors, while projection-based regression methods can accomplish a similar dimensionality reduction from a set of theoretical descriptors. Here, we use the partitioning between octanol and water (Kow) and water solubility (Sw) to investigate similarities and differences between LSER and partial least squares regression (PLSR) models. The similarities in model structure are described, and shown to transform into a comparable prediction performance. We also demonstrate the opportunity to accomplish an analogous chemical interpretation of a PLSR model - either directly or through a linear transformation of the PLS factors - as with an LSER model. Much of the alleged difference between the mechanistic or semi-empirical LSER and the statistical PLSR models will then disappear. The choice of a modelling approach should therefore primarily be driven by the availability of data and predictive performance.
 •  
2.
 • Filipsson, Monika, et al. (författare)
 • Exponeringsfaktorer vid riskbedömning : Inventering av dataunderlag
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Exponering definieras som kontakten mellan ett kemiskt, fysikaliskt eller biologiskt agens och den yttre avgränsningen för en organism. Människors exponering för kemiska ämnen i miljön styrs inte bara av förekomsten av en förorening, utan även av beteende, fysiologiska egenskaper och olika yttre faktorer. De mätbara variabler som används i exponeringsmodeller för att beskriva detta benämns exponeringsfaktorer.Den mest omfattande sammanställningen av data för olika exponeringsfaktorer härrör från USA, men det finns även ett par europeiska sammanställningar. Beteenden, fysiologiska egenskaper och yttre miljöfaktorer skiljer dock mellan olika länder. Det finns därför skäl att sammanställa sådana data även för svenskt vidkommande. En sammanställning kan även bidra till en viss standardisering av riskbedömningar.I föreliggande rapport redovisas exponeringsfaktorer för olika områden och i stora stycken överensstämmer urvalet med de tidigare nämnda internationella sammanställningarna. Redovisningen och dess omfattning påverkas även i hög grad av tillgången på data. Det innebär exempelvis att variabilitet (naturlig variation) och osäkerhet inte kan anges för alla faktorer. Dessa databrister är särskilt påtagliga vad gäller konsumtion av dricksvatten och hemodlade vegetabilier samt tidsanvändning.Dataunderlaget är däremot gott för fysiologiska parametrar som kroppsvikt och hudyta liksom den allmänna konsumtionen av livsmedel. För dessa exponeringsfaktorer redovisas statistiska parametrar som medelvärde, standardavvikelse, skevhet och kurtosis. Dessutom anges osäkerhetsintervall för dessa parametrar. Percentiler utgör ett användbart alternativ för presentera variabilitet (naturlig variation) och även sådana redovisas tillsammans med tillhörande osäkerhetsintervall.Ytterligare exponeringsfaktorer som behandlas i rapporten är åldersfördelning och flyttningsfrekvens, boende och byggnader, kontakt med mark och damm och markegenskaper. Förutom tabellerade värden återfinns även referenser till de primära datakällorna så att det är möjligt att själv gå vidare och fördjupa sig i underlaget.I rapporten jämförs även insamlade data med remissversionen av den svenska beräkningsmodellen för riktvärden för mark. Jämförelsen med denna modell visar att valda värden för exponeringsfaktorerna ibland motsvarar en bästa skattning (medelvärde/median), ofta en konservativ skattning och ibland en mycket konservativ skattning. Det går inte att utifrån dessa jämförelser dra några säkra slutsatser om dess inverkan på den slutliga riskbedömningen och beslut avseende åtgärder.Det är rapportförfattarnas förhoppning att föreliggande sammanställning ska underlätta och påskynda en övergång till riskbedömningsmetoder där variabilitet och osäkerhet kan uppskattas och redovisas kvantitativt.
 •  
3.
 • Öberg, Tomas, 1956- (författare)
 • Bildning av dioxin : litteraturstudie och utvärdering av mätdata
 • 1992
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Litteraturuppgifter avseende metallers och avgaskylningens inverkan på dioxinbildning i termiska processer har sammanställts och utvärderats. Likaså har en tidigare utvärdering av svenska stålverksmätningar uppdaterats. (80 referenser). Lågtemperaturbildning bör ses som en logisk fortsättning av de förhållanden som skapas i ugnen, i form av oxidationsnivå och klorlast. Klorgas bildas från HCl genom den metallkatalyserade Deacon-reaktionen och tillgängliga aromatstrukturer (pyrolys-paket från ugnen) direktkloreras. De enkla kloraromater som bildas sammanfogas i likaså metallkatalyserade reaktioner. De mätningar som har genomförts på svenska stålverk kan i huvudsak inordnas i samma förklaringsmodell, men lågtemperaturbildningens kvantitativa betydelse är fortfarande oklar. Mätningarna som har tillkommit visar också på möjligheten att öka kunskapsunderlaget genom att använda enkla kloraromater som indikatorparametrar för dioxiner. För de stålverk som har undersökts torde det samlade dioxin-utsläppet ligga i intervallet några få till 10 gram per år. Dagens stickprovsförfarande kan däremot inte läggas till grund för några meningsfulla beräkningar av årsutsläpp för enskilda stålverk, då den normala processvariationen är alltför stor.
 •  
4.
 •  
5.
 • Öberg, Tomas, 1956- (författare)
 • Förekomst av PCB och PCN i varor och kemiska produkter i Sverige : Kloruppdraget, underlagsrapport 5
 • 1994
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Tomas Öberg Konsult AB har på uppdrag av Kemikalieinspektionen utrett förekomsten av polyklorerade bifenyler (PCB) och polyklorerade naftalener (PCN) i varor och produkter. Faktaunderlag har samlats in från tidskriftsartiklar, rapporter och genom personliga kontakter (ca 80 referenser). I Sverige förekommer inte längre någon registrerad nyanvändning av PCB eller PCN. Användningen av PCB-fyllda transformatorer och kraftkondensatorer kommer att vara helt avvecklad vid utgången av 1994. Båda ämnesgrupperna kan dock förekomma som föroreningar i andra produkter. Särskilt vad avser PCN är läget oklart då det inte helt kan uteslutas att användning fortfarande förekommer någonstans i världen. Endast ett fåtal analysresultat finns avrapporterade som avser PCB i svenska produkter. Dessa liksom litteraturreferenser visar att något förhöjda halter fortfarande kan förekomma i returpappersprodukter. Vad avser ackumulerade mängder av PCB så återfinns huvuddelen, mellan 150-600 ton, i byggnadsmaterial. Det största massflödet av PCB, 3-30 ton per år, kan förväntas via byggavfall. För PCN saknas i stort sett helt uppgifter om förekomst i produkter, ackumulerade mängder och massflöden. Kontrollerad förbränning är sannolikt en källa av mindre betydelse för utsläpp av både PCB och PCN. Andra termiska industriprocesser har ej värderats. Bränder kan ge upphov till utsläpp med åtminstone lokalt mätbar betydelse.
 •  
6.
 • Öberg, Tomas, 1956- (författare)
 • Karakterisering av dioxininnehåll i avfall : en litteratursammanställning
 • 2003
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Föreliggande rapport redovisar resultat från en litteraturstudie avseende förekomst av dioxiner i hushållsavfall. Antalet undersökningar med primära data som avser hushållsavfall är dock ytterst begränsat. Inga undersökningar avseende förekomst av dioxiner i svenskt hushållsavfall har påträffats i litteraturen. I Europa har endast två större undersökningar redovisats efter 1995.Undersökningar av andra avfallsmaterial visar att den allmänna föroreningsnivån i de skandinaviska länderna är lägre än i en stor del av övriga Europa. Detta torde därför även avspeglas i det svenska hushållsavfallet. Det svenska systemet för källsortering, med olika behandlingsalternativ, gör det ändock svårt att direkt översätta resultat från andra länder och säkert uttala sig om dioxinnivån i svenskt hushållsavfall.Litteraturgranskningen utmynnar i slutsatsen att en undersökning av förekomsten av dioxiner i svenskt hushållsavfall skulle ge ett underlag för en fördjupad utvärdering av miljöpåverkan med olika behandlingsmetoder. Det är väsentligt att en sådan undersökning planeras så att resultatet dels kan beskriva den variation som finns inom och mellan olika avfallsfraktioner, dels kan ange mått på osäkerheten i de mätresultat som framkommer. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt planeringen av provtagning, analys och datautvärdering, samt kopplingen däremellan.Provtagning bör utföras enligt en väldokumenterad metod.De kemiska analyserna bör utföras av ett ackrediterat laboratorium.Provtagningsplanering och datautvärdering bör ske med statistisk metodik. Redovisade undersökningar har enbart beaktat dioxinhalten uttryckt som I-TEQ. EU's vetenskapliga livsmedelskommitté har emellertid rekommenderat att även dioxinlika PCB ska ingå i riskbedömningen. En undersökning av dioxinförekomst i svensk hushållsavfall bör därför omfatta även dioxinlika PCB (12 st kongener).
 •  
7.
 • Öberg, Tomas, 1956- (författare)
 • Luftutsläpp av organiska miljögifter från ljusbågsugnar : Förekomst och möjliga åtgärder för att minska miljöpåverkan
 • 2003
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I Sverige har mätningar av organiska miljögifter i rökgaser från ljusbågsugnar utförts sedan mitten av 1980-talet. 1992-1993 genomfördes även en litteraturstudie och en serie smältförsök vid MEFOS. Föreliggande rapport är dels en sammanfattning av mätningar och utredningar fram till början av 1990-talet, dels en uppdatering med tillkommande resultat från svenska mätningar och internationell forskning. Litteraturförteckningen upptar 167 referenser.Utvärderingen är till övervägande del fokuserad till de grupper av ämnen som går under beteckningen "dioxiner". Olika schema har använts under tidsperioden för att beräkna mängd toxiska ekvivalenter (TEQ), men i praktiken betyder valet av redovisningsprincip mindre än förändringar i provtagningsförfaranden och de naturliga processvariationerna. Utsläppen av dioxiner från skrotsmältning i de svenska ljusbågsugnarna har minskat med ca 70% sedan 1980-talets slut och är nu nere på nivån 3 g per år. De produktionsökningar som förutses till 2010 kommer inte att leda till ett totalt sett ökat utsläpp då produktionen vid stålverket i Degerfors upphör under 2003.Den utsläppsminskning som har uppnåtts beror dels på processteknisk utveckling och förbättrad stoftavskiljning, dels på strukturella förändringar i branschen. En ökad andel av produktionen sker nu vid anläggningar med låga specifika utsläpp. Halterna i rökgaserna är likväl högre än de utsläppsgränser som tillämpas i flera andra europeiska länder. I det korta tidsperspektivet är det svårt att förbättra det inkommande skrotets renhet. Ytterligare processutveckling är möjlig, men investeringskostnaderna för att införa helt nya processkoncept torde vara betydande.I många europeiska länder doseras nu adsorbenter, främst aktivt kol, för att förbättra avskiljningen av "dioxiner" och andra föroreningar i slangfiltren. Adsorbentdosering sker också rutinmässigt vid de svenska avfallsvärmeverken.De svenska stålverken har under lång tid och i samverkan byggt upp en kunskapsbas när det gäller att hantera frågeställningar kring åtgärder mot utsläpp av föroreningar och oönskad miljöpåverkan. Tidigare branschgemensamma projekt har varit framgångsrika, bl.a. genom en systematisk planering och likartat utförande av mätningar och försök. Rapporten utmynnar i en rekommendation att fortsätta med denna stegvisa strategi, som bygger vidare på tidigare erhållna resultat.
 •  
8.
 • Öberg, Tomas, 1956- (författare)
 • Validering av prediktionsmodeller för NOx-mätning
 • 1996
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Indirekt bestämning NOx-utsläpp med hjälp av prediktionsmodeller kan godtas för bestämning av miljöavgift. Kraven på tillförlitlighet förutsätts bli likartade som för mätutrustningar. Rapporten redovisar hur prediktionsmodeller bör utformas för att motsvara dessa krav.Ett stort antal anläggningar i USA använder redan nu prediktionsmodeller för att bestämma utsläppet av kväveoxider. De förslag till valideringskrav som har föreslagits är likartade som för mätutrustningar. Modellen skall upprättas utifrån mätdata från jämförande mätningar där olika driftsinställningar provas. Verifieringen genomförs likartat, med ett specificerat prestandakrav för precision och riktighet.I Sverige är detaljerade kvalitetskrav för prediktionsmodeller ännu inte fastställda. Följande punkter måste dock beaktas:- Ingångsdata för modelluppbyggnad.- Modellverifiering - rekalibrering.- Prestanda och definition av kalibreringsområde.- Kontroll av giltighet och signalvalidering.En genomgång av resultat från två genomförda projekt visar att indirekt bestämning av kväveoxider är tekniskt möjlig.Rapporten avslutas med ett förslag till "översättning" av Naturvårdsverkets nuvarande prestandakrav för mätinstrument. Det viktigaste prestandakraven för prediktionsmodellerna vid jämförande mätningar är att den systematiska skillnaden liksom standardavvikelsen högst får uppgå till 10% av kalibreringsområdet och högst 10 ppm tg.
 •  
9.
 • Cederqvist, Lars, et al. (författare)
 • Improved process stability during friction stir welding of 5 cm thick copper canisters through shoulder geometry and parameter studies
 • 2009
 • Ingår i: Science and technology of welding and joining. - London : Institute of Materials. - 1362-1718. ; 14:2, s. 178-184
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The spent nuclear fuel from Swedish power plants will be placed in copper canisters that are sealed with friction stir welding and the stability and robustness of this process is now being optimised in three steps: first, the shoulder geometry was identified that produced the most stable weld cycle, then the welding parameters were optimised for that geometry with regards to stability, and finally, the chosen geometry and welding parameters were verified and evaluated during multiple weld cycles. The shoulder study showed that stable welds could be produced repeatedly with a convex scroll geometry which proved more stable than various concave and flat scroll geometries. In the subsequent parameter study, not only were the most stable values for the welding parameters derived, but a clear relationship was shown between power input and tool temperature. This relationship can be used to more accurately control the process within the parameter windows, not only for this application but for other applications where the welding temperature needs to be kept within a specified range. Similarly, the potential of the convex scroll shoulder geometry for use in applications with other metals and thicknesses is evident.
 •  
10.
 • Sander, Per, et al. (författare)
 • Comparing deterministic and probabilistic risk assessments : A case study at a closed steel mill in southern Sweden
 • 2006
 • Ingår i: Journal of Soils and Sediments. - Landsberg : Ecomed Pub.. - 1439-0108. ; 6:1, s. 55-61
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background, Aims and Scope. Contaminated land is a high priority environmental problem in most of Europe and North-America. Sweden is no exception and generic guideline values have been developed for the initial assessment, but site-specific assessments are also needed. The generic guideline values are not applicable when the exposure conditions are different from the typical Swedish conditions or when the site contains a particularly sensitive ecosystem. The Swedish guideline values have, like in many other countries, been set by using deterministic point estimates for all variables and constants in the used multimedia model. The same approach is common also for site-specific assessments, and a limitation is that it fails to quantify variability and uncertainty. Probabilistic risk assessment provided a method to deal with this problem. Variability and uncertainty in the input parameters (variables or constants) are described by probability distributions, and likewise the output (risk or exposure) is presented as a probability distribution. A substantial number of probabilistic risk assessments for contaminated land at sites in North America, Europe and Asia have been published. However, an extensive review of the literature did not identify any study where probabilistic risk assessment was applied to a site contaminated by an iron or steel industry. Here we will describe such a case, where we have compared a deterministic point estimate with a probabilistic risk assessment for six elements and benzo[a]pyrene.Methods. The site had different metallurgical plants in operation for more than 100 years. Most parts of the steel mill were closed by the mid 1980s, and today the site is used by small-sized enterprises. The soil is contaminated with metals from the previous industrial operations. The present owner plans to develop the site and has therefore initiated extensive investigations of soil contamination. Sixty-two soil samples collected between 1997 and 2000 provided a good coverage of the whole site, and were analyzed for the content of different elements and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). The exposure assessments were focused on six elements with high concentrations compared to the generic guideline values; arsenic (As), lead (Pb), cadmium (Cd), chromium (Cr), copper (Cu) and zinc (Zn). In addition, benzo[a]pyrene was included due to the high toxicity and comparatively high concentrations. Variability and uncertainty were characterized in a Monte Carlo simulation of exposures (10 000 iterations), and the exposures were evaluated with two land use scenarios; less sensitive use and sensitive use.Results and Discussion. The deterministic point estimates and the probabilistic estimates of the 95th percentile are in approximately the same ranges in the scenario of less sensitive land use. It is only the exposure for arsenic that is slightly above the toxicological reference value (TRV) in the deterministic assessment. In the probabilistic assessment, the exposure for all elements is below the TRV. The results for sensitive land use are applicable to a scenario where the site is developed for general housing. The deterministic point estimates and the probabilistic estimates of the 95th percentile are also here in approximately the same ranges, but the exposure exceeds the TRV for arsenic, cadmium and lead. Drinking water, vegetables grown on site and soil ingestion are the major exposure pathways for this scenario. In this assessment, the estimated intake distributions are applicable to a randomly selected individual. The probability distributions used here to characterize the different soil parameters are typically representing both variability and uncertainty, and the same is true the majority of the exposure variables. We therefore decided not to attempt to separate variability and uncertainty at this stage, but with additional data from a more in-depth site investigation it might be possible to achieve this.Conclusions and Outlook. To the best of our knowledge, this study is the first report on a probabilistic risk assessment on a former iron and steel works site. The materials handled by this industry were less toxic than for many other metallurgical operations, but contaminants may still severely limit the options for future land use. This case study shows that probabilistic exposure estimates for a set of soil contaminants can be quite similar to deterministic point estimates. The main difference is instead to be found in the additional information obtained with the probabilistic assessment. The sensitivity analyses show pathways and input variables that contribute most to variations in the total intake of each contaminant, e.g. dermal contact and ingestion of soil, vegetables and drinking water. This information can be used both in the planning of future land use and for active measures to reduce current exposure. The probabilistic assessment also provides information on the magnitude of exposure and the margin of safety. This information may facilitate risk communication between decision-makers and stakeholders. The presentation of results from probabilistic risk assessments is only briefly discussed in the literature and here we see a need for research and opportunities for enhancement. The choice of data analytical tools may then be of importance, since more complex multimedia models are rather difficult to decipher when implemented within traditional spreadsheet software. Some of the research needs are identified here and in a previous review article in this journal.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 45
 • [1]2345Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy