SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) ;srt2:(2010-2011);lar1:(su);conttype:(scientificother)"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > (2010-2011) > Stockholms universitet > Övrigt vetenskapligt

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 •  
3.
 • Almqvist, Roland, et al. (författare)
 • Två sidor av samma mynt
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det projekt som vi redogör för i den här rapporten är ett led i enspännande och samhällsrelevant internationell forskning, delvispådriven av olika regeringar och mellanstatliga organisationer avseenderedovisning, styrning och kommunikation av icke-materiellaresurser som t.ex. kompetens, kundrelationer och miljöfrågor.Forskningen inom området kan sägas ha startat under 1980-talet och tog ordentlig fart i mitten av 1990-talet. Det var dock först i början av 2000-talet som intresset för forskning kring kapitalmarknadskommunikation vaknade på riktigt allvar, troligen bl.a. som en följd avaktiemarknadens volatilitet.Vår tes i skriften är att sociala skillnader mellan olika aktörer måste beaktas vid kommunikationen mellan företag och finansmarknad. Informationen tolkas på olika sätt beroende på vilken social kulturman tillhör. Man kan säga att de olika tolkningarna speglar ”två sidorav samma mynt”.
4.
 •  
5.
 • Radón, Anita, 1980- (författare)
 • The Rise of Luxury Brands Online : A study of how a sense of luxury brand is created in an online environment
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Luxury brands have only recently tapped into the online market in an attempt to increase revenues and expand their businesses. This leap onto the online world has resulted in several new challenges, including the luxury brand paradox. The luxury brand paradox concerns the inherent difficulty for luxury brands to increase sales and expand their customer base while simultaneously maintaining an aura of mystery and exclusivity. The openness and accessibility of the Internet are believed to pose an extra challenging environment for luxury brands. This research explores how a sense of luxury brand is created in an online environment. Using methodology comprised of different online methods to comprehend what is taking place online, this study primarily concentrates on visual imagery and online communication.The online world of luxury brands is conceptualized into three distinct categories: brand websites, counterfeit websites and community websites. Using these three categories, the thesis demonstrates what role they each play in the creation of a sense of luxury brand. From this analysis, four themes emerge on the sense of a luxury brand (luxury history, authenticity, community and paradox).The concept of an online fair is used to illustrate the environment of luxury brands on the Internet. The online fair consists of a confluence of people involved in it as well as the various activities they perform. In addition, the fairground where the people participate and the activities that take place are described. In conclusion, this thesis proposes a move from the identity-image construct toward a view of handling and co-creation of sense of brand.
 •  
6.
 • Ljungbo, Kjell, 1962- (författare)
 • Language as a Leading Light to Business Cultural Insight
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Language competence is decisively important in international business and could increase efficacy, efficiency, sales and profits. Language is an underresearched area in business studies though language constitutes management and the managers building structures, processes, cultures and personalities being the most vital working tool to get things done and make them understandable. Since 1970 Swedish companies lose market shares globally and in Europe. In an era requiring better foreign language skills there is a declining trend among young Swedish business people and students in other languages than English. The aim of this study is to investigate and analyse the role of language in intercultural business communication between Swedish expatriates and locals in Serbia, The Czech Republic, Ukraine, Romania and Bulgaria and indirectly also Russia and Poland. To understand the business culture in these countries the author has learned the local language in these seven countries taking 3687 private language lessons. This improves the researcher’s understanding of the culture and its people giving directness and depth in communication, independence and receptivity. This ethnographically inspired hermeneutic study holds semi-structured interviews with expatriates. Better language skills among expatriates – particularly in the local language - could make them more self-dependent and win contracts and it strengthens closeness to customers, relationship and trust, strategic view and ability and also operational effectiveness and efficiency enabling their companies to gain market shares. Using Weber’s ideal types the cultural significance structures emerge featuring the cultures in these countries showing that expatriates have to strengthen the ability of the locals in the areas of trust, responsibility and initiative, independent thinking, holistic view, win-win thinking and reduce fear while the expatriates’ own abilities in these areas are strengthened if they speak the local language. Language strategies permitting the expatriate to be more communicatively and linguistically self-dependent are having a common company language, using multilingualism or having the expatriate speak or learn to speak the local language where the advantages, disadvantages and characteristics of these and other aspects of the role of language are given in ideal types.
7.
 • Borglund, Tommy, et al. (författare)
 • Effekterna av hållbarhetsredovisning : En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Regeringen beslutade under 2007 om nya riktlinjer för extern rapportering för de statligt ägda företagen. Dessa ska från och med räkenskapsåret 2008 hållbarhetsredovisa enligt Global Reporting Initatives (GRI:s) riktlinjer. Krav på hållbarhetsredovisning ger staten som ägare möjlighet att följa upp att styrelserna har tagit sitt ansvar enligt statens ägarpolicy, dvs att statligt ägda företag ska vara föredömen vad gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande. Syftet med studien är att undersöka om och i vilken utsträckning regeringens utökade krav på hållbarhetsinformation har fått effekter på statligt ägda företagens hållbarhetsarbete. Studien fokuserar på förändringar i strukturer eller processer i företagens hållbarhetsarbete som kan härledas till tillämpningen av regeringens riktlinjer och de nya prioriteringar som följer av att riktlinjerna tillämpas. Studien bygger på intervjuer och enkäter till CSR- och hållbarhetschefer i 49 statligt hel- eller delägda företag samt till styrelseordförandena i dessa företag. Sammantaget visar resultaten att införandet av de nya riktlinjerna påverkat företagen i varierande grad. De företag som tidigare saknat erfarenhet från hållbarhetsredovisningar har genomgått en större förändringsprocess än de som redan sedan tidigare redovisat sina hållbarhetsfrågor. Riktlinjerna har därmed haft störst effekter på de företag som sedan tidigare inte haft större erfarenheter från hållbarhetsarbete. Resultaten visar att riktlinjerna bidragit till att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i företagen samt att generera ny kunskap om hållbarhetsfrågor. I synnerhet har kunskapsnivån ökat hos de företag som sedan tidigare ansåg sig ha begränsad kunskap och bristande erfarenhet från att arbeta med hållbarhetsredovisning. Nya hållbarhetsfrågor har därmed prioriterats i vissa företag. Framförallt har företagen medvetandegjorts om vikten av hållbarhetsfrågor. Vidare visar resultaten att riktlinjerna om hållbarhetsredovisning främst bidragit till förbättrade rutiner för att redovisa hållbarhetsfrågor snarare än skapat stora förändringar av hållbarhetsarbetet som praktik. I viss mån har det skett en ökad systematisering av hållbarhetsarbetet i stort. I vissa företag har nya hållbarhetsfrågor prioriterats och nya rutiner och riktlinjer för kärnverksamhetenhar utarbetats. Studien visar att affärsstödjande processer förändras i vissa företag. Dessa processer handlar främst om miljö och inköp, även om mycket få företag rapporterar egentliga förändringar av det de upplever vara kärnverksamheten. Strukturförändringar – att den formella organisationen i företagen ändras – förekommer i begränsad utsträckning och kan i så fall hänföras till organiseringen av hållbarhetsarbete. Överlag har dock riktlinjerna främst påverkat företagens sätt att rapportera och redovisa hållbarhetsfrågor snarare än själva hållbarhetsarbetet. Det leder oss fram till slutsatsen att redovisningen av hållbarhetsfrågor i första hand stärker och förbättrar redovisningsprocedurer, medan steget till förändrad praktik är längre. Av studien framkommer att hållbarhetsredovisning handlar om en lärprocess. Att använda GRI:s riktlinjer är inte helt okomplicerat. I flera fall upplevts det som svårt att arbeta enligt riktlinjerna i synnerhet när det gäller att välja ut och styra efter relevanta GRI-indikatorer. I vissa fall anser företagen att indikatorerna inte är anpassade efter deras bransch – och att de flesta indikatorerna därmed inte är applicerbara på deras verksamhet. Företagen har lärt sig att anamma GRI i olika utsträckning. Tydligt är att GRI anpassas till företagens egen verksamhet genom att GRI:s indikatorer översätts till relevanta nyckeltal i företagen.
 •  
8.
 •  
9.
 • Parment, Anders, 1972-, et al. (författare)
 • Controlling for Competitiveness : Strategy Formulation and Implementation through Management Control
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Strategies are important in today's highly competitive environments. Businesses as well as public sector organisations need a unifying logic, which emerges out of dialogues among its members and guides their actions. The organisation's Control System has potential to become a key to this, and itself a source of competitiveness. "Controlling for Competitiveness" describes how management control is crucial in mobilizing, using and communicating the knowledge and skills of managers and employees. Controllers should design situation-specific control systems, assuring that actions will be based on appropriate information and incentives. Enterprise Systems facilitate coordination and information exchange, thus enabling the development of a consistent and congruent strategy throughout the organisation. The involvement of all levels of management as well as most employees in this process creates motivation and commitment to the organisation's strategy. It also prepares for executing strategy through a creative use of metrics, decision tools and clarified responsibilities. The authors underline the need to understand management control as part of the organisation's control mix (control package). They provide numerous examples of how systems and people interact in shaping a strategic focus in private as well as publicly owned organisations. In addition to the authors' experiences from research and consultancy, the book is based on recent interviews with 16 leading, complex organisations in the private and public sector. Numerous examples from these and other organisations are provided.
 •  
10.
 • Söderberg, Marie, 1953-, et al. (författare)
 • Introduction: Dynamics of Change
 • 2010
 • Ingår i: Japan’s Politics and Economy : Perspectives on change. - Abingdon, New York : Routledge. - 0-415-54752-0 - 0-203-86187-6 ; s. 1-19
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (57)
Typ av publikation
bokkapitel (104)
rapport (70)
doktorsavhandling (37)
konferensbidrag (30)
bok (29)
tidskriftsartikel (15)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (8)
recension (7)
forskningsöversikt (3)
licentiatavhandling (2)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Calmfors, Lars, (16)
Wadensjö, Eskil, 194 ... (13)
Appelqvist, Örjan, 1 ... (7)
Edvinsson, Rodney, 1 ... (7)
Pettersson, Ronny, (6)
Parment, Anders, 197 ... (6)
visa fler...
Sjögren Lindquist, G ... (6)
Jutterström, Mats, (5)
de los Reyes, Paulin ... (5)
Gummesson, Evert, (5)
Persson, Mats, (4)
Söderberg, Johan, 19 ... (4)
Andersen, Torben (4)
Hartman, Laura, (4)
Bergman, Michael, (4)
Flodén, Martin, (4)
Svaleryd, Helena, (4)
Tobisson, Lars (4)
Åsbrink, Erik (4)
Fredriksson, Peter (4)
Windell, Karolina, 1 ... (4)
Söderberg, Marie, 19 ... (4)
Morell, Mats, 1955-, (4)
Parment, Anders, (4)
Söderlind, Ulrica, 1 ... (4)
Stenberg, Anders, 19 ... (3)
Jansson, Ulf, 1966-, (3)
Björklund, Anders, 1 ... (3)
Almqvist, Roland, (3)
Hermelin, Brita, (3)
Muren, Astri (3)
Grafström, Maria, 19 ... (3)
Forsberg, Gunnel, 19 ... (3)
Vlachos, Jonas (3)
Sundström, Marianne, ... (3)
Lindahl, Lena, 1973- ... (3)
Borglund, Tommy, (3)
Frostenson, Magnus, (3)
Gustafsson, Ingrid, (3)
Norberg, Peter, (3)
Gerdes, Christer, 19 ... (3)
Svedberg, Peter, (3)
Wikström, Solveig, (3)
Korpi, Tomas, 1962-, (3)
Gränsmark, Patrik, 1 ... (3)
Grönqvist, Hans, 197 ... (3)
Green, Erik, 1976-, (3)
Nelson, Patricia A. (3)
Molander, Susanna, 1 ... (3)
Schröder, Lena, (3)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (14)
Högskolan i Borås (4)
Lunds universitet (3)
Umeå universitet (2)
Linköpings universitet (2)
visa fler...
Södertörns högskola (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Göteborgs universitet (2)
Mittuniversitetet (1)
Karlstads universitet (1)
Mälardalens högskola (1)
Högskolan Kristianstad (1)
visa färre...
Språk
Engelska (184)
Svenska (109)
Portugisiska (4)
Franska (3)
Spanska (3)
Tyska (1)
visa fler...
Danska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (305)
Humaniora (5)
Naturvetenskap (1)
Teknik (1)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy