SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:978 91 44 11259 6 "

Sökning: L773:978 91 44 11259 6

 • Resultat 1-10 av 12
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Rubinstein Reich, Lena, et al. (författare)
 • Att stärka den vetenskapliga grunden
 • 2017
 • Ingår i: Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring. - Studentlitteratur. - 978-91-44-11259-6
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna del av antologin "Professionell yrkesutövning i förskolan. Kontinuitet och förändring" behandlas begreppen vetenskaplig grund och vetenskapligt förhållningssätt. Senare års styrdokument för förskola och skola, liksom för lärarutbildning, framhåller vikten av att den vetenskapliga grunden stärks, och att verksamheten/utbildningen forskningsbaseras Efter inledande kapitel om de centrala begreppen så redovisas i två kapitel exempel på forskning om den svenska förskolan från åren 2008-2014. En professions- och praktiknära forskning har utvecklats allt mer de senare åren, genom framför allt forskande förskollärare/lärare och lärarutbildare.
 •  
2.
 • Tallberg Broman, Ingegerd, et al. (författare)
 • Att samverka för trygghet, omsorg, utveckling och lärande
 • 2017
 • Ingår i: Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring. - Studentlitteratur. - 978-91-44-11259-6
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna del av antologin "Professionell yrkesutövning i förskolan" behandlas bl. a trygghet i förskolan, delvis i perspektivet av den ökade andelen yngre barn i förskolan och då "trygghet" utgör det viktigaste, det mest prioriterade målet för barnens vårdnadshavare. Vidare behandlas samverkan med vårdnadshavarna, ett område som fått förstärkt ställning i styrdokumenten och som forskning visar har stor betydelse för hur förskola och skola når sina målsättningar. Området representerar också en del av förskollärares professionella yrkesutövning, som i utvärderingar framhålls behöver få betydligt mer uppmärksamhet i förskollärarutbildningen
 •  
3.
 • Tallberg Broman, Ingegerd, et al. (författare)
 • Förskola i förändring
 • 2017
 • Ingår i: Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring. - Studentlitteratur. - 978-91-44-11259-6
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna del av antologin Professionell yrkesutövning i förskola presenteras bakgrundsmaterial och fakta som utgör förutsättningar och ramar för förskolans verksamhet och förskollärares professionella yrkesutövning. Den svenska förskolans position, som högt värdesatt både nationellt och internationellt diskuteras, liksom den kritiska debatten och OECD utvärderingar om behovet att granska förskolan som miljö för barns utveckling och lärande, men också som miljö för hälsa, trygghet, trivsel och välbefinnande.
 •  
4.
 • Vallberg Roth, Ann-Christine (författare)
 • Att dokumentera
 • 2017
 • Ingår i: Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring. - Studentlitteratur. - 978-91-44-11259-6
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det råder ökade krav på att verksamheten och varje barns förändrade kunnande ska följas och dokumenteras i förskolan. Förmågan att dokumentera är därför en viktig komponent att belysa i lärares yrkesutövning. Förskollärare kan behöva stöd för kritisk reflektion i sitt dokumentationsarbete. I kapitlet fokuseras dokumentation som begrepp och styrning. Vidare presenteras exempel på dokumentation från tre profilerade förskolor, samt dokumentationsformer som framträder i en studie år 2016. Avslutningsvis belyses dokumentation i ett etiskt perspektiv.
 •  
5.
 • Vallberg Roth, Ann-Christine (författare)
 • Att flerstämmigt undervisa och sambedöma
 • 2017
 • Ingår i: Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring. - Studentlitteratur. - 978-91-44-11259-6
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Del IV avslutas med ett kapitel där undervisning och sambedömning kopplas till olika grunder såsom styrdokument, beprövade erfarenheter samt vetenskap, som inkluderar såväl teoretiska som metateoretiska grunder. Professionella i förskolan behöver identifiera och motivera sina bedömningar och val av dokumentationsformer och kritiskt reflektera över bedömningarnas kunskapsbas. När lärarna ska göra bruk av sitt professionella handlingsutrymme behövs redskap. Sambedömning kan ses som ett kraftfullt redskap och en brygga mellan komponenter i undervisning som omsorg, utveckling och lärande. Alternativa redskap för förskollärares yrkesutövning, som att ”flerstämmigt undervisa och sambedöma”, prövas i kapitlet.
 •  
6.
 • Vallberg Roth, Ann-Christine (författare)
 • Att sambedöma
 • 2017
 • Ingår i: Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring. - Studentlitteratur. - 978-91-44-11259-6
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Bedömningsforskning i förskola är ett relativt ungt och outvecklat område, medan dokumentationsfältet och speciellt forskning om pedagogisk dokumentation har en betydligt starkare ställning. I takt med att fler olika former av bedömning och dokumentation tar plats i förskolan ökar också vikten av kunskap om och medvetenhet kring vilka förtjänster, begränsningar och konsekvenser som olika former och praktiker kan ha. Kapitlet beskriver möjliga redskap för professionell bedömningskompetens i en förskola i förändring.
 •  
7.
 • Vallberg Roth, Ann-Christine (författare)
 • Att undervisa
 • 2017
 • Ingår i: Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring. - Studentlitteratur. - 978-91-44-11259-6
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kapitlet tar avstamp i utmaningar, behov och förutsättningar som dagens förskola står inför genom ambitionshöjning i förskolans uppdrag. För att möta ambitionshöjningen behöver lärare i förskola redskap som är vetenskapligt grundade. Med redskap avses formulerade frågor, teoretiska ingångar, olika grunder, begrepp och praktiknära exempel. Undervisning som begrepp fokuseras inledningsvis i ett didaktiskt perspektiv. Därefter belyses tankar om undervisning i förskolepraktik och tradition som olika spår mellan avståndstagande och erkännande.
 •  
8.
 • Vallberg Roth, Ann-Christine (författare)
 • Sammanflätning av kapitel om att undervisa
 • 2017
 • Ingår i: Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring. - Studentlitteratur. - 978-91-44-11259-6
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Här flätas kapitlen 8–12 om ”Att undervisa” och de skiftande teoretiska perspektiven och ingångarna samman. Förskollärares undervisningskompetens behöver vara flerstämmig för att möta varje enskilt barns behov. Barn kan exempelvis å ena sidan gynnas av mer strukturerade upplägg, och å andra sidan stimuleras av mer öppna upplägg. Professionell förmåga i en förskola i förändring utprövas i termer av ”flerstämmig undervisningskompetens”. Konkret kan dimensioner av undervisning framträda vid olika tider och i rum med arrangemang som exempelvis kan framkalla omsorgssamspel, begreppslek, tema- och projektorienterad verksamhet, utforskande, skapande och kritiska handlingar.
 •  
9.
 • Vallberg Roth, Ann-Christine (författare)
 • Undervisning i läroplanshistoriskt perspektiv
 • 2017
 • Ingår i: Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring. - Studentlitteratur. - 978-91-44-11259-6
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Detta kapitel handlar om undervisning inom ramen för förskolans tradition i ett lite längre läroplanshistoriskt perspektiv. Frågan är om undervisning som begrepp har varit ett etablerat begrepp i svensk läroplanshistoria för förskolebarn. Vad har undervisning inneburit? Har undervisningsdimensioner fått erkännande och setts som värdefulla, eller varit undanträngda i läroplaner för barn i förskoleåldern över tid? Med andra ord exemplifieras spår av undervisning som historiska avtryck och avlagringar – som kan visa tecken på både kontinuitet och förändring. Avslutningsvis behandlas frågan om hur undervisning som begrepp kan framträda i nutida nordiska riktlinjer.
 •  
10.
 • Vallberg Roth, Ann-Christine (författare)
 • Undervisning i pragmatiskt perspektiv
 • 2017
 • Ingår i: Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring. - Studentlitteratur. - 978-91-44-11259-6
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I detta kapitel exemplifieras undervisning i förskola ur ett pragmatiskt perspektiv. Utifrån pragmatiskt perspektiv utvecklas kunskapen i och genom handling. Tecken på kunnande visar sig i handling. Det är kommunikation av värden som är i förgrunden och poängen med undervisning kan vara att synliggöra vilka handlingar som privilegieras i olika undervisningssituationer och att skapa förutsättningar för barn att utveckla en kritisk handlingsförmåga. Detta kan exempelvis ske under lek, måltider och undervisning för hållbarhet.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 12
 • [1]2Nästa
Typ av publikation
bokkapitel (12)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (12)
Författare/redaktör
Vallberg Roth, Ann-C ... (12)
Tallberg Broman, Ing ... (5)
Rubinstein Reich, Le ... (3)
Lärosäte
Malmö universitet (12)
Språk
Svenska (12)
År
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy