SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:bth ;lar1:(bth);srt2:(1995-1999)"

Sökning: LAR1:bth > Blekinge Tekniska Högskola > (1995-1999)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Adolfsson, Stefan (författare)
 • Quility Monitoring in Robotised Short Circuiting GMA Welding
 • 1997
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This paper addresses the problem of automatic monitoring the weld quality produced by robotised short arc welding. A simple statistical change detection algorithm for the weld quality, recursive Sequential Probability Ratio Test (SPRT), is used. The algorithm may equivalently be viewed as a cumulative sum (CUSUM) - type test. The test statistics is based upon the variance of the amplitude of the weld voltage. The performance of the algorithm is evaluated using experimental data. The results obtained from the algorithm indicate that it is possible to detect changes in the weld quality automatically and on-line.
2.
 • Agardh, Johannes, et al. (författare)
 • Designing Future Interaction with Today's Technology
 • 1999
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Under vårt magisterarbete har vi under ett antal tillfällen följt med och studerat tre lastbilschaufförer. Syftet med studien var bland annat att få en förståelse för hur de hittar till rätt adress och därmed se om de skulle kunna vara behjälpta av ett navigeringsstöd. Vi gjorde ett designförslag inspirerat av vad vi fått fram då vi analyserat materialet från fältstudierna samt av designidéer såsom exempelvis Calm Technology och Tacit Interaction. I magisteruppsatsen beskriver vi vårt designförslag och diskuterar bland annat hur designparadigmen Calm Technology och Tacit Interaction kan användas i utformning av IT-artefakter. Vi kommer fram till att de nya designkoncepten Calm Technology och Tacit Interaction handlar om relationen mellan teknik, människor och mänsklig handling.
3.
 • Akkermans, Hans, et al. (författare)
 • An Integrated Structured Analysis Approach to Intelligent Agent Communication
 • 1998
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Intelligent multi-agent systems offer promising approaches for knowledge-intensive distributed applications. Now that such systems are becoming applied on a wider industrial scale, there is a practical need for structured analysis and design methods, similarly as exist for more conventional information and knowledge systems. This is still lacking for intelligent agent software. In this paper, we describe how the process of agent communication specification can be carried out through a structured analysis approach. The structured analysis approach we propose is an integrated extension of the CommonKADS methodology, a widely used standard for knowledge analysis and systems development. Our approach is based on and illustrated by a large-scale multi-agent application for distributed energy load management in industries and households, called Homebots, which is discussed as an extensive industrial case study.
4.
 • Akkermans, Hans, et al. (författare)
 • Homebots
 • 1996
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The deregulation of the European energy market, combined with emerging ad-vanced capabilities of information technology, provides strategic opportunities for new knowledge-oriented services on the power grid. HOMEBOTS is the name we have coined for one of these innovative services: decentralized power load management at the customer side, automatically carried out by a ‘society’ of interactive house-hold, industrial and utility equipment. They act as independent intelligent agents that communicate and negotiate in a computational market economy. The knowl-edge and competence aspects of this application are discussed, using an improved version of task analysis according to the COMMONKADS knowledge methodology. Illustrated by simulation results, we indicate how customer knowledge can be mo-bilized to achieve joint goals of cost and energy savings. General implications for knowledge creation and its management are discussed.
5.
 • Akkermans, Hans, et al. (författare)
 • Pragmatics of Agent Communication
 • 1998
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The process of agent communication modeling has not yet received much attention in the knowledge systems area. Conventional knowledge systems are rather simple with respect to their communication structure: often it is a straightforward question-and-answer sequence between system and end user. However, this is different in recent intelligent multi-agent systems. Therefore, agent communication aspects are now in need of a much more advanced treatment in knowledge management, acquisition and modeling. In general, a much better integration between the respective achievements of multi-agent and knowledge-based systems modeling is an important research goal. In this paper, we describe how agent communications can be specified as an extension of well-known knowledge modeling techniques. The emphasis is on showing how a structured process of communication requirements analysis proceeds, based on existing results from agent communication languages. The guidelines proposed are illustrated by and based on a large-scale industrial multi-agent application for distributed energy load management in industries and households, called Homebots. Homebots enable cost savings in energy consumption by coordinating their actions through an auction mechanism.
6.
 • Alvesund, Carolin (författare)
 • Lokalt utvecklingsarbete i Svarte, Ystad kommun
 • 1998
 • Rapport (refereegranskat)abstract
  • An evaluation of the local development work in Svarte, Ystad municipality, which has been carried on between 1995 and 1997. The evaluation aims to describe the local development work regarding 1)how the interplay between local and municipality actors has worked, 2)how local initiatives to development has been supported with municipal physical planning, 3)how civil ascendancy has come to expression, 4)how the collaboration within the municipality and between the municipality and other actors has worked, 5)how new forms of physical planning has been used.
7.
 • Alvesund, Carolin (författare)
 • Lokalt utvecklingsarbete på Karlshamns landsbygd
 • 1998
 • Rapport (refereegranskat)abstract
  • An evaluation of the local development work in the rural parts of Karlshamn municipality, which has been carried on between 1995 and 1997. The evaluation aims to describe the local development work regarding 1)how the interplay between local and municipality actors has worked, 2)how local initiatives to development has been supported with municipal physical planning, 3) how civil ascendancy has come to expression, 4)how the collaboration within the municipality and between the municipality and other actors has worked, 5)how new forms of physical planning has been used.
8.
 • Andersson, Arne, et al. (författare)
 • Managing Large-Scale Computational Markets
 • 1998
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln beskriver hur man effektivt kan implementera stora datorbaserade marknader. Fördelarna jämfört med befintliga algoritmer är framförallt relaterade till det låga kravet på kommunikation.
9.
 • Andersson, Fredrik (författare)
 • Förändringsinitiativ
 • 1999
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Studien har omfattat fyra fallstudier i Jönköpings kommun. Utgångspunkt för studien har varit de förändringsinitiativ som funnits i området. Förändringsprocesserna har sedan studerats med avseende på inblandade aktörer och vilka forum och arenor som har gällt för att föra processen vidare. De fyra fallstudierna har varit av mycket skiftande karaktär. I ett arbetsområde i Jönköpingsförorten Bankeryd har en utvidgning av befintligt arbetsområde på naturmark studerats. I Torp II utanför Bankeryd har kommunen försökt att utforma ett nytt bostadsområde enligt Agenda 21-principer. I bostadsområdet Råslätt i Jönköping har ägaren, det kommunala bostadsbolaget VätterHem, påbörjat en förnyelse av stadsdelens kommersiella centrumanläggning. I arbetsområdet Simsholmen i centrala Jönköping har en etablering av en ICA Maxi-stormarknad studerats. I samtliga fall utom Torp II har man skapat möjlighet för ett ökat antal arbetstillfällen i området. Det är dock inte det som utgjort den egentliga drivkraften i någon av studierna utan det har varit andra behov som legat till grund för förändringsinitiativet. Initiativet till utvidgningen togs av ett snickeriföretag i området. Företaget hade under en lång tid expanderat och hade nu svårt att klara produktion i befintliga lokaler. Man ville därför bygga ut och enda möjligheten till detta var att expandera in på naturmark. Det blev i första skedet mycket starka protester mot utvidgningen. Protesterna blev dock mindre allt eftersom processen gick och de olika aktörerna bearbetade varandra. En utvidgning möjliggjordes till slut och en ny detaljplan upprättades. Den nya detaljplanen möjliggjorde också att fler företag kunde expandera samt att man dessutom skapade helt nya industritomter. Fallstudien visar tydligt på de processer som kan ligga bakom en detaljplaneändring. Det pågick ett mycket flitigt lobbyarbete från både politiker och tjänstemän. Studien visar behovet av starka intressegrupper för att kunna genomföra en förändring, samtidigt som det blir tydligt vilka konflikter det blir när olika intressen står mot varandra. I det fallet var det i utgångsskedet rent kommersiella intressen som stod mot ett intresse av att bevara naturområdet som det var. För att kunna genomföra förändringen tvingades de kommersiella intressenterna att föra upp diskussionen och argumentationen på ett översiktligt plan, där företagets betydelse för orten kom att tillmätas stor betydelse. Kommunen hade sedan cirka ett och ett halvt år tillbaks antagit ett lokalt Agenda 21-dokument. Man hade dock inte använt sig av detta inom den fysiska planeringen, trots att det finns uppsatta mål i dokumentet som tydligt berör detta verksamhetsområde. När ett nytt bostadsområde skulle planeras i Bankeryd beslutade byggnadsnämnden att man skulle göra detta efter Agenda 21-principer. Projektet kom att bli pilotprojekt i Jönköpings kommun och man försökte därför att skapa en ny planeringsprocess efter det nya förhållandet där ett större sektorsövergripande arbete kom att genomsyra hela processen. Nya aktörer kom att mötas på nya arenor och i nya forum. Projektet innebar att man fick tänka på ett helt nytt sätt i planeringen. Många tjänstemän som normalt inte hade möjlighet att tycka till i pågående projekt kunde nu göra detta. Projektet kom att bli mycket tids- och resurskrävande, till stor del beroende på att allt var nytt för de flesta. I sin helhet visar projektet på ett försök att skapa ett nytt kunskaps- och kontaktnät i den kommunala organisationen, ett institutionellt kapital. Allmänheten hade också möjlighet att delta i projektet, men det var först och främst kommunens egna tjänstemän som kom att arbeta i något som kan jämföras med ett traditionellt samrådsförfarande. Projektet visar också på vissa smärre konflikter mellan traditionell planering och nytt tänkande. Råslätt, som är ett bostadsområde i klassisk miljonprogramsanda strax söder om Jönköping, hade vissa behov av att förnya sin kommersiella centrumanläggning. Initiativet till detta togs av ägaren Bostads AB VätterHem. Studien beskriver processen som följde fram till dess att man skulle påbörja förändringen rent fysiskt. Råslätts centrum var, trots förnyelseinitiativet, en ganska väl fungerande anläggning. Ändå ville VätterHem förnya centrumet, eftersom man menade att hela området skulle bli mer attraktivt med ett bättre centrum. Syftet med förnyelsen var också att centrumet skulle vända sig utåt och locka till sig folk utifrån i större utsträckning än med nuvarande utformning. Initiativet kom från VätterHem och de kom också att sköta processen helt och hållet själva. Processen sköttes i det tysta utan offentlig insyn och de förhandlingar som förekommit har skett enskilt med respektive affärsidkare i området. Fallet visar på en planeringsprocess i en stadsdel som ägs av en enda ägare. Arbetet kan därför skötas utan insyn eller att hänsyn tas till andra stadsdelars intressen. Det visar också på hur en fastighetsägare mycket aktivt arbetar för att förvalta och förbättra sitt område och hur man går ut och rekryterar nya etableringar till sitt centrum. Lanseringen av projektet när allting väl var klart visar också på hur man använder media till att göra reklam för sig på ett positivt sätt. ICA hade under en nästan 30 år lång period försökt att etablera någon form av stormarknad i Jönköpingsområdet. På grund av en mängd olika omständigheter lyckades man aldrig med detta, trots att flera av konkurrenterna fick tillåtelse till det. ICA gav dock aldrig upp utan fortsatte att samla argument och komma med förslag till lokalisering. Efter många turer lyckades man så småningom få till stånd en etablering i Simsholmens arbetsområde. Studien beskriver det långa projektet och dess komplexa problematik i ett historiskt perspektiv med tyngdpunkten på det arbete som har skett under 1990-talet. ICA:s förslag till lokalisering fick under en mycket lång tid konsekvent nej av kommunen. Det var främst från politiskt håll som man inte ville ha en stormarknadsetablering. ICA saknade också enligt kommunen ett lika starkt och tydligt stormarknads-koncept som de andra aktörerna på marknaden hade. Först under 1990-talet när ICA gav upp och sa till kommunen att de själva fick komma med förslag, lyckades man att vända det till sin fördel och så småningom få en lokalisering som alla parter var nöjda med. ICA hade då också utvecklat ICA Maxi som sitt stormarknadskoncept. Studien visar på vikten av ett institutionellt kapital med tydliga spelregler mellan aktörerna. Personerna som har deltagit i processen har spelat mycket stor roll för processens utgång, liksom ICA:s flexibilitet och vilja till att förhandla. Sammanfattningsvis är det svårt att dra några generella slutsatser av de olika fallstudierna eftersom de har varit av så skild karaktär. De olika fallstudierna visar dock på vikten av att man har ett väl fungerande kontaktnät för att kunna förhandla, argumentera och föra en dialog i de konflikter som en förändring ofta innebär. De kommersiella intressena verkar också ha lättare att göra sig hörda än allmänna eller rent ideologiska intressen. Detta verkar till stor del bero på att det finns ett utbrett kontaktnät och helt andra resurser inom de kommersiella intressena. Mest tydligt blir detta kanske i fallet med utvidgningen av Domsands industriområde, där förnyelseprocessen faller väl ut för näringslivet på bekostnad av försämrade möjligheter till ett rörligt friluftsliv. Även om det i detta fallet kanske var ett riktigt beslut visar ändå processen tydligt på vilka aktörer som har lättast att göra sig hörda i en liknande process. Argumentet med fler antal arbetstillfällen har en stark genomslagskraft i flera av studierna. En vilja att förhandla och erbjuda andra lösningar än den första visar sig också underlätta för att nå ett slutresultat som alla kan nöja sig med. I ingen av fallstudierna har befintlig lagstiftning visat sig vara något hinder. I den mån det har funnits konflikter har dessa lösts genom dialog eller majoritetsbeslut.
10.
 • Andrén, Linus, et al. (författare)
 • Piezo Ceramic Actuators versus High Magnetostrictive Actuators in the Active control of Tool Vibration
 • 1999
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • In the turning operation chatter or vibration is a frequent problem, which affects the result of the machining, and, in particular, the surface finish. Tool life is also influenced by vibration. Severe acoustic noise in the working environment frequently occurs as a result of dynamic motion between the cutting tool and the workpiece. These problems can be reduced by active control of machine-tool vibration. In the active control system for the control of tool vibration a tool holder construction with integrated high magnetostrictive actuators was used. However, high magnetostrictive actuators generally have a non-linear behavior and it is a well known fact that non-linear properties in the forward path in an active control system is likely to degrade the robustness of the control system. A new generation embedded active tool holder shanks based on piezo ceramic actuators has been developed. Based on spectrum estimates, both coherence spectrum and frequency response function estimates has been calculated for both the old tool holder construction and the new generation active tool holder shank. From the results it follows that the phase delay is smaller and the linearity of the new generation active tool holder shank are superior compared to the old technology. The physical features and properties of the new generation active tool holders are superior to the old tool holder.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (207)
Typ av publikation
rapport (83)
konferensbidrag (83)
tidskriftsartikel (23)
annan publikation (8)
bokkapitel (5)
licentiatavhandling (3)
visa fler...
doktorsavhandling (2)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (125)
övrigt vetenskapligt (82)
Författare/redaktör
Arvidsson, Åke (31)
Bosch, Jan, (30)
Claesson, Ingvar (29)
Ygge, Fredrik (15)
Nordholm, Sven (15)
Lagö, Thomas L (14)
visa fler...
Popescu, Adrian (13)
Nordebo, Sven, (12)
Håkansson, Lars (12)
Nordberg, Jörgen (11)
Akkermans, Hans (10)
Pruthi, Parag (10)
Larsson, Sven-Olof (10)
Pettersson, Stefan, (8)
Angelin, Lars (7)
Gustavsson, Rune (6)
Grahn, Håkan (6)
Mattsson, Michael, (6)
Hägg, Staffan, (5)
Hedberg, Claes, (5)
Lundberg, Lars (5)
Molin, Peter (5)
Mohammed, Abbas (5)
Lennerstad, Håkan, (5)
Dahl, Mattias, (4)
Johansson, Sven (4)
Bosch-Sijtsema, Petr ... (4)
Stenström, Per, (4)
Grbic, Nedelko (4)
Karlsson, Pär (4)
Jena, Ajit K. (4)
Winberg, Mathias (3)
Emmelin, Lars, (3)
Sturesson, Per-Olof (3)
Zang, Zhuquan (3)
Persson, Per, (2)
Ståhl, Jan-Eric (2)
Hansson, Karin, (2)
Alvesund, Carolin (2)
Andersson, Arne (2)
Fiedler, Markus (2)
Lundberg, Christer, (2)
Astor, Eric (2)
Ayani, Rassul (2)
Hedin, Görel (2)
Bengtsson, PerOlof (2)
Claesson, I. (2)
Svahnberg, Mikael, (2)
Boulliant, David (2)
Broman, Göran, (2)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (4)
Linnéuniversitetet (1)
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
Språk
Engelska (196)
Svenska (11)
Ämne (HSV)
Teknik (123)
Naturvetenskap (81)
Samhällsvetenskap (12)
Humaniora (4)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy