SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L4X0:1402 1544 "

Sökning: L4X0:1402 1544

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Carlstedt, Gunilla, 1939-, et al. (författare)
 • Mellan ansvar och makt en diskussion om arbete, hälsa och ohälsa utifrån tjugo kvinnors livsberättelser
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med vår gemensamma medicinska avhandling är att skapa ny kunskap om kvinnors arbete, hälsa och ohälsa. Forskningen är kvalitativ och bygger på tjugo kvinnors livsberättelser. Feministisk teoribildning är grundläggande. Kvinnornas arbete (betalt och obetalt) och deras upplevelser av hälsa och ohälsa beskrivs och karakteriseras. Även graviditeter, födande och amning räknas som arbete. Begrepp som fått betydelse i förhållande till kvinnornas arbete/hälsa/ohälsa är; skapande, ansvar, lyhördhet, självbestämmande, "klara av", tyngd (i arbete), tid och planering av tid, ekonomi, (sam)levnadsform, maktrelationer mellan könen, könsarbetsdelning (i hem och förvärvsliv), föreställningar om kvinnlighet och manlighet, mötet med sjukvården, förändring. Vetenskapsteoretiska frågor av vikt för medicinsk (kvinno)forskning diskuteras.
2.
 • Lundgren, Nils, 1962- (författare)
 • Microwave sensors for scanning of sawn timber
 • 2007
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • A microwave imaging sensor that measures the signal transmitted through a board was investigated with respect to the ability to predict the distribution of moisture and density in sawn lumber. Furthermore, the response from the sensor was related to strength properties of the boards. Multivariate statistics was used to relate the measured variables to various properties. A finite element model based on X-ray computed tomography images was developed to describe the interactions between microwaves and wood. The model made it possible to simulate the response from the sensor under varying conditions. The results show that microwaves can be used for prediction of density and moisture content. They can also be used for prediction of strength properties, mainly from the correlation to density, but also from the influence on microwaves of structural variations in the wood. The finite element model is useful in the evaluation of microwave sensors for wood, drying equipment or other applications where electromagnetic waves interact with wood.
3.
 • Vidman, Åsa, 1960- (författare)
 • Det är så mycket som kan spela in en studie av vägar till, genom och från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna
 • 2007
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med studien har varit att belysa erfarenheter och processer som är relaterade till långtidssjukskrivning, såväl till att bli sjukskriven, till att förbli sjukskriven under lång tid och till insatserna och arbetet för att återgå i arbete. Utgångspunkten har varit erfarenheter, upplevelser och uppfattningar hos personer som på grund av sjukdom eller annan funktionsnedsättning under lång tid varit utestängda från arbetsmarknaden. Studien har genomförts i Arvidsjaurs kommun där 17 långtidssjukskrivna personer intervjuats. Det var 13 kvinnor och fyra män i åldrarna 26 till 60 år varav de flesta var sjukskrivna på grund av problem med rörelseapparaten eller utmattningsdepression och liknande. Intervjuerna var öppna med karaktär av dialog, och analysen siktade till att förstå de konstruktioner de långtidssjuka skapat för att bringa mening i sin livssituation. Vid analysen framgick att intervjuerna förutom det som var direkt relaterat till studiens syfte – orsaker till sjukskrivning, om att vara sjuk under lång tid samt om stöd och hjälp för att kunna återgå i arbete – också handlade om hur sjukdom kan förstås, om könsskillnader samt om långvarig sjukdom och moral. Det övervägande intrycket är att informanterna ser sjukskrivningen som en konsekvens av många olika samspelande faktorer. Några har också varit med om olyckshändelser som endera bidragit till eller direkt orsakat sjukskrivningen. Bland annat beskriver de flera olika arbetsmiljöproblem som bakomliggande orsak. Dessa problem kan kopplas till den benägenhet att ta på sig stort ansvar som kvinnorna i studien ger uttryck för. Men tillvaron har varit kravfylld även utanför yrkesarbetet. Annat de tänker kan ha lett till den långvariga sjukskrivningen är hinder de upplevt i de olika hjälpsystemen. De flesta har också upplevt frustration och besvikelse över stödet och rehabiliteringen. Rehabiliteringsaktörerna upplevs inte beakta önskemål och initiativ från de långtidssjuka. De aktörer som beskrivs mest är hälso- och sjukvård samt Försäkringskassa. Informanterna är ambivalenta till de vanligaste insatserna – läkemedel och sjukgymnastik – från hälso- och sjukvården, och Försäkringskassan har upplevts som alltför regelstyrd och passiv. Det de efterfrågar är samtal och socialt stöd. Att vara långvarigt sjuk och därför utestängd från arbetsmarknaden ter sig olika beroende på tidigare erfarenheter, den totala livssituationen och vilka symtom man har. Med tiden har de fått kunskap som medfört att de kan undvika sådant som utlöser symtom, men kunskapen har då också fått en disciplinerande effekt. Informanterna har haft svårt att acceptera att de inte längre kan utföra sådant de tidigare gjort eller att de ska ha livslång värk. Relationerna till andra har förändrats och de sociala kontakterna har minskat. Informanterna i denna studie har problem som inte är uppenbara för omgivningen, vilket medfört att de upplever sig ifrågasatta. Överhuvudtaget har normen att man ska arbeta och försörja sig själv haft inflytande på informanternas situation – dels genom att de arbetat trots symtom av skilda slag och dels genom negativa attityder hos allmänheten. Allmänheten anser att sjuka oftast själva har förorsakat sjukdomen, och den som blivit sjuk ska också göra allt den kan för att återfå hälsa och arbetsförmåga. Många upplever misstro mot att de är sjuka och att andra tror de istället försöker hålla sig från arbete. Informanterna upplever därför misslyckande och skam. Moralen har stort inflytande på hur dessa människor beskriver sina liv – såväl hur de genom att uppfylla normerna till sist blivit sjukskrivna som de attityder de möts av genom att de är sjukskrivna. För att sjukdomen ska få legitimitet måste den också sanktioneras av läkare, så att de upplevda symtomen omvandlas till en diagnos. Diagnoser är socialt konstruerade och förändras över tid, men ger intryck av att vara konstanta. Medicinen uppfattas som en objektiv vetenskap och har också fått stort inflytande på våra vardagsliv, inte minst över sjukskrivning och rehabilitering. Detta trots att problemen många gånger i grunden är sociala. Även de rehabiliteringsaktörer som inte ingår i hälso- och sjukvården tycks ha influerats av medicinen. Rehabiliteringsaktörerna tenderar att förenkla den komplexa verkligheten för att det ska passa in i den uppsättning terapier eller åtgärder den egna myndigheten erbjuder. Arbetslivet och samhället har förändrats så det har skapats en konflikt mellan de normer som präglar arbetslivet och de traditionella förväntningarna. För kvinnorna i studien framstår situationen som extra sammansatt. De upplever att deras behov inte tillgodoses av myndigheterna. Regleringen utgår från att kvinnor och män lever jämställt, men så är inte fallet. Kvinnorna har i långt större utsträckning ansvar för hem och familj än vad män har och uppfostras till att ta hänsyn till andra. Deras egna behov prioriteras inte. Kvinnorna i studien upplever det som en extra påfrestning att inte längre kunna ta hand om barn och familj på det sätt de brukat.
4.
 • Bäckström, Mikael, 1963- (författare)
 • On Monitoring and Control of Machining Processes
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The thesis presents several aspects related to the industrial and academic activities associated with monitoring and control of the machining process and machine toolsA survey of the industrial situation identified some key factors for a successful implementation of monitoring and control techniques. Applicable, relatively simple, systems for cutting-process monitoring and adaptive control are available on the commercial market today but the degree of industrial utilisation of the technique is low because the systems are experienced as hard to operate and use, and are at the same time considered unreliable. In order to promote a higher degree of industrial utilisation more work has to be devoted raising the performance of the system solutions.An Integrated Supervisory Process Control (ISPC) concept is presented as an approach dealing with multi-purpose control requirements utilising the individual advantages of several sensors and modelling techniques. The ISPC system is supposed to operate as a conceptual integration of sensors, process models and different control modules. Two prototype systems, based on five-axis machining centres, for real-time control of the machining process are outlined. Different strategies for monitoring and control are developed, implemented and experimentally tried out, and the studies conducted demonstrate results that encourage further research work devoted to verification of the proposed control concept.The results obtained in the initial experiments utilising methods for process control and monitoring, such as double exponential smoothing technique (DES), multivariate monitoring applied to signal tracking and artificial neural networks applied to cutting torque control, reveal that the different techniques have potential to improve the performance of monitoring and control tasks, thus contributing to the creation of more sophisticated and reliable solutions in the ISPC concept.
 •  
5.
6.
 • Gustavsson, Jan-Olof (författare)
 • Detection of signals corrupted by non-gaussian disturbances
 • 1997
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The detection of signals in additive, non-Gaussian disturbances is the main theme of this thesis. The disturbances are modeled either by non-Gaussian noise or by Gaussian noise in combination with intersymbol or co-channel interference. The maximum likelihood (ML) approach is adopted in the design of receivers, which leads to a generalized form of the conventional matched filter. The most prominent feature of the resulting ML receivers is that the multipliers of the conventional matched filter are replaced by non-linearities. Receiver performance is found to be mainly governed by the characteristics of the non-linearities and the amount of impulsive noise in the observed signal. The performance is not very sensitive to mismatch in the receiver design parameters, although the choice of these parameter values becomes more critical as the noise becomes more impulsive. Furthermore, receiver performance appears to be strongly dependent on the signal shape, especially in impulsive noise. A simultaneous ML detector and channel estimator is derived for noise characterized by the Laplacian or the uniform distributions. For uniform noise it is found that the ML receiver is not unique due to the special character of this noise distribution. Therefore, the effect of different channel estimators and decision rules are studied and it is found that the performance is sensitive to how these are chosen. A novel ML receiver structure is presented for the case when the disturbance consists of Gaussian noise in combination with either co-channel interference (CCI) in multiuser systems or intersymbol interference (ISI) in time-dispersive communication systems. The relation of detection problems in CCI systems to detection problems in ISI systems is considered, as is the relation of their corresponding receivers. Moreover, this new receiver structure illustrates the relationship between the ML receiver and three other commonly recognized receivers. The final part ot the thesis deals with the problem of arrival time estimation of narrowband signals in Gaussian noise. The minimum-mean square eror (MMSE) estimator is investigated and its performance is compared to that of the maximum a posteriori (MAP) estimator. The performance of the estimators is demonstrated by some examples of three-dimensional ultrasonic imaging.
7.
 • Kristén, Lars (författare)
 • Possibilities offered by interventional sports programmes to children and adolescents with physical disabilities an explorative and evaluative study
 • 2003
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Today, sport is a topic that interests and engages many people. However, pursuing sporting activities and being a member of a sports club is not a matter of course for children and adolescents with physical disabilities. The overall aim of this thesis is to study the possibilities offered by interventional sports programmes to children and adolescents with physical disabilities and to describe in what way they can be offered meaningful physical activities as well as active participation in sport clubs, with a view to improving their health and socialisation through sport. The thesis includes three descriptive and one evaluative study.The results of the thesis rest on a combination of methods: practical- empirical experiences based on theoretical reasoning, interviews in line with a method inspired by phenomenography, and data from questionnaires analysed by descriptive and analytical statistics. The results are also based on a variety of data sources i.e. children, young people and parents as well as theory triangulation i.e. socialisation and health. According to the findings, sports programmes offered possibilities to children and adolescents with physical disabilities for improving their health and socialisation. An important component of the sports programmes were sports clubs that offered meaningful physical activities as well as active participation. Guidelines for co-operation in and the organisation of sports programme for children and adolescents with physical disabilities were of great importance and should involve the families as well as sports organisations and local authorities. The children and adolescents regarded sport as a form of social arena to enhance their participation in society and as a means for achieving better health. They also stressed the importance of knowledge and experiencing nature as factors that promote an active and healthy lifestyle. The parents regarded sport as a form of health education and as a means for their children to achieve increased participation in society. The parents also stressed the fact that the learning process was important for empowering the children to influence their life situation. The findings also illustrate the importance of building co-operation between the habilitation centre, sports clubs and families of children with physical disabilities by means of a working team, as well as the importance of the sports movement opening up its activities to children and adolescents with functional disabilities and each sports club appointing a contact person with special responsibility for this target group. Continued external support was regarded as necessary in order to assist the sports clubs in implementing permanent and well-functioning activities in partnership with a personal sport and health counsellor, who advises and supports the children and adolescents to participate in physical activity.
8.
 • Wennergren, Ann-Christine, 1957- (författare)
 • Dialogkompetens i skolans vardag en aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö
 • 2007
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I hörselklass finns barn och ungdomar med olika grad av hörselnedsättning där alla har behov av hörapparat samt hörselteknisk utrustning i miljön. Det initiala problemområdet inför detta avhandlingsarbete handlade om att kommunikationsmönstret i klassrum för elever med hörselnedsättning starkt påverkades av vald hörselteknisk lösning, vilket bidrog till en passiv inställning till kommunikation mellan eleverna. Forskningsfrågorna har successivt vuxit fram med tanke på att det endast är pedagogerna i hörselklass som kan förändra lärandemiljön. För att åstadkomma en kombination av forskning, utveckling och förändring har denna studie en aktionsforskningsinriktad ansats. Det övergripande syftet var att synliggöra och beskriva dialoger mellan olika aktörer i ett nationellt skolutvecklingsprojekt. Aktörerna i detta sammanhang var pedagoger i hörselklass, deras elever och forskaren. Själva avhandlingsarbetet har sin grund i ett utvecklingsarbete där forskaren samarbetade med femtio pedagoger från fem geografiskt spridda hörselskolor. Utvecklingsarbetet har inneburit parallella förändringsprocesser; för eleverna i klassrummet och för deltagande pedagoger. Avhandlingen innefattar tre delstudier där två har fokus på pedagogernas utvecklingsdialoger och en har fokus på elevers lyssnarmiljöer. I den sistnämnda uppmanades 165 elever att rita och motivera sin bästa lyssnarmiljö i skolan. Resultatet visade att lyssnarrollen krävde olika förutsättningar i miljön såsom: en tillrättalagd ljudmiljö, möjligheter till visuell förstärkning, samtalsregler och en trygg miljö. En central slutsats var att elever med hörselnedsättning behöver erbjudas möjligheter att benämna sina individuella behov i skolans miljö. För att kunna bli aktörer i en lärande dialog krävs en hög medvetenhet om egna och andras lyssnarstrategier. Resultatet visade ytterligare att pedagogerna på olika sätt arbetade för att förbättra den fysiska lärandemiljön samt att de införde strukturer för att stödja dialogen mellan elever. Detta skedde samtidigt som pedagogerna provade redskap för sitt eget lärande för att ingå i dialoger med kollegor som byggde på bekräftelser och utmaningar. De redskap som användes var loggbok, skuggning, handledning och en nätbaserad dialog. Analyserna visade explicita skillnader mellan att använda sig av, eller att lära genom redskapen, inom den närmaste utvecklingszonen. I sin utvecklingsprocess var pedagogerna beroende av kritiska vänner för att kunna bli utmanad som kunskapsutvecklare. Det framkom svårigheter med att ge en balanserad respons, vilket tydligt visade sig via det nätbaserade forum där lärarna delgav olika förändringsförsök. Detta tyder på att sociokulturella perspektiv på lärande dialoger varit svårt att omsätta via nätet. För att stödja professionsutveckling behövs olika redskap för lärares lärande, de behöver förfinas och kombineras för att passa in i kontexten. Studien har tagit stöd i sociokulturella perspektiv på lärande där dialog och dialogkompetens varit centralt för lärandet i klassrummet och i lärarnas tillfälliga praxisgemenskaper. Att förändringsprocesserna upplevts som meningsfulla i relation till eleverna har varit själva bränslet i processen. Nya begrepp och teorier blev ett stöd för pedagogerna att konkretisera nuet och forma framtiden. Studien ger implikationer om att lärare som aktörer i sin kunskapsutveckling efterfrågar alternativa former av kompetensutveckling och att elever som aktörer efterfrågar alternativa lyssnarmiljöer.
9.
 • Vinberg, Stig (författare)
 • Health and Performance in Small Enterprises : Studies of Organizational Detminants and Change Strategy
 • 2006
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present thesis focuses on relations between work organizational factors and outcomes related to health and performance, and how these factors and outcomes are related to change strategies in small enterprises. Reasons for this work are the growing interest in entrepreneurship, small business development, statements to the effect that small enterprises lack adequate resources and competence needed for successful management of workplace change processes and fragmented small business research about mentioned relations. The thesis comprises four empirical studies with a total sample of 118 small enterprises and 50 small public workplaces that include a total of 1206 co-workers and leaders, and one more theoretically based study. Data was collected by the use of questionnaires, structured interviews and by register sources about economical outputs. Correlation analyses presented in Paper II showed strong or rather strong relationships between the outcome indicators related to health and performance. The relations between these outcomes and indicators of assumed determinant organizational factors resulted in a rather large number of relationships (Paper I, II and V). A general result is that there are more strong relationships between determinants and performance than between determinants and health. However, there are strong relations between, on the one hand, leadership indicators and team spirit and, on the other hand, health. Structural analyses in two studies presented in Paper I and II resulted in the identification of six components. Thus, it was possible to group indicators into larger “bundles” which have similarities to some results for larger enterprises. In one study (Paper II), analyses using multidimensional scaling resulted in a grouping of enterprises with high positions versus enterprises with low positions on two main dimensions. Results in one study (Paper IV) showed that studied micro-enterprises attached less priority to goals related to workplace health and work organization compared to the studied public workplaces. The micro- enterprises attached more priority to goals connected with the physical working environment, production and quality development. In another study (Paper V) different change strategy approaches were studied with a longitudinal design. The results concerning changes of determinants and outcomes, after versus before workplace related interventions indicates that change processes with a broad learning strategy and high top management involvement can apply to small enterprises, and help to improve their health and performance. This is partly in line with the discussion in Paper III about the need of integrated planning and participative approaches in workplace change processes. The thesis findings point at the importance of organizational factors and health related aspects for small business development.
 •  
10.
 • Augustinsson, Sören, 1957- (författare)
 • Om organiserad komplexitet integration av organisering, lärande och kunnande
 • 2006
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The overall purpose of the thesis is how organisations can be understood according their own conditions instead of trying to make them more rational and structured than they actually are in practice. In order to accomplish this, the thesis includes theoretical discussions with support in the following central concepts: organisation, learning and knowing. The contents of these concepts are treated as details, but are also to some extent integrated in order to understand organised complexity, which in this case means organisations. A feature of organised complexity is the dynamic character of relations and the fact that the results can be unpredictable. The phenomenon in itself is neither organised nor disorganised, but its most distinguishing feature is what is in between. These perspectives are represented within theories of complex adaptive systems. In this way, the last mentioned theories are used as an entirety, with the three themes, in order to understand organised complexity. By having themes (in this case organisation, learning and knowing) as a starting point, the result is that these central parts can be integrated with support in complex adaptive processes, where nine principles are considered somewhat more important than others. These principles are: self-organising, the future is under constant construction – a never-ending creation, circular causality, process is focused rather than result, paradoxes exist simultaneously, change is normality, small events and fluctuations rather than larger ones lead to change, time aspects are always present, and positive as well as negative feedback is given. These nine principles are crucial, also for the outcome of rational reason. In addition to this, there are roles, relations and interactions, general important concepts in order to understand the process within the three themes and thus organised complexity. In order to look into these concepts and their integration, two case studies are used: a study of a tax office and an ethnographic study of machine operators. The stories, and thus the descriptions, that emerge from the interviews are more ambiguous than logical and rational. In each organisation respectively, different kinds of interaction take place between the different roles, but also between the individual and his or her idea of the content of the role he or she has. Thus, the individual paradoxically appears simultaneously as individual and role. Moreover, relations are ambiguous: to the task, the work management and to other roles. In all these relations, meaning is constructed from roles and interactions, meaning that tends to repeat itself in selforganising processes. First and foremost, these processes take place out of circular causality rather than a simple reasoning of cause and effect. The creation of meaning with the time aspects of the past, the present and the future exist simultaneously as vital parts of interactions. For the machine operator this takes place in relation to the task, the machine, the supervisor, technicians, other operators and others, for tax administrators in relation to staff reductions and other changes initiated by the management. If the nine principles constitute largest possible entirety, then details are represented by the themes and their contents. In all the themes and in theories of complex adaptive processes, role, relation and interaction are recurring concepts. Together, they constitute some of the concepts that enable an analysis of connections between action and interest that are characterised as organised complexity which is constructed by interaction of details.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1241)
Typ av publikation
doktorsavhandling (1393)
konstnärligt arbete (1)
annan publikation (1)
bokkapitel (1)
licentiatavhandling (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1395)
Författare/redaktör
Pesämaa, Ossi, (2)
Johansson, Lars, (1)
Nilsson, Torbjörn, (1)
Wikberg-Nilsson, Åsa ... (1)
Andersson, Magnus, (1)
Lindelöf, Peter, (1)
visa fler...
Johansson, Erik, (1)
Singh, Sarbjeet, (1)
Berggård, Glenn, (1)
Nordström, Erik, (1)
Olsson, Malin, (1)
Blomberg, Jonas, (1)
Karlsson, Martin, (1)
Andersson, Tobias, (1)
Abdikalikova, Zamira ... (1)
Kalybay, Aigerim, (1)
Svensson, Magnus, (1)
Helali, Faramarz, (1)
Johansson, Dennis, (1)
Knutsson, Sven, (1)
Kuklane, Kalev, (1)
Andersson, Ulf (1)
Liu, Xiaoxiong (1)
Illankoon, Prasanna, ... (1)
Gao, Chuansi, (1)
Lönnroth, Emma-Chris ... (1)
Piamonte, Dominic Pa ... (1)
Rönnberg, Sarah, (1)
Abiri, Olufunminiyi, (1)
Qin, Hao, (1)
Svoboda, Ales, (1)
Wedberg, Dan (1)
Wang, Zheng (1)
Kordestani, Arash, (1)
Sayyaddelshad, Saleh ... (1)
Englund, Hans, (1)
Abrahamsson, Lena, (1)
Fältholm, Ylva (1)
Nygren, Magnus, (1)
Andersson, Eira, (1)
Johansson, Bo (1)
Lundgren, Agneta (1)
Nilsson, Anders, (1)
Johansson, Kristina, (1)
Parding, Karolina, (1)
Ringblom, Lisa, (1)
Frishammar, Johan, (1)
Lindberg, Malin, (1)
Grane, Camilla, (1)
Westerberg, Mats, (1)
visa färre...
Lärosäte
Luleå tekniska universitet (1393)
Mittuniversitetet (10)
Högskolan i Halmstad (9)
Högskolan Dalarna (7)
Linnéuniversitetet (6)
Högskolan i Gävle (6)
visa fler...
RISE (5)
Malmö universitet (4)
swepub_uni:mau_t (4)
Blekinge Tekniska Högskola (4)
Högskolan Kristianstad (3)
Umeå universitet (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (3)
Högskolan Väst (3)
Lunds universitet (2)
Stockholms universitet (2)
Mälardalens högskola (2)
Örebro universitet (2)
Högskolan i Jönköping (2)
Uppsala universitet (1)
Linköpings universitet (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Högskolan i Borås (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (1289)
Svenska (102)
Norska (4)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (959)
Samhällsvetenskap (199)
Naturvetenskap (188)
Medicin och hälsovetenskap (60)
Humaniora (18)
Lantbruksvetenskap (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy