SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;conttype:(refereed)"

Sökning: L773:0039 6591 > Refereegranskat

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Agius, Maria, 1981- (författare)
 • Åberopande av nödläge inom folkrätten
 • 2008
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Stockholm : Svensk juristtidning. - 0039-6591. ; s. 133-145
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Den moderna folkrätten har ett utstuderat system för ansvarsutkrävande när en stat svikit de plikter man åtagit sig i förhållande till andra stater. Inom statsansvarsrätten finns dock ett antal ansvarsfrihetsgrunder. En av de mer kontroversiella är den s.k. nödlägesinvändningen. Nödläge har kommit upp i ett antal intressanta internationella rättsfall under de senaste decennierna, bl.a. rörande åtgärder för att skydda miljön, humanitära interventioner och internationell terroristbekämpning. Trots att det fortfarande är ett kontroversiellt institut är det tydligt att stater under vissa omständigheter undgår ansvar för folkrättsbrott om de handlat av nöd. Frågan som diskuteras här är huruvida möjligheten att avvika från internationella åtaganden med hänvisning till ett nödläge kan vara skadlig för den internationella rättens utveckling. Staters tillit till internationella rättsregimer kan skadas och deras benägenhet att reglera sina mellanhavanden i traktatsform minska. Nödlägesinstitutet är dock starkt kringskuret i internationell praxis. Vidare medför det inte att beteendet är att anse som i sig lagligt. Nödläge kan därför i vissa avseenden utan större fara för den internationella rättsordningen utgöra en nödvändig säkerhetsventil.
 •  
2.
 • Almlöf, Hanna, Lektor, 1981-, et al. (författare)
 • Dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden
 • 2019
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala, Sweden : Föreningen för Utgivande av Svensk Juristtidning. - 0039-6591.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till en person som är närstående till företaget, eller till en person som ska förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern. Det finns dock möjlighet att söka dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden. I denna artikel analyseras dispensförfarandet i detalj med stöd av en kartläggning av samtliga dispensärenden under fem år. Genomgången av myndighetspraxis visar av vem dispensmöjligheten utnyttjas och under vilka förutsättningar dispens medges, men också hur låneförbudens undantag tillämpas i praktiken, särskilt undantaget för kommersiella lån. Sammantaget visar studien att dispensmöjligheten troligtvis underutnyttjas.
 •  
3.
 • Andersson, Håkan, 1959- (författare)
 • Diskrimineringsjuridikens ersättningsrättsliga diskurs – en argumentativ inventering
 • 2013
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; 98:8, s. 779-806
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Förekomsten och bekämpandet av diskriminering har fått allt större aktualitet, varvid detta samhällsproblem visar sig ha många såväl strukturella som individuella komponenter. När ett område på så sätt erhållit en stark politisk potential, skapas en diskursiv agenda som ofta – åtminstone initialt – premierar en svartvit problemformulering inriktad på enkla åtgärder för att direkt uppnå ”goda” lösningar. Diskrimineringsombudsmannen (DO) är därvidlag en samhällsinstitution som (till skillnad från de flesta andra myndigheter) har att initiera den rättspolitiska diskussionen för att öka medvetenheten och påverka medborgarnas beteenden (och tänkande). Och det är gott så. Problem kan emellertid uppkomma om den politiska och rättspolitiska diskursen alltför ensidigt och odifferentierat överförs till den rättsliga (i enskilda tillämpningsfall). För att motverka en dylik utveckling – och för att påvisa den mångfacetterade juridiska resonemangsstrukturen – presenteras i denna artikel en enkel modell för hantering av diskrimineringsersättningen.
 •  
4.
 • Andreasson, Jens, 1978- (författare)
 • En funktionell syn på rättigheter och juridisk argumentation - utifrån exemplet upphovsrättshavarens ställning i konkurs
 • 2006
 • Ingår i: SvJT. - 0039-6591. ; 2006:5-6, s. 438-449
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I denna uppsats diskuteras två olika modeller - en substantiell, rättighetsformalistisk kontra en funktionell, realistisk - för att hantera rättigheter i konkurssammanhang. Utgångspunkt tas i NJA 2005 s. 510 där HD behandlade frågan om upphovsrättsinnehavarens ställning i konkurs för det fall det finns licenstillverkade lagerexemplar kvar i konkursboet. I uppsatsen hävdar författaren att HD har valt att följa en substantiell, rättighetsformalistisk, argumentationslinje och att det finns anledning att belysa och ifrågasätta detta val. Inte minst i förhållande till den funktionella svenska sakrättsliga traditionen. Skulle den här typen av substantiella resonemang komma att utvecklas till norm för hur immateriella rättigheter och andra liknande intellektuella konstruktioner behandlas i konkurs, kan konsekvensen bli att juridiken alltmer kommer att framstå som ett hinder för utvecklingen av nya verksamheter, produkter, tjänster och marknader baserade på immateriella resurser.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 • Arvidsson, Niklas (författare)
 • Privat reglering av revisorsval i aktiebolag : En analys av ogiltighet enligt 9 kap. 16 a § ABL
 • 2017
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; 2017:2, s. 124-141
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Till följd av EU:s revisionspaket har det införts regler i aktiebolagslagen om ogiltighet av vissa avtalsvillkor och bolagsordningsbestämmelser. Reglerna lämnar många viktiga frågor rörande tillämpningsomfång och rättsverkningar obesvarade. I syfte att klargöra rättsläget analyserar artikeln dessa frågor. Analysen utvisar att lagändringen medför större konsekvenser än vad ordalydelsen vid första påseende antyder och därför kan framstå som överraskande.
8.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Avtal om naturvård
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 99:3, s. 256-266
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Artikeln diskuterar olika problem som uppkommer vid avtal med en fastighetsägare om skydd för naturmiljön på fastigheten. Vissa lagbestämmelser finns när avtalet sluts med staten eller kommun (se 7 kap. 3 § 2 st. jordabalken), men i övrigt saknas lagreglering, något som kan hindra att avtalet gäller mot nya ägare av fastigheten. Andra särdrag är att avtalet till stor del avser ideella värden, vilket påverkar påföljderna vid kontraktsbrott, och vidare förhållandet till det alternativa sättet att skydda miljön genom förordnande om naturreservat eller annat områdesskydd enligt miljöbalken (MB).
 •  
9.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Civilrätt och offentliga tjänster
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :5-6, s. 429-436
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I artikeln diskuteras enskildas rättsskydd vid brister i offentliga tjänster. Rättsläget är i stora delar oklart, sedan regeringen avstått från ett försök att lagstifta i frågan. När inte regler om skadestånd vid myndighetsutövning kan tillämpas är rättskyddet ganska svagt; möjligheten att åberopa kontraktsrättliga regler i sammanhanget förefaller begränsad.
 •  
10.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Departementen och lagrådet
 • 2009
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :2, s. 216-255
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Uppsatsen behandlar departementens sätt att hantera Lagrådets yttranden vid propositionsarbetet, med en rad exempel från de senaste 40 åren
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (33)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (177)
konferensbidrag (1)
forskningsöversikt (1)
recension (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (33)
Författare/redaktör
Bengtsson, Bertil (23)
Bogdan, Michael, (15)
Johansson, Svante O. ... (6)
Lidgard, Hans Henrik ... (5)
Samuelsson, Per, (5)
Ryrstedt, Eva, (5)
visa fler...
Sunnqvist, Martin, (4)
Träskman, Per Ole, (4)
Mahmoudi, Said, 1948 ... (4)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (3)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (3)
Sayed, Mosa, 1975-, (3)
Bylander, Eric, 1973 ... (3)
Svensson, Ola, (2)
Arvidsson, Niklas (2)
Gorton, Lars (2)
Malmberg, Jonas, 196 ... (2)
Cameron, Iain, 1959- ... (2)
Samuelsson, Joel, 19 ... (2)
Andreasson, Jens, 19 ... (2)
Dahlman, Christian, (2)
Jonsson Cornell, Ann ... (2)
Lindskoug, Patrik, (2)
Persson, Annina H., ... (2)
Schultz, Mårten (2)
Modéer, Kjell Å, (1)
Wahlgren, Peter, (1)
Landström, Sara, 198 ... (1)
Rejmer, Annika (1)
Agius, Maria, 1981-, (1)
Bull, Thomas, (1)
Sahlin, Nils-Eric, (1)
Svensson, Erik, 1983 ... (1)
Almlöf, Hanna, Lekto ... (1)
Kristiansson, Hanna (1)
Sjögren, Anders, (1)
Mattsson, Titti, (1)
Andersson, Håkan, 19 ... (1)
Nygren, Rolf (1)
Hallberg, M. (1)
Wong, Christoffer (1)
Rolf, Nygren, 1944-, (1)
Johansson Dahre, Ulf ... (1)
Westberg, Peter (1)
Ulander-Wänman, Cari ... (1)
Hettne, Jörgen (1)
Ruotsi, Mikael, (1)
Wolk, Sanna, 1970-, (1)
Johansen, Tormod Ott ... (1)
Lindblad, Frank, (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (65)
Uppsala universitet (46)
Luleå tekniska universitet (23)
Göteborgs universitet (21)
Stockholms universitet (13)
Linköpings universitet (3)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Örebro universitet (2)
Mittuniversitetet (2)
Södertörns högskola (2)
Umeå universitet (1)
Försvarshögskolan (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Svenska (179)
Engelska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (175)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy