SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:hv "

Sökning: LAR1:hv

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 • A Nordic Perspective on Co‐Operation for Sustainable Destination and Regional Development
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna forskningsrapport bidrar med ett nordiskt perspektiv på samverkan för hållbar destinations och regionalutveckling baserad på studier inom ett svenskt-danskt Interregprojekt 2012-2014 (MARIFUS). Rapporten inleds med ett introduktionskapitel med huvudteman, följt av fem kapitelskrivna av forskare från Ålborgs Universitet, Danmark (Incevida) och Högskolan Väst, Sverige (Institutionen för Ekonomi och IT). Syftet med rapporten är att ge djupare insikter i nordisk destinations- och regionalutveckling genom empiriska fallstudier. Dessa studier har presenterats och diskuterats vid seminarier vid internationella vetenskapliga konferenser inom regionalvetenskap (16:e Uddevalla Symposiet 2013 i Kansas City, USA och 17: e Uddevalla Symposiet 2014 i Uddevalla, Sverige) som anordnades av Högskolan Väst. Bidragen är tvärvetenskapliga då de är skrivna av forskare från olika vetenskapliga discipliner såsom företagsekonomi, informatik, planering och kulturvetenskap. Alla forskare har emellertid ett destinations- och/eller regionalt perspektiv som utgångspunkt i fallstudierna som genomförts. Det treåriga projektet erbjöd goda möjligheter tillgränsöverskridande lärande och tillämpad forskning i nära samarbete (Arbetsintegrerat lärande) med projektpartners och studenter. Studierna genomfördes med bidrag från projektet MARIFUS "Maritime Inlands – past, present and future strengths” som delfinansierades av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond (Interreg IV A). Redaktörerna vill slutligen framföra tack till författarna och alla partners i MARIFUS-projektet
3.
 •  
4.
 • Abdulla, Afrah, 1975- (författare)
 • Readiness or resistance? Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna studie handlar om nyanlända vuxna migranters meningsskapande och lärande i det svenska samhället under deras tvååriga introduktionsperiod, efter att de har fått uppehållstillstånd. Jag har specifikt studerat arabisktalande vuxnas meningsskapande och lärande, genom observationer och enskilda djupintervjuer med 12 nyanlända. Introduktionsperioden består främst av tre s.k. etableringsinsatser; kursen i samhällsorientering, svenska för invandrare (SFI) samt olika arbetsrelaterade och arbetsfrämjande insatser, såsom praktik på olika arbetsplatser.Resultatet visar att etablering handlar om att forma de vuxna nyanlända till ”goda” medborgare, genom etableringsinsatserna, bl.a. i samhällsorienteringskursen, som regleras genom policydokumenten, och som s.a.s. tillhandahåller mening för de nyanlända. Den ”goda” medborgaren har vissa specifika kännetecken, vilka, i grova drag, är att han eller hon är självständig (och förespråkar individualitet), fri, jämlikhetstänkande, sekulariserad, laglydig (vilket inkluderar ärlig), ansvarsfull, och en ”god” förälder. Dessa karaktärsdrag kommer på olika sätt till uttryck i samhällsorienteringskursen, exempelvis genom kursmaterialet. Det svenska samhället framställs då också som något eftersträvansvärt, och skilt från det som antyds vara ”arabiska” värderingar och tänkesätt. Föreställningen om den ”goda” medborgaren verka syfta till att konstruera den vuxna nyanländas (och dennas familjs) identitet, något som många av studiens respondenter gör motstånd mot.Vad gäller migrantens nya erfarenheter, är det exempelvis de som migranten har fått genom kontakt med Arbetsförmedlingen som påverkar meningsskapandet i det nya samhället. Den mening som de flesta av respondenterna har gjort om Arbetsförmedlingens insatser för dem är att denna myndighet enbart erbjuder dem ”förpaketerade” lösningar, och inte tillhandahåller den hjälp eller det stöd som de behöver. Även erfarenheter som migranten gör i samhällsorienteringskursen, samt den mening som ”gamla” migranter förmedlar till honom eller henne, spelar roll för hur vederbörande skapar mening om Sverige och svenskar, och om sin nya livssituation. Dessutom har det visat sig att det är de erfarenheter som den vuxna har blivit socialiserad genom, samt de som han eller hon har fått genom utbildning eller arbete i ursprungslandet, som påverkar migrantens meningsskapande i Sverige. Det är främst värderingar som är knutna till barnuppfostran och religion som leder till en viss förståelse och konstruktion av ens nya liv. Dessa värderingar leder också, när de stöts mot de värderingar som ingår i föreställningen om den ”goda” medborgaren, antingen till ett motstånd mot eller en beredvillighet inför det meningsgivande som ingår i den ”goda” medborgaren.
5.
 • Abelin, Åsa, 1953- (författare)
 • The perceptual weight of word stress, quantity and tonal word accent in Swedish
 • 2018
 • Ingår i: Phonology in Protolanguage and Interlanguage. - Sheffield : Equinox Publishing. - 9781781795644 ; s. 316-341
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Wherever migration or travelling takes place, people need to learn new languages. This learning entails a variety of interlanguages. Irrespective of whether you are a learner or a teacher of a language, you need to decide how to allocate time and effort for learning and teaching into developing different sub-skills of the language. Four skills are considered in second language teaching and learning; listening, reading, speaking and writing. Proficiency in speaking requires sub-competences, such as pragmatic competence, fluency or making a clear pronunciation. Even having each of these sub-competences for speaking require having sub-skills. For example, to have a "good" pronunciation, one needs to well realise segmental features: phonemes, phonotactics, assimilations, and prosodic features: rhythm and intonation. Most of the time, young children learning their first language (L1) as well as additional languages (L2's) acquire these pronunciation skills without formal training and often reach a native-like speech also in additional languages. By contrast, adult learners of an additional language seldom reach nativelikeness in their pronunciation of the language. However, ideally, they still can achieve a fluent, intelligible and well-received pronunciation of the language. The present paper is concerned with the pronunciation of Swedish as an additional language, in particular, three phonemic prosodic contrasts, namely stress contrast, quantity contrast and tonal word accent contrast. We attempt to find out, among these three prosodic contrasts, which is more crucial than the others for making one's speech intelligible. That is, if the second language learner cannot acquire all of them perfectly, which of them should be given more priority in learning and teaching Swedish pronunciation? We also want to study whether or not a pronunciation lacking one or two of these contrasts can still be well understood.
 •  
6.
 • Abou Nada, Fahed, et al. (författare)
 • Remote temperature sensing on and beneath atmospheric plasma sprayed thermal barrier coatings using thermographic phosphors
 • 2016
 • Ingår i: Surface & Coatings Technology. - Elsevier. - 0257-8972. ; 302, s. 359-367
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Investigations on remote temperature sensing of yttria stabilized zirconia (YSZ) thermal barrier coatings (TBCs) at the surface and at the bond-coat/top-coat interface were carried out. Using Y2O3:Eu thermographic phosphor as an embedded temperature sensing layer, sub-surface temperature probing through 300 μm of atmospheric plasma sprayed YSZ is demonstrated. The Y2O3:Eu thermographic phosphor displays a temperature sensitivity ranging between 400 °C up to a maximum of 900 °C when utilizing the luminescence originating from the 611 nm emission band. Dysprosium stabilized zirconia (10 wt.% DySZ), a TBC material, is also investigated and established as a temperature sensor from 400 °C up to a temperature of 1000 °C using both the intensity decay time and emission intensity ratio methods. In addition, the luminescence of presumed optically inactive YSZ materials was spectroscopically investigated in terms of optical interferences caused by impurities. A validation temperature probing measurement through 300 μm of YSZ top-coat was successfully performed in a SGT-800 Siemens burner running at six different operating conditions in an atmospheric combustion rig.
 •  
7.
 • Abraham, Getahun Yacob, 1958-, et al. (författare)
 • Internationalisation in teacher education student teachers’ reflections on experiences from a field study in South Africa
 • 2018
 • Ingår i: Education Inquiry. - Taylor & Francis. - 2000-4508. ; 9:4, s. 347-362
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Internationalisation of higher education and teacher education has been a key issue since the 1990s and many universities still attempt to increase student mobility ever since. Much research has been done on the topic of internationalisation and higher education, including teacher education trying to show how a certain programme impacts on students’ learning, especially intercultural learning when it comes to programmes in teacher education. These studies are often directed towards programmes that last several months or a whole year. The focus of this study is rather to explore if and in what way experiences in a two-week field study can contribute to a student teacher’s intercultural learning and professional development. The findings of the research show that even a short field study has an important impact on the individual student teacher’s understanding of themselves and on awareness of teachers’ living and working conditions in a different culture like South Africa.
8.
 • Abrahamsson, Sten, et al. (författare)
 • Integrated Management Systems : testing a model for integration
 • 2011
 • Ingår i: 14th Toulon-Verona Conference : Organizational Excellence in Service. Conference Proceedings. - Alicante : University of Alicante. - 9788890432712 ; s. 22-35
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Management systems are widely used for creating order, minimising risks and for assuring performance. Management systems are in many occasions integrated since this has been found to be beneficial. In this paper a model for a fully integrated management system (IMS) based on the three axes of level, extent and scope of integration is tested for relevance. The studied system permits the integration of all relevant process dimensions. The research is only in a pilot stage, but the initial results are promising and indicate that there are advantages in using the process view as a base for identifying critical aspects to be managed. A review of the current situation for system integration is studied and the model is subjected to some tests using Sweden as a case. The background study shows that system integration still is limited, especially when comparing with a fully integrated IMS. The feedback from the organisations interviewed is positive and supports continued work with development of the model.
 •  
9.
 • Abrandt Dahlgren, Madeleine, et al. (författare)
 • From senior student to novice worker : Learning trajectories in political science, psychology and mechanical engineering
 • 2006
 • Ingår i: Studies in Higher Education. - 0307-5079. ; 31:5, s. 569-586
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This longitudinal study focuses on the transition from higher education to working life. Research has hitherto described the transition in rather general terms, and there is still only limited knowledge about how graduates construe themselves as professionals, or how they experience the transition to the sociocultural contexts of working life. In this study, the transition is viewed as a trajectory between different communities of practice. Three different Master's programmes at Link<img src="http://www.informaworld.com/cache/entities/14/000000/ffffff/arial/md/00f6.png" />ping University are focused on and compared: political science, psychology and mechanical engineering. The specific aims are to: (i) identify aspects of identity and knowledge formation as reported by informants, both as senior students and later as novice workers with 18 months of work experience; (ii) identify features of discourses of knowledge and competence operating in the programmes and working life; and (iii) to relate the results to differences in the way the programmes are designed. The results indicate that the psychology programme prepares for working life in a rational way, that is, the generic skills and substantive knowledge acquired seem to correspond to the demands of professional work. The other programmes stand out as preparing for working life either by providing generic skills that need to be transformed in professional work, or by containing elements that mainly play a ritual role rather than corresponding to the demands of working life.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1184)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (2209)
konferensbidrag (1243)
bokkapitel (654)
rapport (229)
doktorsavhandling (117)
bok (93)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (85)
licentiatavhandling (60)
recension (60)
proceedings (redaktörskap) (28)
annan publikation (27)
forskningsöversikt (11)
konstnärligt arbete (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (2762)
övrigt vetenskapligt (1906)
populärvet., debatt m.m. (148)
Författare/redaktör
Samuelson, Gösta, 19 ... (222)
Sorbring, Emma, 1972 ... (122)
Markocsan, Nicolaie, ... (115)
Nylén, Per, 1960-, (106)
Joshi, S. V. (93)
Svensson, Lars, 1963 ... (77)
visa fler...
Joshi, Shrikant V., ... (75)
Bernhard, Iréne, 195 ... (70)
Spante, Maria, 1967- ... (66)
Gellerstedt, Martin, ... (66)
Pareto, Lena, 1962-, (66)
Dåderman, Anna Maria ... (65)
Henry, Alastair, 196 ... (62)
Cliffordson, Christi ... (59)
Berlin, Johan, 1975- ... (58)
Eriksson, Monica, 19 ... (57)
Svensson, Lars-Erik, ... (55)
Lagrosen, Yvonne, 19 ... (53)
Andersson, Joel, 198 ... (52)
Christiansson, Anna- ... (52)
Ajanović, Midhat, 19 ... (50)
Lundh Snis, Ulrika, ... (49)
Eshagh, Mehdi, 1977- ... (46)
Karlsson, Charlie, (45)
Beno, Tomas, (45)
Johansson, Kristina, ... (44)
Lansford, Jennifer E ... (44)
Grundén, Kerstin, 19 ... (44)
Gråsjö, Urban, 1962- ... (44)
Carlström, Eric, 195 ... (42)
Rauhut, Daniel, 1968 ... (42)
von Brömssen, Kersti ... (41)
Erlandsson, Soly, 19 ... (41)
Pastorelli, Concetta ... (40)
Curry, Nicholas, 198 ... (40)
Nehls, Eddy, 1965-, (40)
Karlsson, Charlie, 1 ... (39)
Chang, Lei, (39)
Tapanya, Sombat, (39)
Bacchini, Dario, (39)
Molin, Martin, 1967- ... (39)
Björklund, Stefan, 1 ... (39)
Herrman, Margaretha, ... (38)
Oburu, Paul, (38)
Danielsson, Fredrik, ... (38)
Nilsson, Lena A., 19 ... (38)
Di Giunta, Laura, (37)
Olsson, Anna Karin, ... (36)
Skinner, Ann T., (36)
Al-Hassan, Suha M., (36)
visa färre...
Lärosäte
Högskolan Väst (4816)
Göteborgs universitet (492)
Chalmers tekniska högskola (128)
Högskolan i Skövde (111)
Högskolan i Jönköping (95)
Linköpings universitet (89)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (70)
Umeå universitet (59)
Lunds universitet (59)
Linnéuniversitetet (57)
Högskolan i Borås (43)
Karolinska Institutet (43)
Luleå tekniska universitet (42)
Uppsala universitet (30)
Högskolan i Halmstad (30)
Örebro universitet (29)
Karlstads universitet (21)
Malmö universitet (20)
Stockholms universitet (19)
RISE (18)
Högskolan Kristianstad (17)
Mittuniversitetet (15)
Högskolan i Gävle (11)
Blekinge Tekniska Högskola (10)
Mälardalens högskola (9)
Högskolan Dalarna (9)
Sveriges Lantbruksuniversitet (5)
Gymnastik- och idrottshögskolan (3)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (3)
Sophiahemmet Högskola (3)
Konstfack (2)
visa färre...
Språk
Engelska (3611)
Svenska (1106)
Kroatiska (10)
Tyska (5)
Norska (5)
Slovakiska (5)
visa fler...
Franska (4)
Odefinierat språk (4)
Danska (3)
Finska (3)
Polska (3)
Persiska (3)
Portugisiska (2)
Ryska (1)
Spanska (1)
Turkiska (1)
Katalanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (2028)
Teknik (1063)
Medicin och hälsovetenskap (1053)
Naturvetenskap (395)
Humaniora (341)
Lantbruksvetenskap (9)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy