SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WAKA:ref ;spr:cze;lar1:(liu)"

Sökning: WAKA:ref > Tjeckiska > Linköpings universitet

 • Resultat 1-4 av 4
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Górska, Magdalena, 1982- (författare)
 • Interrupce psaná spole?nosti, t?lem a individuálním v?domím
 • 2004
 • Ingår i: Gender, rovné p?iležitosti, výzkum. - 1213-0028. ; :4, s. 4-7
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Debata na téma interrupce se v?tšinou pohybuje kolem otázek práva na život (pro-life) a práva na svobodné rozhodnutí ženy (pro-choice). Její podoba je však do zna?né míry diktovaná diskursem hnutí pro-life. Nejvíce z?ejmé je to v Polsku kde se 90% obyvatelstva považuje za katolíky (Graff 2001) a pro-life diskurs, podporovaný katolickou církví, která interrupci považuje za h?ích a vraždu nenarozeného dít?te, má ohromný vliv jak na spole?nost, tak i na zákonodárství. Nicmén? i v ?echách, stát?, ve kterém vliv církve je zna?n? slabší, je tón debaty pro-lifeisty také siln? ovlivn?n. Ale jak debata o interrupcích vypadá? Pro? tak vypadá? O ?em její podoba vypovídá? Jaké formy výpov?di a zkušenosti (ne)umož?uje? Jak zú?astn?né skupiny, pro-life a pro-choice, používají jazyk k artikulaci svých premis? ?ím se tyto dva diskursy od sebe liší a co mají spole?ného? Do jakých pozic v rámci debaty o interrupci jsou situované ženy a do jakých muži? Je v ní místo pro partnerský vztah? P?ibližn? tyto otázky jsou tématem následující úvahy, jejíž cílem je také poukázat na diskursivní hranice, kterým podléhá nejen naše jednání ale také samotné myšlení a veškerá snaha o artikulaci nejen vlastní zkušenosti ale také pouhého názoru na toto téma. Tvrdím, že interrupce je psaná spole?ností, t?lem a individuálním v?domím, ale zp?sob jakým jí píše t?lo a individuální v?domí je – p?i  stávající podob? debaty – v moci této debaty, tedy toho jak je interrupce konceptualizovaná ve spole?enském diskursu. Proto se v této úvaze nejprve zam??ují na, jazyk, problémy a kontext, ve kterém se pohybujeme, a teprve potom se snažím problematizovat individuální prožitek, jenž je v tomto rámci uv?zn?n. V této druhé ?ásti se snažím spíše na?rtnout otázky než na n? najít odpov?di. 
 •  
2.
 • Górska, Magdalena, 1982-, et al. (författare)
 • Konference Gender and Citizenship in a Multicultural Context
 • 2007
 • Ingår i: Czech Sociological Review. - 1210-3861. ; 43:4, s. 874-878
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Na p?elomu srpna a zá?í 2006 se konala nejv?tší trienální evropská konference genderového výzkumu European Gender Research Conference, která byla letos zam??ena na téma genderu a ob?anství v multikulturním kontextu. Šestý ro?ník konference organizovaný pod záštitou organizace ATHENA (Advanced Thematic Network in Activities in Women´s Studies in Europe), AOIFE (Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe) a Centra ženských studií a Fakulty mezinárodních a politických studií Univerzity v Lodži se poprvé konal ve st?ední Evrop? v polském m?st? Lodži, což se také projevilo ve vysoké ú?asti výzkumnic a výzkumník? ze zemí st?ední a východní Evropy. Tato lokalizace konference zárove? symbolicky vytvo?ila prostor pro diskusi otázek a problém? týkajících se jak samotné situace postsocialistických spole?ností, tak specifických výzkumných problém? spojených s otázkami mezinárodní spolupráce na teoretické a empirické úrovni. 
 •  
3.
 • Górska, Magdalena, 1982-, et al. (författare)
 • Popis mnoha zápas? : diskurz, subjekt a moc v myšlení Judith Butler
 • 2008
 • Ingår i: ?eská literatura. - Institute of Czech Literature ASCR. - 0009-0468. ; 56:6, s. 805-829
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Tato sta? se zam??í na dv? st?žejní témata, která Butler do diskusí humanitních v?d vnesla. V první ?ad? bude extenzivn?ji pojednána otázka, jakým zp?sobem Butler dekonstruktivn? p?ehodnotila jak kategorii pohlaví coby nem?nné a p?ed-diskurzivní danosti, tak kategorii genderu jakožto jednoduchého kulturního zápisu odehrávajícího se na povrchu t?la. Dále se zde dotkneme otázky komplexního vztahu moci a subjektu. Prostor je také ve stati v?nován vybraným bod?m kritické recepce myšlení Judith Butler (a limit?m této kritické recepce). Celá tato debata, jejíž sou?ástí je i tematika v tomto ?ísle otišt?né kapitoly z knihy Psychický život moci (1997a), má také zásadní implikace pro obecn?jší promýšlení vztah? jazyka, moci, subjektivity a t?lesnosti, témat, která jsou pro sou?asnou literární teorii a humanitní v?dy obecn? st?žejní. 
 •  
4.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-4 av 4
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy