SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;srt2:(2015-2019)"

Sökning: L773:0039 6591 > (2015-2019)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
61.
 • Selberg, Niklas, et al. (författare)
 • Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden
 • 2019
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Tvisten i NJA 2015 s. 899 är, argumenterade vi i JT 2016–17 s. 906–937, en arbetstvist. Arbetsdomstolen borde rätteligen avgjort saken, som handlade om civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden. I och med 2015 års fall står det klart att fackföreningar under vissa förutsättningar ansvarar för ren förmögenhetsskada till följd av stridsåtgärder på arbetsmarknaden som kränkt Europakonventionen. Jan Kleineman har kritiserat våra analyser och framfört bl.a. att skadeståndsprincipen contra bonos mores tillämpades i målet. Vi svarar här på dessa invändningar och framhåller möjliga vägar framåt som sammanjämkar vår och Kleinemans respektive uppfattningar.
62.
 • Sinander, Erik, 1986- (författare)
 • Kan man styra tvistelösning i internationella anställningsavtal?
 • 2016
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :3, s. 173-190
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I internationella avtal kan man i princip styra tvistelösningen till antingen ett visst lands domstolar (prorogation) eller till ett skiljeförfarande i ett visst land. Vad gäller anställningsavtal är dock möjligheten för parterna att välja behörig domstol begränsad på grund av EU:s domsrättsregler. Eftersom de reglerna inte omfattar skiljeförfaranden, blir det en fråga för varje EU-medlemsstats egen rättsordning att avgöra hur skiljeklausuler i anställningsavtal ska behandlas. I svensk rätt är inställningen till skiljeklausuler i anställningsavtal liberal, vilket i viss mån kontrasterar mot det arbetstagarskydd som finns i EU:s domsrättsregler. I denna artikel belyses de olika möjligheterna att styra tvistelösning i internationella anställningsavtal i ett svenskt internationellt process- och privaträttsligt perspektiv.
63.
 • Sinander, Erik, 1986-, et al. (författare)
 • Ska svensk domstol utreda innehållet i utländsk rätt?
 • 2015
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :9, s. 749-758
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I denna artikel argumenteras för att svenska domstolar har en skyldighet att säkerställa att innehållet i utländsk rätt blir adekvat utrett mot bakgrund av principerna om beslutsharmoni och lojal tillämpning av utländsk rätt. Det hävdas i artikeln att utredning av utländsk rätt är en bevisfråga enligt rättegångsbalkens regler men att det är domstolen som har ansvaret för utredningen.
64.
 • Sinander, Erik, 1986- (författare)
 • Svenskt rättsskipningsintresse
 • 2019
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; :10, s. 932-941
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Under de senaste åren har Högsta domstolen (HD) förtydligat att frågan omsvensk domstols internationella behörighet i icke-lagreglerade förmögenhetsrättsligamål är beroende av om det finns ett svenskt rättsskipningsintresse.Denna artikel syftar till att inventera vilka omständigheter och argument somtypiskt sett kan tala för att det föreligger ett svenskt rättsskipningsintresse ochdärmed svensk behörighet.
65.
 • Skog, Rolf, 1954- (författare)
 • Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen
 • 2015
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 2015:1, s. 11-19
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det finns på bolagsrättens område vissa till synes eviga frågor. De dyker då och då upp i den bolagsrättsliga diskussionen men får inte något slutligt och allmänt accepterat svar. En sådan fråga är i vems intresse verksamheten i ett bolag, särskilt aktiebolag, ska anses bedrivas. Frågan har nog för de flesta ett självklart svar, nämligen att verksamheten ska anses bedrivas i ägarnas intresse. För andra synes emellertid svaret inte vara lika givet. Från olika håll hävdas från tid till annan att verksamheten, särskilt i stora bolag, ska anses bedrivas eller i vart fall för framtiden borde anses bedrivas inte bara i aktieägarnas utan också i andras intresse. I förevarande artikel redogör jag kortfattat för varför denna senare syn på saken enligt min mening är felaktig såväl de lege lata som de lege ferenda
 •  
66.
 • Sunnqvist, Martin (författare)
 • Kronofogdekostnader i nytt förenklat tvistemål
 • 2016
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; 101:1, s. 62-67
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • En ansökan om betalningsföreläggande avvisas eller avskrivs för att gäldenären inte kan delges. Borgenären ansöker om stämning avseende samma sak. En omtvistad fråga — som rör förenklade tvistemål och tolkningen av 18 kap. 8 a § sjätte stycket rättegångsbalken — är om borgenären i tingsrättsförfarandet kan få ersättning för kostnaden hos Kronofogdemyndigheten. I denna artikel argumenteras för att den tolkning som bäst stämmer med regelverket om rättegångskostnad sett som helhet och de processekonomiska incitament som lagstiftaren har avsett att införa, är att en borgenär som vinner målet har rätt till sådan ersättning.
67.
 • Sunnqvist, Martin (författare)
 • Mord, prejudikattolkning och lagtolkning
 • 2016
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; 2016, s. 541-553
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I NJA 2016 s. 3 tillämpade Högsta domstolen mordbestämmelsen i dess nya lydelse. Högsta domstolen fann att det syfte som hade angetts i förarbetena — att skärpa straffen för mord — inte kom till uttryck i lagtexten. Högsta domstolen fortsatte därför att tillämpa det tidigare rättsläget enligt NJA 2013 s. 376. Avgörandet väcker frågor om metoden för prejudikattolkning och lagtolkning i svensk rätt, särskilt inom straffrätten.
68.
 • Sunnqvist, Martin (författare)
 • Rättsreform, rättsdebatt och rättskultur — 100 år med Svensk Juristtidning
 • 2016
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; 2016, s. 821-880
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Svensk Juristtidning har kommit ut i 100 år. Den svenska rättsordningen har under detta sekel genomgått genomgripande förändringar, men tydliga rättsliga grundstrukturer har bevarats. I denna uppsats görs ett försök att fånga vissa framträdande drag i juristtidningens innehåll och hur juristtidningen har förändrats, när det gäller både dess utformning och dess innehåll. Viktiga delar av innehållet (a) har handlat om lagreformer och även rättsliga reformer genom praxis och doktrin, (b) har utgjort debatter om konkreta rättsliga frågor och om de mer djupgående teoretiska frågorna om rätten, och (c) har bestått av redogörelser för historiska rättsliga förhållanden i stort och smått. Innehållet kan därmed sammanfattas i de tre ledorden rättsreform, rättsdebatt och rättskultur.
69.
 •  
70.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (29)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (80)
recension (10)
forskningsöversikt (2)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (75)
refereegranskat (35)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Bogdan, Michael, (5)
Svensson, Erik, 1983 ... (4)
Sunnqvist, Martin, (3)
Svensson, Ola, (2)
Ahlinder, Elisabeth, ... (2)
Bengtsson, Bertil (2)
visa fler...
Almkvist, Gustaf, (2)
Asp, Petter, 1970-, (2)
Bindreiter, Uta, (2)
Derlén, Mattias, 197 ... (2)
Lerwall, Lotta, 1968 ... (2)
Martinson, Claes, 19 ... (1)
Arvidsson, Niklas (1)
Kristoffersson, Eleo ... (1)
Gangopadhyay, Shubha ... (1)
Sjögren, Stefan, 196 ... (1)
Bernitz, Hedvig (1)
Allard, Christina, (1)
Skog, Rolf, 1954-, (1)
Allard, Christina, 1 ... (1)
Almlöf, Hanna, (1)
Almlöf, Hanna, Lekto ... (1)
Kristiansson, Hanna (1)
Andreasson, Jens, 19 ... (1)
Faber, Wolfgang (1)
Dahlman, Christian, (1)
Heuman, Lars (1)
Ulväng, Magnus, 1970 ... (1)
Olsen, Lena, 1951- (1)
Ulander-Wänman, Cari ... (1)
Warnling-Nerep, Wiwe ... (1)
Ruotsi, Mikael, (1)
Jonsson Cornell, Ann ... (1)
Selberg, Niklas (1)
Johansen, Tormod Ott ... (1)
Lindskoug, Patrik, (1)
Ryrstedt, Eva, (1)
Sayed, Mosa, 1975-, (1)
Sjödin, Erik (1)
Brännström, Malin, 1 ... (1)
Brännström, Malin, (1)
Bylander, Eric, 1973 ... (1)
Bylander, Eric, Prof ... (1)
Cameron, Iain, (1)
Korths-Aspegren, And ... (1)
Engdahl, Ola, 1967-, (1)
Lindholm, Johan, 197 ... (1)
Lindholm, Johan, Pro ... (1)
Fridström Montoya, T ... (1)
Persson, Vilhelm, (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (23)
Uppsala universitet (23)
Stockholms universitet (20)
Göteborgs universitet (8)
Umeå universitet (4)
Örebro universitet (4)
visa fler...
Luleå tekniska universitet (3)
Högskolan Dalarna (3)
Linköpings universitet (2)
Mittuniversitetet (2)
Högskolan i Jönköping (1)
Försvarshögskolan (1)
Karlstads universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (89)
Engelska (3)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (92)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy