SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Dahlgren Malin) "

Sökning: WFRF:(Dahlgren Malin)

 • Resultat 1-10 av 16
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Aboagye, Emmanuel, et al. (författare)
 • Individual preferences for physical exercise as secondary prevention for non-specific low back pain a discrete choice experiment
 • 2017
 • Ingår i: PLoS ONE. - Public library science. - 1932-6203. ; 12:12
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: Exercise is effective in improving non-specific low back pain (LBP). Certain components of physical exercise, such as the type, intensity and frequency of exercise, are likely to influence participation among working adults with non-specific LBP, but the value and relative importance of these components remain unknown. The study's aim was to examine such specific components and their influence on individual preferences for exercise for secondary prevention of non-specific LBP among working adults. Methods: In a discrete choice experiment, working individuals with non-specific LBP answered a webbased questionnaire. Each respondent was given ten pairs of hypothetical exercise programs and asked to choose one option from each pair. The choices comprised six attributes of exercise (i.e., type of training, design, intensity, frequency, proximity and incentives), each with either three or four levels. A conditional logit regression that reflected the random utility model was used to analyze the responses. Results: The final study population consisted of 112 participants. The participants' preferred exercise option was aerobic (i.e., cardiovascular) rather than strength training, group exercise with trainer supervision, rather than individual or unsupervised exercise. They also preferred high intensity exercise performed at least once or twice per week. The most popular types of incentive were exercise during working hours and a wellness allowance rather than coupons for sports goods. The results show that the relative value of some attribute levels differed between young adults (age <= 44 years) and older adults (age <= 45 years) in terms of the level of trainer supervision required, exercise intensity, travel time to exercise location and financial incentives. For active study participants, exercise frequency (i.e., twice per week, 1.15; CI: 0.25; 2.06) influenced choice of exercise. For individuals with more than one child, travel time (i.e., 20 minutes, - 0.55; CI: 0.65; 3.26) was also an influential attribute for choice of exercise, showing that people with children at home preferred to exercise close to home. Conclusions: This study adds to our knowledge about what types of exercise working adults with back pain are most likely to participate in. The exercise should be a cardiovascular type of training carried out in a group with trainer supervision. It should also be of high intensity and preferably performed twice per week during working hours. Coupons for sports goods do not appear to motivate physical activity among workers with LBP. The findings of the study could have a substantial impact on the planning and development of exercise provision and promotion strategies to improve non-specific LBP. Providers and employers may be able to improve participation in exercise programs for adults with non-specific LBP by focusing on the exercise components which are the most attractive. This in turn would improve satisfaction and adherence to exercise interventions aimed at preventing recurrent non-specific LBP.
2.
3.
 • Bignert, Anders, et al. (författare)
 • Comments Concerning the National Swedish Contaminant Monitoring Programme in Marine Biota, 2015
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • De miljögifter som undersökts i denna rapport kan delas in i fem miljögiftsgrupper - tungmetaller, klorerade föreningar, bromerade flamskyddsmedel, polyaromatiska kolväten och perfluorerade föreningar. Var och en av dessa föroreningar har undersökts från olika lokaler i upp till sex olika fiskarter, samt i blåmussla och sillgrissleägg. Undersökningarna har pågått under varierande antal år. Följande sammanfattning undersöker övergripande trender, geografiska och tidsmässiga, för de fem grupperna.Kondition och fetthalt Kondition och fetthalten i de olika arterna tenderade att följa samma mönster i samma lokaler, med några få undantag. De flesta fiskarter visade generellt en minskande trend i både kondition och fetthalt i de flesta undersökta lokalerna med undantag för en ökning i kondition i torsklever från Fladen, abborrmuskel från Kvädöfjärden och sill från Ängskärsklubb (vår). Dessutom ses en ökning av fetthalt de senaste tio åren för sill från Ängskärsklubb (vår). Det fanns också några platser där inga log-linjära trender observerades.Tungmetaller På grund av en förändring i metoderna för metallanalys (inte kvicksilver) år 2004 bör värden mellan 2003 och 2007 tolkas med försiktighet. Från och med 2009 analyseras metaller vid ACES, Stockholms universitet. Generellt ses högre halter kvicksilver i Bottenviken, men också från en station i de norra delarna av Östersjön, jämfört med andra delar av den svenska kusten. Tidsserien visar varierande koncentrationer under studieperioden. De längre tidsserierna som finns för sillgrissleägg och vårfångad strömming från södra Bottenhavet och södra Östersjön visar signifikanta minskningar av kvicksilver. Å andra sidan, ökande koncentrationer ses i bl.a. torskmuskel, men halterna är relativt låga om man jämför med uppmätta halter i abborre från insjöar och kustnära platser. I de flesta fall ligger kvicksilverkoncentrationerna över EQSbiota på 20 ng /g våtvikt. Blyhalterna minskar generellt över tid (i tidsserier av tillräcklig längd), förmodligen på grund av avskaffandet av bly i bensin. De högsta halterna ses i södra delen av Östersjön. Förhöjda blyhalter mellan 2003 och 2007 (t.ex. Harufjärden) bör tolkas med försiktighet (se ovan om förändring i analysmetoder). Blyhalterna ligger under det föreslagna gränsvärdet vid alla lokaler.Kadmiumhalterna visar varierande icke-linjära trender under övervakningsperioden. Det är värt att notera att trots att flera åtgärder har vidtagits för att minska utsläppen av kadmium, så är generellt de senaste årens koncentrationer i samma storleksordning som koncentrationerna som uppmättes för 30 år. Kadmiumhalterna i strömming och abborre ligger alla under det föreslagna gränsvärdet på 160 μg/kg våtvikt.De rapporterade nickelkoncentrationerna visar inga konsekventa minskande trender. Vissa serier börjar med två förhöjda värden som utövar en stark hävstångseffekt på regressionslinjen och kan ge ett felaktigt intryck av minskande trender. Krom visar generellt minskande koncentrationer, detta kan möligen förklaras av en förändring i analysmetoden. Koppar och zink visar inga konsekventa trender under övervakningsperioden. Det är generellt högre koncentrationer av arsenik och silver längs västkusten jämfört med andra delar av den svenska kusten, men för silver har några stationer i Bottenhavet och Bottenviken jämförbara koncentrationer med västkuststationerna.Klorerade föreningar Generellt ses minskande koncentrationer för alla föreningar (DDTer, PCBer, HCHer och HCB) i alla undersökta arter, med några få undantag, till exempel ses ingen förändring i TCDD-ekvivalenter i strömmingsmuskel (utom vid Ängskärsklubb där mycket höga koncentrationer i början av provtagningsperioden sågs och även på västkuststationen Fladen). De lägre tidsserierna i sillgrissla visar också en markant minskning av TCDD-ekvivalenter från slutet av 1960-talet fram till omkring 1985 och därefter sker ingen förändring under många år, men under de senaste tio åren ses en minskning av koncentrationen. Halterna av DDE och CB-118 är för vissa arter och lokaler fortfarande över, respektive gränsväde. De klorerade föeningarna visar generellt högre koncentrationer i Bottenhavet och / eller Östersjön jämfört med Bottenviken och den svenska västkusten.Bromerade flamskyddsmedel Föhöjda nivår av HBCDD ses på lokaler från Egentliga Östersjön, medan de undersökta PBDE・erna visar högre koncentrationer i Bottenviken. Dessutom ses lägre koncentrationer av alla undersökta PBDE・er och HBCDD på den svenska västkusten jämfört med ostkusten. Tidsmässigt har signifikanta ökningar av BDE-47, -99 och -100 setts i sillgrissleägg sedan slutet av 1960-talet fram till böjan av 1990-talet och därefter har koncentrationerna börjat minska. Även koncentrationen av HBCDD i sillgrissleägg minskar under de senaste tio åren. För fisk och blåmussla minskade BDE-47, -99 och -153 på vissa lokaler medan ingen trend ses på andra platser. Koncentrationen av HBCDD i fisk och blåmussla visar inga tydliga trender. Koncentrationen av HBCDD ligger under EQSbiota på167 μg/kg våtvikt för alla fiskarter från alla lokaler medan koncentrationen av BDE-47 ligger över EQSbiota på 0,0085 ng/g våtvikt som är satt för summan av PBDE.PAH Endast blåmussla har undersökts för koncentrationer av PAH’er. Koncentration av ΣPAH var högre vid Kvädöfjärden i Egentliga Östersjön jämfört med lokalerna vid västkusten, men enskilda PAH’er visade varierande spatiala mönster. Acenaftalen har med tiden sällan hittats över detektionsgränsen. Signifikanta minskande halter observerades för ΣPAH, krysen, fluoranten och pyren vid Fjällbacka; för naftalen vid Kvädöfjärden; och för pyren vid Fladen. Alla tidsserier där koncentrationerna av olika PAHer jämfördes med gränsvärden, antingen OSPAR EAC, eller EU Miljökvalitetsnormer låg under gränsvärdet.PFASs PFHxS och PFOS visar ett liknande spatialt mönster, men koncentrationen av PFOS var ungefär 25 gånger högre än PFHxS. Fördelningen av PFOS är ganska homogen längs den svenska kusten men med något högre koncentrationer i Egentliga Östersjön. Halten av PFOS i sillgrissleägg är cirka 100-200 gånger högre än i strömminglever. En övergripande ökande koncentration av PFOS i sillgrissleägg har observerats under hela tidsperioden, men under de senaste tio åren ses istället en minskning. De längre strömmingstidsserierna från Harufjärden, Landsort och Utlängan visar ökande koncentrationer av PFOS och de flesta karboxylsyror. För FOSA, å andra sidan, ses minskande koncentrationer under de senaste tio åren.Organiska tennföreningar Majoriteten av de analyserade tennorganiska föreningarna uppvisade koncentrationer under LOQ. Men TBT och DPhT visade koncentrationer över LOQ vid alla lokaler och den högsta rapporterade halten i fisk från Örefjärden i norra delen av Bottenhavet.
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Eriksson, Malin, 1969-, et al. (författare)
 • Social capital, gender and educational level impact on self-rated health
 • 2010
 • Ingår i: The Open Public Health Journal. - Bentham Science Publishers. - 1874-9445. ; 3, s. 1-12
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objectives: Social capital has been recognized as one important social determinant for health, but we still have limited knowledge about how it can be used to explain inequality in health. This study investigated the links between individual social capital and self-rated health by gender and educational level, and analyzed if access to social capital might explain the observed disparities in self-rated health between men and women and different educational groups. Study design: A cross-sectional survey in Northern Sweden. Methods: A social capital questionnaire was constructed and mailed to 15 000 randomly selected individuals. Different forms of structural and cognitive social capital were measured. Self-rated health was used as the outcome measure. Crude and adjusted OR and 95% CI were calculated for good selfrated health and access to each form of social capital. Multivariate regression was used to analyze how sociodemographic factors and access to social capital might influence differences in self-rated health by gender and educational level. Results: Access to almost each form of social capital significantly increased the odds for good self-rated health for all groups. A higher education significantly increased the odds for access to each form of social capital, and being a man significantly increased the odds for having access to some forms of social capital. The health advantage for higher educated and men partly decreased when controlling for access to social capital. Conclusions: Access to social capital can partly explain the observed health inequality between men and women and different educational groups. Strengthening social capital might be one way of tackling health inequality. It is important to consider the structural conditions that create unequal opportunities for different groups to access social capital.
7.
 • Eriksson, Malin, 1969-, et al. (författare)
 • Understanding the role of social capital for health promotion beyond Putnam : a qualitative case study from northern Sweden
 • 2009
 • Ingår i: Social theory and health. - 1477-8211. ; 7:4, s. 318-338
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Social capital is believed to improve the capacity of communities to work together for solving collective health problems. The present study was conducted in a community in northern Sweden where citizens through collective actions managed to build an association-driven health center. The aims were to describe the community's existing social capital in order to explore how Putnam's theories could contribute to an understanding of the observed high civic engagement and to discuss how other theoretical perspectives might add to an understanding of the role of social capital for health promotion. A qualitative case study was performed and the analysis followed a grounded theory approach. In accordance with Putnam, inherited social capital and high participation in existing associations were found to be important for uniting people. Beyond these, other aspects such as effective information channels, strong leaders and high social control were also significant and better understood by adding Coleman's and Bourdieu's views of social capital. If social capital is to be used for the purposes of health promotion the risk of increased social inequality as an unintended consequence needs to be considered. An awareness of how specific contextual conditions affect the building and mobilizing of social capital is also crucial.
 •  
8.
 •  
9.
 • Fäldt, Jenny, 1971-, et al. (författare)
 • Activation of human neutrophils by mycobacterial phenolic glycolipids.
 • 1999
 • Ingår i: Clinical and experimental immunology. - 0009-9104. ; 118:2, s. 253-60
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The interaction between mycobacterial phenolic glycolipids (PGLs) and phagocytes was studied. Human neutrophils were allowed to interact with each of four purified mycobacterial PGLs and the neutrophil production of reactive oxygen metabolites was followed kinetically by luminol-/isoluminol-amplified chemiluminescence. The PGLs from Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium kansasii, respectively, were shown to stimulate the production of oxygen metabolites, while PGLs from Mycobacterium marinum and Mycobacterium bovis BCG, respectively, were unable to induce an oxidative response. Periodate treatment of the M. tuberculosis PGL decreased the production of oxygen radicals, showing the importance of the PGL carbohydrate moiety for the interaction. The activation, however, could not be inhibited by rhamnose or fucose, indicating a complex interaction which probably involves more than one saccharide unit. This is in line with the fact that the activating PGLs from M. tuberculosis and M. kansasii contain tri- and tetrasaccharides, respectively, while the nonactivating PGLs from M. marinum and M. bovis BCG each contain a monosaccharide. The complement receptor 3 (CR3) has earlier been shown to be of importance for the phagocyte binding of mycobacteria, but did not appear to be involved in the activation of neutrophils by PGLs. The subcellular localization of the reactive oxygen metabolites formed was related to the way in which the glycolipids were presented to the cells.
 •  
10.
 • Fäldt, Jenny, 1971-, et al. (författare)
 • Priming of human neutrophils by mycobacterial lipoarabinomannans: role of granule mobilisation.
 • 2001
 • Ingår i: Microbes and infection. - 1286-4579. ; 3:13, s. 1101-9
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Lipoarabinomannans (LAMs) from mycobacteria were investigated concerning their effect on human neutrophils. Two types of LAM, the mannose-capped ManLAM from the virulent Mycobacterium tuberculosis H37Rv and the mannose-lacking AraLAM from a rapidly growing mycobacterial strain were used. Neither AraLAM nor ManLAM induced any significant direct activation of the NADPH-oxidase. Both LAMs, however, primed the neutrophils so that subsequent stimulation with the peptide chemoattractants fMet-Leu-Phe (fMLF), Trp-Lys-Tyr-Met-Val-DMet (WKYMVm) and the mammalian lactose-binding lectin galectin-3 resulted in a markedly enhanced oxidative response. The LAM-induced priming was accompanied by an increased exposure of complement receptors 1 and 3 as well as the formyl peptide receptor on the neutrophil surface, suggesting that the enhanced oxidative response could be due to upregulation of receptors on the cell surface as a result of granule mobilisation. Since LAM-primed neutrophils released 65% of the cell content of gelatinase but showed no increased release of vitamin B(12)-binding protein, mobilisation of the gelatinase granules rather than the specific granules is concluded to be responsible for the priming effects. This is in agreement with the subcellular localisation of receptors for fMLF, WKYMVm, as well as galectin-3, which are stored in the secretory vesicles and gelatinase granules. The priming effect appeared very similar to that of Escherichia coli lipopolysaccharide, and since no differences in activity could be detected between AraLAM and ManLAM, we hypothesize that the lipid anchor of the LAM is responsible for the priming effects.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 16
 • [1]2Nästa
Åtkomst
fritt online (7)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (10)
konferensbidrag (2)
bokkapitel (2)
annan publikation (1)
rapport (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (11)
övrigt vetenskapligt (6)
Författare/redaktör
Dahlgren, Malin, (5)
Emmelin, Maria, (4)
Dahlgren, Lars, (4)
Tang, Man-Hung Eric, (4)
Chen, Yilun, (4)
Olsson, Eleonor, (4)
visa fler...
Winter, Christof, (4)
Saal, Lao, (4)
Gruvberger, Sofia, (4)
Bendahl, Pär Ola, (3)
Rydén, Lisa, (3)
Borg, Åke, (3)
Brueffer, Christian, (3)
Karlsson, Anna, 1967 ... (3)
Dahlgren, Claes, 194 ... (3)
Ridell, Malin, 1942- ... (3)
Fernö, Mårten, (2)
Grabau, Dorthe, (2)
Fång, Johan, (1)
Aboagye, Emmanuel, (1)
Hagberg, Jan (1)
Axén, Iben (1)
Kwak, Lydia (1)
Lohela-Karlsson, Mal ... (1)
Skillgate, Eva (1)
Dahlgren, Gunilla, (1)
Jensen, Irene (1)
Axen, I, (1)
Ehinger, Anna, (1)
Lundin, Samuel B, 19 ... (1)
Telemo, Esbjörn, 195 ... (1)
Alsberg, Tomas (1)
Alkner, Sara (1)
Dahlgren, Jovanna (1)
Marcus, Claude (1)
Dahlgren, Ulf, 1953- ... (1)
Baker, Sara, (1)
van Westen, Danielle ... (1)
Egebäck, Anna-Lena, (1)
Kärsrud, Anne-Sofie, (1)
Sundbom, Marcus, (1)
Bignert, Anders (1)
Haglund, Peter, (1)
Weinehall, Lars (1)
Janlert, Urban, (1)
Wang, Kun, (1)
Jernström, Helena (1)
Ingvar, Christian, (1)
Friberg, Peter (1)
Eriksson, Ulla, (1)
visa färre...
Lärosäte
Umeå universitet (5)
Lunds universitet (5)
Göteborgs universitet (4)
Stockholms universitet (1)
Karolinska Institutet (1)
Naturvårdsverket (1)
visa fler...
Naturhistoriska riksmuseet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (15)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (14)
Naturvetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy