SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "FÖRF:(Bertil Persson) "

Sökning: FÖRF:(Bertil Persson)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Engström, Per, et al. (författare)
 • Electro Enhanced Gene Tumour Therapy with IL-18 and IFNgamma transfected tumour cell vaccine : In memory of Bengt Widegren d. 2014
 • 2018
 • Ingår i: Acta Scientiarum Lundensia. - Bertil RR Persson, Medical Radiation Physics, 22185 Lund, Sweden. - 1651-5013. ; 2018:005, s. 1-7
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I ett försök att uppnå immunoreaktioner mot implanterade hjärntumörer behandlades N29-gliomtumörer i råttor med elektriska pulser följt av injektioner av IL-18 och IFN-bamma utsöndrande syngena tumörcellsvaccin. Tumörer ympades subkutant på båda låren av kvinnliga Fischer-344 syngeniska råttor. Den vänstra tumören behandlades en gång med 16 pulser med 1400 V / cm, 1,0 ms varaktighet (tidskonstant). Inga cancerläkemedel gavs. Följande dag och därefter en gång i veckan under tre veckor gavs djuren injektioner av bestrålade, modifierade N29-tumörceller som utsöndrade antingen interleukin-18 (IL-18) eller interferon-gamma (IFN-).Resultaten utvärderades genom mätning av tillväxten av de obehandlade kontralatala tumörerna. Det fanns ingen skillnad i kontralateral tumörtillväxt mellan djur utan behandling, vid behandling med endast elektriska pulser, endast IFN- utsöndrande celler eller endast IL-18-utsöndrande celler. En signifikant inhiberad tillväxthastighet observerades emellertid hos djur som fick elektrisk pulsbehandling följt av intraperitoneala injektioner av IFN- eller IL-18-utsöndrande celler. Denna behandling resulterade i en långvarig överlevnad (tiden för den kontralaterala tumören att nå den förutbestämda gränsvolymen), med 50%.Dessa resultat visar att ett systemiskt svar av värdens immunsystem kan uppnås mot tumören genom att använda syngena tumörceller. Detta kan vara ett viktigt steg mot utvecklingen av elektroimmunterapi till en effektiv behandling av tumörbehandling.
2.
 • Gurusamy, Kalavathy, et al. (författare)
 • Dynamic-Electro Enhanced Chemotherapy brings relief to palliative patients with large tumour burden
 • 2018
 • Ingår i: Trends in Cancer Research. ; 13, s. 29-41
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Syftet med nuvarande arbetet är att genomföra en klinisk fallstudie som utvärderar begreppet Dynamisk-ElectroEnhanced Chemotherapy ™ (D-EECT). Tio patienter med plavocellkarcinom, åtta med bröstcancer och fem patienter med var och en som presenterade en annan typ av tumör, infördes i försöken initierade av fem olika cancercentra. Alla patienter fick Bleomycin och 2-3 behandlingstider med IQWave ™ (Scandinavian ChemoTech AB) enligt D-EECT-protokollet, som börjar med pulser med amplitud 1000 V som successivt minskar till ca 400 V med ett elektrodavstånd av 12 mm. Ett genomsnittligt komplett svar på 26% och ett genomsnittligt partiellt svar på 74% bidrar till 100% objektivt svar för alla behandlade tumörer. En ny kvantitet "vägt svar" WR = (3 x CR + PR - 3 x PD) / 3 introducerades, vilket även omfattar fall av progressiv sjukdom (PD). För de 10 fallen av skivkörtelcancer i föreliggande studie Det vägda svaret var 47%. Med tanke på tumörer i skivkroppscancer (SCC) större än 3 cm är det viktiga svaret på 47% i den aktuella studien ungefär dubbelt så mycket som WR på tumörer> 3 cm som behandlas enligt European Standard procedurer (ESOPE) protokollet. WR-resultaten av bröstcancer, 43-67%. I den föreliggande studien är nästan lika med WR-medlen på 47-80% vid behandling av bröstcancer-noduler av olika storlekar enligt ESOPE-protokollet. WR-resultat av 67% för patienter med bröstinfiltrerat duktalt karcinom med stora 10-15 cm tumörer är dock bättre än WR-roten på 47% för tumörer större än 3 cm hos bröstcancerpatienter behandlade enligt ESOPE-protokollet. kliniska studier av olika typer av tumörer behandlade enligt ESOPE-protokollet registrerades ett genomsnitt på ca 5% progressiv sjukdom, medan inga fall av progressiv sjukdom registrerades i föreliggande studie
3.
 • Persson, Bertil R, et al. (författare)
 • Chapter 3 Electro Dosimetry : Electro-Pulse-Enhanced-Chemo-Therapy In treatment of malignant tumours
 • 2018
 • Ingår i: Electro-Pulse-Enhanced-Chemo-Therapy In treatment of malignant tumours. - Acta Scientiarum Lundensia, ISSN 1651-5013. - 1651-5013 - 1651-5013 ; 2018-002
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Externa elektriska fält som appliceras på biologiska material interagerar direkt med fria elektriska laddningar som elektroner och joner samt jongrupper i större molekyler. De interagerar också med dipoler såsom vatten och inducerar dipoler i molekyler med polariserbara grupper. Cellmembranerna verkar vara det kritiska målet för interaktion som orsakar intra-molekylära övergångar och intermolekylära processer som leder till strukturell omorganisering av cellmembranen.Att tillämpa högspänningsimpulser på celler i kulturer eller i vävnad orsakar olika grader av strukturella omorganisationer i cellmembranen, vilket kan sluta med en dielektrisk kollaps eller nedbrytning. Detta tillstånd kallas antingen elektroporation eller elektropermeabilisering och kan vara reversibel eller irreversibel beroende på egenskaperna hos applicerade spänningsimpulser (Zimmermann et al., 1974).I ett sådant övergående tillstånd blir membranet permeabelt för molekyler som normalt inte passerar denna barriär in i cellens cytoplasma. Detta tillstånd kan användas för direkt överföring av gener, andra nukleinsyror, proteiner och andra molekyler till celler och mikroorganismer. En annan möjlighet är att grannceller med membran i övergående tillstånd kan smälta samman och bilda en ny jättecell. Dessa egenskaper hos membran i övergående tillstånd har lett till elektriska fältpulsteknik som ökar betydelsen i cell- och molekylärbiologi, i genteknik och i olika medicinska terapeutiska förfaranden (Neumann, 1992, Neumann et al., 1989).Användning av pulser av högspänning till celler i kulturer eller i vävnad orsakar olika grader av strukturella omorganisationer i cellmembranen, vilket kan sluta med en dielektrisk kollaps eller nedbrytning. I ett sådant övergående tillstånd ökar membranledningsförmågan Gm = 1 / Rm och membranet blir genomträngligt för molekyler som normalt inte passerar denna barriär in i cellens cytoplasma.De fysikaliska parametrar som orsakar dessa effekter är fältstyrkan hos det applicerade elektriska fältet och exponeringstidpunkten och den involverade biofysiska parametern är den elektriska ledningsförmågan hos den exponerade vävnaden. Dessa parametrar förenas i mängden specifik absorberad energi i vävnaden, vilken är den mängd som används inom joniserande strålningsområdet. På området icke-joniserande strålning används emellertid specifik absorberad effekthastighet SAR (W / kg) (Dimbylow, 1991, Garn och Gabriel, 1995). Men i Electro Enhanced Therapy är behandlingstiden viktig för resultatet och således bör den specifika absorberade energin SAE eller sW (J/kg) användas som en kvantitet elektrodosimetri.
 •  
4.
 • Persson, Bertil R, et al. (författare)
 • Clinical Studies of EpECT with Bleomycin or Cis-Platin
 • 2018
 • Ingår i: Electro-Pulse-Enhanced-Chemo-Therapy. - Acta Scientiarum Lundensia, ISSN 1651-5013. ; 2018, s. 1-1
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Under de senaste åren har flera författare granskat de kliniska resultaten av Electro Enhanced Chemotherapy:• Elektrokemoterapi för primär hudcancer och hudmetastas i samband med andra maligniteter (Reinhold, 2011).• Utnyttjande av elektrokemoterapi vid behandling av melanom (Testori et al., 2012).• Antitumörverkan av elektrokemoterapi: En systematisk granskning och meta-analys (Mali et al., 2013).• Elektrokemoterapi i bröstcancer: En översyn av referenser (Schmidt et al., 2014).• Behandlingar av avancerat basalcellkarcinom: en genomgång av litteraturen "(Peris et al., 2016).• Behandlingseffektivitet med elektrokemoterapi: En multinationell prospektiv observationsstudie på 376 patienter med ytliga tumörer "(Campana et al., 2016b).• Basalcellkarcinom: 10 års erfarenhet av elektrokemoterapi (Campana et al., 2017b).• Elektrokemoterapi i bröstcancer - Diskussion om Metod och litteraturgranskning (Wichtowski et al., 2017). Behandlingsresultaten rapporteras i de flesta fall med avseende på följande kvantiteter där fraktionellt svar = (Antal fall med det faktiska svaret / Totalt antal fall)CR = komplett svar;PR = partiell respons;SD = stabil sjukdom;PD = progressiv sjukdom;OR = objektivt svar CR = fraktionalt komplett svar;PR = fraktionellt partiellt svarSD = fraktionell stabil sjukdom;PD = fraktionell progressiv sjukdom;OR = fraktionellt objektivt svarVanligtvis används summan av fullständiga och partiella svar som kallas målrespons (OR = CR + PR) som en allmän kvantitet för svaret på behandlingen i fråga utan att överväga svaren på stabil och framstegssjukdom.För att kunna kombinera alla fyra kvantiteterna i en kvantitet som anser det totala svaret en kvantitet som heter "fraktionellt viktningssvar" definieras WR som följer:För att uppskatta svaret med tanke på alla fyra svarkvantiteterna definieras en kvantitet som heter "fraktionerad viktad respons", enligt följande:WR = (3OR + 1PR + 0SD - 3PR) / 3;I det här kapitlet sammanfattas de publicerade svaren på klinisk elektrokemoterapi för varje specifik typ av tumör och uppskattar fraktioneringsviktsresponsen från uppgifterna i varje publicerad rapport.
 •  
5.
 • Persson, Bertil R (författare)
 • Gamma-Ray Emitting Radionuclides in People Living in Northern Sub Arctic Regions
 • 2018
 • Ingår i: Gamma-rays. - IntechOpen.
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • År 1960 upptäcktes Cesium-137-aktivitet från atmosfäriska kärnvapenprovvid mätningar på lågaktivitets laboratoriet iLund. Denna händelse initierade mätningar av den svenska samiska befolkningen och iprodukter från ren som betar i de svenska fjällen. En semi-bärbarhelkropps detektor konstruerades med en detektionsgräns för 137Cs som var tillräckligt bra för att mäta människor med högakroppskoncentration av 137Cs. Hos same befolkningenökade 137Cs aktivitetskoncentrationen under 1963-1965 från 300 till 600 Bq per kg kroppsvikt. Vissa personermän hade värden över 1000 Bq per kg. Den katastrofala kärnkraftsolyckan den 25-26April 1986 vid Tjernobyl kärnkraftverk i Ukraina orsakade ett massivt utsläpp av radioktivafission- och neutronaktiveringsprodukter till atmosfären. Redan följandedag nådde den atmosfäriska plymen av radioaktivitet Sverige och deponeras över den centrala delen av landet även i same befolkade renskötseldistrikt. Under 1991 och 1992 mättes hel-kroppsinnehållet på 137Cs iSame-befolkningen i norra Sverige och liknande nivåer hittades som under 1963-1965. Dessa nivåer var ungefär två gånger de som uppskattats hos personer som bor i Tjernobyl förorenat område.
6.
 • Persson, Bertil R R, et al. (författare)
 • Radioecological modelling of Polonium-210 and Caesium-137 in lichen-reindeer-man and top predators
 • 2018
 • Ingår i: Journal of Environmental Radioactivity. - Elsevier. - 0265-931X. ; 186, s. 54-62
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This work deals with analysis and modelling of the radionuclides 210Pb and210Po in the food-chain lichen-reindeer-man in addition to 210Po and 137Cs in top predators. By using the methods of Partial Least Square Regression (PLSR) the atmospheric deposition of 210Pb and 210Po is predicted at the sample locations. Dynamic modelling of the activity concentration with differential equations is fitted to the sample data. Reindeer lichen consumption, gastrointestinal absorption, organ distribution and elimination is derived from information in the literature. Dynamic modelling of transfer of 210Pb and 210Po to reindeer meat, liver and bone from lichen consumption, fitted well with data from Sweden and Finland from 1966 to 1971. The activity concentration of 210Pb in the skeleton in man is modelled by using the results of studying the kinetics of lead in skeleton and blood in lead-workers after end of occupational exposure. The result of modelling 210Pb and 210Po activity in skeleton matched well with concentrations of 210Pb and 210Po in teeth from reindeer-breeders and autopsy bone samples in Finland.The results of 210Po and 137Cs in different tissues of wolf, wolverine and lynx previously published, are analysed with multivariate data processing methods such as Principal Component Analysis PCA, and modelled with the method of Projection to Latent Structures, PLS, or Partial Least Square Regression PLSR.
 •  
7.
 • Persson, Bertil R (författare)
 • Exploration of Electro-Enhanced-Chemotherapy I Exploration of the uptake of radioactive tracer in rat Muscle tissue of 2 - 12 applied electric pulses of 600;800;1000;1200 V/cm field-strength, 100;250;500 s pulse-length, and 2,4,6,8.10.12 number of pulses.
 • 2017
 • Ingår i: Acta Scientiarum Lundensia. - Bertil RR Persson, Medical Radiation Physics, 22185 Lund, Sweden. - 1651-5013. ; 2017:002, s. 1-20
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med studien är att undersöka det förbättrade upptaget av det radioaktiva spåret Technetium-99m-DTPA (99mTc-DTPA) i råtta Muskelvävnad i Fischer 344 råttor efter applicerade elektriska pulser med olika fältstyrka och pulslängd,Metoder: 99mTc-DTPA (totalt 150 MBq) administrerades intramuskulärt (i.m.) vid axeln som en bolus i flera fraktioner av 50 l vardera i intervaller på 1 minut. Bilder av radioaktivitetsfördelningen i råttorna registrerades med en gammakamera vid 6 och 24 timmar efter elektroporation. EP-behandling utfördes med 2 nålelektroder separerade 8 mm införda i höger rygg lårmuskel, genom vilken elektriska pulser på 600, 800, 1000, 1200 V / cm fältstyrka och 100, 250, 500 s pulslängd var applicerad.Bioimpedansmätningar utfördes vid 2 och 20 kHz genom nålelektroderna i höger rygg lårmuskel. Innan man tillämpade EP-behandlingspulsen fastställde två mätningar referensnivån R före. Därefter applicerades Np på varandra följande pulser (Np = 2,4,6,10,12) med fältstyrkanamplitud E = 600.800.1000, 1200 V / cm och pulslängden 100.250.500 s i 1 s intervall och impedansen registrerades mellan varje puls. För att studera avkopplingen av porationen fortsatte konduktansmätningarna 15 gånger efter den sista pulsen i 1 s intervall.Statistisk analys och modellering av data utförs med hjälp av multivariata databehandlingsmetoder som Principal Component Analysis PCA, och modelleras med metoden för Projektion till Latent Structures, PLS, även kallad PLSR Partial Least Square Regression.Resultat: Variationen i upptagningsförhållandena med fältstyrka, pulslängd och antal applicerade pulser indikerar den starkaste korrelationen av is med antalet pulser. Detta framgår av resultatet av PLS-modelleringsekvationernaUR6h = 1,709 - 1,32 · 10-3E (V / cm) + 7,67 · 10-3 PL (s) + 0,571N (pulser)UR24h = 12.342 - 5.87 · 10-3E (V / cm) - 2.01 · 10-3ekePL (s) + 0.409N (pulser)Slutsats: Det optimala scenariot för att förutse resultatet av den elektroforstärkta kemoterapinsessionen, dvs att uppnå högsta upptagningsförhållandet för Bleomycin skulle vara att använda LCI 20kHz; LCI 2kHz som beskrivare bredvid parametrarna E, PL och N.
8.
 • Persson, Bertil R (författare)
 • Exploration of Electro-Enhanced-Chemotherapy II. : Uptake of radioactive tracer in rat Muscle tissue at 6 and 24 hours after applied electric pulses of 1000 V/cm field-strength, 100 micro-s pulse-length, and various number of pulses.
 • 2017
 • Ingår i: Acta Scientiarum Lundensia. - Bertil RR Persson, Medical Radiation Physics, 22185 Lund, Sweden. - 1651-5013. ; 2017:003, s. 1-21
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med studien är att utforska det förbättrade upptaget av det radioaktiva spåret Technetium-99m-DTPA (99mTc-DTPA) i råtta Muskelvävnad i Fischer 344 råttor efter applicerad elektriskpulser med 1000 V / cm fältstyrka, 100 μs pulslängd och olika antal pulser.Metoder: 99mTc-DTPA (totalt 150 MBq) administrerades intramuskulärt (i.m.) vidaxel som en bolus i flera fraktioner av 50 l vardera i intervaller på 1 minut. Bilder avradioaktivitetsfördelning i råttorna registrerades med en gammakamera vid 6 och 24 timmarefter elektroporation. EP-behandling utfördes med 2 nålelektroder separerade 8 mminfogas i höger rygg lårmuskel, genom vilken elektriska pulser av 1000 V / cm fältstyrka och 100 micro-s pulslängd applicerades.Bioimpedansmätningar utfördes vid 2 och 20 kHz genom nålelektrodernai höger rygg lårmuskel. Innan man tillämpar EP behandlingspuls, två mätningarfastställde referensnivån Rbefore. Därefter Np konsekutiva pulser (Np = 2,4,6,10,12) av fältetstyrka amplitude, 1000V / cm och pulslängd 100 μs applicerades i 1 s intervall ochimpedansen registrerades mellan varje puls. För att studera relaxationen av porationenKonduktansmätningarna fortsatte 15 gånger efter den sista pulsen i 1 s intervall.Statistisk analys och modellering av data utförs med hjälp av multivariata databearbetningsmetoder som Principal Component Analysis PCA, och modelleras medMetod för Projektion till Latent Structures, PLS, även kallad PLSR Partial Least SquareRegression.Resultat: F upptagningsförhållandena förutspåddes genom vävnadsimpedansmätningar vid olikafrekvenser 2-50 kHz. Detta framgår av resultatet av PLS-modelleringsekvationerna förUpptagningsförhållande vid 6 och 24 h mot vävnad Ledningsförändring Index vid 2 och 50 kHzefter den sista puls: UR6h = 4,22 + 0,027 * CCI (2); UR6h = 4,45 + 0,040 * CCI (50)UR24h = 3,77 + 0,07 * CCI (2); UR24h = 0,44 + 0,24 * CCI (50)Slutsats: Det optimala scenariot för att förutsäga resultatet av elektrokemoterapisession, dvs för att uppnå högsta upptagningsförhållandet för bleomycin skulle vara att använda relaxationstiden(Tl / s) av vävnadsledningsförmågan efter behandling och den avgivna absorberade energin (WJ / kg).UR6h = -8,097 + 2,04 * (T1 / s) + 1,88*10-3 * (W J.kg-1)UR24h = -25,78 + 7,63 * (T1 / s) -1,36*10-3 * (W J.kg-1)
9.
 • Persson, Bertil R, et al. (författare)
 • Radioactivity Exploration : From the Arctic to the Antarctic
 • 2017
 • Bok (refereegranskat)abstract
  • This book is dedicated to professor emeritus Bengt Forkman (Nuclear Physics, Lund University) who in 1979 took the initiative to arrange an environmental radioactivity research program for the Ymer-80 expedition. He engaged his old friend Bertil Persson whom he during the 1960th inspired to university studies in Lund and who 1980 has been promoted to professor of Radioecology at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala, Sweden. Bertil Persson was tutor for Elis Holm at Lund University, who for his thesis was engaged in radiochemical analysis of plutonium isotopes in the environment. Elis Holm became deeply involved in Ymer-80 and management of all the following expeditions as well. We found a superior talent for the logistics in Kjell-Åke Carlsson (who was mechanical engineer at the department of radiation physics at Lund University). Without him, we would not have been able to solve all the thousands of practical issues and contacts with authorities and sponsors. He also contributed with the diaries extensive photographic and video documentation of all the expeditions. Unfortunately he died in October 2016 just as we finished the first draft of the manuscript to this book, that here is published to his memory.
10.
 • Persson, Bertil R, et al. (författare)
 • Så började klinisk NMR i Lund
 • 2017
 • Ingår i: Acta Scientiarum Lundensia. - Bertil RR Persson, Medical Radiation Physics, 22185 Lund, Sweden. - 1651-5013. ; 2017:001, s. 1-15
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Innehållsförteckning:I. Konferens i MünchenII. Resan till England och SkottlandIII. Forskningsverksamheten startar i LundIV. Workshopen i HörbyV. NMR bokenVI. NMR apparatenVII. Diagnostisk radiologi
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (84)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (151)
rapport (34)
konferensbidrag (30)
bokkapitel (7)
bok (5)
proceedings (redaktörskap) (4)
visa fler...
forskningsöversikt (4)
doktorsavhandling (2)
annan publikation (1)
licentiatavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (113)
övrigt vetenskapligt (111)
populärvet., debatt m.m. (15)
Författare/redaktör
Persson, Bertil R, (89)
Salford, Leif, (47)
Ceberg, Crister, (20)
Brun, Arne, (20)
Malmgren, Lars, (15)
Holm, Elis, (14)
visa fler...
Nittby, Henrietta, (13)
Eberhardt, Jacob, (13)
Widegren, Bengt, (12)
Baureus Koch, Catrin ... (10)
Munck af Rosenschöld ... (8)
Skagerberg, Gunnar, (5)
Persson, Bertil R R (5)
Engström, Per, (5)
Giusti, V (5)
Tranberg, Karl-Göran ... (4)
Larsson, Elna-Marie, (4)
Siesjö, Peter, (4)
Fagerlund, Göran (4)
Visse, Edward, (4)
Wallin, E (3)
Persson, C (3)
Englund, Elisabet, (3)
Wirestam, Ronnie, (3)
Ståhlberg, Freddy, (3)
Sommarin, Marianne, (3)
Roos, Per (3)
Josefsson, Dan (3)
Darabi, Anna, (3)
Belyaev, IY (3)
Capala, Jacek (3)
Capala, J (3)
Rydelius, Anna, (3)
Johansson, Peter (2)
Johansson, Anders, (2)
Persson, Anders, (2)
Hillert, L, (2)
Strand, Sven-Erik, (2)
Salford, Leif G., (2)
Weber, Lars (2)
Skold, K. (2)
Henriksson, Roger, (2)
Brun, A (2)
Hedenblad, Göran, (2)
Sjögren, Hans Olov, (2)
Mandahl, Nils, (2)
Markovà, Eva (2)
Malmgren, Lars O G (2)
Olsrud, Johan, (2)
Blad, Börje, (2)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (237)
Göteborgs universitet (3)
Karolinska Institutet (3)
Uppsala universitet (2)
Stockholms universitet (1)
Språk
Engelska (166)
Svenska (73)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (134)
Medicin och hälsovetenskap (79)
Naturvetenskap (18)
Samhällsvetenskap (6)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy