SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Carlzén Katarina) "

Sökning: WFRF:(Carlzén Katarina)

 • Resultat 1-6 av 6
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Björngren Cuadra, Carin, et al. (författare)
 • Inledning MILSA
 • 2015
 • Ingår i: Milsa: Stödplattform för migration och hälsa. - : Länsstyrelsen Skåne. ; , s. 9-23
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna bok beskrivs hur vi tillsammans inom MILSA – stödplattform för migration och hälsa – i ett gemensamt arbete lagt en grund for ett gemensamt arbete mot en hälsofrämjande etablering som bidrag till en socialt hållbar samhällsutveckling. Hälsa är en mänsklig rättighet som berör alla politikområden. Vi som arbetat tillsammans är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lunds universitet, Länsstyrelserna, Länsstyrelsen Skåne, Malmö högskola, Migrationsverket, NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne, Region Skåne, Sveriges Kommuner och Landsting och Uppsala universitet. Arbetet har möjliggjorts genom finansiering av den Europeiska flyktingfonden. Projektet har haft gemensam projekt ledning av Malmö högskola och Länsstyrelsen Skåne.
 •  
2.
 •  
3.
 • Carlzén, Katarina, et al. (författare)
 • PROMOTING REFUGEES’ RIGHT TO HEALTH AND SOCIAL INCLUSION : A SYSTEMATIC APPROACH
 • 2016
 • Ingår i: Public health panorama. - : World health organization. - 2412-544X. ; 2:4, s. 442-448
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The societal effects of forced migration are a burning topic of current political debate in Europe. There is an obvious absence of sustainable approaches to deal with this issue. We describe a collaborative and systemic regional effort, involving some 50 partners, towards a health-promoting and inclusive integration process designed to reach all refugees who settle in the southern region of Sweden. The main components of this process are now being disseminated to other regions in Sweden, which is contributing to national capacity-building. In addition, a national educational programme is being developed for those engaged in conveying civic and health information to asylum seekers and refugees. This work involves stakeholders in collaboration with six universities from different geographical areas of Sweden. The effort we describe in this report is expected to greatly contribute to providing better opportunities for all refugees in Sweden, and to empower them to control their own adaptation to a new life, thus reducing the risk of health deterioration often seen among them.
 •  
4.
 • Mangrio, Elisabeth, 1978-, et al. (författare)
 • Kartläggning av nyligen nyanländas hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö efter etableringen. : Delrapport från MILSA 2.0
 • 2020
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • BakgrundAtt som flykting etablera sig i ett nytt samhälle är ofta en långvarig process. Den börjar med att ansöka om asyl, orientera sig i och förstå det nya samhället, lära sig språket och komplettera tidigare utbildning eller utbilda sig på nytt i strävan efter etablering på arbetsmarknaden. Det svenska samhället har sedan 2010 ett strukturerat och individbaserat etableringsstöd som pågår under en period på cirka 24 månader efter beviljat uppehållstillstånd. Frågan vi genom studien ställt oss är hur väl rustade nyanlända efter genomgången etablering är för att ta sig an alla de utmaningar som väntar under den första tiden efter etableringsprocessen. Hur har situationen utvecklats, hur ser den fysiska och psykiska hälsan ut, vilken uppfattning har de av etableringen samt vidare om de fått ett arbete eller hur de ser på sina möjligheter att få ett. Dessa frågor är viktiga att få kunskap om i syfte att fortsatt kunna erbjuda ett behovsanpassat stöd i processen att etablera sig i Sverige.SyfteSyftet med undersökningen har varit att studera hälsa och hälsorelaterade faktorer bland vuxna nyanlända i Skåne som nyligen genomgått etableringsprocessen men även att undersöka om etableringsinsatserna bidragit till ökad delaktighet i samhället och ett närmande till arbetsmarknaden.Material och metodTillvägagångssättet för undersökningen har varit att utveckla ett övergripande frågeformulär på arabiska med fokus på olika frågor gällande hälsa, vårdbehov, boende, sociala relationer, våld, levnadsvanor, migrationsspecifika frågor, arbete och delaktighet samt sexuell hälsa. Urvalet som baseras på ett obundet slumpmässigt urval bestod av 10 000 individer boende i Skåne med födelseland Syrien eller Irak och beviljat uppehållstillstånd mellan 2012.09.01 och 2016.08.31. Vid beviljat uppehållstillstånd var de i åldern 20 till 64 år och bosatta i Skåne. Undersökningen utfördes under hösten 2018. Frågeformuläret skickades ut till respondenterna i form av pappersenkät med möjlighet att fylla i enkäten digitalt. Totalt antal svarande blev 3208, vilket innebär en svarsfrekvens på 33%.11SlutsatsUppehållstillstånd är mestadels beviljat under det första året. Kunskaper i det svenska språket är bristfälliga för många. Den självrapporterade hälsan är i linje med den övriga befolkningen i länet och den egna insatsen för att bevara god hälsa bedöms vara betydelsefull. En väsentlig andel upplever otillfredsställda läkar-eller tandläkarvårdbehov. Hälsorelaterade levnadsvanor som rökning och fysisk inaktivitet samt brist på tillit ligger högre än genomsnittet i den övriga befolkningen. Bristande förtroende förekommer för olika samhällsinstanser. Störst förtroende upplevs för barnavårdscentralen. Nästintill alla har haft en etableringsplan inklusive samhälls- och hälsokommunikation. Vad gäller etableringsplanen generellt höll majoriteten med eller delvis med om att planen innehöll relevanta aktiviteter. De utmaningar som observerades var aktiviteternas kvalitet och att dessa inte är utformade med hänsyn till respondenternas situation samt att aktiviteterna krockar med varandra. Avsaknad av socialt nätverk och bristande språkkunskaper ansågs av många som hinder för att komma in på arbetsmarknaden. Att komma in på den svenska arbetsmarknaden är en fortsatt utmaning för många.
 •  
5.
 • Svensson, Pia, et al. (författare)
 • Exposure to culturally sensitive sexual health information and impact on health literacy : a qualitative study among newly arrived refugee women in Sweden
 • 2017
 • Ingår i: Culture, Health and Sexuality. - : Taylor & Francis. - 1369-1058. ; 19:7, s. 752-766
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In Sweden, migrants have poorer sexual and reproductive health compared to the general population. Health literacy, in the form of the cognitive and social skills enabling access to health promoting activities, is often poorer among migrants, partly due to language and cultural barriers. Culturally sensitive health education provides a strategy for enhancing health literacy. Since 2012, specially trained civic and health communicators have provided sexual and reproductive health and rights information to newly arrived refugees in Skåne, Sweden. The aim of this study was to explore how information on sexual and reproductive health and rights was perceived by female recipients and whether being exposed to such information contributed to enhanced sexual and reproductive health and rights literacy. Semi-structured in-depth interviews were conducted with nine women and analysed using qualitative content analysis. Two themes emerged: (1) opening the doors to new understandings of sexual and reproductive health and rights and (2) planting the seed for engagement in sexual and reproductive health and rights issues, illustrating how cultural norms influenced perceptions, but also how information opened up opportunities for challenging these norms. Gender-separate groups may facilitate information uptake, while discussion concerning sexual health norms may benefit from taking place in mixed groups.
 •  
6.
 • Zdravkovic, Slobodan, et al. (författare)
 • Kartläggning av hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö bland arabisktalande nyanlända inom etableringen : Delrapport från MILSA 2.0
 • 2020
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • BakgrundAtt tvingas fly är en påfrestande och svår process att genomleva. Att efter flykten etablera sig i mottagarlandet medför ytterligare utmaningar. Vägen till att etablera sig i det nya samhället är ofta lång och kantad av svårigheter. Att lära sig språket, att förstå det svenska samhället samt utmaningar med svårigheter att validera diplom och kompetens är några av de svårigheter nyanlända upplever under den första tiden i landet. En ytterligare vanligt förekommande utmaning är att finna ett stabilt och tryggt boende. En förutsättning för att överhuvudtaget kunna bemöta dessa svårigheter är det egna hälsokapitalet. Hur ser hälsokapitalet ut bland dem som varit på flykt från krig och oroligheter och är det tillräckligt starkt för att hantera allt som möter individen under etableringen? I hälsokapitalet bör alla hälsorelaterade faktorer innefattas, vilka på ett eller annat sätt berör det mänskliga livet. För att främja etablering och inkludering av nyanlända individer är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för den situation som denna grupp av nytillkomna invånare befinner sig i vad gäller hälsa och dess olika riskfaktorer.SyfteSyftet med undersökningen har varit att studera hälsa och hälsorelaterade faktorer bland vuxna nyanlända i Skåne som befinner sig inom etableringen i Skåne.Material och metodAlla vuxna nyanlända arabisktalande individer som deltagit i samhällsorientering genom Partnerskap Skåne har bjudits in till att delta i undersökningen. Insamlingsperioden har varit mellan maj månad 2018 till och med mars månad 2019. Mätinstrumentet har utvecklats på svenska för att sedan översättas till arabiska. Enkäten baserades på frågor som fokuserar på bland annat olika sjukdomar, vårdbehov, migrationsspecifika frågor, boende, sociala relationer, våld, levnadsvanor samt sexuell hälsa. Frågeformuläret delades ut i form av pappersenkät inom ramen för samhällsorienteringen av samhälls- och hälsokommunikatörer. Totalt antal svarande blev 315 vilket innebär en svarsfrekvens på 25,3 %.9SlutsatsResultatet visade att en stor andel migranter led av antingen övervikt eller fetma och en ganska stor andel av dessa ansåg att deras vikt ökat sedan flykten till Sverige. Drygt var tionde nyanländ upplevde sitt hälsotillstånd vara dåligt eller mycket dåligt och var tredje person ansåg det vara någorlunda. Det var nära hälften som upplevde en förbättring i självupplevd hälsa efter att de fått uppehållstillstånd medan nästan var femte person upplevde en försämring. Nästan varannan nyanländ hade varit i behov av läkarvård under de senaste tre månaderna innan undersökningen genomfördes men inte sökt vård. Drygt var tredje nyanländ hade en risk för psykisk ohälsa och det var en högre andel män än kvinnor som hade denna risk. Mer än hälften av de nyanlända utförde antingen ingen fysisk aktivitet alls eller under mindre än 30 minuter per vecka. Majoriteten av de tillfrågade ansåg inte att det går att lita på människor runtomkring. En betydande del saknade ett socialt nätverk när det gällde att kunna skaffa ett arbete och hälften saknade kontakt med arbetsgivare och nästan var tredje hade svårt att få sin utbildning validerad.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-6 av 6
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy