SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) ;lar1:(sh);spr:swe"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > Södertörns högskola > Svenska

 • Resultat 1-10 av 258
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Lilja, Sven (författare)
 • Klimatet, döden och makten 1690-talets klimatkris
 • 2008
 • Ingår i: Leva vid Östersjöns kust : en antologi om naturförutsättningar och resursutnyttjande på båda sidor av Östersjön ca 800-1800 : rapport 2 / från projektet Förmoderna kustmiljöer, naturresurser, klimat, och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt. - Huddinge : Södertörns högskola. - 978-91-89315-95-2 ; s. 23-79
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Artikeln beskriver och analyserar den stora klimatkris som drabbade norra Sverige, Finland och Baltikum på 1690-talet. Den studerar de demografiska och ekonomiska aspekterna av krisen, med särskild hänsyn till mortalitet, skördeutfall och och klimat- och vädersituationen. Artikeln diskutera även kronans sätt att reagera på krissignalerna från agrarsamhället.
2.
 •  
3.
 •  
4.
 • Millak, Jurek (författare)
 • Organisatorisk kompetens : organisatorisk kompetens och inlärning vid IT-satsningar i tre sjukvårdsorganisationer
 • 1998
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The overall purpose of the study is to analyse and to create an understanding of the phenomenon of organisational competence in conjunction with the introduction of information technology (IT) or other competence raising measures where IT plays an important part. Comparative case studies have been chosen as the method and three different organisations have been investigated. The analysis and conclusions are based on a qualitative method inspired by Strauss and Corbin.The contribution to research from this study is as follows:In addition to technical and social competence the concept of awareness is introduced, which relates both of these concepts to the environment. Without awareness or insight into the competence which is required, or where and when it is required, the organisation is unable to utilise its total competence in a suitable manner. Further dimensions, both visible and invisible, are required in order to make a more penetrating analysis of the phenomenon of organisational competence.Two new concepts, core competence and peripheral competence are introduced. Core competence has a direct bearing on the core activity of the organisation. It is established in the study that organisational competence is developed when the investment relates to this core competence.There are a number of dimensions in an organisation which are extremely important if an investment in organisational competence is to succeed. These include cooperation among different employee groups, management support which legitimises the investment and the attitudes of the individual managers and employees. The size of the organisation is also important; it is primarily the small organisations which are successful. The financial circumstances of the organisation are of course important, but to a lesser extent than expected. Investments in organisational competence, as long as they refer to core competences, take place whether or not external financing is available.The study shows clearly that investment in IT should not be regarded as a goal in itself. In the successful investments, it is apparent that IT is only one of the means available and that it should be regarded as an integral part of a greater whole.For organisational learning to take place and for changes in organisational competence to be attained, it is essential that the organisation regards and classifies IT as part of its core competence.
 •  
5.
 • Östlund, David (författare)
 • Socialingenjör - en titel med affärskarriär 1894-1910
 • 2008
 • Ingår i: Företagsminnen. - 1101-7473. ; :1, s. 26-31
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Artikeln handlar om den första etablerade användningen av termerna "socialingenjör" och "social ingenjörskonst", 1894-1910. Tanken var att moderna företag, som anlitade experter för att hantera döda ting (tekniska ingenjörer), också behövde anlita experter för att hantera sina problem med "det mänskliga": sociala ingenjörer. Terminologin lanserades i Nederländerna 1894, och utvecklades i USA 1899-1909.
 •  
6.
 • Abbasian, Saeid, et al. (författare)
 • Att överbrygga mellan traditionell industri och upplevelseindustri
 • 2010
 • Ingår i: Entreprenörskap i regioners tjänst : Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv. - Jönköping : EIDI. - 978-91-979193-2-6 ; s. 111-130
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Nya näringar utvecklas alltid i ett sammanhang som skapats av befintligt närings- och samhällsliv. I detta kapitel fokuserar vi på hinder och möjligheter inför en omvandling av näringslivet i Gnosjöregionen. Regionen karakteriseras mer än de flesta andra i Sverige av en småskalig tillverkningsindustri. Sysselsättningsgraden totalt sett är en av de högsta i landet, såväl bland män och kvinnor som nya svenskar, invandrarna. I takt med utflyttning av verksamhet och automatisering av tillverkningsprocesser minskar behovet av arbetskraft inom traditionell industri vilket ökar kravet på att utveckla nya kompletterande näringar. Omvandling från tillverkningsintensiv produktion till serviceinriktad upplevelseindustri med turism är för många regioner en viktig utmaning. Upplevelseindustrin förväntas bidra till tillväxt och en mer mångsidig arbetsmarknadsstruktur, särskilt attraktiv för unga människor. Omvandlingen mot en mer diversifierad näringsstruktur försvåras av den kulturella fixeringen vid den tidigare så framgångsrika tillverkningsindustrin. Många anonyma ”röster” menar att jobb och företag inom turism och annan upplevelse-industri inte räknas som ”riktiga” jobb och företag. En omorientering av regionens näringsliv måste drivas inifrån/underifrån för att bli beständig, något som tidigare förändringsförsök vittnar om. Samtidigt behövs inspiration utifrån. Kapitlet avslutas med en exemplifiering av Isaberg, som en väletablerad anläggning för friluftsliv, ett etablisse-mang inom upplevelseindustri, som vill vända snöbrist till en möjlighet att överbrygga säsongsvariationer. Ambitionerna för utvecklingen av Isaberg visar potentialen inom turism och annan upplevelseindustri i strävan efter en alternativ näringslivsstruktur.
 •  
7.
 • Rylander, David, et al. (författare)
 • Gnosjöandan i ny riktning : Regional samverkan inom design, upplevelser, kulturarv
 • 2010
 • Ingår i: Entreprenörskap i regioners tjänst : Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv. - Jönköping : EIDI. - 978-91-979193-2-6 ; s. 237-256
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kapitlet beskriver forsknings- och utvecklingsarbetets uppbyggnad och belyser samspelet mellan praktiker, utvecklare, forskare och finansiärer inom projektet ”Drivkrafter för nya näringar – design, upplevelser, kulturarv” i Gnosjöregionen. Förändringskrafterna i regionen arbetar genom flera kanaler för en attitydförändring som innebär att turism och annan upplevelseindustri ses som naturliga och välkomna inslag i näringslivet som länge har dominerats av tillverkningsindustri. Regional samverkan har lett till ett antal initiativ. Det goda värdskapet, Träffpunkt Drivkraft Turism, designworkshops, sommardesignkontor, utbildning och praktik i upplevelsenäringar är några av de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts. Dessa insatser har inte begränsat sig till någon enstaka målgrupp utan omfattat en vidd av företagare, politiker, tjänstemän i stödstrukturer och föreningslivet, arbetslösa och allmänheten. Redan innan projektet avslutats har nya initiativ tillkommit likt ringar på vattnet. Historiskt har starka lokala identiteter och långa samarbetstraditioner med starka formella och informella nätverk inom såväl näringsliv och föreningsliv närt en entreprenörsanda - ”Gnosjöandan”. Denna innebär en triggande och understödjande mix av samarbete och konkurrens. Förmår Gnosjöandan att också omfatta för regionen nya näringar inom design, upplevelser och kulturarv? För detta krävs vilja och förmåga att tänka nytt och vara beredd att integrera kunskap från andra områden som till en början kan upplevas som främmande, i nya kombinationer i produktutvecklingsprocesser. Regional samverkan blir fruktbar när relationerna mellan praktiker, utvecklare, forskare och finansiärer bygger på förtroende, kunskapssökande och engagemang. Då finns grunden för att aktörerna tar ansvar både individuellt och gemensamt för kunskapsbildning och lärprocesser.
 •  
8.
 • Bergman, Mats, et al. (författare)
 • Apoteksmarknadens omreglering : effekter på följsamhet, priser och kostnader per dygnsdos
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport ingår som en del i Tillväxtanalys projekt att utvärdera effekterna av omregleringen av apoteksmarknaden, särskilt vad gäller priserna. Uppdraget är en uppföljning och utvidgning av Tillväxtanalys WP/PM 2011:50 författat av Bergman och Rudholm. Syftet är att empiriskt studera hur omregleringen påverkat apotekens följsamhet, andel av försäljningen som avser billigaste generika, den så kallade månadens vara, priserna på receptbelagda läkemedel på generikamarknaden, samt vilken totalkostnadseffekt mätt som kostnaden per konsumerad dygnsdos reformen haft. Den senare aspekten är ny jämfört med den tidigare rapporten, medan övriga delar innebär en replikering.Resultaten visar entydigt att följsamheten ökat på grund av reformerna oavsett vilket följsamhetsmått vi använder. Resultaten vad gäller reformernas påverkan på leverantörernas prissättnings- och budstrategier är mera splittrade. Denna del av rapporten syftar till att förstå prissättningen på generikamarknaden och att analysera generikamarknadens funktionssätt, snarare än att analysera om apoteksmarknadsreformen totalt sett medfört en ökad eller minskad kostnad för generiska läkemedel.Resultaten från uppdragets tredje del, att estimera reformernas effekter på kostnaden per konsumerad dygnsdos visar att kostnaden sjunkit som en följd av omregleringen. Kostnadssänkningen uppskattas till ungefär 10 procent mätt i AUP och ungefär 30 procent mätt i AIP. Den större sänkningen mätt i AIP förklaras dels av marginalförstärkningen och av att en viss procentuell prissänkning i AIP ger en lägre procentuell sänkning av AUP på grund av de prisoberoende delarna i apotekens marginaler.
 •  
9.
 • Leva vid Östersjöns kust/Living by the Baltic Sea. En antologi om resursutnyttjande på båda sidor om Östersjön ca 800-1800.
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Projektet "Förmoderna kustmiljöer" handlar om samspelet mellan kustmiljöernas förändring och människornas liv huvudsakligen under de senaste 1500 åren. Projektet ställer naturprocesser mot samhälleliga förändringar i ett försök att förstå samspelet mellan människa och miljö. Kustens resurser bildar en fond mot vilken vi försöker förstå människornas verksamheter, strategier och tänkande. Naturens utmaning möter människors kamp och anpassning, och i den processen skapas landskap och miljöer. Förändringarna är ofta smygande, nästan omärkligt gradvisa, men ibland också kortsiktiga, tillfälliga och dramatiska. Projektet strävar efter att belysa utvecklingen ur båda dessa tidsperspektiv, i ett försök att se historiens riktning, upptäcka brytpunkter och eventuella "systemskiften".
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 258
Åtkomst
fritt online (64)
Typ av publikation
bokkapitel (73)
tidskriftsartikel (67)
rapport (47)
bok (23)
samlingsverk (redaktörskap) (19)
doktorsavhandling (15)
visa fler...
recension (6)
annan publikation (4)
konferensbidrag (2)
forskningsöversikt (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (199)
populärvet., debatt m.m. (49)
refereegranskat (10)
Författare/redaktör
Bergman, Mats (25)
Ivarsson Westerberg, ... (18)
Lönnborg, Mikael (17)
Lönnborg, Mikael, 19 ... (17)
Winroth, Karin, (10)
Gratzer, Karl, 1946- ... (10)
visa fler...
Larsson, Mats, (9)
Gawell, Malin (7)
Gawell, Malin, 1964- ... (7)
Jacobsson, Bengt (5)
Blomberg, Eva, (5)
Andersson Schwarz, J ... (5)
Bergman, Mats, 1964- ... (5)
Gratzer, Karl, (5)
Box, Marcus, 1972-, (5)
Larsson, Mats, 1953- ... (5)
Forssell, Anders (4)
Rytkönen, Paulina, 1 ... (4)
Blomskog, Stig, (4)
Gentile, Michael (4)
Schultz Nybacka, Pam ... (4)
Lindelöf, Peter, (3)
Johannisson, Bengt, (3)
Rylander, David, (3)
Abbasian, Saeid, (3)
Andersson, Göran (3)
Nilsson, Jan-Eric (3)
Köping Olsson, Ann-S ... (3)
Olsson, Mikael, (3)
Stennek, Johan (3)
Wottle, Martin, (3)
Bonow, Madeleine, 19 ... (3)
Larsson Segerlind, T ... (3)
Jacobsson, Bengt, 19 ... (3)
Löfsten, Hans, (2)
Dobers, Peter, 1966- ... (2)
Wincent, Joakim, (2)
Rytkönen, Paulina, (2)
Rudholm, Niklas, (2)
von Friedrichs, Yvon ... (2)
Larsson Segerlind, T ... (2)
Lundqvist, Mats, (2)
Henriksson, Lars (2)
Fridensköld, Emilie (2)
Box, Marcus, (2)
Hedlund, Gun (2)
Borg, Erik, 1961-, (2)
Schultz Nybacka, Pam ... (2)
Gustavsson Tingvall, ... (2)
Lindqvist, Mats (2)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (19)
Uppsala universitet (14)
Göteborgs universitet (6)
Högskolan i Jönköping (3)
Örebro universitet (3)
visa fler...
Umeå universitet (2)
Lunds universitet (2)
Mälardalens högskola (2)
Chalmers tekniska högskola (2)
Mittuniversitetet (2)
Högskolan Dalarna (2)
Linköpings universitet (1)
Högskolan i Borås (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (258)
Humaniora (21)
Naturvetenskap (4)
Lantbruksvetenskap (4)
Teknik (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy