SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Ahlgren Kajsa) "

Sökning: WFRF:(Ahlgren Kajsa)

 • Resultat 1-10 av 15
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ahlgren, Benjamin, et al. (författare)
 • A simplified model for linear correlation between annual yield and DNI for parabolic trough collectors
 • 2018
 • Ingår i: Energy Conversion and Management. - : Elsevier. - 0196-8904 .- 1879-2227. ; 174, s. 295-308
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper proposes a simple method for estimating annual thermal performance of parabolic trough collectors (PTCs) based on a linear relation with annual DNI for a certain latitude. A case study with simulations for a novel concentrating solar collector in 316 locations for three operating temperature scenarios worldwide was carried out and showed promising results for the latitudes and continents investigated. For a certain latitude and mean operating temperature, the annual yield of a PTC was found to be linearly proportional to yearly DNI. The proposed method will serve as a simplified alternative to the steady-state and quasi-dynamic methods already used. Estimating performance based on yearly DNI can be used by design engineers to do quick preliminary planning of solar plants. Customers can also use this method to evaluate existing solar collector installations. A TRNSYS/TRNSED tool that uses a steady-state model has been developed to carry out the simulations and it has been validated against a PTC array at Technical University of Denmark (DTU). The results show that the simplified method can give reliable estimates of long-term performance of parabolic trough collectors.
 •  
2.
 • Ahlgren, Johan, et al. (författare)
 • Klimatrelaterade förändringar i sjöar och vattendrag : En jämförelse mellan två perioder (1995-2000 och 2009-2014)
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Miljöövervakningsprogrammen ger oss möjligheten att övervaka hur storskaliga förändringar,såsom klimatet och försurningen, påverkar våra sjöar och vattendrag. Det nationellasötvattensprogrammets delprogram "Trendstationer sjöar" och "Trendstationer vattendrag"kan tillsammans med regionala övervakningsprogram ge en övergripande bild av dennuvarande statusen samt fungera som ett verktyg för övervakning av potentiella förändringari våra sötvattenssystem.En faktor som kan framkalla stora förändringar är den pågående klimatförändringen, vilkenbland annat innebär en högre medeltemperatur och förändrade vädersystem. Till exempelleder dessa förändringar till en förlängd växtsäsong och en snabbare nedbrytning av organisktmaterial i marken. Samtidigt kommer de kraftigare regnen att öka på vissa platser, vilketleder till att mer organiskt material sköljs ut i våra sjöar och vattendrag. Den ökade temperaturenförändrar också spelreglerna för de organismer som är anpassade för kallt vattenoch det möjliggör att nya områden kan koloniseras av arter som är anpassade för varmareklimat.Det finns även andra antroprogena störningar som påverkar våra sjöar och vattendrag, tillexempel utsläppen av svaveldioxid som låg bakom den kraftiga försurning av mark och vattensom man än idag ser konsekvenserna av. Utsläppen av svaveldioxid har sedan 80-taletminskat kraftigt och nu börjar man se en långsam återhämtning i vissa sjöar och vattendrag. För att förstå mer om hur dessa direkta och indirekta effekter av klimatförändringarna ochförsurningen påverkar våra svenska vatten har denna studie utvärderat tidsseriedata för perioderna1995-2000 och 2009-2014 från svenska sjöar och vattendrag. Samtliga sjöar och vattendrag i denna studie ingår i den nationella eller regionala miljöövervakningenoch totalt har 177 sjöar och 121 vattendragslokaler inkluderats i analyserna. Generellaförändringar mellan perioderna i vattenkemi och biologiska parametrar har studerats. Likaså om dessa förändringar skiljer sig åt beroende på sjöarnas och vattendragensstorlek, vattenfärg och alkalinitet. Slutligen har även sjöarnas och vattendragens geografiskaplacering baserat på de så kallade ekoregionerna inkluderats i utvärderingen.De kemisk-fysikaliska parametrar från sjöarna och vattendragen som har undersökts är lufttemperatur,absorbans, TOC (totalt organiskt kol), järn, sulfat, totalkväve, totalfosfor samtpH och alkalinitet. Förändringar avseende växtplankton har studerats med hjälp av parametrarnatotal biovolym (mm3/l), trofiskt planktonindex (TPI), antalet växtplanktonarteroch andelen cyanobakterier. För bottenfauna har förändringar av kvotenOligochaeta/Chironomidae analyserats.Resultaten visar att siktdjupet i de undersökta sjöarna minskar mellan perioderna. Dennaminskning i siktdjup kan kopplas till den ökning av TOC, absorbans och järn som sker parallellt.För vattendragen sker en liknande utveckling med en generell ökning i absorbans,TOC och järn. Dessa förändringar har dels en direkt koppling till klimatförändringarna genomen förlängd växtsäsong och dels en koppling till ökad nedbrytning vilket leder till mertillgängligt organiskt material. Vidare så kan förändringar i nederbörden påverka hur mycket av detta organiska material som spolas ut i vattensystemen. Dessutom så spelar denminskade sulfatdepositionen en stor roll i den ökande vattenfärgen och i förlängningensiktdjupet genom kemiska förändringar i jordlagren som leder till att mer material blir tillgängligtoch kan sköljas ut i vattnet. Den minskade mängden sulfat i sjöarna och vattendragenär den tydligaste förändringen i datamaterialet och kan direkt kopplas till en minskadsulfatdeposition, men inte till klimatförändringarna. Denna minskning syns även i pH ochalkaliniteten som båda generellt ökar mellan perioderna. Förändringen för pH och alkalinitetär dock inte lika tydlig som för sulfat. Även om trenderna är desamma i vattendragensom för sjöarna är förändringen dock inte lika tydlig i vattendragen. Orsaken är de fysiskaskillnaderna mellan vattendrag och sjöar, där vattendragen ser mycket kraftigare variationeri flöde inom och mellan år och därmed också i de undersökta variablerna.För sjöarnas närsalter sker också signifikanta förändringar mellan perioderna, kväve minskargenerellt, medan fosfor minskar eller ökar beroende på vilken sjötyp man tittar på. Förvattendragen sker inte några generella förändringar i fosfor mellan de undersökta perioderna,däremot så minskar kväve generellt även i vattendragen. Kväveminskningen kandelvis härledas direkt till den minskning i atmosfärisk deposition som skett under perioden,men åtgärder inom skogs- och jordbruket för att minska kväve- och fosforläckaget påverkarantagligen också förändringen av närsaltskoncentrationerna. Här kan en mer lokal utvärderingdär man även inkluderar olika kväveminskande åtgärder samt markanvändning ianalyserna, ge en bättre förståelse för vad som drivit förändringen i näringssalter.Bland de biologiska variabler som har kunnat undersökas så ökar antalet växtplanktonartergenerellt i sjöarna mellan perioderna, vilket kan vara en respons på den minskade försurningen.Vidare så ökar det trofiska planktonindexet mellan perioderna, vilket indikerar attsjöarna blivit näringsrikare. En möjlig förklaring kan också vara den ökade mängden TOCoch därmed en tillförsel av mer organiskt bundna närsalter. Det är dock så att även om detsker en ökning i trofiska planktonindex så visar det fortfarande inte på att det finns någrakraftiga övergödningsproblem i de undersökta sjöarna. Vidare har andelen cyanobakterieroch den totala biovolymen växtplankton inte förändrats generellt under perioden. För bottenfaunanundersöktes Oligochaeta/Chironomidae-kvoten, som ökar generellt vid övergödningför att syrgashalten blir låg och/eller den organiska belastningen hög på sjöbotten.För kvoten sker inga generella förändringar, dock sker det förändringar när sjöarna delasupp i sjötyp. Det är svårt att hitta någon generell förklaring till dessa förändringar, men lokalaoch mer ingående analyser kan möjligen hitta förklaringar till dessa förändringar i O/Ckvoten. Det saknas mycket biologiska provtagningar i det datamaterial som låg till grundför denna studie, för vattenkemin finns det till exempel ca 170 sjöar, men för biologin endastca 50 sjöar som kan inkluderas i utvärderingen. Med tanke på de stora förändringar somsker i vattenfärg och sulfatkoncentrationer så skulle övergripande analyser av både bottenfaunaoch växtplankton vara av stor betydelse för miljöövervakningen av våra sjöar ochvattendrag. Sammanfattningsvis har klimatförändringarna i form av temperaturökningar och förändradenederbördsmönster påverkat våra sjöar och vattendrag under perioden 1995-2014.Men även andra faktorer, såsom den minskande sulfatdepositionen, påverkar våra sjöar ochvattendrag. Dels direkt genom högre pH och alkalinitet, men framför allt indirekt genomförändringar i exporten av TOC och järn. I förlängningen ökar denna export brunifieringenoch tillgången på kol och närsalter för djur och växter.
 •  
3.
 • Ahlgren, Johan, et al. (författare)
 • The influence of predator regime on the behaviour and mortality of a freshwater amphipod, Gammarus pulex
 • 2011
 • Ingår i: Hydrobiologia. - : Springer. - 0018-8158. ; 671:1, s. 39-49
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In species with restricted dispersal, traits may become genetically fixed leading to local adaptations. Therefore, predator avoidance in a prey species may differ between populations experiencing different predator regimes, but also between sexes within a population due to different vulnerability to predators. In this study we used male and female Gammarus pulex from two different predator regimes: fishless ponds, where invertebrates are the dominant predators and ponds with predatory fish. In the laboratory we examined refuge use, mortality, leaf decomposition rate and pair-formation in G. pulex when exposed to predator cues from either invertebrate predators or fish. Individuals from fish ponds spent more time in refuge and had a higher mortality than those from fishless ponds independent of predator cues. There was no effect of pond predator regime or predator cues on leaf decomposition rates. Further, fewer individuals formed pairs in G. pulex from fish ponds than from fishless ponds. Male G. pulex had a higher mortality and a higher decomposition rate than females independent of predator cues. However, there was no difference in refuge use between sexes. Our study shows that there are general differences in behaviour traits, both between predator regimes and sexes in G. pulex.
 •  
4.
 •  
5.
 • Ahlgren Ode, Kajsa, et al. (författare)
 • Business model translation—The case of spreading a business model for solar energy
 • 2019
 • Ingår i: Renewable Energy. - : Elsevier. - 0960-1481. ; 133, s. 23-31
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Distributed solar photovoltaic systems are considered an important renewable energy source for meeting renewable energy targets and mitigating climate change. In several markets, emerging firms have established new business models to offer residential customers solar panel systems. In California, the third-party ownership business model has been successfully established during the last decade, and is currently spreading to other markets. Through a longitudinal case study, this paper explores how a startup firm in the Netherlands set up the third-party ownership business model on the Dutch market. The case shows that the process of bringing a business model to a new market is not sufficiently understood as a process of diffusion. Alternatively, it is a process of business model translation, in which the actors involved play a central role in adapting and successfully establishing the business model in a new market. The results have implications for both practitioners and policy makers, as well as the emerging literature on business models for sustainability.
 •  
6.
 •  
7.
 • Ahlgren Ode, Kajsa (författare)
 • On translating business models to fit new markets
 • 2016
 • Ingår i: 17th International CINet Conference : Innovation and tradition: combining the old and the new - Innovation and tradition: combining the old and the new. - : Continuous Innovation Network (CINet). - 9789077360194
 • Konferensbidrag (refereegranskat)
 •  
8.
 • Ahlgren Ode, Kajsa (författare)
 • Travelling Business Models : On adapting business models to new contexts
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • How business models are configured can provide one solution to bringing forward sustainable innovations and transforming businesses and industries so that they become more sustainable. Creating a shift in the energy sector’s use of renewable sources is of particular importance since the energy sector is the source of one-fourth of all global greenhouse gas emissions. In California, the dominant business model for solar energy is the so-called third-party-ownership business model (TPO). It can be described as a “Cleantech-as-a-service business model” based on product usage rather than the traditional direct ownership model. The research in this thesis started with the observation that actors in European markets were adopting the TPO business model. However, despite being portrayed in various media and reports as a successful archetype to copy, the TPO was in fact adapted to fit its new market contexts. The research in this thesis focuses on the phenomenon of the “travelling TPO” to empirically explore how a BM “circulating out there” as a model to follow is brought into a new context and adapted to fit it. The findings show that business models are highly context dependent and that both external market conditions and internal organizational factors influence business models that are brought into new contexts. The thesis presents business model translation as an emergent and actor-oriented view on how organizations recognize, adopt and adapt business models as models to follow. In line with a translation perspective, the research reveals that the tacit and ambiguous nature of business models allow actors involved in bringing and adapting business models into new settings to shape them according to their experiences and interests. Through interpretations and adaptations, actors continuously create preliminary translations of a business model that iteratively resonate with the new context. This eventually allows the business model to be contextualized in its new setting.
 •  
9.
 • Bäckström, Izabelle, et al. (författare)
 • Rigorous and Relevant – introducing a critical discourse analysis to the relevance debate
 • 2018
 • Ingår i: European Business Review. - : Emerald Group Publishing Limited. - 0955-534X. ; 30:2, s. 202-215
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose: The purpose of this paper is to explore how the notion of “relevance” is produced, distributed and consumed in the field of management research by applying a critical discourse analysis (CDA) as a theoretical lens. A CDA perspective offers a way to scrutinize the power relations that emerge with journal rankings and how these influence how the relevance discourse develops. Design/methodology/approach: This paper illustrates how a CDA perspective can be fruitfully applied to the relevance literature, exemplifying such an application with two illustrative texts. The texts represent two distinct cases; one is a fictive story informally distributed among scholars, and the other is an extract of a published review on the relevance debate. Findings: A CDA lens sheds light on how academic power relations are maintained in the production, distribution and consumption of the “relevance” notion. It shows the importance of individual awareness among management researchers of how the discourse is shaped. Research limitations/implications: To increase the generalizability of the study, a CDA lens could be applied to a larger amount of texts in the relevance literature. The findings imply that the relevance literature would benefit from contributions bridging the gap between rigor and relevance, and questioning how power relations are maintained. Originality/value: CDA adds a new perspective to the relevance debate, revealing how academic power relations are maintained with management scholars’ adherence to journal norms and the implications of this act.
 •  
10.
 • Hammarström, Anne, et al. (författare)
 • Central gender theoretical concepts in health research : the state of the art
 • 2014
 • Ingår i: Journal of Epidemiology and Community Health. - : BMJ Publishing Group Ltd. - 0143-005X .- 1470-2738. ; 68:2, s. 185-190
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Despite increasing awareness of the importance of gender perspectives in health science, there is conceptual confusion regarding the meaning and the use of central gender theoretical concepts. We argue that it is essential to clarify how central concepts are used within gender theory and how to apply them to health research. We identify six gender theoretical concepts as central and interlinked-but problematic and ambiguous in health science: sex, gender, intersectionality, embodiment, gender equity and gender equality. Our recommendations are that: the concepts sex and gender can benefit from a gender relational theoretical approach (ie, a focus on social processes and structures) but with additional attention to the interrelations between sex and gender; intersectionality should go beyond additive analyses to study complex intersections between the major factors which potentially influence health and ensure that gendered power relations and social context are included; we need to be aware of the various meanings given to embodiment, which achieve an integration of gender and health and attend to different levels of analyses to varying degrees; and appreciate that gender equality concerns absence of discrimination between women and men while gender equity focuses on women's and men's health needs, whether similar or different. We conclude that there is a constant need to justify and clarify our use of these concepts in order to advance gender theoretical development. Our analysis is an invitation for dialogue but also a call to make more effective use of the knowledge base which has already developed among gender theorists in health sciences in the manner proposed in this paper.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 15
 • [1]2Nästa
Typ av publikation
tidskriftsartikel (9)
konferensbidrag (3)
rapport (1)
doktorsavhandling (1)
bokkapitel (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (13)
övrigt vetenskapligt (2)
Författare/redaktör
Ahlgren Ode, Kajsa (5)
Ahlgren, Kajsa (4)
Bengtsson, Lars (3)
Wadin, Jessica (3)
Johansson, Bertil (2)
Paulsson, Kajsa (2)
visa fler...
Ahlgren, Johan (2)
Åbjörnsson, Kajsa (2)
Ahlgren, Tomas (2)
Mitelman, Felix (2)
Lassen, Carin (2)
Fioretos, Thoas (2)
Strömbeck, Bodil (2)
Rocchi, Mariano (2)
Storlazzi, Clelia T (2)
Perers, Bengt (1)
Juliusson, Gunnar (1)
Brönmark, Christer (1)
Ahlgren, Benjamin (1)
Tian, Zhiyong (1)
Dragsted, Janne (1)
Johansson, Emma (1)
Lundberg, Kajsa (1)
Mossegard, Jonatan (1)
Bystrom, Joakim (1)
Olsson, Olle (1)
Ahlgren, Christina (1)
Hammarström, Anne (1)
Fjellman-Wiklund, An ... (1)
Stenberg, Marika (1)
Nyström, Per (1)
Louche, Céline (1)
Lagerstedt Wadin, Je ... (1)
Johansson, Klara (1)
Verdonk, Petra (1)
Aléx, Lena (1)
Christianson, Monica (1)
Lehti, Arja (1)
Gustafsson, Per E. (1)
Annandale, Ellen (1)
Harryson, Lisa (1)
Gilenstam, Kajsa (1)
Juliusson, Gunnar, 1 ... (1)
Bäckström, Izabelle (1)
Stenberg, Gunilla (1)
Eriksson, Carola (1)
Elwer, Sofia (1)
Wadin, Jessica Lager ... (1)
McIntyre, John R. (1)
Ivanaj, Silvester (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (11)
Umeå universitet (2)
Uppsala universitet (1)
Linköpings universitet (1)
Naturvårdsverket (1)
Språk
Engelska (14)
Svenska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (6)
Teknik (4)
Naturvetenskap (2)
Medicin och hälsovetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy