SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:lu ;lar1:(lnu);srt2:(2007)"

Sökning: LAR1:lu > Linnéuniversitetet > (2007)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Agerström, Jens, et al. (författare)
 • Etnicitet och övervikt
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Särbehandling i anställningsprocessen av specifika grupper, såsom personer med en bakgrund i Mellanöstern och överviktiga, har traditionellt ansetts bero på ett medvetet val från arbetsgivarens sida. Forskning inom social kognition tyder dock på att denna särbehandling skulle kunna ske omedvetet, påverkat av arbetsgivarens omedvetna (implicita) fördomar. I den här studien har studenter och arbetsgivare genomfört tre olika implicita associationstester i syfte att mäta deras implicita attityder och prestationsstereotyper gentemot arabmuslimska män relativt infödda svenska män och deras implicita prestationsstereotyper gentemot överviktiga relativt normalviktiga. Resultaten visar att studenter och arbetsgivare på implicit nivå associerar arabmuslimska män och överviktiga med lägre prestation jämfört med infödda svenska män och normalviktiga män, samt har en mer negativ implicit attityd gentemot arabmuslimska män jämfört med infödda svenska män.
2.
 • Andreasson, Jesper (författare)
 • Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag
 • 2007
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna avhandling beskriver och analyserar hur kön, kropp och sexualitet konstrueras inom lagidrotten. Studien baseras på kvalitativt etnografiskt fältarbete med det manliga handbollslaget Kula HF och det kvinnliga damfotbollslaget Solby IK. Med hjälp av intervjuer och observationer beskrivs atleternas tankar om sig själva, sin kroppslighet och den idrottsliga gemenskap de är en del av. Medlemmarna av de båda idrottskollektiven studeras i en idrottslig vardag som består av matcher, träningar, omklädningsrumsjargong, gemensamma fester och turneringsresor. Studien visar att atleternas förståelse för lagidrott huvudsakligen konstruerats och konstituerats inom ramen för en hegemonisk maskulinitet. I sina försök att rymmas inom det som betraktas som normalt eller önskvärt på idrottsliga arenor rättar medlemmarna i de båda kollektiven sitt agerande efter denna maskulinitetsformation, vilket innebär att de bidrar till att reproducera en maktstruktur som legitimerar skilda förutsättningar för kvinnors och mäns idrottande. Resultaten visar emellertid också att det förekommer motstridigheter i atleternas sätt att agera, och att de på olika sätt kan överskrida eller opponera sig mot den sociala dynamik som dominerar i respektive gemenskap. Idrottsutövarnas identitetsskapande utförs i detta avseende i ett dialektiskt spel mellan traditionella föreställningar om kön och enskilda aktörers försök att spränga existerande gränser. Genom att studera idrottsliga praktiker kan man både få kunskap om enskilda individers förståelse för sig själva och de sociala strukturer inom vilka en sådan förståelse tar form. Denna studie beskriver lagidrotten som en social arena där könsidentiteter konstrueras genom ambivalenta och motsägelsefulla sociala processer, som både bringar stabilitet och förändring i rådande genusordning.
 •  
3.
 •  
4.
 • Axelsson-Olsson, Diana, et al. (författare)
 • Acanthamoeba-Campylobacter coculture as a novel method for enrichment of Campylobacter species
 • 2007
 • Ingår i: Applied and Environmental Microbiology. ; 73:21, s. 6864-6869
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In this study, we present a novel method to isolate and enrich low concentrations of Campylobacter pathogens. This method, Acanthamoeba-Campylobacter coculture (ACC), is based on the intracellular survival and multiplication of Campylobacter species in the free-living protozoan Acanthamoeba polyphaga. Four of the Campylobacter species relevant to humans and livestock, Campylobacter jejuni, C. coli, C. lari, and C. hyointestinalis, were effectively enriched by the coculture method, with growth rates comparable to those observed in other Campylobacter enrichment media. Studying six strains of C. jejuni isolated from different sources, we found that all of the strains could be enriched from an inoculum of fewer than 10 bacteria. The sensitivity of the ACC method was not negatively affected by the use of Campylobacter-selective antibiotics in the culture medium, but these were effective in suppressing the growth of seven different bacterial species added at a concentration of 10(4) CFU/ml of each species as deliberate contamination. The ACC method has advantages over other enrichment methods as it is not dependent on a microaerobic milieu and does not require the use of blood or other oxygen-quenching agents. Our study found the ACC method to be a promising tool for the enrichment of Campylobacter species, particularly from water samples with low bacterial concentrations.
5.
 • Benderix, Ylva, et al. (författare)
 • Siblings experience of having a brother or sister with autism and mental retardation : A case of fourteen siblings from five different families
 • 2007
 • Ingår i: Journal of Pediatric Nursing : Nursing Care of Children and Families. - 0882-5963. ; 22:5, s. 410-418
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this study was to describe the present and past experiences of 14 siblings from five families in terms of having abrother or sister with autism and mental retardation. Personal interviews were conducted with the siblings before their brothersor sisters were moved to a newly opened group home. Qualitative content analysis was used for the analysis of the transcribedtexts. The analysis resulted in seven content categories: precocious responsibility, feeling sorry, exposed to frightening behavior,empathetic feelings, hoping that a group home will be a relief, physical violence made siblings feel unsafe and anxious, andrelations with friends were affected negatively. The conclusion is that these siblings' experiences revealed stressful lifeconditions. Counseling for the family and for siblings is recommended to help them deal with their feelings and problems. Forthe siblings in these five families, a group home was a relevant alternative as a temporary or permanent placement for the childwith autism and mental retardation.
 •  
6.
 • Bensch, Staffan, et al. (författare)
 • Temporal dynamics and diversity of avian malaria parasites in a single host species
 • 2007
 • Ingår i: Journal of Animal Ecology. - Blackwell Publishing. - 0021-8790. ; 76:1, s. 112-122
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We have used molecular methods to unravel a remarkable diversity of parasite lineages in a long-term population study of great reed warblers Acrocephalus arundinaceus that was not foreseen from traditional microscopic examination of blood smears. This diversity includes eight Haemoproteus and 10 Plasmodium lineages of which most probably represent good biological species.Contrary to expectation, the relative frequency of parasite lineages seemed not to change over the 17-year study period and we found no effects of the parasites on a male secondary sexual ornament (song repertoire size) and two measures of fitness (adult survival and production of recruited offspring).We discuss whether the absence of fitness consequences of the parasites might relate to the fact that we have studied the host at the breeding sites in Europe, whereas the transmission seems to take place at the wintering sites in Africa, where the naive birds encounter the parasites for the first time and the resulting primary infections likely make them sicker than during the chronic phase of the infection.The prevalence of the three most common lineages appeared to fluctuate in parallel with a periodicity of approximately 3-4 years. Theoretical models based on intrinsic interactions between parasite antigen and host immune genes cannot explain such dynamics, suggesting that knowledge of extrinsic parameters such as vector distribution and alternative hosts are required to understand these patterns.
 •  
7.
 • Berling, Peter, et al. (författare)
 • Demand and sales value considerations for differentiating the service levels
 • 2007
 • Ingår i: NOFOMA.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • How to choose the appropriate service level has been described by many authors and logistics professionals. The common basis for differentiating the policy parameters between products used by many professionals is a traditional ABC-analysis based on the sales volume in SEK, i.e. the demand times the price per unit. Even if this basis is suitable for several issues in inventory management it is not the best for differentiating the service level. This since the value of having a high service level for a high-price product is comparatively low whereas the value of having it for a high demand product is high. There hence exist arguments both for a high and a low service level for A products.The purpose of this work is to 1) estimate the potential savings from differentiating the service level 2) contribute to the understanding of which factors should be used as the base for differentiating the service level 3) develop an easy to use method for grouping the products and determining the appropriate service level for each group. In the paper we suggest a simple method for differentiating the service level using a combined ABC/XYZ analysis based on the sales volume in SEK (as the traditional method) and the demand in units. The economical benefits of the suggested method have been evaluated using numerical examples based on real life demand data. This study indicates that substantial cost benefits can be achieved compared to a system with no differentiation of the service levels.
 •  
8.
 • Bring, Torun, et al. (författare)
 • Colour development in copper ruby alkali silicate glasses. : Part 1. The impact of tin(II) oxide, time and temperature
 • 2007
 • Ingår i: GLASS TECHNOLOGY-EUROPEAN JOURNAL OF GLASS SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A. - 1753-3546. ; 48:2, s. 101-108
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The development of the red colour in copper ruby alkali silicate glasses has been studied by means of ultraviolet/visible spectroscopy, TEM and EXAFS. The results show that in both red and slightly overstruck, brownish glasses the colour is due to clusters of metallic copper. Before striking non-coloured glasses contain mainly cuprous ions, Cu+. Tin acts as a reducing agent but also has an accelerating effect on colour development.
 •  
9.
 • Bring, Torun, et al. (författare)
 • Selenium : molybdenum-based coloration of alkali silicate glasses
 • 2007
 • Ingår i: Glass Technology. - 0017-1050. ; 48:5, s. 213-221
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The interaction between selenium and molybdenum in reduced alkali silicate melts, resulting in red glasses has been studied. The oxidation state of Mo is Mo(VI) as evidenced by XANES and ESCA results. Selenium is present in a reduced state, as indicated by ultraviolet/visible spectroscopy and XANES. The colour is described by ultraviolet/visible spectra and CIE colour coordinates. The main absorption peaks are at 450 and 540 nm. Similar bands are reported for MoOSe32−. Several commonly used glass components must be avoided in the batch, as they prevent formation of the red colour.
 •  
10.
 • Brodin, Eva (författare)
 • Critical Thinking in Scholarship:
 • 2007
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. Avhandlingen som är skriven på engelska erbjuder läsaren en inblick i hur min egen syntetiska förståelse av vetenskapligt kritiskt tänkande växer fram. Kapitel 1 handlar om att närma sig och förstå ett fenomen utifrån en hermeneutisk-fenomenologisk ansats, baserat på filosofiska tankegångar hos Husserl, Heidegger, Gadamer, Ricoeur och Arendt. I detta kapitel presenteras också min egen förförståelse av kritiskt tänkande, som utgör den begynnande förståelsehorisonten för mitt närmande till fenomenet. Mot bakgrund av denna förståelsehorisont analyseras i kapitel 2 texter från 17 olika filosofer genom tiderna, för att spåra olika framträdelseformer av kritiskt tänkande. Denna historiska analys sker inom ramen för epistemologiska frågor och sträcker sig ifrån antika Grekland fram till Foucault. Trots att kritiskt tänkande alltid har varit en fundamental aspekt i tänkandet om vetenskaplig kunskap, sett ur ett historiskt perspektiv, förefaller det som om begreppet kritiskt tänkande har varit outtalat fram till Deweys bidrag till filosofin. Under 1980-talet kom kritiskt tänkande emellertid att bli ett fenomen som diskuterades utifrån olika perspektiv, med konsekvensen att olika innebörder och villkor har lyfts fram. I kapitel 3 presenteras fyra olika nutida perspektiv på kritiskt tänkande. En i stort sett gemensam ambition i dessa nutida perspektiv är att man vill främja utvecklingen av kritiskt tänkande hos den lärande individen i pedagogiska kontexter med motiveringen att det demokratiska samhället gynnas och upprätthålls av kritiskt tänkande individer. De olika perspektiven skiljer sig dock åt i förhållande till vilka innebörder och kvaliteter som tillskrivs kritiskt tänkande. Inom de mer traditionella perspektiven finns det en tendens att avgränsa fenomenet till att vara en fråga om rationellt tänkande som vilar på användning av bestämda regler och principer. Förespråkare för andra perspektiv, som har tillkommit senare, framhåller att även andra kvaliteter är av vikt för kritiskt tänkande, såsom reflektivt tänkande, känslor, kreativitet, föreställningsförmåga och intuition. Därutöver hävdar de senare att karaktären på det kritiska tänkandet är bunden till såväl kontexten som individen och vederbörandes specifika kulturella horisont. Detta är en syn som står i kontrast till de traditionella synsätten på kritiskt tänkande, där fenomenet betraktas som oberoende av kontexten. Med utgångspunkt i de olika innebörderna av kritiskt tänkande som framträtt i såväl historien som nutiden, presenteras i kapitel 4 en redogörelse för min meningskonstitution som utgör en syntetisk förståelse av fenomenet. Genom denna meningskonstitution visar det sig att det vetenskapliga kritiska tänkandet på olika sätt handlar om att tänka i termer av abstrakta relationer med intentionen att antingen härska över, förstå, eller förändra världen. I sista kapitlet, kapitel 5, diskuteras avhandlingens resultat i relation till det kritiska tänkandets olika villkor och utveckling. De olika villkoren lyfts fram genom att relatera det kritiska tänkandets olika innebörder till fyra olika sätt att förstå begreppet potential och dess aktualisering. Det visar sig då att inom de mer traditionella nutida perspektiven på kritiskt tänkande är potentialen för kritiskt tänkande huvudsakligen kopplat till individen. I relation till de senare tillkomna perspektiven är potentialen emellertid mer beroende av den sociala interaktionen mellan individer. Utifrån Webers modell för olika typer av social handling, kan kritiskt tänkande förstås som mål-rationellt handlande, värde-rationellt handlande, affektivt handlande och traditionellt handlande. Genom historien visar det sig att när det kritiska tänkandet är förknippat med särskilda vetenskapliga metoder, kommer det huvudsakligen till uttryck som ett mål-rationellt handlande. Detsamma gäller för de traditionella nutida perspektiven. I de fall som det kritiska tänkandet inte är förbundet med särskilda regler och principer, tar fenomenet sig uttryck även i andra typer av handlande, något som går att skönja i såväl historien som nutida perspektiv. Den huvudsakliga förändringen i jämförelse med de traditionella perspektiven är att det affektiva handlandet betraktas som en alltmer fundamental aspekt av det kritiska tänkandet. Även om den nuvarande förståelsen av kritiskt tänkande närmar sig nya dimensioner utöver den traditionellt allenarådande rationella, lever de traditionella synsätten på kritiskt tänkande fortfarande kvar i pedagogiska styrdokument, vilket visar sig genom att fenomenet implicit framställs som en kognitiv färdighet. Därför bör man inte förvänta sig en förändring beträffande vilka aspekter av kritiskt tänkande som lärare formellt kommer att efterfråga hos högskolestuderande inom den närmaste framtiden. Betraktat i sin helhet visar studien att fenomenet ofta tenderar att begränsas till själva genomförandet med följden att de möjliga konsekvenserna av det kritiska tänkandet kommer i skymundan. Med detta menas att det snarare är processen än resultatet av det kritiska tänkandet som fokuseras. Denna företeelse kan förstås mot bakgrund av att kritiskt tänkande uppfattas vara en garanti för att uppnå normativt önskvärda resultat, något som det argumenteras emot i denna avhandling. Istället hävdas här att det kritiska tänkandet antar sin mest kritiska skepnad när intentionen, processen och de möjliga resultaten tar utgångspunkt i framtida konsekvenser som en del av tänkandets helhet. Vidare argumenteras det för att denna helhet är beroende av att individens ansvarskänsla följer det kritiska tänkandet från intentionen, genom processen och fram till de möjliga konsekvenserna.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (16)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (61)
bokkapitel (11)
doktorsavhandling (8)
rapport (4)
konferensbidrag (4)
recension (3)
visa fler...
bok (3)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (65)
övrigt vetenskapligt (27)
populärvet., debatt m.m. (3)
Författare/redaktör
Sanati, Mehri (9)
Waldenström, Jonas, (8)
Johansson, Håkan, (6)
Rooth, Dan-Olof (6)
Hvinden, Bjørn (6)
Nordebo, Sven, (4)
visa fler...
Gustafsson, Mats (4)
Hasselquist, Dennis, (4)
Haemig, Paul D. (4)
Perez-Tris, Javier (4)
Bensch, Staffan (3)
Larsson, Per, (3)
Svensson, Kerstin (3)
Einvall, Jessica, (3)
Križanauskienė, Asta (3)
Rosenqvist, Johanna, ... (3)
Larsson, Ann-Charlot ... (3)
Stenroth, Patrik, (3)
Shukur, Ghazi, (2)
Granéli, Wilhelm (2)
Olsen, Björn (2)
Lundkvist, Åke, (2)
Mathiasson, Lennart (2)
Brandin, Jan, (2)
Hellgren, Olof (2)
Hogland, William, (2)
MARQUES, MARCIA, (2)
Lundkvist, Ake (2)
Strand, Michael, (2)
Ellström, Patrik (2)
Olsen, Bjorn (2)
Fransson, Thord, (2)
Saarela, Jan (2)
Nieminen Kristoferss ... (2)
Kloo, Lars, (2)
Canali, C. M., (2)
Gustafsson, Tommy (2)
Bring, Torun, (2)
Jonson, Bo (2)
Denvall, Verner (2)
Paradis, Carita (2)
Holmqvist, Niklas, (2)
Samuelson, L (2)
Swalander, Lena, (2)
Franzén, Kristofer, (2)
Priebe, Gisela (2)
Melin Emilsson, Ulla ... (2)
Martensson, Lennart (2)
Mårtensson, Lennart (2)
Nammari, Diauddin R. ... (2)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (95)
Linköpings universitet (6)
Chalmers tekniska högskola (4)
Uppsala universitet (4)
Högskolan i Jönköping (3)
visa fler...
Högskolan Kristianstad (3)
Umeå universitet (3)
Högskolan i Halmstad (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Göteborgs universitet (1)
Mittuniversitetet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (75)
Svenska (20)
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (28)
Naturvetenskap (27)
Humaniora (12)
Teknik (11)
Medicin och hälsovetenskap (11)
År
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy