SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:1651 9132 OR L773:978 91 506 2094 8 "

Sökning: L773:1651 9132 OR L773:978 91 506 2094 8

 • Resultat 1-10 av 22
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Adelmann, Kent, et al. (författare)
 • Lyssnandets betydelse för muntligheten : en introduktion till konsten att lyssna
 • 2009
 • Ingår i: Muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, samtal / sjätte Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Uppsala den 27-28 november 2008. - Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning. - 1651-9132. - 978-91-506-2094-8 ; s. 15-24
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Av skolans styrdokument framgår det att tala och lyssna, läsa och skriva är centrala moment i elevernas språkutvecklande arbete. Och säkert kan både elever och lärare ge goda exempel på hur de målmedvetet använder och utvecklar förmågan att just tala, läsa och skriva. Däremot har de förmodligen svårare att förklara hur det konkreta arbetet kring aspekten Lyssna ser ut. Som stöd för dagens grundskollärare i svenska finns nämligen ingen tradition, ingen forskning, ingen litteratur, ingen begreppsapparat och inga kursplanemål eller betygskriterier för lyssundervisning och lyssutveckling. Dagens svensklärare har helt enkelt inte relevanta ämneskunskaper i hela ämnet Svenska, eftersom de saknar en adekvat utbildning för lyssaspekten. Först när vi betraktar ämnesaspekten Lyssna som en receptionsdisciplin, i likhet med aspekten Läsa, och som ett språkligt redskap, jämbördig med undervisningsaspekterna Tala–Läsa–Skriva, framträder den ur sin didaktiska icke-existens. För första gången i Skandinavien ges nu en beskrivning av ett didaktiskt lyssnande med lysshistoria, lyssteori, lyssundervisning och lyssutveckling (Adelmann 2009), med fokus på lyssnandets betydelse för muntligheten.
2.
 • Holmberg, Per, 1964- (författare)
 • Textsamtal för skrivande
 • 2009
 • Ingår i: Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Muntlighetens möjligheter – retorik, berättande, samtal. Uppsala 27-28 november 2008. Huvudredaktör: Ann Pelmér.. - 1651-9132. - 978-91-506-2094-8 ; s. 59-69
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)
 •  
3.
 • Adelmann, Kent, et al. (författare)
 • Lyssnandets funktionella analfabeter : en introduktion till lyssningens ABC
 • 2010
 • Ingår i: Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009: Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten. - Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning. - 1651-9132. - 91-974722-0-4 ; s. 15-24
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det relationella lyssnandet är av helt avgörande betydelse för oss oavsett om vi befinner oss i klassrummet, direktionsrummet eller sovrummet. Men av all mänsklig kommunikation är lyssaspekten sannolikt den mest förbisedda och underskattade – åtminstone i praktiken. Till skillnad från undervisningsaspekterna Tala-Läsa-Skriva sker sällan eller aldrig någon explicit undervisning om aspekten Lyssna i svensk skola och utbildning. När det gäller den svåra konsten att lyssna är det därför rimligt att anta att de genomsnittliga lysskunskaperna ligger på en så pass låg nivå att vi här kan tala om lyssnandets funktionella analfabeter. Ur ett nationellt perspektiv ingår den här texten i en långsiktig strategi att alfabetisera och medvetandegöra såväl skolfolk och forskare som näringsliv och politiker om att lyssna är en viktig kommunikativ kompetens, att lyssreception är minst halva talspråket, och att lyssna är en färdighet som går att lära och utveckla. Ur ett svenskämnesperspektiv kan man också säga att den här texten försöker Att bygga broar - mellan såväl talspråkets båda aktiviteter, att tala och lyssna, som modersmålets båda receptionsdiscipliner, att läsa och lyssna. Genom att lyfta fram en minimikurs för de lyssfattiga kan man även se det som en introduktion till lyssningens ABC. Välkommen till din (kanske) första lysslektion.
4.
 • Elmfeldt, Johan, et al. (författare)
 • Dagbok i mediekultur - en presentation av två giraffers bildspel
 • 2006
 • Ingår i: Tredje nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Växjö den 9 november 2005. - Nationella nätverket för Svenska med didaktisk inriktning. - 1651-9132. - 91-7104-111-7 ; s. 37-55
 • Konferensbidrag (refereegranskat)
5.
 • Elmfeldt, Johan, et al. (författare)
 • Genrer i rörelse - estetiska textpraktiker i gymnasieskolan
 • 2004
 • Ingår i: Andra nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Göteborg den 8-9 januari 2004. - Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning. - 1651-9132. - 91-974722-1-2 ; s. 37-46
 • Konferensbidrag (refereegranskat)
6.
 • Elmfeldt, Johan, et al. (författare)
 • Kreativ läsning och mediereflexivitet – ett försök till inringning av en problematik (Malmö)
 • 2010
 • Ingår i: Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten. - 1651-9132. ; s. 64-73
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Notions about the reception of print fiction as well as new media texts have a strong tendency to fall back upon the dichotomy between naïve and critical reading. It is presupposed that reception will be characterized by either the one or the other. We will try to critique this dichotomy on the basis of the hypothesis that media cultural change brings with it new and hybrid textual forms, ways of reading, and patterns of reception which not lend themselves to description in simple terms of naïve or critical. We make a case for the necessity of transgressing the dominant assumptions of transactional reception theory within literary studies and instead move in the direction of what we call creative reading and media-reflexivity.
7.
 • Erixon, Per-Olof, 1954-, et al. (författare)
 • John skriver och regisserar : : skriftspråk i den samtida medieekologin
 • 2007
 • Ingår i: Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : tala, lyssna, skriva, läsa, lära - modersmålsundervisning i ett nordiskt perspektiv : Umeå 16-17 november 2006. - Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning. - 1651-9132. - 978-91-7264-420-5 ; s. 37-50
 • Konferensbidrag (refereegranskat)
 •  
8.
 • Hansson, Fredrik, et al. (författare)
 • Genrepedagogik på svenska : en fiffig metod?
 • 2013
 • Ingår i: Genre. - Stockholm University, Faculty of Humanities. - 1651-9132. - 91-86762-69-9 ; s. 70-78
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Genrepedagogikens tillkomst är nära förbunden med kulturkrockar och alarmerande skolresultat. I en tid av allt hårdare krav på skolan att tillse att varje elev uppnår nationella mål söker lärarna efter nya arbetsmodeller att pröva. Genrepedagogiken är emellertid i grunden inte endast en modell för det praktiska arbetet i klassrummet. Cirkelmodellen är relaterad till en språksyn, den systemisk funktionella lingvistiken, men också till en ideologisk komponent. I denna spelar Bernsteins begrepp synlig pedagogik och explicit undervisning en grundläggande roll, men också utgångspunkten att undervisningens syfte är att förändra samhällets maktstrukturer. Med ett aktuellt politiskt uttryck skulle man kunna säga att genrepedagogiken har som utgångspunkt att bryta utanförskap. Samtidigt riskerar den att bli institutionaliserad som en instrumentell väg till behärskning av texttyper. I detta perspektiv kan man undra om det är just cirkelmodellen, den pedagogiska komponenten i genrepedagogiken, är den del som gör insteg i skolan och vad som i så fall händer med den språksynen, SFL, och den ideologiska delen. Frågan blir alltså under vilka omständigheter och på vilka villkor genrepedagogiken gör sitt intåg i den svenska skolan.
9.
 • Persson, Magnus, et al. (författare)
 • När läsecirkeln möter live-bokklubben : om några omkringläsande praktiker och deras didaktiska potential
 • 2017
 • Ingår i: Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Textkulturer. - Karlstads universitet. - 1651-9132. - 978-91-7063-825-1 ; s. 107-117
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom utbildningssystemet arbetar man ofta med en snäv syn på läsning. Läsning tenderar att bli synonymt med den individuella läsningen och tolkningen av en tryckt bok. I de samtida litterära offentligheterna tonar emellertid andra läspraktiker fram som kännetecknas av att de är sociala och kollektiva snarare än individuella. De bygger på lust och njutning snarare än plikt och hårt arbete. De tycks pendla mellan stark individuell inlevelse och immersion å ena sidan, och kollektiv distraktion å andra sidan. De är medialiserade och en del av, och ofta otänkbara utan, en större populärkultur och konsumtionskultur. En sammanfattande formel för dessa läspraktiker skulle kunna vara att de kännetecknas av omkringläsning. I omkringläsningen blir läsningens inramningar avgörande. Det kan handla om platsen för läsning, texten som fysiskt objekt, andra människor, aktiviteter och artefakter som blir betydelsefulla i praktikerna. I ett pågående forskningsprojekt om passionerad läsning har jag bl.a. gjort en mikroetnografisk fallstudie av ”live-bokklubben” Bushwick Book Club (BBC). De huvudsakliga metoderna är observationer och intervjuer. På BBC tolkas i ett publikt forum (nattklubb eller kulturhus) ett för kvällen förutbestämt litterärt verk av inbjudna popmusiker. Undersökningen utgår från följande forskningsfrågor: Vilka läspraktiker blir synliga under ett sådant evenemang, och vad händer när en privat läsecirkel besöker BBC och sedan träffas för att diskutera sina gemensamma upplevelser och jämför dem med hur de själva pratar om litteratur i cirkeln? Vilka lärdomar kan den litteraturdidaktiska forskningen och praktiken hämta från dessa hybrida läspraktiker? Resultaten pekar på att omkringläsningen är en faktor med såväl teoretiskt som praktiskt intresse, och att både skolans och den högre utbildningens litteraturundervisning skulle ha mycket att vinna på att på allvar ta den i beaktande.
10.
 • Andersson Varga, Pernilla, 1961-, et al. (författare)
 • Från samtalsledare till förändringsagent? Handledarens roll i Läslyftet
 • 2017
 • Ingår i: Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning.Textkulturer. Karlstad 24-25 nov, 2016 / Redaktörer: Birgitta Ljung Egeland, Christina Olin Scheller, Marie Tanner, Michael Tengberg. - Karlstad : Karlstads universitet Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. - 1651-9132. - 978-91-7063-920-3
 • Konferensbidrag (refereegranskat)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 22
Åtkomst
fritt online (8)
Typ av publikation
konferensbidrag (13)
bokkapitel (7)
tidskriftsartikel (2)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (12)
refereegranskat (10)
Författare/redaktör
Elmfeldt, Johan (4)
Adelmann, Kent (3)
Persson, Magnus, (2)
Randahl, Ann-Christi ... (2)
Olin-Scheller, Chris ... (2)
Lundin, Katarina, (2)
visa fler...
Palmér, Anne (1)
Fast, Carina (1)
Holmberg, Per, 1964- ... (1)
Andersson Varga, Per ... (1)
Einarsson, Jan, (1)
Tanner, Marie, (1)
Martinsson, Bengt-Gö ... (1)
Bengt, Linnér (1)
Hagberg-Persson, Bar ... (1)
Liljekvist, Yvonne, (1)
van Bommel, Jorryt, (1)
Linnér, Bengt, (1)
Sigrell, Anders (1)
Boström, Lena, 1960- ... (1)
Borgström, Eric, 198 ... (1)
Yassin, Daroon, 1982 ... (1)
Strzelecka, Elzbieta ... (1)
Hansson, Fredrik, (1)
Öhman, Anders, 1953- ... (1)
Öhman, Anders, (1)
Kåreland, Lena (1)
Chrystal, Judith-Ann ... (1)
Lundgren, Berit, 195 ... (1)
Lundgren, Berit, (1)
Årheim, Annette (1)
Lim Falk, Maria (1)
Erixon, Per-Olof, 19 ... (1)
Erixon, Per-Olof (1)
Thorson, Staffan (1)
Hedqvist, Rolf (1)
Munch, Kerstin (1)
Petersson, Margareta ... (1)
Tengberg, Michael, (1)
Katarina, Lundin (1)
Mehrstam, Christian, ... (1)
Ljung Egeland, Birgi ... (1)
Ulfgard, Maria, 1953 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Malmö universitet (8)
Göteborgs universitet (4)
Umeå universitet (3)
Linköpings universitet (2)
Linnéuniversitetet (1)
Mälardalens högskola (1)
visa fler...
Högskolan Dalarna (1)
Mittuniversitetet (1)
Uppsala universitet (1)
Örebro universitet (1)
Lunds universitet (1)
Luleå tekniska universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (22)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (11)
Samhällsvetenskap (9)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy