SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "FÖRF:(Helena Andersson) "

Sökning: FÖRF:(Helena Andersson)

 • Resultat 1-10 av 88
 • [1]234567...9Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ford, Paul R, et al. (författare)
 • The developmental and professional activities of female international soccer players from five high-performing nations.
 • 2020
 • Ingår i: Journal of Sports Sciences. - Taylor & Francis Group. - 0264-0414 .- 1466-447X. ; 38:11-12, s. 1432-1440
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>We study the developmental and professional activities engaged in by 86 female adult soccer players from the senior national teams of Australia, Canada, England, Sweden, and the United States of America. Players completed the Participation History Questionnaire (PHQ) to elicit the amount and type of activities engaged in across their developmental and professional years, including milestones, soccer-specific activity and engagement in other sport activity. Greater specialisation than diversification characterised their childhood developmental activities, including all players starting in soccer in childhood and accumulating more hours in soccer activity than other sports during this period. However, interindividual variation further characterised these childhood activities, with a proportion of players diversifying into other sports and/or soccer play to a greater or lesser degree during childhood when compared to the other players. The amount of coach-led soccer practice increased for all players across their development culminating in an average of 15-16 h/wk across a 40-week season in early adulthood. In contrast, the amount of engagement in other sports and soccer peer-led play varied between players but generally decreased across adolescence to negligible amounts in late adolescence. Findings are commensurate with the deliberate practice framework and early engagement.</p>
 •  
2.
 •  
3.
 • Cubo, Rubén, et al. (författare)
 • Calculating Deep Brain Stimulation Amplitudes and Power Consumption by Constrained Optimization
 • 2019
 • Ingår i: Journal of Neural Engineering. - 1741-2560 .- 1741-2552. ; 16:1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Objective: Deep brain stimulation (DBS) consists of delivering electrical stimuli to a brain target via an implanted lead to treat neurological and psychiatric conditions. Individualized stimulation is vital to ensure therapeutic results, since DBS may otherwise become ineffective or cause undesirable side effects. Since the DBS pulse generator is battery-driven, power consumption incurred by the stimulation is important. In this study, target coverage and power consumption are compared over a patient population for clinical and model-based patient-specific settings calculated by constrained optimization.</p><p>Approach<em>: </em>Brain models for five patients undergoing bilateral DBS were built. Mathematical optimization of activated tissue volume was utilized to calculate stimuli amplitudes, with and without specifying the volumes, where stimulation was not allowed to avoid side effects. Power consumption was estimated using measured impedance values and battery life under both clinical and optimized settings.</p><p>Results: It was observed that clinical settings were generally less aggressive than the ones suggested by unconstrained model-based optimization, especially under asymmetrical stimulation. The DBS settings satisfying the constraints were close to the clinical values.</p><p>Significance: The use of mathematical models to suggest optimal patient-specific DBS settings that observe technological and safety constraints can save time in clinical practice. It appears though that the considered safety constraints based on brain anatomy depend on the patient and further research into it is needed. This work highlights the need of specifying the brain volumes to be avoided by stimulation while optimizing the DBS amplitude, in contrast to minimizing general stimuli overspill, and applies the technique to a cohort of patients. It also stresses the importance of considering power consumption in DBS optimization, since it increases with the square of the stimuli amplitude and also critically affects battery life through pulse frequency and duty cycle.</p>
 •  
4.
 • Medvedev, Alexander, 1958-, et al. (författare)
 • Control-Engineering Perspective on Deep Brain Stimulation: Revisited
 • 2019
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • <p>Deep brain stimulation (DBS) is a an established therapy in neurological and mental disorders making use of electrical pulses chronically delivered to a certain disease-specific neural target through surgically implanted electrodes. The therapeutical effect of DBS is highly individual and depends on the target coverage by the stimuli and the amount of spill beyond it. This can be suitably formulated as an optimization problem. Since the biological mechanism underlying the DBS therapy is mainly unknown, and due to high inter-patient and intra-patient variability of the DBS effect, a pragmatic approach to the DBS programming is to consider the process as tuning of a control system for the symptoms. Such a technology assumes that the symptoms are accurately quantified. The paper summarizes the progress in the individualized DBS and presents the results of a limited clinical study making use of the proposed DBS programming approach.</p>
 •  
5.
 • Persson, Christel, 1968-, et al. (författare)
 • Människa och miljö : med praktisk vägledning för projekt
 • 2019
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Människa och miljö – med praktisk vägledning för projekt behandlar nyckelfrågorna inom hållbar utveckling och miljöstrategi. Boken ger läsaren både en förståelse för och en uppdatering av forskningsläget inom ämnen som global uppvärmning, resursfördelning, energiförsörjning, hållbar produktion och konsumtion samt hållbara lösningar. Kopplat till varje kapitel finns avsnitt som ger vägledning i att söka och kritiskt granska information. I en fördjupande del av boken ges läsaren ytterligare kunskap om informationssökning, källkritik och enklare referenshantering. Detta gör boken till ett utmärkt verktyg för rapportskrivning och genomförande av projektarbeten inom miljöområdet på olika nivåer.</p><p>Människa och miljö – med praktisk vägledning för projekt vänder sig till dig som studerar på utbildningar inom miljö- och landskapsvetenskap, skogs- och lantbruksvetenskap, ekonomi och samhällsplanering. Den riktar sig även till dig som arbetar praktiskt med klimat- och miljöfrågor samt Agenda 2030 inom företag, kommuner och myndigheter.</p><p>Människa och miljö – med praktisk vägledning för projekt utgör en starkt reviderad utgåva av Klimat och miljöstrategi i ett samlat perspektiv från 2010.</p>
 •  
6.
 • Östlund, Daniel, 1974-, et al. (författare)
 • Utveckling av inkluderande lärmiljöer på en F-6 skola
 • 2019
 • Ingår i: Samverkan för inkludering : som möjlighet och utmaning.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • <p>Det övergripande syftet med projektet är att etablera ett samarbete, mellan högskola och en F-6 skola där grundsärskolan är integrerad. Fokus i projektet utgår från skolans önskan om att utveckla en inkluderande praxis på denna F-6 skola. Utgångspunkt tas därmed i styrdokumentens grundprincip (SFS 2010:801; Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b) om att ge förutsättningar för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det finns i dagsläget få empiriska studier och begränsad kunskap för att stödja en inkluderande praxis (Florian, 2014; Göransson &amp; Nilholm, 2014; Haug, 2017). Samtidigt efterfrågas empiriska studier i undervisningspraxis där strategier implementeras gällande inkludering (Florian &amp; Black-Hawkins, 2010). Projektet involverar fyra forskare från högskolan, Daniel Östlund, Maria Rubin och Helena Andersson och Cecilia Segerby. Våra kompetenser kompletterar olika infallsvinklar för att utveckla inkluderande lärmiljöer i och med praktiken. Genom Daniel Östlund fokuseras grundsärskolans utmaningar, genom Maria Rubin inkludering i relation till språkliga utmaningar och förutsättningar i undervisningen särskilt i relation till flerspråkiga elever. Cecilia Segerbys medverkan omfattas av ingångar och utmaningar som är kopplade till matematik och matematiksvårigheter. Helena Andersson har med sin specialpedagogiska bakgrund särskilt fokus på skolutveckling och övergripande frågor rörande inkludering och utveckling av inkluderande lärmiljöer Projektet är i uppstartsfasen. Vår presentation syftar därför till att diskutera frågeställningar och metodologiska överväganden.</p><p></p><p>Referens Florian, L. (2014). What counts as evidence of inclusive education? European Journal of Special Needs Education, 29(3), 286-294.</p><p>Florian, L., &amp; Black-Hawkins, K. (2010). Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal, 37(5), 813-828. doi:http://dx.doi.org/10.1080/01411926.2010.501096</p><p>Göransson, K. &amp; Nilholm, C. (2014). Conceptual diversities and empirical shortcomings - a critical analysis of research on inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 29(3), 265-280.</p><p>Haug, P. (2017). Understanding inclusive education: ideals and reality. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 206-217.</p><p>SFS 2010: 800. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Stockholm: Allmänna Förlaget.</p><p>Skolverket. (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Fritzes. Skolverket.</p><p>(2011b). Läroplan för grundsärskolan. Stockholm: Fritzes.</p>
 •  
7.
 •  
8.
 • Persson, Christel, 1968-, et al. (författare)
 • Kvantitativ forskning i hållbarhet : informationskompetens i förskollärarutbildningen
 • 2018
 • Ingår i: Lärarlärdom, Kristianstad, 16 augusti, 2018.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Progressionsplaner avseende studenters färdigheter i informationskompetens är alltjämt föremål för diskussion i högre utbildning. Föreliggande projekt tar avstamp i problematiken kring varför studenter inom förskollärarutbildningen nästan genomgående ”väljer bort” kvantitativ metod i samband med planeringen och skrivandet av examensarbetet. I utbildningen har det uppdagats att studenter i förberedande terminer inte erbjöds lärandetillfällen att tillägna sig övning i moment som informationskompetens (IK) och beskrivande statistik på basnivå. I arbetet att göra studenterna nyfikna på kvantitativ vetenskaplig metod och känna en större säkerhet att tillgodogöra sig sådana texter genomfördes samplanerade workshops i två delprov under termin 4.</p><p>Studenterna tilldelades en vetenskaplig artikel inom området hållbar utveckling kopplat till förskolepraktiken som lästes och analyserades med handledning av undervisande lärare och bibliotekarier. Efter workshopen i att söka, samla och värdera vetenskapliga kvantitativa artiklar valde studenterna ut en egen artikel. Arbete skedde parvis och studenterna fick i uppgift att sammanfatta texten och processen om hur de sökt fram den vetenskapliga texten, samt delge den aktuella forskningsfrågan tillsammans med tillhörande kvantitativa metod- och resultatbeskrivning.</p><p>Studenterna ombads också redogöra för vilken ny kunskap som genererats i deras lärande och konstruktivt reflektera kring etiska och kritiska aspekter på texten. Slutresultatet blev ett vetenskapligt paper som kurskamrater opponerade på vid ett muntligt examinationstillfälle.Det vittnades i utvärderande studentreflektioner om önskemål av artikelsöksövningar i mindre grupper och ytterligare vägledning i vetenskapligt rapportskrivande i samband med skrivande av uppsatsplan och genomförande av sista terminens examensarbete. Studenternas reflekterande utsagor tolkas som positiva och värdefulla gällande innehåll och upplägg av aktuellt moment i delproven termin 4.</p><p>En av framgångsfaktorerna utgjordes av att studenterna gavs möjlighet att tillämpa sina nyförvärvade kunskaper i flera olika situationer, på ett varierat sätt med flera olika lärare. Tillämpning avseende projektarbete och rapportskrivande kan ses som utvecklingspotential i framtidens högre utbildning.</p>
 •  
9.
 • Richter, Hans, 1961-, et al. (författare)
 • A comparsion of mental and visual loads resulting from semi-automated and conventional forest harvesting : An experimental machine simulation study
 • 2018
 • Ingår i: MentAuto. - Gävle : Gävle Universtiy Press.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>This study is concerned with a new method for partly automating forestry harvesting work. Work-related injuries and constant demands for a higher productivity are two of the many arguments for why forestry work must be improved. Forestry work places great mental demands on the driver because they must continuously evaluate and act on relevant parts in a heavy visual information flow. Against this background the purpose of the present study was to extend the knowledge of functional linkages between visual and mental fatigue, performance, and prefrontal cortex activity, during semi-automated and conventional forestry harvesting work. Eleven healthy participants, range 21–51 years old, with a minimum of 1-year work experience, carried out the task of loading logs along a standardized path in a machine simulator during two counterbalanced 45-min periods: (i) conventional forest harvesting, and; (ii) semi-automated forest harvesting. Equal emphasizes was put on accuracy and speed. During manual forest harvesting the driver controlled the crane arm, used to load logs into the load space of the forest vehicle (“forwarder”), by manually operating the joysticks and so guide the crane to the location of the log and then back to the load space. During semi-automatic forest harvesting the driver moved the crane with the press of a button to a pre-programmed location near the log and then, after another button press, to a pre-programmed location within the load space. The following joystick usage parameters were considered for the statistical analysis: <em>Sequential work cycle number</em>, <em>work phase</em> (1-loading in basket, 2-movement to log, 3-picking up log, 4-movement to load space), <em>number of simultaneously used controls across samples of one phase, number of direction changes of joystick movements per phase</em>. Mental load was assessed by quantification of oxygenated hemoglobin (HbO<sub>2</sub>) concentration changes over the right dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC) via non-invasive functional near infrared spectrometry (fFNIRS: PortaLite mini, Artinis Medical Systems, Zetten, the Netherlands). The frequency and duration of horizontal amplitudes of eye/head/neck angles was assessed continuously with 8 SmartEye cameras and used as a measure of visual load. NASA-TLX and Borg CRS was used to assess perceived mental and physical fatigue. Linear Mixed Model will be used to test and to analyze the effect of the duration of work, joystick usage, work type (manual or semi-automated) and perceived mental and physical effort on the outcome of oxygenated hemoglobin concentration. This study contributes with new knowledge of the consequences of the current increase in automation. The 4<sup>th</sup> industrial revolution can have tremendous implications on how we perceive and organize work in the future, but little is still known about the impact on human body and brain.</p>
 •  
10.
 • Virtanen, Tuomo, et al. (författare)
 • Analyzing Measurement Invariance of the Students’ Engagement Instrument Brief Version : The Cases of Denmark, Finland, and Portugal
 • 2018
 • Ingår i: Canadian Journal of School Psychology. - Sage Publications. - 0829-5735 .- 2154-3984. ; 33:4, s. 297-313
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>The promotion of students’ engagement with school is an internationally acknowledged challenge in education. There is a need to examine the structure of the concept of student engagement and to discover the best practices for fostering it across societies. That is why the cross-cultural invariance testing of students’ engagement measures is highly needed. This study aimed, first, to find the reduced set of theoretically valid items to represent students’ affective and cognitive engagement forming the Brief-SEI (brief version of the Student Engagement Instrument; SEI). The second aim was to test the measurement invariance of the Brief-SEI across three countries (Denmark, Finland, and Portugal). A total of 4,437 seventh-grade students completed the SEI questionnaires in the three countries. The analyses revealed that of the total 33 original instrument items, 15 items indicated acceptable psychometric properties of the Brief-SEI. With these 15 items, cross-national factorial validity and invariances across genders and students with different levels of academic performance (samples from Finland and Portugal) were demonstrated. This article discusses the utility of the Brief-SEI in cross-cultural research and its applicability in different national school contexts.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 88
 • [1]234567...9Nästa
Åtkomst
fritt online (21)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (33)
konferensbidrag (17)
rapport (10)
doktorsavhandling (10)
bokkapitel (7)
annan publikation (5)
visa fler...
bok (3)
licentiatavhandling (2)
forskningsöversikt (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (56)
refereegranskat (42)
populärvet., debatt m.m. (5)
Författare/redaktör
Andersson, Helena (50)
Andersson, Helena A, (9)
Andersson, Helena M. (9)
Cubo, Rubén, (7)
Krustrup, Peter (6)
Andersson, Helena, 1 ... (6)
visa fler...
Kadi, Fawzi, 1970-, (5)
Östlund, Daniel, 197 ... (5)
Ohlsson, Lisbeth, (5)
Raastad, Truls (5)
Assarson, Inger, (5)
Medvedev, Alexander, ... (4)
Raastad, T (4)
Blomhoff, R (4)
Mohr, Magni (4)
Dahlqvist, Claes (4)
Medvedev, Alexander, (3)
Dahlbäck, Björn, (3)
Crawley, James T. B. (3)
Lane, David A. (3)
von Heijne, Gunnar, (3)
Trondman, Mats, prof ... (3)
Karlsen, Anette (3)
Blomhoff, Rune (3)
Nelson, Marie, (3)
Kirchmann, Holger, (2)
Kadi, Fawzi, (2)
Bergström, Lars (2)
Östlund, Daniel, (2)
Nilsson, IngMarie, (2)
Nilsson, Johnny, (2)
Ekblom, Björn, (2)
Nihlgård, Bengt, (2)
Bøhn, S K (2)
Paulsen, G (2)
Kadi, F (2)
Randers, Morten B (2)
Heiner-Møller, Anja (2)
Karlsen, A (2)
Nelson, Marie, 1970- ... (2)
Andersson, Helena, 1 ... (2)
Rezende, Suely M. (2)
Andersson, Helena M. ... (2)
Paulsen, Göran (2)
Garthe, Ina (2)
Bramryd, Torleif, (2)
Andersson, Helena, 1 ... (2)
Persson, Christel, 1 ... (2)
Bangsbo, Jens (2)
Lindberg, Magnus, (2)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (20)
Högskolan Kristianstad (14)
Örebro universitet (10)
Gymnastik- och idrottshögskolan (10)
Chalmers tekniska högskola (6)
swepub_uni:mau_t (5)
visa fler...
Lunds universitet (4)
Stockholms universitet (4)
Sveriges Lantbruksuniversitet (3)
Mälardalens högskola (2)
RISE (2)
Högskolan i Gävle (2)
Göteborgs universitet (1)
Naturvårdsverket (1)
Mittuniversitetet (1)
Högskolan i Skövde (1)
Karolinska Institutet (1)
Riksantikvarieämbetet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (56)
Svenska (30)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (31)
Samhällsvetenskap (29)
Humaniora (13)
Teknik (11)
Naturvetenskap (8)
Lantbruksvetenskap (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy