SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:su ;conttype:(scientificother);spr:swe;lar1:(liu)"

Sökning: LAR1:su > Övrigt vetenskapligt > Svenska > Linköpings universitet

 • Resultat 1-10 av 93
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • 1897 Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-­talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms-­ utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-­talets ledande medieindust-­ rier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. Sammantaget framträder en komplex mediekultur med förbindelser både till det förra sekelskiftets museiinstitutioner och ett äldre utbud av audiovisuella attraktioner, men också till 1900-­talets förmenta mediemodernitet och våra dagars digitala ”revolution”.De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställning-­ en 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den dvd-­skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stock-­ holmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
2.
 • Almqvist, Roland, et al. (författare)
 • Resursanpassning och utveckling av kommunal verksamhet. Sammanfattning och slutord fårn det andra Nationionella kommunforsningsprogrammet.
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Under åren 2010–2017 har de fyra universitetsanknutna kommunforsknings-instituten i landet drivit det Nationella kommunforskningsprogrammet. Forskningsprogrammets innehåll har vuxit fram i samtal mellan forskare och företrädare för de kommuner som deltagit i och finansierat forskningsprogrammet. Den första delen av forskningsprogrammet (Natkom 1) påbörjades 2010 och avslutades 2013 och handlade om hur kommuner anpassar sig till förändrade förutsättningar och handskas med besvärliga situationer.Föreliggande rapport utgör slutrapport för den andra delen av det Nationella kommunforskningsprogrammet (Natkom 2) som påbörjades 2014 och avslutades 2017. Mot bakgrund av krav som ställs på den kommunala organisationen att anpassa verksamheten till de resurser som finns var temat denna gång hur kommuner hanterar resursanpassning och verksamhetsutveckling. Natkom 2 fokuserade på att kartlägga och beskriva idéer för resursanpassning och verksamhetsutveckling och hur dessa överförs till praktiken. I rapporten sammanfattas och kommenteras de viktigaste resultaten från de 16 projekt som bedrivits inom ramen för forskningsprogrammets andra del.En iakttagelse från projekten är att centralisering av befogenheter till kommunledningen tycks vara vanligt i arbetet med resursanpassning och verksamhetsutveckling. Likaså kan konstateras att anpassningen och utvecklingen oftast är av mindre art och inkrementell. Trots att det finns tydliga tecken på "pyspunka" löper verksamheten på utan tydliga försök att göra större förändringar i syfte att anpassa verksamheten till framtida utmaningar.De sju år som det Nationella kommunforskningsprogrammet i sin helhet har löpt har varit tämligen turbulenta kommunala år. Totalt har det skrivits 47 rapporter och anordnats sju konferenser. Det handlar följaktligen om ett mycket omfattande och innehållsrikt empiriskt material som sammanställts, analyserats och legat till grund för slutsatser som återförts till medverkande kommuner, men även till icke medverkande kommuner, studenter och i forsk-ningslitteraturen.
3.
 •  
4.
5.
 • Andra män Maskulinitet, normskapande och jämställdhet
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige är världens mest jämställda land, med världens mest jämställda män. Åtminstone framställs det ofta så, både i offentlig debatt och i vardagliga samtal. Denna bild av den normale svenska mannen upprätthålls dock genom att något annat - eller någon annan - skapas som avvikande, annorlunda, obegriplig eller sjuk.I den här antologin diskuteras hur det som uppfattas som goda handlingar används för att representera det gemensamma, medan våldsbrott, kvinnomisshandel och sexism förklaras som ett verk av Andra män. Är det därför som män som misshandlat kvinnor har så svårt att se sig själva som kvinnomisshandlare? Är det därför som fördomsfulla stereotyper av invandrarmän används som förklaring till brott eller sexism?Hur kommer det sig i så fall att även feministiska män skapas som avvikande? Och vilka föreställningar utmanas egentligen när äldre män beskriver sina växande bröst som sexuellt laddade och njutbara? Varför kan män med funktionsnedsättning inte debattera hjälp till sex utan att ses som kvinnoförtryckare? Eller varför är pedofilen så närvarande i samtal mellan unga män på ett behandlingshem, medan mäns sexuella våld mot barn är så frånvarande i svenska diskussioner om mäns föräldraskap och män i barnomsorg?I Andra män diskuterar forskare från antropologi, genusvetenskap, socialt arbete, sociologi och ungdomsvetenskap hur Andra män pekas ut som avvikande, men också hur dessa män hanterar utpekandet.
6.
 • André, K., et al. (författare)
 • Stockholmsregionens anpassning till ett förändrat klimat Sammanställning av delresultat från studier inom forskningsprogrammet Mistra-Swecia
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna   rapport   redovisar   delar   av   resultat   och   analyser   från   Mistra-SWECIAs   arbete   i Stockholmsområdet.   Vår   förhoppning   är   att   den   är   av   intresse   för   de   som   arbetar   med anpassningsfrågor inför klimatförändringar på olika sätt i regionen och i andra delar av Sverige.SWECIA står för Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation och finansieras av Stiftelsen  för  miljöstrategisk  forskning,  Mistra.  Forskningsprogrammet  studerar  klimat,  ekonomi, effekter och anpassning med gemensamma socio-ekonomiska förutsättningar, och med hänsyn till kopplingarna   som   finns   mellan   dessa   forskningsområden.   Forskarna   arbetar   vid   Stockholm Environment Institute  (SEI),  Linköpings  universitet, Lunds  universitet,  Stockholms  universitet  och SMHI.  I  Mistra-SWECIA  är  kommunikationen  mellan  forskare  och  avnämare  central  då  dialogen hjälper till att planera forskningen och bidrar dessutom till effektiv omsättning av resultaten. Första programfasen är fyra år (2008–2011). Denna rapport är en första sammanställning av delresultat från den fallstudie som påbörjades i Stockholms län 2008.Inledningsvis   diskuteras   delar   av   den   deltagandestudie   som   genomfördes   med   aktörer   i Stockholmsregionen under hösten 2008. Vi redogör översiktligt för hur deltagandeforskningen har genomförts och varför vi valt detta sätt att bedriva forskning; på vilket sätt socialt lärande bidrar till anpassningsarbetet;     vilka     intressenter     som     är     engagerade     direkt     eller     indirekt     i klimatanpassningsarbetet, och vilka faktorer vi har uppfattat som kritiska och viktiga för anpassning,. Rapporten  avslutas  med  att  presentera  resultat  från  Mistra-SWECIAs  forskning  inom  Lunds universitet  och  SMHI  angående  framtida  flöden  och  vattennivåer  i  Mälaren,  samt  beräknade klimatscenarier för Stockholmsregionen. Dessa har ockå använts som underlag för studien.Författarna är mycket tacksamma för deltagarnas kommentarer och engagemang i studien men eventuella felaktigheter eller missuppfattningar är helt och hållet författarnas egna. Delar av resultat som presenteras i denna rapport återfinns även i andra kommande publikationer som t ex Simonsson m fl. (kommande); André & Simonsson (2009); Simonsson & André (2009), och Nilsson & Gerger Swartling (2009).Information   om   resultat   och   aktiviteter   inom   Mistra-SWECIA   presenteras   fortlöpande   på www.mistra–swecia.se.
7.
 • Aronsson, Karin, 1946- (författare)
 • Diskursiv psykologi
 • 2005
 • Ingår i: Vår tids psykologi. - Stockholm : Natur och Kultur. - 91-27-09420-0 - 978-9-12709-420-8 ; s. 587-589
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Svenska psykologiforskare med internationell lyskraft beskriver i Vår tids psykologi sina specialområden på ett begripligt sätt. Här återfinns allt från baskunskaper till dagens trender och tendenser. Boken är indelad i tre delar. Första delen redogör för psykologins huvudområden: biologisk psykologi, kognitionspsykologi, emotion och motivation, utvecklings-, personlighets- och socialpsykologi. Den andra delen erbjuder smakprov på hur psykologin fungerar som redskap för att söka lösningar på individuella och samhälleliga problem. I den avslutande delen får tre kritiska perspektiv på psykologiämnet utrymme. Bokens gedigna kapitel förstärks ytterligare av en stor mängd fördjupningar och illustrationsexempel.
 •  
8.
 • Aronsson, Karin, 1946-, et al. (författare)
 • Förhandlingar mellan föräldrar och barn
 • 2009
 • Ingår i: Barn, barndom och föräldraskap. - Carlssons. - 978-91-7331287-5 ; s. 136-154
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
9.
 •  
10.
 • Aronsson, Karin, 1946-, et al. (författare)
 • Skolans grupparbete som social arena
 • 2004
 • Ingår i: Pedagogik som vetenskap : en vänbok till Birgitta Qvarsell. - Stockholms universitet : Pedagogiska institutionen. - 91-631-5978-3 - 978-9-1631-5978-7 ; s. 294-317
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En vetenskaplig disciplins identitet är sammanvävd med dess historia. En samhällsvetenskaplig disciplins forskningsobjekt är emellertid i hög grad den samtida omvärlden och de frågor som står högt på dagordningen i samhällsdebatten. Men inom samhällsvetenskap sysslar man även med centrala och grundläggande frågor. Förhållningssättet till de grundläggande frågorna har dock stor betydelse för hur forskarna kommer att agera i de dagsaktuella frågorna
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 93
Åtkomst
fritt online (31)
Typ av publikation
bokkapitel (36)
bok (13)
rapport (12)
doktorsavhandling (12)
samlingsverk (redaktörskap) (11)
tidskriftsartikel (6)
visa fler...
konferensbidrag (2)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Aronsson, Karin, 194 ... (5)
Olsson, Erik, (4)
Jülich, Solveig, 196 ... (3)
Snickars, Pelle, 197 ... (3)
Dahlstedt, Magnus (3)
Sundevall, Fia, 1974 ... (2)
visa fler...
Näslund, Johan, (2)
Samuelsson, Joakim, (2)
Wahlbeck, Östen, (2)
Eriksson, Maria, (2)
Hermelin, Brita, (2)
Ekström, Anders, 196 ... (1)
Olsson, Jesper, 1966 ... (1)
Assarsson, Liselott, (1)
Svensson, L, (1)
Sawyer, L. (1)
Nilsson, Fredrik, (1)
Ekenberg, Love, (1)
Larsson, Staffan, 19 ... (1)
Fejes, Andreas, 1977 ... (1)
Hofvendahl, Johan, (1)
Eriksson, Inger, 195 ... (1)
Ingelshed, Lena (1)
Alvarez López, Laura ... (1)
Agahi, N, (1)
Lennartsson, C (1)
Jonsson, Stefan (1)
Thorslund, Mats, (1)
Berglund, Karin, (1)
Sundin, Elisabeth, (1)
Andersson, Susanne, (1)
Svensson, Lennart, (1)
Eklund, J (1)
Sandberg, Fredrik (1)
Olson, Maria, (1)
Almqvist, Roland, (1)
Jannesson, Erik (1)
Parment, Anders (1)
Skoog, Matti (1)
Ramberg, Ulf (1)
Donatella, Pierre, (1)
Nilsson, Viveka, (1)
Wänström, Johan, 197 ... (1)
Alvarez López, Laura ... (1)
Sundberg, Ann-Kari (1)
Simfors, Per (1)
Bromseth, Janne, (1)
Ekström, Anna (1)
Malmberg, Bo, 1958-, (1)
Andersson, Ida, (1)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (93)
Uppsala universitet (7)
Lunds universitet (4)
Göteborgs universitet (2)
Umeå universitet (2)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Mittuniversitetet (2)
Södertörns högskola (1)
Högskolan i Skövde (1)
Linnéuniversitetet (1)
Örebro universitet (1)
Karlstads universitet (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (83)
Humaniora (34)
Naturvetenskap (2)
Medicin och hälsovetenskap (2)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy