SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Socialvetenskap) "

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Socialvetenskap)

 • Resultat 1-10 av 18673
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Peterson, Helen (författare)
 • Flexibilitet och förtroende i avreglerade organisationer ett arbetstagarperspektiv
 • 2007
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - 1400-9692. ; 13:2, s. 27-40
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Vad innebär flexibilitet för arbetstagarna? Frågan kan belysas med utgångspunkt i den organisatoriska modellen av en funktionellt flexibel kärna och en numeriskt flexibel periferi. Medan flexibilitetens positiva effekter har förknippats med anställda i organisationens kärna har de negativa associerats med periferin. I artikeln problematiseras den här distinktionen mellan kärna och periferi. Resultaten visar att arbetstagare med arbetsvillkor typiska för en privilegierad kärna samtidigt kan uppleva sig såsom utbytbara. Upplevelserna undergräver den grundläggande förtroenderelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.
3.
 • Sundbom, Lars, et al. (författare)
 • Högskoleutbildades inträde på arbetsmarknaden En studie av hur de högskoleutbildades etableringsprocess kan mätas och beskrivas
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Allt fler ungdomar studerar vid högskola innan de går ut i arbetslivet. För många sker utträdet på arbetsmarknaden utan större problem, men detta gäller inte alla.I denna rapport betonas vikten av kunskap om villkoren och förutsättningarna för dem som går ut på arbetsmarknaden efter högskolestudier. En utförlig diskussion förs om de begränsningar och möjligheter som finns att med registerdataanalysen som metod få fram sådan kunskap.I jämförelse med andra länder har Sverige mycket goda förutsättningar att utnyttja registerdata för forsknings- och utredningsarbete. Och när det gäller etableringen på arbetsmarknaden kan befintliga registerdata användas för att belysa både strukturella och individbaserade aspekter.Metodutveckling och fördjupade studier på detta område kan leda fram till mer nyanserade sätt att mäta och beskriva etableringsprocessen. Och ytterst kanske till en säkrare kunskap om hur det går för de studenter som lämnat högskolan, vilket bör vara av värde för många intressenter – alltifrån presumtiva och aktiva högskolestuderande till utbildningsanordnare inom högskolesektorn samt olika myndigheter, organisationer och företag.
4.
 • Brodin, Jane, 1942-, et al. (författare)
 • IRIS Teacher Training : CD
 • 2009
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • CD in English from the IRIS Teacher Training package. International cooperation between Austria, Belgium, Catalonia (Spain), England, Portugal and Sweden. Focus is on inclusive education and classroom climate.
 •  
5.
 • Nordenfelt, Lennart, 1945- (författare)
 • The concept of work ability
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book contains a systematic analysis of the notion of work ability. The analysis is particularly focused on the following three contexts: medical insurance, training for a vocation or a profession and evaluation of a job seeker. The first part of the book presents and briefly analyzes some methods and instruments designed for characterizing and assessing work ability. The second part gives a theoretical foundation for the analysis of work ability. Here the author presents an original taxonomy of competencies and other qualifications for work and proposes a new definition of work ability. The third part is devoted to the issue of work ability and its relation to medical conditions. In addition to a description of certain legislations in the medico-insurance field, this part of the book contains a substantial analysis of the notion of disease and an attempt to determine whether there is a viable notion of disease that can answer the demands of objectivity raised by offices of social insurance.
 •  
6.
 • Välfärdspolitik i praktiken : om perspektiv och metoder i forskning
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Förändringar av människors villkor i samhället kräver nya sätt att forska. I den här antologin presenteras olika redskap för kvalitativ forskning om välfärd. I antologin utgår forskarna från redan välkända traditioner inom samhällsvetenskaplig forskning, men argumenterar inte bara för etablerade forskningsmetoder och teoretiska perspektiv inom välfärdsforskningen utan också för nya. Antologin har arbetats fram inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet och därmed influerats av olika forskningstraditioner som förekommer vid universitet och högskolor i Norden.Nya forskningsmetoder där människornas egna utsagor och upplevelser tillvaratas kan tolkas utifrån redan etablerade teoretiska perspektiv som fenomenologi, hermeneutik och interaktionism. De forskningsansatser som presenteras möjliggör att människor även själva är med och formulerar bilden av sina livsvillkor. I antologin visas hur forskning med dessa ansatser kan ske tillsammans med människor i olika åldrar och livssituationer. I antologin visas också att komparativa ansatser kan öppna för nya insikter om olika dimensioner i välfärdsystemet som en kulturell praktik.
 •  
7.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Enkät stjäl tid från skolarbete
 • 2010
 • Annan publikation (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • En forskargrupp vid Örebro universitet har i ett brev till föräldrar aviserat att de avtalat med skolledning att genomföra en undersökning omfattande 2000 elever och med upprepade enkäter (antal tillfällen förtigs). Om det rör sig om t ex 5 tillfällen á en timma blir bortfallet av personutbildningstimmar 10 000 timmar. Även de som väljer att inte delta drabbas av undervisningsbortfall med åtföljande konsekvenser för ämnesstudier och betyg. Många gymnasieungdomar går på knäna idag. Forskargruppen skriver förljuget eller totalt etiskt insiktslöst: "Vår ledstjärna är att ingen forskning får förekomma om det innebär risk för att en enskild deltagare kommer till skada." Under många år har mina barn utsatts för oetiska manipulationer att delta i enkäter och många lärare har varit irriterade på förlusterna av undervisningstid. Med vilken rätt förskingrar skolledningarn och forskarna den med skattemedel betalda lektionstiden? Forskningsetik??? Självklart inte.
 •  
8.
 • Gustafsson, Mikael, 1965- (författare)
 • ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade Talet om klienter, samordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Efter den rikspolitiska psykiatrireformen i mitten av 1990-talet inrättades runt om i Sverige rehabiliteringsverksamheter för psykiskt funktionshindrade människor. Det ansågs då viktigt att utveckla samverkan mellan berörda myndigheter och andra organisationer för att de psykiskt funktionshindrade inte skulle hamna ”mellan stolarna”. I Eskilstuna inrättades en arbetslivsinriktad interorganisatorisk rehabiliteringsverksamhet kallad ArbetsDax, med en ny yrkesgrupp av professionella på operativ nivå som kallades samordnare.Syftet med rapporten är att utifrån olika empiriska material bidra till förståelsen av verksamhetens diskursiva karaktär, det vill säga språkbrukets betydelse inom verksamheten, och till förståelsen av samordnarens yrkesroll. Det förstnämnda är intressant utifrån antagandet att språkbruket har en central roll i verksamheten. Det sistnämnda är intressant utifrån antagandet att ArbetsDax samordnare kan bidra med något kvalitativt/kvantitativt annorlunda än yrkesgrupper på de rena myndigheter, främst försäkringskassan och arbetsförmedlingen, som ArbetsDax samverkar med.Verksamhetens diskursiva karaktär framstår i analysen av verksamhetsdokument, intervjuer och observationer som ett komplext konsensusarbete med särskilt fokus på klienter, samordnare och samverkan. Klienten framställs som en kluven identitet: å ena sidan som en aktiv individ med den ”rätta” viljan enligt arbetslinjen, å andra sidan som en passiviserad individ med en begränsad förmåga p.g.a. psykiska funktionshinder. Samordnaren framställs som en komplex och gränsöverskridande profession som ska utföra ett konsensusarbete med klienterna, exempelvis i form av ett motivationsarbete för att transformera betalningsmaktens tvång över klienten (i huvudsak från försäkringskassans sida) till klientens ”fria” vilja. Samordnaren har också att sträva efter konsensus i relation till andra myndigheters representanter och de arbetsgivare som klienterna ska arbetsträna hos. Samverkan framställs i form av direktiv för och problematiseringar av rehabiliteringsverksamheten. Detta sker bland annat med hjälp av intertextuella legitimitetsreferenser i policydokument för verksamheten, samt med hjälp av den centrala metaforen rehabiliteringskedjan som ordnar de samverkande myndigheterna i förhållande till klienternas ”rehabiliteringskarriär”. Stort fokus finns på språkliga skillnader mellan organisationerna, med strävan efter konsensus genom att på mer eller mindre subtila vis försöka mildra åtskillnaden. I analysen framstår ändå försäkringskassan som ”blåslampa”, arbetsförmedlingen som ”bromskloss” och kommunen som ”försvarare” av verksamheten.Samordnarens professionskaraktär analyseras genom jämförelser med två teorier: dels Roine Johanssons teori om strukturella dimensioner för gräsrotsbyråkrater inom rena myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen, och dels Mats Börjesson & Eva Palmblads samt Annette Carstens teori om den nutida välfärdsarbetarens språkliga praktik. Analysen visar att samordnaren framstår som en gräsrotsbyråkratisk profession med tämligen stort handlingsutrymme, men därutöver som en gränsöverskridande ”hybridprofession” vars insats till stor del består i ett konsensusarbete i relation till klienter, samverkande organisationsrepresentanter, arbetsgivare hos vilka klienterna arbetstränar, samt i relation till betalningsmakten (i första hand försäkringskassan).I rapportens senare del fördjupas diskussionen om samordnaren som en profession som inte endast fokuserar på klientens förmåga och vilja, utan även på dennes spontana lust. Samtidigt framstår ArbetsDax som ett försök att utveckla välfärdsarbetets organisation i riktning bort från forna tiders omyndigförklarande socialpolitik, bland annat genom att skapa den nya professionen samordnare.
9.
10.
 • Sörnsen, Lars, 1973- (författare)
 • De olika världarna av aktivering - ett komparativt perspektiv
 • 2009
 • Ingår i: Aktivering - arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i förändring. - Malmö : Liber. - 978-91-47-09075-4 ; s. 225-249
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The book chapter compares activation policies in Sweden, Germany and the UK as three different welfare regimes. The analysis starts out from a broad perspective on activation as passive and active attempts to redesign unemployment policies with a focus on increasing the linkage between work and welfare. It is argued that activation policies differ considerably between countries, but also in regard to different groups of the unemployed according to their status within existing benefit systems. Regime differences are generally maintained, but there are signs of convergence with regard to the weakest labour market groups and welfare clients.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 18673
Åtkomst
fritt online (3475)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (5968)
bokkapitel (3740)
konferensbidrag (2992)
rapport (1875)
doktorsavhandling (1672)
bok (980)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (474)
annan publikation (360)
recension (331)
licentiatavhandling (150)
proceedings (redaktörskap) (73)
forskningsöversikt (57)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (10949)
refereegranskat (6075)
populärvet., debatt m.m. (1648)
Författare/redaktör
Edvardsson, Bo, 1944 ... (200)
Room, Robin, (179)
Obi, Cyril I., (125)
Nilsson, Lars-Göran, (105)
Fredrikson, Mats, (96)
Stattin, Håkan, (95)
visa fler...
Bron Jr, Michal (93)
Widmalm, Sten, 1964- ... (88)
Borell, Klas, (86)
Hagevi, Magnus, 1965 ... (79)
Sverke, Magnus (78)
Kerr, Margaret, (77)
Wenestam, Claes-Göra ... (77)
Torres, Sandra (72)
Wallensteen, Peter, (65)
Ekman, Joakim, (64)
Linton, Steven J (64)
Gerdner, Arne, (61)
Lisspers, Jan, (61)
Näswall, Katharina, (60)
Wolvén, Lars-Erik, (60)
Furmark, Tomas, (58)
Cornell, Svante, (55)
Broady, Donald, 1946 ... (55)
Kavathatzopoulos, Io ... (55)
Eriksson, Johan (54)
Andersson, Gunnar (52)
Englund, Tomas, 1946 ... (50)
Ekerwald, Hedvig, (49)
Taube, Karin, (46)
Olofsson, Anna, (46)
Stenberg, Georg, 194 ... (46)
Saxonberg, Steven, (45)
Johansson, Stina, 19 ... (43)
Nilsson, Mats E., (43)
Silander, Daniel, 19 ... (42)
Brodin, Jane, 1942-, (41)
Cornell, Svante E., (41)
Eliaeson, Sven, (40)
Olofsson, Anders, (40)
Näsman, Elisabet, (40)
Berglund, Birgitta, (40)
Holmqvist, Mona, 196 ... (40)
Fejes, Andreas, 1977 ... (39)
Johansson, Roine, (39)
Andersson, Gerhard (39)
Hellgren, Johnny, (39)
Sundin, Örjan, (38)
Amnå, Erik, (38)
Eriksson, Ingalill, (38)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (4484)
Stockholms universitet (4032)
Mittuniversitetet (1693)
Örebro universitet (1653)
Umeå universitet (1630)
Linnéuniversitetet (1115)
visa fler...
Linköpings universitet (972)
Södertörns högskola (875)
Högskolan Kristianstad (747)
Malmö universitet (582)
Karolinska Institutet (512)
Högskolan i Jönköping (485)
Nordiska Afrikainstitutet (458)
Högskolan i Gävle (428)
Mälardalens högskola (367)
Högskolan i Halmstad (361)
Lunds universitet (357)
Högskolan Väst (306)
Göteborgs universitet (261)
Karlstads universitet (208)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (202)
Högskolan Dalarna (185)
Luleå tekniska universitet (129)
Försvarshögskolan (123)
Gymnastik- och idrottshögskolan (116)
Kungliga Tekniska Högskolan (84)
Chalmers tekniska högskola (58)
Högskolan i Skövde (31)
Högskolan i Borås (28)
Sophiahemmet Högskola (14)
Röda Korsets Högskola (14)
Blekinge Tekniska Högskola (13)
Sveriges Lantbruksuniversitet (10)
Konstfack (10)
RISE (6)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (6)
Kungl. Musikhögskolan (6)
visa färre...
Språk
Engelska (10921)
Svenska (7102)
Tyska (85)
Norska (69)
Danska (67)
Polska (66)
visa fler...
Spanska (54)
Franska (48)
Italienska (26)
Japanska (18)
Ryska (10)
Portugisiska (10)
Finska (8)
Katalanska (6)
Nederländska (5)
Tjeckiska (5)
Kinesiska (5)
Bokmål (5)
Odefinierat språk (3)
Persiska (2)
Slovenska (2)
Isländska (1)
Estniska (1)
Turkiska (1)
Slovakiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (18155)
Humaniora (715)
Medicin och hälsovetenskap (651)
Naturvetenskap (359)
Teknik (116)
Lantbruksvetenskap (25)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy