SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) srt2:(2010-2011);lar1:(liu);mspu:(doctoralthesis)"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > (2010-2011) > Linköpings universitet > Doktorsavhandling

 • Resultat 1-6 av 6
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Abouzeedan, Adli, 1955- (författare)
 • SME Performance and Its Relationship to Innovation
 • 2011
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Current SME performance models suffer from a number of disadvantages. The models use intensively a business ratio approach, they look at SMEs as a homogenous group, they consider firms to be closed systems, they do not directly incorporate the impact of an enterprise’s innovation activities, and finally they are complex and rely on sophisticated statistical refining methods making them unpractical to use by SME managers. There are four major challenges when one tries to build SME performance models that lack these deficiencies. The first challenge is that the desired performance evaluation model must optimally incorporate both quantitative and qualitative input. The second challenge is that the model must incorporate non-financial input parameters, such as firm size and age (among others), in the performance evaluation models. The third is that the model must consider the variety of SMEs as concerns their business sectors, nationalities, sizes, and ages. The final challenge is that the model must be able to utilize existing limited information available from the SMEs bookkeeping practices in an optimal way.The thesis addresses three questions related to constructing a better SMEperformance model, namely (1) What are the advantages and disadvantages of the existing models used in evaluating SME performance? (2) What characterizes a comprehensive model for measuring SME performance with acknowledgement of the firm’s innovation activities? (3) How can a firm’s innovation activities be enhanced in relation to the firm’s external environment?To construct a model that copes with these challenges, I used a literature-based selection of parameters as well as a theory-based selection. I used both a conceptual approach and an empirical approach to discuss and propose a model, the Survival Index Value (or SIV) model, as an alternative to the existing performance models for SMEs.The major contributions of this thesis to the field of SME performance can be summarized in three outcomes: the SIV model as a new model of SME performance evaluation, the ASPEM as a new tool for strategic utilization of SME performance models, and a new approach to account for innovation in relation to the external environment of the firm using the IBAM tool.The work adds to the theory of the firm, as it presents a new way of evaluating firm performance. It also contributes to bridging the theory of the firm to organizational theory, by elevating the significance of networking and its impact on SME efficiency.
2.
 • Svensson, Peter, 1974- (författare)
 • The Dynamics of Innovation and Knowledge-Based Regional Development
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kännetecknande för regioner som Silicon Valley, och även Linköping, medstark närvaro av kunskapsproducerande aktörer, som ett universitet, är att det frekventoch kontinuerligt genereras nya teknologier som utgör grunden för innovationer ochaffärsmöjligheter. Under de senaste tjugo åren har det från policysynpunkt funnits ettstort intresse hur vida man kan stimulera kunskapsbaserad regional utveckling i formav exempelvis nya universitetssatsningar, riskkapitalinitiativ ochentreprenörskapsprogram.I den här avhandlingen studeras dynamiken i kunskapsbaserad regionalutveckling och innovation. Av särskilt intresse är framväxten av en ny kunskapsbas ien region och dess möjlighet att generera innovationer. Där av avhandlingens tvåfrågeställningar: (a) Hur etableras en ny kunskapsbas sett ur en regional kontext? (b)Hur skapas och sprids innovationer inom en social och spatial kontext?Avhandlingen har en kvalitativ ansats med fallstudier som metod. Fem bidragutgör basen för själva avhandlingen. I huvudsak genereras följande slutsatser vilka ärcentrala för att förstå själva problematiken i kunskapsbaserad regional utveckling: (a)Närvaro av regionalt ledarskap med en triple helix orientering är centralt förkunskapsbaserad regional utveckling. (b) En arena för samförstånd bidrar till snabbareoch mer effektiv utveckling. (c) Det finns barriärer i kommersialiseringsprocessen avden nya kunskapen, exempelvis svårigheter för aktörer med ett problem och aktörermed lösningar att finna varandra, som hindrar utvecklingen. (d) Användarperspektivetfinns i alla typer av innovationer; kommersiella, institutionella, och sociala.De främsta implikationer för praktiker baserat på den här avhandlingen är attför att etablera en kunskapsbaserad regional utvecklingsprocess krävs ett ledarskapsom (a) kan bygga allianser med andra triple helix aktörer och skapa en arena församstånd, (b) kan förstå vilka barriärer för kommersialisering som finns och (c) kananvända sig av både endogena och exogena resurser.
3.
 • Andersson Högberg, Lena, 1979- (författare)
 • När strävan efter samsyn blir en kamp Meningsskapande och meningsgivande i mångtydiga sammanhang
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • När personer och grupper med olika bakgrund och erfarenheter möts för att sam-arbeta förutsätts ofta att samsyn kring målen med verksamheten är en förutsätt-ning för koordinerad handling. Forskningen har dock inte kunnat visa empiriskt i vilken utsträckning samsyn är viktigt för att åstadkomma samhandling. I förelig-gande avhandling presenteras en studie som undersöker hur gemensam mening formas i sammanhang präglade av heterogenitet respektive mångtydighet samt hur koordinerad handling uppstår under sådana förutsättningar. Som empirisk grund för att kunna besvara frågeställningarna studeras FöretagsNära med stöd i me-ningsskapandeperspektiv. FöretagsNära är en ny verksamhet organiserad som ett projekt i samverkan mellan Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen i Norr-köping. Syftet med satsningen är att föra samman näringslivsutvecklande och ar-betsmarknadsinriktade insatser och bidra till fler arbetstillfällen i Norrköping. Ba-serat på en longitudinell fältstudie berättas om meningsskiljaktigheter och strävan efter samsyn. Den longitudinella ansatsen gör det möjligt att se utvecklingen av och komplexiteten i formandet av samsyn och samhandling. Skildringen av Före-tagsNära visar att meningsskapandet i processen tar sig olika uttryck. I fråga om syftet med FöretagsNära uppstår en kamp om meningen. Studien visar hur samsyn och samhandling relaterar till varandra på mer komplexa sätt än tidigare forskning föreslagit. Det finns ingen entydig relation mellan gemensam mening och koordi-nerad handling. Studiens resultat har både teoretisk relevans och stor praktisk be-tydelse.
4.
 • Lundmark, Erik, 1975- (författare)
 • The Mobility of People, Ideas and Knowledge in the Entrepreneurial Society
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I takt med att radikala innovationer underlättar kommunikation, skapar nya branscher och gör andra obsoleta, ifrågasätts etablerade sätt att organisera samhället. De senaste årtiondena har ett teoretiskt ramverk och en världsåskådning, under benämningen det entreprenöriella samhället, vuxit fram. Det entreprenöriella samhället baseras på teoretiska modeller, empiriska observationer och en tro på vikten av nya företag.Kärnan i det entreprenöriella samhället är tesen att värdefulla idéer måste kommersialiseras för att bidra till ekonomisk tillväxt och välstånd. Olyckligtvis förblir många idéer outnyttjade på grund av en mängd barriärer. Arbetskraftsrörlighet, informella nätverk och entreprenörskap är mekanismer med potential att övervinna dessa barriärer.Syftet med denna avhandling är att öka vår förståelse av hur idéer sprids mellan, och tillämpas inom, organisationer. Avhandlingen relaterar resultaten till det entreprenöriella samhället, samt identifierar och granskar ramverkets underliggande antaganden och blinda fläckar.Avhandlingen presenterar och diskuterar sex studier, var och en publicerad som en artikel i en vetenskaplig tidskrift, som ett kapitel i en akademisk antologi eller som ett bidrag till en internationell vetenskaplig konferens. Sammantaget understryker resultaten i avhandlingen att idéers rörlighet är sammanvävd med människors och kunskaps rörlighet. Resultaten tyder på att anställda i stora FoU-drivna projekt inte bara inhämtar kunskap från externa källor utan också att dessa källor är relaterade till nya idéer och lösningar på problem i projekten.Vidare förstärker resultaten tidigare forskning som hävdar att organisationsbyten bland människor med kunskapsintensiva arbeten särskilt bidrar till att idéer och kunskap sprids mellan organisationer; resultaten visar att anställda med kunskapsintensiva arbeten upplever större möjligheter att generera, föreslå och utveckla idéer jämfört med anställda i mindre kunskapsintensiva positioner.Avhandlingens resultat indikerar också att nyanställda har en större entreprenöriell potential än mer etablerade anställda. Detta för att nyanställda har en större förändringsbenägenhet och att de ännu inte är inskolade i etablerade arbetssätt. Denna potential hålls emellertid ofta tillbaka av motståndskraftiga organisatoriska rutiner. Dessutom hävdar avhandlingen att mycket av entreprenörskapslitteraturen och den politiska diskursen uppvisar en överoptimistisk syn på entreprenörskap.Litteraturen bakom det entreprenöriella samhället betonar spridningen och tillämpningen av forskningsnära kunskap. Denna avhandling betonar även vidare spridning av redan spridd och etablerad kunskap, samt redan spridda och etablerade idéer och innovationer.
5.
 • Nilsson Jannesson, Erik B, 1979- (författare)
 • Strategi, styrning och konkurrenskraft En longitudinell studie av Saab AB
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Att skapa sammanhängande koncern-, affärs- och funktionsstrategier (strategisk kongruens), samt ett styrsystem med ett samstämmigt informationsflöde i och mellan de centrala styrverktygen (integrerad styrning), har sedan länge hävdats vara centralt för koncerners konkurrenskraft. I den mängd empiriska studier som legat till grund för detta har främst en eller två organisatoriska nivåer fokuserats när relationerna mellan strategier, styrning och konkurrenskraft diskuterats. Studier som tar ett helhetsgrepp om dessa samband efterfrågas därför för att öka kunskapen om och förståelsen av sambanden. Föreliggande avhandling svarar mot den efterfrågan.En longitudinell fallstudie för perioden 1995–2007 har genomförts. Strategier, ekonomistyrning och produktionsstyrning på koncern-, affärs- och funktionsnivå har studerats inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Tre affärsenheter har studerats i detalj: Saab Aerosystems, Saab Bofors Dynamics och Saab Systems. Det empiriska materialet har samlats in genom 74 intervjuer med totalt 54 respondenter samt via både internt och publikt skriftligt material.Avhandlingen visar att strategisk kongruens och integrerad styrning skapas genom ömsesidig anpassning av strategier och styrning på koncern-, affärs- och funktionsnivå. Genom en sådan ömsesidighet anpassas styrningen till koncernens kritiska framgångsfaktorer och ett integrerat informationsflöde skapas. Inom Saab har detta i sin tur påverkat beteendet på alla nivåer och bidragit till att det förändrats i enlighet med strategierna. De senare har därmed implementerats. Samtidigt som dessa beteendeförändringar skett har Saabs konkurrenskraft varit god. Då implementerade strategier, anpassade utifrån omgivningen, kan antas vara en viktig del i ett företags framgång har Saabs strategiska kongruens och integrerade styrning rimligen haft en väsentlig betydelse för koncernens konkurrenskraft.
6.
 • Bohman, Anna, 1975- (författare)
 • Framing the water and sanitation challenge A history of urban water supply and sanitation in Ghana 1909 - 2005
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis analyses the development of urban water supply and sanitation services in Ghana from 1909 to 2005.  Special focus is put on institutional arrangements with regard to networked, large scale and centrally managed water and sewerage services. The national and international historical context is highlighted as a way to understand policy redirections in the sector. Further on, the concept of frames is used as an analytical tool in order to put light on the assumptions, arguments and reasons behind institutional reforms.The thesis finds that it was not until the water and sanitation challenge was framed from a productivity perspective, as opposed to a pure humanitarian “health frame”, that funds were released for investments in WSS infrastructure. To begin with, development strategies were largely focussed on “filling the gaps” in terms of manpower, technical and financial resources. As the water challenge was increasingly framed as a matter of managing scarcity, a new thinking gradually emerged which emphasized entrepreneurship, business mindedness and management skills as a way to achieve more efficiency within the sector. This development was also paralleled by a shift in the favoured organisational structure from an extremely centralised state utility model to a gradual focus on decentralisation and unbundling of the sector. Here a strong focus was put on private sector participation in urban water supply whereas the non-commercially viable task of sewerage development was decentralised to local authorities. The study finds that formal institutional change in the sector has been largely donor driven. However, the privatisation element of the recent urban water sector reform did not go unquestioned and a strong opposition movement concerned with the possible negative effects of privatisation was formed. Eventually the initial lease arrangement was transformed into a management contract where its signing was brought to closure in 2005.Besides changing frames strong elements of continuity in the urban water supply and sanitation sector development in Ghana are identified. Historical evidence demonstrate that urban water delivery was a highly political issue in Ghana already during colonial times which, just as today, was closely connected to the framing of water as independence and national integrity. The issue of finance and pricing has remained a constant concern and so the debate cannot be categorized as a novel issue that solely emanates from neo-liberal political trends during the 1980’s and 1990’s. The thesis argues that a legacy of a colonial frame tends to continue normalising inequalities in access and consumption.  Continuity can also be found in a neglect of the issue of sanitation which persistently lags behind the development of water distribution. The dissertation concludes that the perceived space for policy alternatives in Ghanaian WSS sector development has been largely constrained by the historical context and contemporary development theories. Therefore, to constantly strive towards a frame reflective policy dialogue is strongly encouraged as a way for policy planners and decision makers to make well informed decisions for the future.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-6 av 6
Åtkomst
fritt online (6)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (6)
Författare/redaktör
Abouzeedan, Adli, 19 ... (1)
Andersson Högberg, L ... (1)
Nilsson Jannesson, E ... (1)
Bohman, Anna, 1975-, (1)
Svensson, Peter, 197 ... (1)
Lundmark, Erik, 1975 ... (1)
Lärosäte
Umeå universitet (1)
Språk
Engelska (4)
Svenska (2)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (6)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy