SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L4X0:0349 2230 "

Sökning: L4X0:0349 2230

 • Resultat 1-10 av 37
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Bergh, Pontus, 1976- (författare)
 • Interorganisatoriska lärandenätverk för chefer från små och medelstora företag
 • 2006
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Målet med föreliggande studie är att skapa en ökad förståelse för chefers lärande i konstruerade interorganisatoriska lärandenätverk. Studien kan bidra till utvecklingen av både praktik och teori. På praktisk nivå kan resultaten ligga till grund för beslut om deltagande i lärandenätverk samt hur man kan konstruera dessa nätverk. På teoretisk nivå ger studien en ökad kunskap om vilka läranderesultat som kan uppnås i nätverken samt en ökad förståelse för den specifika lärandesituationen. Intresset för denna studie ligger sålunda i om, och i så fall hur ett konstruerat lärandenätverk kan motsvara de behov av, och förutsättningar för lärande och kompetensutveckling som chefer i små och medelstora företag har.Den teoretiska referensramen i denna studie bygger på en kombination av teoretiska paradigm om lärande samt tidigare forskning om vuxenpedagogik och interorganisatoriska nätverk.Det empiriska exemplet på ett konstruerat interorganisatoriskt lärandenätverk är det nationella utvecklingsprogrammet krAft. I huvudsak baseras analyserna i denna studie på tolkningar av intervjuer med deltagarna i krAft-nätverket vid olika tidpunkter i det ett år långa programmet. Informationen från intervjuerna har även fått ett stöd av och validerats med information från andra datainsamlingsmetoder såsom deltagande observation, frågeguider, lärstilstest och skriftliga redogörelser i samband med presentationer i nätverket.Erfarenheterna från denna jämförande fallstudie tyder liksom tidigare forskning på att ett konstruerat interorganisatoriskt lärandenätverk kan vara en fungerande form och metod för lärande hos de deltagande cheferna från små och medelstora företag. De läranderesultat som deltagarna i nätverket upplevde sig ha fått kategoriserades som kognitiva (kunskapsmässiga), psykodynamiska (emotionella) och sociala (samverkansmässiga). En syntes av de tre typerna av läranderesultat kan dessutom utgöra en förändringskompetens. Analysen av läranderesultaten visar att lärandenätverk har sin främsta styrka i att uppnå psykodynamiska och sociala läranderesultat, med vilka även kognitiva läranderesultat befrämjas. Studien visar också att de tre dimensionerna i lärandesituationen (aktör, relation och design) på olika sätt påverkar vad och hur deltagarna i nätverket lär sig.Ett viktigt bidrag med studien är slutligen att genom de åtta propositionerna i det sista kapitlet ge avstamp för fortsatt forskning.
 •  
3.
 • Biedenbach, Thomas, 1976- (författare)
 • Organizing the early project phases for frequent innovation in hypercompetitive industries
 • 2008
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This licentiate thesis contributes to the understanding of the early project phases and dynamic capabilities as key elements for frequent product innovation in the hypercompetitive pharmaceutical industry.The main purpose of the licentiate thesis is to investigate how organizations organize the early project phases of R&D in hypercompetitive environments for frequent innovation by utilizing a dynamic capabilities perspective.The licentiate thesis consists of two papers which explore the main purpose. The first paper is a conceptual paper reviewing the relevant literature in the chosen context, but also to highlight the important factors to consider for organizational change in hypercompetitive industries. The second paper investigates R&D projects in the hypercompetitive pharmaceutical industry. The pre-project activities and early project phases at the core of interest for facilitating frequent innovation due to their dynamics.-----------------Abstract Paper #1Hypercompetitive, that is, dynamic and unpredictable environments require flexible, innovative and creative organizations, which can easily adapt quickly to the changing rules of the competitive arena. Organizations therefore continuously need to change. The management of organizational change in such a merciless environment is together key and restraint. This paper reviews literature covering organisational change in hypercompetitive environments with a focus on projects as the vehicle to create the necessary flexibility. The challenge is thus to combine the need for long term sustainability with continuous flexibility in terms of how organizational and technological change efforts are designed and carried out. Organizations are well advised to develop a high degree of dynamic capabilities, which are at the core of meeting the tensions of the capability and structural challenge. The authors suggest that organizational aspects and capabilities have to go hand in hand as enabler and at the same time facilitator for a successful emergent change process in hypercompetitive industries.Keywords: Hypercompetition, organizational change, organizational design, organizational structure, change capabilities--------------Abstract Paper #2To be successful in today’s hypercompetitive marketplace a continuous flow of innovation is crucial. The purpose of this paper is to investigate how organizations organize the early project phases of R&D in the pharmaceutical industry for an outcome of frequent innovation. The author applies the dynamic capabilities concept as a starting point to explore the capabilities needed to master the crucial activities of research and development (R&D) projects as pathfinder for frequent innovation. The study is designed as qualitative multiple case study employing a template analysis for data interpretation. The investigation of the early project phases is pursued along four themes: (1) the role of business intelligence, (2) facilitating actions and innovation triggers, (3) transition phase between drug discovery and drug development, (4) resource re-allocation in the R&D pipeline. The analysis identified a standardized projectification of the pre-project phases, which leads to certain conflicts. This study shows a severe tension between the conflicting and interrelated dynamic, project and multi-project capabilities that hampers the frequent outcome of innovation in the pharmaceutical R&D. For this reason an optimization of combinative capabilities that balance the capabilities triumvirate can be seen as powerful leverage to boost the outcome of frequent innovation.Keywords: Combinative capabilities, dynamic capabilities, project capabilities, multi-project capabilities, innovation, pharmaceutical R&D
 •  
4.
 • Boter, Håkan, 1948-, et al. (författare)
 • Planering i mindre och medelstora företag den strategiska planeringens utmaningar och faktiska villkor
 • 1984
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The knowledge and theories of strategic planning derive mainly from studies of big companies. Only exceptionally have studies been carried out to examine the conditions of planning in small and medium-sized firms. In view of this, the main purpose of this work is to contribute to the development of know­ledge of the phenomenon of planning in small and medium-sized firms, using theoretical and empirical studies.The research process has been a continuous interaction between theory and empirical data. Through teoretical studies we have penetrated environmental and strategic issues of importance for the planning process, and this section concludes with a developed frame of reference which rests on three main com­ponents, the task environment, the firm viewed as a planning system and the planning process. Together these components are said to produce plans which have the ultimate purpose of creating better conditions for the firm to interact with its environment. A multimethodological approach (triangulation) is used in the empirical phase of the study. Via a comprehensive questionnaire, primarily quantitative data of structural conditions and relationships were gathered. Eurthermore, nine case studies were executed in order to increase the know­ledge and understanding of the interaction of structure and process and, finally, a single company was studied over a period of several years with an intimate action reseach strategy.In this study we have found that formal and comprehensive strategic planning only takes place in a minority of the firms studied. Instead their planning is usually based on more informal and spontaneous processes. This should not be interpreted as implying a unified way of creating strategic planning. On the contrary, there are a variety of different planning styles, each based on specific conditions. This indicates that the planning process is contingent upon a number of factors and in this study we have found that there is a normal agreement between the environmental situation, the organizational characteristics and the planning style. An analysis of these dimensions shows that they represent forces which strive towards harmony with each other in order to make the firm successful.Three natural planning-archetypes have been found where there is a corres­pondence between the enviroment, intrinsical structure and planning style. The first of these is given the ideograph "programming" and is recognized by a plan­ning process where the "primus motor" is derived from the existing operations. The second archetype is called "arranging", based on the fact that these organi­zations, by minor and frequent adjustments, are trying to find exploitable niches. The third category we distinguished is termed "creative". All their future-orientated actions are based on the significant actors and their capa­bility to visualize the future, expressing certain goals and how to achieve them.
5.
 • Burström, Thommie, 1964- (författare)
 • Organisering av utvecklingsprojekt : praktik, dynamik och gränssnitt
 • 2006
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna studie fokuserar på att besvara frågan hur gränser organiseras när flera olika organisationer samverkar för att skapa nya teknologiska innovationer.  Syftet med denna studie är att ur ett praktikorienterat perspektiv skapa en förståelse för hur intra- och interorganisatoriska gränser organiseras vid tidiga utvecklingsprojekt inom lastbilsindustrin. Särskild vikt läggs vid att genom studien förstå organiserande processer som omfattar utvecklingsprojekts uppstart och genomförande, samt de roller aktörer, aktiviteter och objekt spelar i dessa processer. Studien har en huvudsakligen induktiv ansats där intervjuer och observationer har legat till grund för informationsinsamlingen. I centrum för studien ligger ett utvecklingsprojekt på Volvo lastvagnar i Göteborg. Projektet kallas för SWEP (Smart Wheel End Project) och genomförs i samverkan med en navleverantör, bromsleverantör och däckleverantör. Projektet har som mål att skapa en bättre trafiksäkerhet med stöd av bland annat bättre bromsförmåga på tunga lastbilar. Studien belyser den interorganisatoriska utvecklingsprocessen från den tid då aktörerna fått en idé om att skapa SWEP till dess att de nått ett slutskede av kontraktsskrivningen. De teorier som ligger till grund för analysen utgår från ett praktikorienterat perspektiv där gränser, aktörer, aktiviteter, objekt samt legitimitet tillsammans möjliggör en analys av organisering av interorganisatoriska utvecklingsprojekt. Resultatet visar på att organisering av interorganisatoriska utvecklingsprojekt sker genom vad som i denna studie benämns gränsiterativ organisering. Gränsiterativ organisering förklaras genom processer, gränssnitt och överlappande praktiker. Processerna beskrivs som: gränsutmanande, gränsförtydligande och gränskomprimerande. Processerna har i början av ett utvecklingsprojekt en sekventiell karaktär men de övergår tidigt till att löpa parallellt. Processernas innehåll förklaras i sin tur genom fem aspekter: fokus, aktivitetsnät, aktörsdynamik, objekt och legitimitet. Fokus i de olika processerna varierar mellan visualisering (påvisa möjlig produktutveckling för andra), formalisering (legitimera projektet inom större del av organisationen) och konkretisering (uppfylla givna löften och hålla samman projektet). Aktivitetsnätet består i sin tur av olika typer av aktiviteter, svarta (lagliga organiserande aktiviteter som sker utan organisationens kännedom,), grå (organisationen känner till att aktiviteterna genomförs men inte hur eller med vem), vita (formella synliggjorda aktiviteter). Aktivitetsnätet hjälper oss att förstå hur aktiviteterna hänger samman och ger därför insikt i ett större sammanhang. Aktörsdynamik innebär att aktörer har olika roller vid olika tillfällen som till exempel marknadsförare när de söker idéer till ny produktutveckling, därefter som förhandlare för att slutligen agera som cadministratörer när ledarskap, CAD och relationer skall integreras i ett nytt utvecklingsprojekt. Objekt kan delas in i teknologiska och administrativa objekt. Teknologiska objekt hjälper aktörerna att utveckla kunskaper om tekniskt konstruktion, medan administrativa objekt stödjer aktörerna i utvecklingen av relationer och processer mellan och inom organisationer. I utvecklingsprocessens uppstartsfas har objekten en roll som idébärare, därefter som symboler för samverkan och slutligen har de en roll som sammanbindande länkar vilka förtätar gränserna mellan samverkande organisationer. Vidare förtydligas gränsiterativ organisering genom att de tre gränsorganiserande processernas olika aspekter påverkas av en bas som utgår från fyra olika typer av gränssnitt (mentala, sociala, fysiska, virtuella) som berör både intra- och interorganisatorisk organisering. Slutligen sker gränsiterativ organisering genom överlappande praktiker där experter från olika yrkesområden möts och kompletterar varandras kunskaper i olika praktiska situationer. 
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Elly, Tumsifu (författare)
 • Information Systems Use and Firm Competitive Advantage : A Case of Small and Medium Tourism Enterprises in Tanzania
 • 2008
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The role of Small and Medium Enterprises for the economic well being of developing countries is indisputable. The increased use and demand for information in various fields and sectors coupled with globalization, make IS critical for firm performance. The performance and survival of firms in information intensive industries such as tourism enterprises depend very much on how well they can develop, nurture and deploy information systems in their daily activities among others.Differences in performance exist among small and medium enterprises operating in a similar markets, environment and social context based on how they use information systems. Even as theories that attend to the analysis of the information systems-firm performance are dominated by the market based and the resource based view of the firm, there is a clear paradigm shift to this effect. Researchers to a large extent have used these theories in isolation, and some suggest that the two contradict. But few recent studies contend that these theories complement rather than conflicting each other. The major underlying differences in these theoretical underpinnings are the level of analysis and the constructs used in analyzing the relationship between information systems use and firm performance.Furthermore, most of the studies in which these theories have been empirically tested are based on large firms and if small and medium enterprises they are mostly dominated by firms from developed countries. Since there is an evident paradigm shift and paucity of findings on the same from developing countries, a more recent and context specific study which attend to these theoretical, and methodological controversies is imperative.This study takes the first important step by staging a theoretical and methodological framework which is perceived as a significant milestone in attending to the above inaptness. The framework suggested echoes from the market based and resource based view, and small and medium enterprises uniqueness by highlight on the constructs thought of being relevant for SMEs information system use for competitive advantage. The constructs of the model attend to both firm information systems resources and capabilities, and the human resource factors necessary in building firm competences which ultimately could lead into better performance. The constructs embrace on both the inside-out and outside-in perspectives as they complement each other, thus attending to the use of information systems for the positional and source advantages respectively.This study proposes a multivariate analysis using structural equation modeling, to evade the missing link between information systems and firm performance by considering the role of information systems in developing, nurturing, deploying and releasing other firm resources and competences. Taking into consideration both the nature of small and medium enterprises and the novelty of information systems, tour operators are thought of being the most appropriate firms in Tanzania for validating the model in the subsequent stage. Upon its validation the study envisages that, answers to the question about what make some firms, specifically SMEs exhibit better performance through information systems and others not, will be known.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 37
Åtkomst
fritt online (6)
Typ av publikation
licentiatavhandling (28)
rapport (4)
bok (2)
doktorsavhandling (2)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (36)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Müllern, Tomas, (2)
Axelsson, Ulrik, (2)
Hällgren, Markus, 19 ... (2)
Ekengren, Östen (2)
Cerin, Pontus (2)
Packendorff, Johann, ... (2)
visa fler...
Nilsson, Andreas (1)
Vanyushyn, Vladimir, (1)
Boter, Håkan, 1948-, (1)
Lundin, Rolf A., (1)
Svanström, Tobias, (1)
Andersson, Annika, 1 ... (1)
Wilson, Timothy, 193 ... (1)
Johansson, Marlene, ... (1)
Näsholm, Malin, 1981 ... (1)
Bergh, Pontus, 1976- ... (1)
Jacobsson, Mattias, ... (1)
Biedenbach, Thomas, ... (1)
Jansson, Therese, 19 ... (1)
Bohman, Håkan, 1946- ... (1)
Burström, Thommie, 1 ... (1)
Chalu, Henry, (1)
Wirdenius, Hans (1)
Elly, Tumsifu, (1)
Franck, Peter, 1971- ... (1)
Knutsson, Erika, (1)
Graff, Jens, (1)
Strandberg, Christer (1)
Jaensson, J-E, (1)
Söderholm, A. (1)
Müllern, T. (1)
Östergren, K. (1)
Masoud, Muhsin Salim ... (1)
Mbelwa, Latifa, 1981 ... (1)
Mboko, Swithina, (1)
Mboya, Wilson, 1968- ... (1)
Mbura, Omari Khalifa ... (1)
Michael, Francis K., (1)
Nicol, Christopher, (1)
Ossipenko, Galina, 1 ... (1)
Richard, Evelyn, (1)
Thorsell, Anna, 1981 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Umeå universitet (33)
Högskolan i Jönköping (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Mittuniversitetet (1)
Örebro universitet (1)
Språk
Engelska (22)
Svenska (15)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (23)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy