SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Echeverri Per 1958 ) "

Sökning: WFRF:(Echeverri Per 1958 )

 • Resultat 1-10 av 10
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Echeverri, Per, 1958-, et al. (författare)
 • Co-creation and co-destruction: A practice-theory based study of interactive value formation
 • 2011
 • Ingår i: Marketing Theory. - 1470-5931. ; 11:3, s. 351-373
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Drawing on an empirical study of public transport, this paper studies interactive value formation at the provider—customer interface, from a practice—theory perspective. In contrast to the bulk of previous research, it argues that interactive value formation is not only associated with value co-creation but also with value co-destruction. In addition, the paper also identifies five interaction value practices — informing, greeting, delivering, charging, and helping — and theorizes how interactive value formation takes place as well as how value is intersubjectively assessed by actors at the provider—customer interface. Furthermore, the paper also distinguishes between four types of interactive value formation praxis corresponding with four subject positions which practitioners step into when engaging in interactive value formation.
2.
 • Echeverri, Per, 1958-, et al. (författare)
 • Bi-directional and Stratified Demeanour in Value Forming Service Encounter Interactions
 • 2017
 • Ingår i: Journal of Retailing and Consumer Services. - 0969-6989. ; 36, s. 93-102
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The purpose of this paper is to unearth the bi-directional and stratified nature of service encounter interactions. Drawing on a detailed empirical study of service demeanour in mobility services, seen from a customer perspective, we outline a classification of 6 overarching demeanour practices, 20 sub-activities, and interactional sequences, explaining how value co-formation is realized. We suggest that value derives from bi-directional activities mutually combined in congruent ways, avoiding counterproductive interactions.
3.
 • Echeverri, Per, 1958- (författare)
 • Bortom ideologi och ekonomi Lantbrukskooperation, medlemsinflytande och strategiutveckling i förändring
 • 2006
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Studien utgår från och kretsar kring en specifik, avgränsad händelse, ett föreningsmöte inom en lantbrukskooperation. Mötet ifråga kan ses som en mindre central del av kooperationens fungerande men icke desto mindre inrymmer det många viktiga ledtrådar till hur denna typ av social institution styrs, vidmakthålls och förändras.Det kooperativa föreningsmötet kan ses mer oproblematiskt som ett tillfälle att avhandla några frågor av gemensamt intresse. Men den kan också uppfattas som ett exempel på återskapande av organisation genom etablerandet och förstärkandet av vissa föreställningar, idéer och attityder hos deltagarna, s.k. reproduktion av sociala förhållanden. Man kan uppfatta mötet som en typ av kultiveringsprocess eller diskursproduktion, vilken byggs av deltagarnas inbördes interaktioner.I studien förs en diskussion kring samspelet mellan socialt reglerade interaktionsformer och mer övergripande grupprocesser. Det argumenteras för ett behov av att gå bortom deltagarnas upplevelse av dialogen, dess innehåll, uttryck och meningsskapande. Det finns skäl att rikta analysen också mot dialogers mikrosociologi, de inre mekanismer som reglerar, respektive påverkas av, dialogens karaktär.Analysen tar interaktionens initiativ och responser som utgångspunkt. Utifrån en ingående analys av dialogens dynamik, dominansförhållanden och koherens beskrivs och förklaras några av de reproduktionsmönster som framträder i föreningsmötets diskurs. Studien beskriver hur insocialiserade interaktionsformer lätt sätter krokben för vällovliga förändringsambitioner.FörfattarinformationPer Echeverri är verksam vid Centrum för tjänsteforskning – CTF och undervisar i företagsekonomi vid Karlstads universitet, fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. E-post: per.echeverri@kau.se
4.
 • Echeverri, Per, 1958- (författare)
 • Co-creating sociality : Organizational and marketing in voluntary organizations
 • 2018
 • Ingår i: Service Industries Journal. - Taylor & Francis. - 0264-2069. ; 38:5-6, s. 282-302
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • A traditional understanding of voluntary organizations with a social mission is that they are offering social services. In this article, this understanding is argued to be misleading. In a study of 59 social voluntary organizations (SVOs) an alternative view is proposed. Instead of offering social services, these organizations co-create sociality, and this is realized in collaboration with clients and in the contexts of social networks. This shift in understanding regarding what these organizations provide is mirrored in their marketing approach and managerial practice. The study is based on theory of organizational identity and service-dominant logic (S-D logic) and the findings advances our understanding of marketing approaches of SVOs, identifying the dialectical relation between organizational identity and managerial action, an organizational action embedded in integrative and excluding forces in the local society. The study also adds to research of transformative service research unfolding how service organizations create transformative services.
 •  
5.
 • Echeverri, Per, 1958-, et al. (författare)
 • Consumers’ Experience Rooms Environmental Design Factors in Shopping Processes
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Shopping has become one of our most common leisure pursuits. Consumers move freely between stores and their different environments, often in a random manner. The question is how much randomness there actually is regarding how these environments make the customers feel and move. We have chosen to observe consumers in order to see how the environment affects their perceptions.The practical aim of this study is to deepen our understanding of how consumers are affected by the service environment of a shopping centre and based on that identify improvements as regards to design. The theoretical aim is to identify what environmental dimensions appear to be important in a real-time purchase situation. This includes a validation of some theories of service environment dimensions and design attributes. The methodological aim is to further elaborate on video-supported field observation. Empirical material is gathered at a shopping centre in Karlstad, Sweden, called Mitt i City. Video and audio recordings together with personal interviews in situ are used in documenting consumption processes, patterns of movements and perceptions. We observed and interviewed our informants before, during, and after their visits to the shopping centre.These aims lead to a clarification as regards to how the service environment creates an experience, meaning and function for the consumers by means of the concept of the shopping centre. The study shows that design factors (such as layout, spatial form, colour combinations, choices of material and character), together with atmospherics (sound, light, temperature) and furnishing, are important parameters for consumers in their sensemaking of a shopping concept and the functionality of the shopping procedure per se.Contact informationFor further information on authors and details of the study, please contact Per Echeverri at Service Research Center – CTF, Faculty of Economy, Communication and IT, Karlstad University. E-mail:  per.echeverri@kau.se
6.
 • Echeverri, Per, 1958- (författare)
 • Föreningsmötets mekanismer Om dominans, koherens och dynamik
 • 2006
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Studien utgår från och kretsar kring en specifik, avgränsad händelse, ett föreningsmöte inom en lantbrukskooperation. Mötet ifråga kan ses som en mindre central del av kooperationens fungerande men icke desto mindre inrymmer det många viktiga ledtrådar till hur denna typ av social institution styrs, vidmakthålls och förändras.Det kooperativa föreningsmötet kan ses mer oproblematiskt som ett tillfälle att avhandla några frågor av gemensamt intresse. Men den kan också uppfattas som ett exempel på återskapande av organisation genom etablerandet och förstärkandet av vissa föreställningar, idéer och attityder hos deltagarna, s.k. reproduktion av sociala förhållanden. Man kan uppfatta mötet som en typ av kultiveringsprocess eller diskursproduktion, vilken byggs av deltagarnas inbördes interaktioner.I studien förs en diskussion kring samspelet mellan socialt reglerade interaktionsformer och mer övergripande grupprocesser. Det argumenteras för ett behov av att gå bortom deltagarnas upplevelse av dialogen, dess innehåll, uttryck och meningsskapande. Det finns skäl att rikta analysen också mot dialogers mikrosociologi, de inre mekanismer som reglerar, respektive påverkas av, dialogens karaktär.Analysen tar interaktionens initiativ och responser som utgångspunkt. Utifrån en ingående analys av dialogens dynamik, dominansförhållanden och koherens beskrivs och förklaras några av de reproduktionsmönster som framträder i föreningsmötets diskurs. Studien beskriver hur insocialiserade interaktionsformer lätt sätter krokben för vällovliga förändringsambitioner.FörfattarinformationPer Echeverri är verksam vid Centrum för tjänsteforskning – CTF och undervisar i företagsekonomi vid Karlstads universitet, fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. E-post: per.echeverri@kau.se
7.
 • Echeverri, Per, 1958- (författare)
 • Gruppdialogens infrastruktur Kommunikationsmönster och upplevd funktion
 • 2006
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I och mellan organisationer är kommunikation centralt för styrning och delaktighet i verksamheten. I många företag och organisationer är dessutom gränsen mellan internt och externt diffus. I frånvaro av tydligt stödjande hierarkier och rolldefinitioner i dagens mer nätverksliknande konstellationer ter sig behovet av kommunikation allt tydligare, kommunikation som klargör samspelet i verksamheten. Ett uttryck för detta är behovet av en väl fungerande dialog när medarbetare eller intressenter möts ansikte mot ansikte.Sju föreningsmöten i Värmländska lantbrukskooperationer, som regional kontext, har stått i centrum för en analys av dialogens kontextuella strukturer och mekanismer. Dialoger som dessa konstrueras dels av deltagarna själva, dels av situationsbetingade omgivningsfaktorer. Litteraturen har svårt att beskriva och förklara hur institutionella dialoger samspelar med dessa omgivande faktorer, vad som i denna studie med en metafor kallas dialogens infrastruktur. Hur ser infrastrukturen ut och vilka funktioner har den i dialogen?Man kan hävda att det finns en dold kostnad i den demokra¬tiskt orienterade medlemsorga¬nisa¬tionen. Den "tröghet" i beslutsprocesserna, som flera av intervju¬per¬so¬nerna vittnar om, beror mycket på den kommunika¬tionsstruktur som krävs i koope¬rativa företag. Samtidigt finns skäl som talar för att en sådan kommunikationsstruktur också till viss del är av godo inte enbart för kooperativ utan även för andra associationsformer. För genuin kommunikation krävs också delaktighet, eftertänksamhet och annan struktur för informationsutbyte och samtal. Dessa erfarenheter gör det relevant att utveckla organisatoriska kommunikationformer, inte minst i lantbrukskooperationens föränd¬ringen mot ökad affärsmässighet och marknadsanpassning.FörfattarinformationPer Echeverri är verksam vid Centrum för tjänsteforskning – CTF och undervisar i företagsekonomi vid Karlstads universitet, fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. E-post: per.echeverri@kau.se
8.
 • Echeverri, Per, 1958- (författare)
 • InSitu Methodology : Outlining a New Direction for Service Research
 • 2017
 • Ingår i: European Review of Service Economics and Management. - Paris : Classiques Garnier. - 2495-991X. ; 1:3, s. 77-103
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article argues in favour of a new direction in service research: in situ methodology. It problematizes previous ways of conducting service research and envisages a more profound theoretical and empirical understanding. It outlines three basic arguments as a scientific rationale, discussing ontological, epistemological, and methodological matters. It is highlights the need to develop more creative methods that allow proximity to the phenomenon and the involved actors with the capacity to grasp the multi-faceted reality
 •  
9.
 • Echeverri, Per, 1958-, et al. (författare)
 • Professional identity in service work : why front-line employees do what they do
 • 2018
 • Ingår i: Journal of service theory and practice. - Emerald Group Publishing Limited. - 2055-6225. ; 28:3, s. 315-335
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose: The purpose of this paper is to identify the key elements of professional identity in service work in order to provide more in-depth theoretical explanations as to why service workers do as they do while co-creating service. Design/methodology/approach: This study takes a multi-perspective on professional identity, i.e. using both an employee and a customer perspective, arguing that the phenomenon mainly consists of what these interactants jointly do during the service interaction and of the meanings that are attributed to it. The authors draw on a detailed empirical study of professionals working at a customer centre. Methodologically, the study is based on practice theory, which helps us to illuminate and analyse both the micro practices and the meaning attributed to the professional identity of service workers. Findings: The key elements of professional identity in service work are outlined within a framework that describes and explains three different facets of the service workers’ professional identity, i.e. as a core (i.e. individual resources, cognitive understanding, interaction), as conditions (i.e. service prerequisites), and as contour (i.e. demeanour and functions). Research limitations/implications: The findings are based on an empirical data set from a public transport customer centre. As the results are limited to one context, they do not provide statistical generalizability. Although limited to one service industry, the findings may still be of high relevance to a wide range of service organisations. Practical implications: The study shows the significance of managers not just talking about the importance of being service-minded; more exactly, a wide range of service prerequisites, beyond cognitive understanding, needs to be in place. It is crucial that service workers are given the time to develop their contextual knowledge of their customers, and of other parts of the service organisation. Originality/value: This study offers original empirical contributions concerning the key elements of professional identity. An alternative conceptualization of professional identity is provided, through which the paper adds to service research, explaining more specifically what kinds of knowledge and skills are in use during the co-creation of services.
 •  
10.
 • Pareigis, Jörg, 1977-, et al. (författare)
 • Exploring internal mechanisms forming customer servicescape experiences
 • 2012
 • Ingår i: Journal of Service Management. - Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited. - 1757-5818. ; 23:5, s. 677-695
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose - The aim of this paper is to explore customer interactions with servicescapes and to explain in more depth the internal mechanisms that form the customer service experience. Design/methodology/approach - The paper draws on an empirical study of customers using Swedish public transport systems. Data collection is based on a micro-ethnographic approach, using think-aloud protocols and video documentation. Findings - The results from the empirical study contribute with a framework of three constellations of activities and interactions: namely, identifying, sense-making, and using, which, depending on the empirical context, form two main customer process practices – navigating and ticketing. These constructs are theoretical and have implications for service research in the sense that they explain how customer experiences are formed. Practical implications - Managers should focus on making the servicescape design intuitive, meaningful and easy to use for their customers and, depending on the empirical context, support the customer processes of finding one’s way and ticketing. Limitations/Future research - While the conceptual framework is arguably applicable also to other servicescape processes and thus has the capacity to explain how a wide range of customer experiences are formed, the study is based on one industry. Consequently, it would be worthwhile to verify our framework in different service settings. Originality/value - The study is novel by applying a micro-ethnological research approach in order to provide a systematic empirical analysis of how constellations of activities and interactions in servicescape processes create customer responses and thus form the customer’s service experience.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 10
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy