SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L4X0:1650 755X "

Sökning: L4X0:1650 755X

 • Resultat 1-10 av 33
 • [1]234Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Alm, Martin (författare)
 • Americanitis : Amerika som sjukdom eller läkemedel : Svenska berättelser om USA åren 1900-1939
 • 2003
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in SwedishAvhandlingen syftar till att studera svenska föreställningar om USA och det amerikanska och genom dem den svenska självbilden och olika visioner om den svenska framtiden i den offentliga debatten under perioden c:a 1900-1939, då USA var omdiskuterat som en mycket betydelsefull ny nation men ännu inte erkänt som en obestridlig supermakt. Den söker visa hur föreställningar om Amerika fick mening genom att infogas i berättelser som sökte beskriva eller föreskriva hur både den amerikanska och den svenska utvecklingen skulle se ut. Med dessa berättelsers hjälp sökte olika debattörer att finna en form för en svensk modernisering och formulera en svensk nationell identitet under nya förhållanden. Samtidigt måste debattörernas skilda berättelser förhålla sig till en grundberättelse om relationen mellan det amerikanska och det svenska, där det amerikanska förknippades med en framtid som identifierades med tendenser till ökad jämlikhet och individualism och med teknisk utveckling.Tre empiriska undersökningar har gjorts: av den stora svenska debatten om emigrationen till Amerika i början av 1900-talet; av svenska uppfattningar om det amerikanska ekonomiska systemet och om amerikansk teknik och amerikanska arbetsmetoder under mellankrigstiden; samt av den svenska synen på amerikansk kultur och amerikanska värderingar och deras påverkan på Sverige, också det under mellankrigstiden. Reseskildringar, artiklar i tidskrifter, veckotidningar och dagstidningar, pamfletter, romaner och riksdagsdebatter har använts som källor.Flera svenska moderniseringsberättelser har kunnat utläsas i materialet. Gemensamt är ofta en strävan att finna en form för förnyelse av samhället under ordnade former, en kontrollerad modernisering. Frågor om nationell självbild och modernisering knöts ofta till föreställningar om relationen mellan det svenska och det amerikanska. Kring dessa frågor kretsade en stor debatt under hela den undrsökta perioden.
2.
 • Andersson, Irene (författare)
 • Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940
 • 2001
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914-1940. Syftet med avhandlingen är att undersöka varför och på vilket sätt kvinnor skapade fredsaktioner under första världskriget och mellankrigstiden. Jag har studerat hur kvinnor mobiliserades, hur aktionerna genomfördes, vilket motstånd som väcktes och vad som hände efteråt. Utgångspunkten är kollektiva aktioner, som byggde på enskilda ställningstaganden och tillfälliga mobiliseringar. Organisationer finns endast med som rekryteringsnätverk för mobiliseringen. Följande aktioner ingår i studien: Kvinnornas fredssöndag 1915, som samlade cirka 88 000 kvinnor till möten på 343 platser i Sverige. Kvinnornas vapenlösa uppror mot kriget 1935, där ungefär 20 000 deltagande kvinnor protesterade mot ett eventuellt gaskrig och ett krigssystem där det överhuvudtaget behövdes ett civilförsvar. Slutligen nya aktionsplaner 1937 och 1938, i samband med luftskyddslagar, och samlingar 1939 och 1940 vid andra världskrigets utbrott. Som fredspolitik var aktionerna inte unika i sin tid. Utformingen var inte heller speciell, det var däremot aktionernas innehåll. Det mobiliserande budskapet, som kan betecknas som feministisk antimilitarism, byggde på kvinnors medborgerliga rättigheter, kvinnors politiska och militära utanförskap, mödrars rätt att säga nej till våld och stöd av en internationell kvinnoopinion.
3.
 • Bergenlöv, Eva (författare)
 • Skuld och oskuld : barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna avhandling är att analysera hur berättelser om skyldiga och oskyldiga mödrar konstruerades under perioden ca. 1680-1800. De två brottskategorierna barnamord och barnkvävning har undersökts. Källmaterialet har huvudsakligen bestått av protokoll från hovrätten, underrätter och sockenstämmor. Jag har klarlagt vilka omständigheter som utreddes vid brottsutredningarna och fick betydelse för domsluten. Hur såg den rättsliga retoriken, dvs. den argumentation som ledde fram till domsluten ut? Vidare har jag velat belysa på vilket sätt genus är inbäddat i de rättsliga berättelserna. Avsikten har varit att kartlägga den rättsliga diskursen, dvs. de bakomliggande tankefigurer och värderingar samt den moraluppfattning som vid sidan av lagen styrde konstruktionen av berättelser om skuld och oskuld. Den samtida samhällskontexten är av stor betydelse för tolkningen av rättsliga berättelser. Sverige kan under tidigmodern tid karaktäriseras som en religiös kultur. Religionen var inflätad i och hade grundläggande betydelse för samhällsmoral, normer, värderingar och lagstiftning. Äktenskapet hade uppvärderats efter reformationen och utgjorde grunden för samhällsordningen. Sedligheten övervakades hårt under den lutherska ortodoxins tid och sedlighetsbrott straffades mycket hårt. I analysen av konstruktionen av skuld och oskuld avtecknar sig två motsatta bilder - idealbilden som svarar mot det dåtida kvinnoidealet eller normen för det goda kristliga moderskapet och motbilden till idealet. Idealbilden omfattar komponenterna gift kvinna, dygd och sedlighet, legitima barn, öppenhet om graviditet, ära, anvar och moderskärlek, sorg vid barnets död samt att kvinnan var lojal och undergiven. Motbilden bygger i sin tur på elementen ogift kvinna, odygd och lösaktighet, illegitima barn, hemlighetsmakeri och döljande av graviditet, vanära lättfardighet, känslolöshet inför barnets död samt att kvinnan varit aktiv och självständig. Idealbilden svarar mot den oskyldiga barnkväverskan och motbilden står för den bortom alla tvivel skyldiga barnamörderskan. I praxis var dock bilderna ofta mera sammansatta och komplexa. Under 1700-talet professionaliserades förlossningsvård, barnavård och inte minst undersökningen av döda kroppar. Den rättsmedicinska vetenskapen utvecklades och fick inflytande på den rättsliga diskursen, framförallt när det gällde barnamord. Med denna utveckling skedde också en maskulinisering. Vetenskapen var ett manligt fält och de kvinnor som tidigare ansvarat för förlossningshjälp och likbesiktningar marginaliserades. Genusaspekten är mycket tydlig i undersökningen. Samhället var patriarkalt och kvinnan hade en underordnad och missgynnad position. Lagtexterna om barnamord och barnkvävning rörde uteslutande kvinnliga brottslingar. Lagstiftning, utredning och rättskipning kring dessa brott var alltså en manlig sfär medan de anklagade i princip uteslutande var kvinnor. Jag har konstaterat att barnets och livets värde som vilade på kristen etik och moral varit tämligen konstant under mycket lång tid. Under senare delen av 1700-talet skedde emellertid en förändring i den rättsliga diskursen genom att barnets värde kom tydligare till uttryck. Detta tolkar jag som en följd av nyttotänkande och merkantilistisk befolkningspolitik i samverkan med de medicinvetenskapliga framstegen. Den rättsliga retoriken kring barnamord och barnkvävning styrdes av en diskurs som kännetecknades av kravet på offentliggörande av havandeskap, liksom av födsel och död, det goda kristliga moderskapet och principen att barn skulle avlas inom äktenskapets ram.
4.
 • Bergman, Karl (författare)
 • Makt, möten, gränser : skånska kommissionen i Blekinge 1669–70
 • 2002
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Blekinge tillhörde före freden i Roskilde 1658 Danmark. De östdanska provinserna erövrades av svenskarna och integrerades i det svenska riket. Övergångsproblematiken har i äldre forskning ofta diskuterats och analyserats med begrepp hämtade från en senare tids nationella föreställningar. Men var de motsättningar och konflikter som utvecklades i Blekinge efter övergången ett utslag av nationella föreställningar och känslor? Detta är frågor som står i centrum för denna avhandling. Frågeställningarna behandlas huvudsakligen utifrån det arkiv som Skånska kommissionen 1669-70 efterlämnat. Tonvikten är lagd vid en analys av befolkningens egna skrivelser och dokumenterade möten med den nya överheten. Interaktionen mellan undersåte och överhet får stort utrymme. En viktig fråga som behandlas är lokalsamhällets politiska kultur där invånarnas politiska erfarenhet och förmåga att möta den nya överheten diskuteras. Integrationen i det svenska riket föregicks av en dansk integrationsprocess med en allt aktivare politik riktad mot Blekinge vid början av 1600-talet. Blekinges position i det dansk riket analyseras i ett särskilt kapitel och utgör en jämförelsepunkt för undersökningen av integrationen i det svenska riket. I denna del undersöks även Blekinges roll som leverantör av skogsråvaror till de danska öarna samt hur landskapet militariserades under 1600-talet. Övergångs- och integrationsproblematiken analyseras med hjälp av begrepp hämtade från diskussionen kring den europeiska statsbildningsprocessen.
5.
 • Fagerlund, Solveig (författare)
 • Handel och vandel : vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv : Helsingborg ca 1680–1709
 • 2002
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Vilka typer av sociala relationer var kvinnor i en tidigmodern stad inblandad i? Vilka personer bjöd man in som dopfaddrar till sina barn? Vilka var man skyldig pengar? Vilka grälade och slogs man med? Hur skilde sig kvinnors sociala relationsmönster från mäns? Hur skilde sig kvinnors relationsmönster åt beroende på deras sociala ställning, ålder och civilstånd? I denna studie, som behandlar Helsingborg under tiden från 1680 till 1709 försöker författaren få svar på dessa frågor. Vi får möta hustrur, änkor och döttrar till hantverkare, soldater och stadstjänare. Många av dem försörjde sig genom mångleri, någon med handel i större skala. Vi får även möta kvinnor ur stadens högre sociala skikt samt männnen i staden. Vi möter kvinnorna och männen i kyrkan, på gator och torg, i hemmen, vid tullbryggan, på båten till Helsingör och i rättssalen, i alla de vardagliga situationer där de deras möten med andra lämnat spår efter sig i källorna.
6.
 • Johansson, Per Göran (författare)
 • Gods, kvinnor och stickning : tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870
 • 2001
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att studera den sydhalländska stickningsindustrins framväxt, utveckling och organisation under tidigmodern tid. Denna protoindustriella verksamhet bedrevs i godsbygd i huvudsak på förlagsbasis. Tidigt spelade Wallens gods i Våxtorps socken en aktiv roll i verksamheten. Under 1700-talets senare hälft organiserades stickningsindustrin av förläggare från staden Laholm, medan under 1800-talet övertogs verksamheten alltmer av förläggare på landsbygden. Vilken omfattning fick stickningsindustrin? Hur såg dess kommersiella nätverk ut? Hur var den organiserad och hur förändrades organisationen över tid? Hur värderades kvinnornas arbete? Vem efterfrågade de stickade varorna? Hur distribuerades varorna? Det är några av de frågor som avhandlingen försöker besvara. Under 1700-talets senare hälft var stickningsindustrins framgångar direkt kopplat till statsmaktens behov av soldatstrumpor till militären i samband med krigs- och orostider. Under 1800-talet gick tillverkningen av stickade yllevaror däremot i huvudsak till den civila marknaden. Den teoretiska utgångspunkten har varit de teorier om protoindustrialisering som har utvecklats av Mendels m.fl., men även de revideringar av element i teorin som senare forskare genomfört.
7.
 • Lerbom, Jens (författare)
 • Mellan två riken : Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500–1700
 • 2003
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Som en följd av Brömsebrofreden mellan Sverige och Danmark 1645 övergick östersjöns största ö, Gotland, i svensk ägo. Mellan två riken är en undersökning av hur övergången upplevdes "underifrån". Hur den påverkade de gotländska böndernas vardagspolitiska handlingsmönster och föreställningsvärldar. Undersökningens huvudresultat är att den statliga integrationspolitiken löste upp gamla maktstrukturer i bondesamhället och gjorde fler grupper och individer delaktiga i interaktionen med staten. De gotländska bönderna hade också, delvis som en följd av försvenskningspolitiken, tillägnat sig en dansk riksidentitet.
8.
 • Lindberg, Anna (författare)
 • Experience and Identity : A Historical Account of Class, Caste, and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930–2000
 • 2001
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Med ett historiskt perspektiv analyserar denna avhandling erfarenheter och identitetsskapande processer hos en grupp kvinnliga arbetare, cashewarbeterskor, i den sydindiska delstaten Kerala-välkänd för dess radikala befolkning och höga sociala indikatorer för invånarna. Cashewarbeterskorna utmanar den stereotypa bilden av kvinnor i ?Tredje Världen?, genom att de sedan 1930-talet har utgjort majoriteten av registrerade fabriksarbetare i regionen, är organiserade i fackföreningar och har en hög grad av läskunnighet. Analysen omfattar förändringar och kontinuitet, inte bara med avseende på materiella realiteter, utan också diskurser och ideologier. Studien inkluderar teman såsom arbetsorganisation i fabrikerna, löner, fackföreningar och äktenskap. Ett stort antal djupintervjuer har genomförts, vilket har resulterat i att ?kvinnors röster? får stort utrymme i avhandlingen.
9.
 • Linderoth, Andreas (författare)
 • Kampen för erkännande : DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972
 • 2002
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in SwedishDDR:s utrikespolitik gentemot Sverige och övriga västeuropeiska stater dominerades sedan början av 1950-talet av en strävan efter diplomatiskt erkännande. Avhandlingen undersöker denna strävan genom att analysera de östtysk-svenska relationerna från 1949 till 1972. Tyngdpunkten ligger på åren 1954-1972. Huvudsakligen har källmaterial från det i DDR styrande kommunistpartiet SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) och det östtyska utrikesministeriet undersökts.En utgångspunkt för avhandlingen är att DDR i stort utnyttjade alla utlandskontakter i strävan att uppnå sina utrikespolitiska mål. De östtyska försöken att utveckla relationerna med Sverige undersöks på sju olika områden. En viktig målsättning är att analysera DDR:s politiska utnyttjande av områden som vanligtvis inte ses som politiska eller studeras i traditionell politisk historia, som t ex kultur och trafik. Applicerandet av begreppet public diplomacy är centralt i avhandlingens analys av det östtyska agerandet på dessa områden. Analysen av Östersjöveckan är en viktig del av avhandlingens behandling av DDR:s politiska utnyttjande av icke-politiska områden. Östersjöveckan var en vecka fylld med kulturella aktiviteter och sport som arrangerades i Rostockregionen vid den östtyska östersjökusten under åren 1958 till 1975. Analysen av Östersjöveckans invigningsceremoni visar att även officiella östtyska ceremonier utnyttjades för utrikespolitiska ändamål. Även Östersjöveckans övriga aktiviteter kan ses som inslag i östtysk public diplomacy och som led i ansträngningarna att sprida en positiv DDR-bild. Avhandlingen diskuterar även DDR:s relationer med Sverige på mer traditionella utrikespolitiska områden som diplomati och ekonomi.I strävan att förstå varför DDR agerade som det gjorde och varför vissa inslag kom att dominera i den östtyska utrikespolitiken läggs stor vikt vid att analysera den politiska elitens och de utrikespolitiska aktörernas perceptioner.En av avhandlingens viktigare slutsatser är att DDR hade en övergripande strategi för utvecklingen av relationerna med Sverige. Denna strategi var färdigutvecklad 1958 och förändrades sedan endast i mycket liten utsträckning. En annan viktig slutsats är att spridandet av en positiv DDR-bild var ett mycket centralt inslag i den östtyska utrikespolitiken. Avhandlingen visar också att Sverige var ett av de allra viktigaste länderna för DDR:s utrikespolitik under hela den här aktuella perioden.
10.
 • Persson, Bodil (författare)
 • Pestens gåta : farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne
 • 2001
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Vilka egenskaper var det som gjorde just pesten så fruktad av alla sjukdomar? Hur skiljde den sig från andra samtidigt grasserande farsoter? Hur spreds den? Och hur passade den in i dåtidens samhälle socialt och kulturellt? Det är några av de frågor som denna undersökning med fokus på Skåne 1710 - 1713 vill besvara. Mycket är fortfarande oklart om hur pesten uppträdde i Europa förr i tiden. Det bäddar för kontroverser och spekulationer, något som pestforskningen är överfull av. Titeln ”Pestens gåta” anspelar just på detta det svåråtkomliga och gåtfulla. I denna studie hämtas pusselbitar från vitt skilda forskningsområden. Vi får följa pestens fortlevande ute i naturen, modern naturvetenskaplig pestforskning liksom vad vi tror oss veta om tidigare pestepidemier i Europa. Vi möter de dåtida prästerna som kyrkobokförare och diagnostiker. Vi konfronteras med fältsjukan 1710, med andra farsoter som var vanliga i dåtiden liksom med effekterna av krig och dåligt skördeutfall mer generellt. Den dåtida befolkningens natursyn - inställningen till vilddjur, råttor, loppor och löss - utgör en pusselbit i dramat, sederna kring sjukdom, död och begravning en annan. Trots de bästa föresatser lyckades man inte hålla pesten borta från Skåne. Den kom från tre håll. Vi får följa dess ankomst och vandringar över landskapet, spridningen i socknen och byn och till sist också i några enskilda hårt drabbade familjer.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 33
 • [1]234Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy