SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:liu ;spr:swe"

Sökning: LAR1:liu > Svenska

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • 1897 : Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • När börjar mediehistorien? Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier  press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholmsutställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-talets ledande medieindustrier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställningen 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den DVD-skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stockholmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
 •  
2.
 •  
3.
 • Abrahamsson, Mats, 1960-, et al. (författare)
 • Det dynamiska företaget : om följsamhet och flödesorienterade affärsmodeller
 • 2011
 • Bok (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Dagens osäkra affärsklimat betraktas av många som ett problem och en risk som måste hanteras. I den här boken vänder författarna på perspektivet och betraktar osäkerheten som en möjlighet till framgång - om företaget har tillräcklig dynamisk förmåga. Den dynamiska förmågan innebär att företaget snabbt kan förändra sin marknadsstrategi och sin dagliga verksamhet. Det kräver en tydlig och flödesorienterad affärsmodell med en effektiv och följsam kedja från leverantör till slutkund. Denna bok presenterar en modell för hur företaget kan uppnå en sådan dynamisk effektivitet och diskuterar hur man kan omsätta den i praktisk handling. Boken vänder sig till chefer och ledningsgrupper i företag som vill utvecklas i takt med omvärldens krav och därmed få bäst förutsättningar att överleva och växa i det krävande affärsklimatet - survival of the fittest!
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Abrahamsson, Mats, 1960-, et al. (författare)
 • Logistik i svensk handel
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här rapporten sammanfattar ett forskningsprojekt, Logistik i svensk handel, som har pågått under perioden juli 2009 t.o.m. februari 2011 och som är finansierat av Handelns Utvecklingsråd.En utgångspunkt och hypotes för projektet var att det finns avgörande branschmässiga skillnader i sättet att arbeta med logistikfrågor. En hypotes som har testats mot empirin, vilket har lett till slutsatsen att logistiken endast i begränsad omfattning är branschspecifik och att branschtillhörighet inte är den avgörande faktorn för hur logistiken utformas för handelsföretag. En viktigare faktor, är hur butikerna drivs visavi centrala enheter, hur integrationen ser ut mellan logistikstrategi och inköps- respektive marknadsstrategi, samt hur systemgränserna för logistiken definieras.Genom hela arbetet har vi jämfört den logistikbild vi har sett med en ”ideal bild”, i form av logistiken i internationell ”mega-retailing”, vilket idag representerar ”best practice” inom logistik och där logistiken är en integrerad del av företagens affärsmodell och ett direkt stöd för företagets lönsamhet och tillväxt. Den jämförelsen visar att det är mycket stora skillnader i logistikkompetens och mognad mellan olika företag och att logistik inom många handelsföretag fortfarande är ett område med stor förbättringspotential.Förutom den här rapporten har projektet genererat en lång rad akademiska artiklar som är publicerade i journaler och/eller har presenterats på konferenser och seminarier. Vi har varit i kontakt med ett stort antal, kollegor, företag och forskare i Sverige och andra länder för att samla material. Ett stort tack till alla de som har bidragit med material till projektet.Ett speciellt tack till Andreas Hedlund på Handelns Utvecklingsråd, som förutom finansiellt stöd har backat upp projektet med seminarier arrangerade av Handelns utvecklingsråd.Linköping i Maj 2011Mats Abrahamsson   Jakob Rehme   Erik Sandberg
7.
 •  
8.
 • Abramsson, Marianne, 1963-, et al. (författare)
 • Bostadsmarknad och bostadsformer för andra halvan av livet
 • 2012
 • Ingår i: Äldres boende - forskningsperspektiv i Norden. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-07595-2 ; s. 155-168
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna antologi diskuteras äldres boendeförhållanden utifrån ett samhälls- och individperspektiv. Äldres boende inkluderar såväl kvarboende i vanliga bostäder som boende i bostäder särskilt avsedda för äldre.I boken behandlas fysiska och sociala aspekter på boendet, äldres bostadsmarknad och boendepreferenser. De olika kapitlen exemplifierar olika sätt att studera äldre och deras boendesituation och visar på den variation av områden inom vilka forskning om äldres boende bedrivs.Tillsammans ger de en bred bild av äldres boendesituation och lyfter fram de frågor som särskilt berör äldre, alltifrån de friska och mer rörliga äldre med stora valmöjligheter till de multisjuka äldre som lever längre med sina sjukdomar.Denna heterogenitet ställer stora krav på äldres bostäder och boendemiljöer.Antologin är avsedd att utgöra ett underlag för kurser om äldres boende ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Den vänder sig också till aktörer i kommunal produktion av bostäder och omsorg samt andra med intresse för  äldres bostadsfrågor.
 •  
9.
 • Abramsson, Marianne, 1963-, et al. (författare)
 • Flytta eller bo kvar på äldre dar
 • 2013
 • Ingår i: Bo bra på äldre dar : kunskap kreativitet kvalitet. - Stockholm : Svensk Byggtjänst. - 978-91-7333-580-5 ; s. 78-91
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • I "Bo bra på äldre dar. En antologi" behandlar frågor som: Hur vill äldre bo? Hur ska bostadsutbudet kunna anpassas till de äldres skiftande behov och önskemål?Nio personer med stor kunskap och lång erfarenhet av äldres boende, utifrån bland annat forskning och planering, ger sina olika perspektiv på bostäder och boendemiljöer som motsvarar äldres behov.Författarna har på olika sätt medverkat i det regeringsuppdrag, Bo bra på äldre dar, som Hjälpmedelsinstitutet genomfört 2010-2012. De har lagt samman sina tidigare kunskaper och erfarenheter med det som vuxit fram inom uppdraget.Boken vänder sig till alla som på något sätt är engagerade i boende för äldre i kommuner, fastighets- och byggbolag, organisationer med flera. Den är också en angelägenhet för politiker, såväl på nationell som på lokal nivå, och för den intresserade allmänheten som vill fördjupa sina kunskaper i den viktiga framtidsfråga som äldres boende är
 •  
10.
 • Abramsson, Marianne (författare)
 • Mellanboendeformer för äldre
 • 2009
 • Ingår i: Åldrande, åldersordning, ålderism. - Linköping : Linköping University Electronic Press. - 978-91-7393-713-9 ; s. 138-156
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här texten syftar till att diskutera det ökande intresset för äldres boendesituation utifrån kommunernas, bostadsföretagens samt de äldre individernas perspektiv. Detta görs genom att studera de förändringar som har ägt rum på bostadsmarknaden då nya former av boenden för äldre nu finns på marknaden. Dessa boenden riktar sig till aktiva äldre som närmar sig eller redan har uppnått pensionsåldern och som inte har hemmaboende barn. De förändringar som sker i den här fasen av livet kan antas påverka boendesituationen även om det är individer och hushåll som inte är beroende av insatser i form av vård och omsorg som endast kan lösas inom det särskilda boendet. Fokus här är på de förändringar som ägt rum på den ordinära bostadsmarknaden och inom bostadsföretagen men också på sociala frågor som kan ha med de äldres bostadssituation att göra.Studien utgår ifrån några forskningsfrågor kring tidpunkten för det ökade intresset för äldres boendesituation, de olika typer av boenden som diskuteras liksom de kvaliteter i boendet som poängteras i samband med marknadsföringen av seniorboenden.Texten är en sammanfattning dels av litteratur som berör äldre som aktörer på bostadsmarknaden, dels av möten med representanter för bostadsföretag och tjänstemän inom några olika kommuner kring de behov som finns och olika exempel på hur man försöker möta dessa behov. Ett antal studiebesök har också genomförts som visar på hur den här typen av boenden fungerar i praktiken och texten bygger också på preliminära resultat ifrån ett par pågående studier om äldres boendepreferenser i en medelstor svensk stad. Resultaten som presenteras är en sammanfattning av det som framkommit ur dessa olika källor.Det finns inga regler för vad som måste ingå för att ett boende ska räknas som en mellanboendeform, t.ex. seniorboende, även om en del riktlinjer och rekommendationer har presenterats (Wel Hops 2007). Oftast riktar sig boendet till individer som är 55 år eller äldre och som inte har några hemmavarande barn. Tillgängligheten är hög och det finns oftast gemensamhetsutrymmen och lokaler för hobbyverksamheter av olika slag. Mellanbo-endeformerna har en rad olika namn såsom seniorboende, plusboende, 55+, temaboende, boende för den tredje åldern, gemensamhetsboende etc. Här kommer termen seniorboende för enkelhetens skull att användas.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1298)
Typ av publikation
bokkapitel (2404)
tidskriftsartikel (2363)
rapport (1561)
konferensbidrag (1025)
bok (572)
recension (392)
visa fler...
doktorsavhandling (375)
annan publikation (341)
samlingsverk (redaktörskap) (252)
licentiatavhandling (103)
forskningsöversikt (39)
proceedings (redaktörskap) (16)
patent (7)
konstnärligt arbete (5)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (6299)
populärvet., debatt m.m. (2299)
refereegranskat (845)
Författare/redaktör
Godhe, Michael, 1964 ... (243)
Kylhammar, Martin, 1 ... (195)
Bjurström, Erling, 1 ... (99)
Dahlstedt, Magnus, 1 ... (90)
Larsson, Staffan, 19 ... (89)
Granström, Kjell, 19 ... (81)
visa fler...
Fornäs, Johan, 1952- ... (76)
Jonsson, Stefan, 196 ... (75)
Friberg, Tora, 1945- ... (74)
Colnerud, Gunnel, 19 ... (73)
Qvarsell, Roger, 195 ... (70)
Andersson, Per, 1964 ... (68)
Hultman, Glenn, 1947 ... (67)
Larsby, Birgitta, (64)
Fejes, Andreas, 1977 ... (62)
Olsson, Jesper, 1966 ... (61)
Dahlgren, Lars-Ove, ... (55)
Ålund, Aleksandra, 1 ... (54)
Aronsson, Peter, 195 ... (53)
Wolmesjö, Maria, 196 ... (53)
Ågren, Henrik, 1968- ... (53)
Garpenby, Peter, 195 ... (51)
Beckman, Svante, 194 ... (51)
Berner, Boel, 1945-, (48)
Grandin, Ingemar, 19 ... (48)
Hult, Håkan, 1948-, (47)
Hammar Chiriac, Eva, ... (45)
Ellström, Per-Erik, ... (41)
Palm, Jenny, 1973-, (40)
Lejon, Kjell O, 1958 ... (39)
Widmalm, Sven, 1956- ... (38)
Lindgren, Anne-Li, 1 ... (37)
Söderlund, Jonas, 19 ... (34)
Nordvall, Henrik, 19 ... (34)
Ellegård, Kajsa, 195 ... (34)
Eklöf, Motzi, 1958-, (34)
Heimann, Mikael, 195 ... (33)
Lohm, Ulrik, 1943-, (33)
Thornberg, Robert, 1 ... (33)
Collste, Göran, 1950 ... (33)
Sundin, Elisabeth, 1 ... (33)
Stenestrand, Ulf, 19 ... (32)
Hydén, Lars-Christer ... (32)
Samuelsson, Marcus, ... (32)
Samuelsson, Marcus, (32)
Jidesjö, Anders, (32)
Olve, Nils-Göran, 19 ... (31)
Hansen, Peo, 1966-, (31)
Anshelm, Jonas, 1960 ... (30)
Eriksson, Lisbeth, 1 ... (30)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (9450)
Uppsala universitet (210)
Linnéuniversitetet (158)
Stockholms universitet (97)
Södertörns högskola (80)
Högskolan i Jönköping (72)
visa fler...
Lunds universitet (71)
Örebro universitet (55)
Göteborgs universitet (53)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (39)
Umeå universitet (39)
Kungliga Tekniska Högskolan (35)
Högskolan i Gävle (33)
Karlstads universitet (26)
Mälardalens högskola (23)
Ersta Sköndal högskola (21)
Mittuniversitetet (14)
Högskolan Dalarna (13)
Högskolan i Borås (13)
Malmö högskola (9)
Högskolan Kristianstad (9)
Chalmers tekniska högskola (9)
Luleå tekniska universitet (7)
Sveriges Lantbruksuniversitet (6)
Högskolan i Skövde (4)
Högskolan Väst (4)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
Röda Korsets Högskola (2)
Handelshögskolan i Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (32)
Humaniora (11)
Teknik (6)
Medicin och hälsovetenskap (4)
Naturvetenskap (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy