SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L4X0:1103 4882 "

Sökning: L4X0:1103 4882

 • Resultat 1-10 av 37
 • [1]234Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ackfeldt, Anders (författare)
 • Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture
 • 2019
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation contributes to the field of Islamic Studies by analyzing how the production of Islam can be seen as the outcome of interactions between actors who define themselves as Muslims as well as those who do not. The argument of this dissertation is that Muslims as well as non-Muslims have used Islamic themes in their artistic productions throughout the history of African American music making, making this historical legacy essential to this musical tradition because parts of it are repeatedly evoked in lyrics, sounds, and imagery. The dissertation develops and gives empirical weight to this argument by using the theory of social semiotics to examine how Islamic themes feature in US hip-hop culture. More specifically, it does so by analyzing three case studies or sites of semiotic contestation. The first case study investigates the use of Islamic semiotic resources in the music video “Paid in Full (Mini Madness: The Coldcut Remix)” (1987) performed by Eric B and Rakim, and remixed by the British electronic music duo Coldcut. The second case study explores and discusses the radically different ways in which US hip-hop artists have made use of Malcolm X and his legacy as Islamic semiotic resources. The third and final site of semiotic contestation examines the ways in which 9/11 and its legacy has been articulated by US hip-hop artists, stressing shifts in the nature of the multimodal articulations over time on the one hand and, on the other, the fact that 9/11—and the following narratives of the “War on Terror”— has become crucial to the framing and understanding of the usage of Islamic semiotic resources within American hip-hop music.
 •  
2.
 •  
3.
 • Bergenhorn, Mats (författare)
 • Öppna universum! : slutna traditioner i Salman Rushdies Satansverserna
 • 2006
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Denna avhandling i islamologi visar hur Salman Rushdies roman Satansverserna (1988) gestaltar frågeställningar om religion, nationalitet, ras och om makt, kompromiss och autenticitet i en samtid där globala processer har lett till nya sätt att uppfatta och förhålla sig till olika traditioner. Avhandlingen visar hur Satansverserna skildrar hur människan uppfattar sig själva och andra när villkoren för dessa traditioner förändras samt hur romanen belyser olika hotbilder i form av nationalism, rasism och religiös fundamentalism. Avhandlingen använder Michail Bachtins språk- och litteraturteorier inte bara för att analysera romanen och dess konstnärliga grepp utan även för att närma sig och konceptualisera en historisk och samtida samhällelig diskursiv mångfald och föränderlighet. Bachtins tankar om heteroglossi, hybriditet och centrifugala respektive centripetala krafter används i avhandlingen för att förstå frågor som rör uppfattningar om religion, nationalitet och ras. Hans föreställning om genrer som seenden genom vilka vi uppfatta och visualiserar omvärldens diskursiva mångfald används för att analysera Satansversernas litterära gestaltning av dessa frågor. Avhandlingen visar hur Satansverserna skildrar hur föreställningar om engelskhet och brittiskhet används i rasistiska doktriner och praktiker och de konsekvenser som dessa har för dem som lever i Storbritannien men som i rasistiska diskurser stängs ute från engelskhetens och brittiskhetens kategorier. Analysen av Satansversernas behandling av frågeställningar rörande religion är indelad i tre kapitel. I det första visar avhandlingen hur romanen kan läsas som en dialog, ofta kritisk, med händelser, personer och trosföreställningar i islamiska traditioner såsom de uppfattas, skildras, tolkas och kommer till uttryck i såväl muslimers som icke-muslimers framställningar och handlingar. Det andra kapitlet innehåller en analys av Satansversernas kritik mot Ayatollah Khomeini och den islamiska revolutionen i Iran. Avhandlingen visar hur romanen i denna kritik bland annat använder anspelningar på berättelserna om Profeten Muhammeds nattliga resa till Jerusalem, isra, och den därpå följande himmelsfärden, miraj. I det tredje kapitlet analyseras Satansversernas kritik mot den hinduiska nationalismens verkningar och några av dess uppfattningar om Indien.
 •  
4.
 •  
5.
 • Carlsson, Leif Å (författare)
 • Round Trips to Heaven : Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Himmelsfärdsskildringar återfinns i en rad religiösa texter från vår tideräknings början. Dessa berättelser har kommit att utgöra ett återkommande tema i religionshistorisk forskning om antikens religioner. Den här boken handlar om några tidiga judiska och kristna himmelfärdstexter. De flesta av dem utgör en del av den apokalyptiska litteraturen. Himmelfärdsmotivet har ofta uppfattats som ett av många inslag i denna litteratur. Det är inte förrän under senare delen av 1900-talet som himmelfärdsberättelserna har kommit att behandlas som en separat typ av apokalyptiska texter. Perspektivet i denna studie läggs på texternas funktion i den miljö där de förekom och fördes vidare, något som forskningen först på senare tid har börjat beakta. Ett vitalt problem är de himmelska resenärernas status samt deras förhållande till andra medlemmar i de traditionsgrupper som stod bakom texterna. Två huvudtyper av himmelfärder framträder i skildringarna. Dels sådana som har en identitetsskapande funktion och dels sådana som utgör paradigm för vad som väntar människan efter döden. Bokens avslutande del är ett längre studium av 3 Baruk. Denna text som i sin helhet utgör en himmelsfärd har en dödsorienterande funktion. I likhet med en rad andra himmelfärdstexter har den både judiska och kristna drag. Den speglar dessutom ett tydligt universellt perspektiv. Ett liknande perspektiv återfinns även i flera av de andra himmelfärdsskildringarna och utgör en tänkbar förklaring till att de kunde användas i både judiska och kristna sammanhang.
 •  
6.
 • Cato, Johan (författare)
 • När islam blev svenskt : föreställningar om islam och muslimer i svensk offentlig politik 1975-2010
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation aims to contribute to the study of the relationship between religion and politics and especially research about Islam and Muslims in Sweden. The thesis analyzes how Islam and Muslims are depicted in Swedish public policy debates between 1975–2010. The research questions are: How are Islam and Muslims described in Swedish public policy? Which questions and in what circumstances are Islam and Muslims described and discussed? How are Islam and Muslims represented in relation to Swedishness? Is collectivity assumed in the desciptions of Islam and Muslims, or is the variety of Muslims highlighted? The thesis also examines changes and continuity over time in the various discourses constructed about Islam and Muslims. The emperical material consists of major government documents, official government inquiries, parliamentary debates, bills, committee work, and proposals for parliamentary resolutions. The analysis draws upon a combination of discourse theory as formulated by Michel Foucault, including his thoughts on governmentality, and postcolonial theory as formulated by Edward Said, Homi K. Bhabha and Stuart Hall, which emphasizes questions concerning representation, stereotypes, Orientalism and imitation. The thesis demonstrates shifts that have occurred in the discourses concerning Islam and Muslims in public policy debates. In the initial two periods of 1975–1980 and 1980-1990, Islam and Muslims were mostly related to questions concerning practical issues like education and religious slaughter. During the 1990s the shift included a focus on independent Islamic schools, immigration and a more explicit focus on problems related to Islam and Muslims in Swedish society. During the period between 2001–2010, there was another shift that included focus on questions concerning Islamism, islamophobia and anti-Semitism among muslims. In the final chapter four different discourses are identified that compete to define and explain Islam and Muslims. The first is a discourse on integration; the second concerns equality; the third focuses on security; and the fourth is a discourse on homogenization. In conclusion the dissertation highlights how the Swedish state and the political parties through various strategies have tried to administer, channel and construct an acceptable version of Islam that incorporates moderate values, is secularized and liberal.
 •  
7.
 • Fiscella, Anthony (författare)
 • Universal Burdens : Stories of (Un)Freedom from the Unitarian Universalist Association, The MOVE Organization, and Taqwacore
 • 2015
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in English Universal Burdens There are Zen students who are in chains when they go to a teacher, and the teacher adds another chain. The students are delighted, unable to discern one thing from another. This is called 'a guest looking at a guest.' -Linji What do Zen master Linji, Muslim scholar ‘Abbād ibn Sulaymān, and Comanche thinker Parra-Wa-Samen have in common? Among many other things, they share the fact that they are all excluded from the reigning conversations within academia about what “freedom” is, how it can be understood, and how it ought to be applied in the world. They share that place of exclusion with the vast majority of the world. The sword of colonialism continues to strike today from the oil fields of the Middle East to the literature on our shelves. This dissertation aims to begin a conversation about that exclusion and how we might begin to undo some of the massive violence that much of the world is subject to every day. To these ends, this study examines some of the central texts and practices within three contemporary contexts in the United States (the Unitarian Universalist Association, the MOVE Organization, and taqwacore) and shares some ideas, concerns, and stories from those contexts in order to imagine what inclusive conversations about "freedom" might look like. Transcending the false binary between "freedom" and "unfreedom," the term (un)freedom is used to frame conversations that both clarify what is actually being discussed and also welcome voices from traditions and peoples that have previously been excluded. The burdens will always be heavy, The sunshine fade into night, Till mercy and justice shall cement The black, the brown and the white. -Frances Ellen Watkins Harper
8.
 • Gansten, Martin (författare)
 • Patterns of Destiny : Hindu Nāḍī Astrology
 • 2003
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar en hinduisk, framför allt sydindisk form av divination vid namn nadi-läsning, uppbyggd efter astrologiskt mönster men med vissa utmärkande särdrag, framför allt uppläsandet av föregivet färdigskrivna texter, tillskrivna gudomliga eller övermänskliga författare, i vilka klientens levnadsöde skall ha nedtecknats långt före dennes födelse. Efter en skildring av författarens iakttagelser av denna divinationsform i dagens Indien diskuteras den klassiska hinduiska astrologins världsåskådning (i synnerhet dess förhållande till karma-läran) samt tekniska tillvägagångssätt i viss detalj, följt av ett närmare studium av tre astrologiska nadi-texter författade på sanskrit, ur vilka även utdrag med annoterad översättning presenteras. Texternas mest utmärkande lära visas vara tanken på ett begränsat antal möjliga ödesmönster, till något av vilka varje människa med nödvändighet föds.
 •  
9.
 • Gasi, Ask (författare)
 • Melamisufism i Bosnien : en dold gemenskap
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Melamisufism (melamet) fanns i olika delar av Osmanska riket. Den sista perioden, då melamirörelsen var särskilt märkbar, tar sin början i slutet av 1800-talet, och då med en koncentration i den europeiska delen av det osmanska riket (Rumeli). Detta hänger samman med att melamiordens huvudschejk Sejjid Muhammed Nur el-Arebi, bodde och var verksam där under denna tid. Melamisufism har blivit en del av Bosniens moderna historia. Forskningsuppgiftens syfte är att beskriva och analysera melami-teologin inom de miljöer som skapats och utgjorts av sufi- och andra traditioner. En utgångspunkt i avhandlingen är att melamisufism i Bosnien är en del av den sociala och historiska kontexten, och vars utveckling är intimt kopplad till de händelser och förändringar som har skett i samhället. Både texter, personer och informanter följer en utveckling i samhället och deltar aktivt i dessa processer. Texter som skapas, språk som används och sätten hur budskap, information och kunskap förmedlas är därmed relaterade till sociala förhållanden. Även informanter som talar eller skriver om personer de känt, eller händelser de upplevt, är beroende av tid och rum och deras utsagor och minnen är påverkade av förändringar i deras omgivning. Melamisufier på 1900-talet koncentrerade sina aktiviteter kring en för dem viktig person, Hajrullah Abdurahmanović, och därför ges hans biografi, brev, läroskrifter och andra religiösa instruktioner ett stort utrymme i avhandlingen. Här presenteras Risalei-salihijja i en svensk översättning, samt ett urval ur Hajrullahs brev och hans bönemanual (vird). Globaliseringen, en ökad mobilitet och migrationer på grund av olika skäl har gjort att melamisufism och melamier även finns i Sverige.
10.
 • Göndör, Eli (författare)
 • Muslimska kvinnor i Israel : religionens roll i vardagslivets förflyttningar
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation aims to contribute empirically and theoretically, to the field of Islamology and Religious Studies in general. It does so by investigating the possible relation between Israeli Muslim women’s choice of religious identification and their individual experiences in everyday life transitions. Many of these women are traveling daily from their hometowns or villages to the major cities in Israel to study or to work. Israeli statistics shows that the socio-economic status of Muslim women in the country have improved over time, and so has the number of Muslim women in Israel that are choosing religion as their dominant identification.The main methodological approach of this disertation is qualitative fieldwork conducted in Israel between 2009 and 2010. Empirically, this thesis presents a case study founded on interviews with several women. This material is complemented by statistics about Muslim women from various sources. Theoretically, the present thesis is inspired by the ideas of Alain Tourraine on individuals everyday life transitions. At the time of the interviews the women were between 19–26 years old. They all studied at universities in Israel, they all identified themself as religious and were all members of The Islamic Movement in Israel. In the interviews the women express how they understand their choice of religious identification and what religion means to them in everyday life. One chapter is devoted to a historical and statistical overview of Muslims in Israel that ends with specific data about Muslim women in Israel. The interviews are presented in five chapters. The first chapter, “Ummah”, presents how the interviewed women relate to other Muslims in the world. The second chapter discusses the “Prayer”; what prayer means to the women and why they pray. Another chapter examines how they discuss their clothing. A separate chapter is devoted to the women’s attitudes towards modernity. In the fifth chapter the women’s relationship to various interpretations of the Koran is discussed. In sum, this study of religious Muslim women in Israel advocates that it is significant to focus on everyday life transitions to understand why people chose religion in the construction of personal identities. Consequently, in an increasing global society humans are moving between surroundings that have overlapping, different and some times contradicting expectations on individuals. Hence, this thesis suggests that one way individuals negotiate and facilitate transitions in everyday life is through religious identification.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 37
 • [1]234Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy