SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Forsman Mikael) "

Sökning: WFRF:(Forsman Mikael)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Nilsson, Kerstin, et al. (författare)
 • 54 forskare: Inte alla klarar höjd pensions-ålder
 • Ingår i: Svenska Dagbladet, Stockholm. - : Svenska Dagbladet. - 1101-2412.
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Ett hållbart och acceptabelt pensionssystem måste utformas utifrån personliga förutsättningar och förhållanden i arbetslivet, så att fler klarar att arbeta i högre ålder. Att enbart genom ekonomiska åtgärder höja pensionsåldern är inte långsiktigt hållbart, skriver 54 forskare.DEBATT | PENSIONForskning visar att cirka var fjärde har en diagnos eller skada orsakad av sitt arbete. Detta gör arbetsorsakad sjukdom och skada till ett betydelsefullt folkhälsoproblem. Att då enbart genom ekonomiska åtgärder höja pensionsåldern för samtliga (yrkes)grupper utifrån deras kronologiska ålder är inte långsiktigt hållbart när individers biologiska ålder är så olika bland annat till följd av arbetslivet. Detta är en demokratifråga. Forskning om äldre i arbetslivet och hållbart arbete visar att man då främst flyttar individer från pensionssystemet till sjukförsäkringssystemet och ökar klyftorna i samhället.Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.Vi är 54 forskare som nu gemensamt har skrivit denna debattartikel. Anledningen är att vi är oroade över att cirka var fjärde blir sjuk av sitt arbete samtidigt som man i det förslag som ligger om att senarelägga ålderspensionen i princip utgår ifrån att arbetskraftsdeltagande enbart styrs av ekonomin. Vi vill trycka på betydelsen av åtgärder i arbetslivet för att komma tillrätta med ohälsan, det vill säga inte enbart ekonomiska restriktioner som tvingar folk som inte kan, vill och orkar att stanna kvar i arbetslivet till en högre kronologisk ålder.Pensionssystemet bygger på att vi ska arbeta en viss del av våra liv för att förtjäna möjligheter till pension. Vi bör dock inte enbart utgå ifrån antalet år sedan en person föddes, då korttidsutbildade generellt träder in på arbetsmarknaden tidigare än långtidsutbildade. De har alltså varit en del av arbetskraften från en yngre ålder. Människor med kortare utbildning har oftare ett arbete som innebär påfrestningar som kan inverka negativt på hälsotillståndet och som till och med kan påskynda det biologiska åldrandet. Dessutom lever korttidsutbildade generellt sett inte lika länge som långtidsutbildade, vilket delvis även avspeglar skilda livs- och arbetsvillkor.Den svenska sjukförsäkringsreformen 2008 avsåg att få tillbaka människor i arbete. Men studien fann att den faktiskt bidrog till att fler gick i tidig ålderspension av dem som var i åldern 55–64 år. Ökningen var störst bland korttidsutbildade. Mer än 5 procent fler gick i tidig ålderspension då det blev svårare att få sjukpenning och sjukersättning. Vi kan notera att det är vanligare att manliga chefer tar ut tidig ålderspension, jämfört med kvinnliga maskinskötare inom tillverkningsindustrin. I vissa yrken är det dessutom vanligare att människor, trots pension, både orkar och faktiskt ges möjlighet att arbeta vidare om de har en specialkompetens som efterfrågas. Om vi endast kombinerar ekonomiska morötter med piskor finns en stor risk att vi ökar klyftan mellan grupper som både kan och vill fortsätta att yrkesarbeta och personer som av olika skäl inte längre kan eller orkar.Ta nytta av den forskning som vi har tagit fram. Ett hållbart och acceptabelt pensionssystem måste utformas utifrån personliga förutsättningar och förhållanden i arbetslivet. Ett hållbart arbetsliv för allt fler i vår åldrande befolkning fordrar att vi samtidigt beaktar faktorer som relaterar till biologisk/kroppslig ålder, mental/kognitiv ålder samt social ålder/livsloppsfas och våra attityder som är kopplade till ålder. Vi måste ta större hänsyn till olika förutsättningar och varierande funktionsförmåga och utifrån detta anpassa de åtgärder som gör att arbetslivet blir möjligt och hållbart för allt fler även i högre ålder.”Morötter” är viktigare för en god arbetshälsa och hög produktivitet än en piska i form av oron för en dålig ekonomi.Forskning visar att pedagogik som bygger på ”morötter” oftast är betydligt bättre än ”piskor” för att nå framgångsrika och långsiktiga mål. ”Morötter” i samhället, för organisationer, företag och individer är därför viktiga för god arbetshälsa och fortsatt produktivitet och kan bidra till ett längre arbetsliv även för grupper som tidigare inte ens klarat av att arbeta fram till pensionsåldern. Genom forskning inom området har bland annat swage-modellen utarbetats. Detta är ett verktyg som visar på komplexiteten i ett hållbart arbetsliv och tillsammans med systematiskt arbetsmiljöarbete, handlingsplaner och åtgärder syftar till ett mer hållbart arbetsliv. Morötter är enligt forskningen i detta sammanhang åtgärder för en god fysisk och mental arbetsmiljö, avpassad arbetsbelastning, stödjande teknik, att man kan anpassa arbetstakten, alternativa arbetstidsmodeller vid behov. Det är viktigt att man känner sig trygg och förväntas och tillåts vara delaktig, att man blir sedd av chefen och arbetskamraterna. Att de egna arbetsuppgifterna upplevs som meningsfulla och behövda av andra skapar självförverkligande och tillfredsställelse i arbetet. Att man känner att ens arbetsuppgifter och man själv är viktig för organisationen och företaget. Att man trots högre ålder inkluderas i olika nysatsningar och får tillgång till kompetensutveckling och inte blir åsidosatt eller åldersdiskriminerad. Utvärderingar visar att de äldre medarbetarna som fick några av dessa anpassningar och möjligheter var mer effektiva, utvilade, stimulerade när de var på arbetet samtidigt som sjukfrånvaron minskade. Vilket i sin tur bidrar till ett längre arbetsliv för grupper som tidigare inte klarat av att arbeta fram till pensionsåldern. I organisationer som bygger på en deltagar- och lärandekultur rustas de anställda för att klara omställningar, nya arbetsuppgifter och vid behov även yrkesbyten.Med en åldrande befolkning där allt fler lever allt längre behöver vi arbeta till en högre ålder i framtiden för att pensionssystemet ska hålla. Men ”morötter” är viktigare för en god arbetshälsa och hög produktivitet än en piska i form av oron för en dålig ekonomi. Det kräver också att vi ändrar våra attityder och förhållningssätt till äldre på arbetsmarknaden, vilket vi bäst gör genom att organisationer och företag får incitament till och erbjuder mer individanpassade arbetsvillkor, särskilt för personer i högre ålder. Låt oss därför använda den framtagna kunskapen i praktiken för att göra arbetslivet friskt och hållbart för alla åldrar.
 •  
2.
 • Nilsson, Kerstin, et al. (författare)
 • Vi är oroade över senare ålderspension
 • Ingår i: Dagens Samhälle. - : Kommunernas och landstingens tidning. - 1652-6511.
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Var fjärde person blir i dag sjuk till följd av sitt arbete. Att höja pensionsåldern för alla yrkesgrupper, utan konkreta åtgärder för att minska ohälsan, är därför problematiskt och mycket oroande. Det är, enligt forskarna, inte långsiktigt samhällsekonomiskt lönsamt att utan andra åtgärder höja pensionsåldern för alla. Vi – 54 forskare – är mycket oroade över konsekvenserna av att, som föreslagits, senarelägga ålderspensionen.Förslaget utgår i princip från arbetskraftsdeltagande i princip enbart styrs av ekonomin, medan forskningen visar att det bara är en av flera faktorer som styr hur länge och hur mycket människor väljer att arbeta.Det här sättet att lösa problemet med en åldrande befolkning och ett sviktande pensionssystem är inte samhällsekonomiskt lönsamt på lång sikt, utan riskerar bara att flytta runt folk mellan olika ersättningssystem. Pensionssystemet bygger på att vi ska arbeta en viss del av våra liv för att tjäna in vår pension. Vi bör dock inte enbart utgå ifrån ålder eller antalet år sedan en person föddes då korttidsutbildade generellt träder in på arbetsmarknaden tidigare än långtidsutbildade. De med kortare utbildningstid har alltså varit en del av arbetskraften från en yngre ålder. Människor med kortare utbildning har också oftare ett arbete som innebär påfrestningar som kan inverka negativt på hälsotillståndet och som till och med kan påskynda det biologiska åldrandet. Dessutom lever korttidsutbildade generellt sett inte lika länge som långtidsutbildade, vilket delvis även avspeglar skilda livs- och arbetsvillkor.Ta nytta av den forskning som vi har tagit fram. Ekonomin är självklart viktigt för att vi ska vilja arbeta, men den är som sagt enbart en av flera faktorer med betydelse vårt arbetsliv.Hälsotillståndet, både det fysiska och det mentala, har en avgörande betydelse för hur länge och hur mycket vi orkar arbeta. Ett fysiskt och mentalt belastande arbete är en stark riskfaktor för en nedsatt hälsa i slutet av arbetslivet. Arbetstid, arbetstakt och möjlighet till återhämtning spelar en allt större roll ju äldre vi blir. Andra aspekter är arbetsinnehåll, hur meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifterna är, balansen mellan arbete och familjesituation och fritidsaktiviteter. Organisationskultur, ledarskapet, stöd i arbetet och kompetens har stor betydelse för om vi ska kunna och vilja arbeta till en högre ålder. Vi måste ta större hänsyn till olika förutsättningar och varierande funktionsförmåga och utifrån detta anpassa de åtgärder som gör att arbetslivet blir möjligt och hållbart för allt fler även i högre ålder.Ett hållbart och acceptabelt pensionssystem måste därför utformas utifrån personliga förutsättningar och förhållanden i arbetslivet. Ett hållbart arbetsliv för allt fler i vår åldrande befolkning fordrar att vi samtidigt beaktar faktorer som relaterar till biologisk/kroppslig ålder, mental/kognitiv ålder samt social ålder/livsloppsfas samt de attityder som är kopplade till ålder.
 •  
3.
 • Niward, Katarina, et al. (författare)
 • Distribution of plasma concentrations of first-line anti-TB drugs and individual MICs: a prospective cohort study in a low endemic setting
 • 2018
 • Ingår i: Journal of Antimicrobial Chemotherapy. - : OXFORD UNIV PRESS. - 0305-7453 .- 1460-2091. ; 73:10, s. 2838-2845
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: Therapeutic drug monitoring (TDM) could improve current TB treatment, but few studies have reported pharmacokinetic data together with MICs. Objectives: To investigate plasma concentrations of rifampicin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol along with MICs. Methods: Drug concentrations of rifampicin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol were analysed pre-dose and 2, 4 and 6 h after drug intake at week 2 in 31 TB patients and MICs in BACTEC 960 MGIT were determined at baseline. The highest plasma concentrations at 2, 4 and 6 h post-dose (C-high) were determined, as well as estimates of C-high/MIC and area under the concentration-time curve (AUC(0-6))/MIC including the corresponding ratios based on calculated free-drug concentrations. This trial was registered at www.clinicaltrials.gov (NCT02042261). Results: After 2 weeks of treatment, the median C-high values for rifampicin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol were 10.0, 5.3, 41.1 and 3.3 mg/L respectively. Lower than recommended drug concentrations were detected in 42% of the patients for rifampicin (amp;lt;8 mg/L), 19% for isoniazid (amp;lt;3 mg/L), 27% for pyrazinamide (amp;lt;35 mg/L) and 16% for ethambutol (amp;lt;2 mg/L). The median Chigh/MIC values for rifampicin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol were 164, 128, 1.3 and 2.5, respectively, whereas the AUC(0-6)/MIC was 636 (range 156-2759) for rifampicin and 351 (range 72-895) for isoniazid. Conclusions: We report low levels of first-line TB drugs in 16%-42% of patients, in particular for rifampicin. There was a wide distribution of the ratios between drug exposures and MICs. The future use of MIC determinations in TDM is dependent on the development of a reference method and clinically validated pharmacokinetic/pharmacodynamic targets.
 •  
4.
 • Elcadi, Guilherme H., et al. (författare)
 • A Strong Correlation Between Dorsolateral Prefrontal Cortex And Vastus Lateralis Activity During Running To Fatigue
 • 2016
 • Ingår i: Medicine and science in sports and exercise. - : Lippincott Williams & Wilkins. - 0195-9131 .- 1530-0315. ; 48:5, s. 854-854
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Fatigue is a phenomenon of pronounced importance in sports. Recently, there is strong evidence of interplay between the prefrontal cortex and motor output during fatiguing contractions. The dorsolateral prefrontal cortex (DLPC) due to its large involvement in cognitive and motor activities is believed to be involved but this requires physiological clarification. AIM: We investigated the relationship between DLPC activity - responses in oxyhemoglobin (HbO2) and total hemoglobin (HbT) measured by near-infrared spectroscopy (NIRS), and the vastus lateralis muscle (VL) activity - quantified as root-mean-square (RMS) of the EMG signal, during a fatigue protocol.METHODS: Four male runners (32±12 yrs) with probes for NIRS over the DLPC and EMG over the VL performed a track running test at a constant speed to fatigue (exhaustion). The running speed was individually determined as the average speed of a 1200-m time trial performed ~3 days prior to testing. For NIRS changes in μmole/L of HbO2 and HbT were computed. The VL EMG-RMS of the contraction of each step was normalized as a percent of a submaximal reference contraction (%RMS), thus removing the non-activity between steps. Data of 10s epochs at 20, 40, 60, 80 and 100% of time for each lap were averaged for analyses. Regression analyses performed with HbO2 and with HbT as dependent variables and %RMS as the independent variable.RESULTS: Over time there was an increase in HbO2 and HbT in the DLPC, and in VL-%RMS. Both HbO2 and HbT correlated strongly with EMG-RMS during running to fatigue (see figures below); p<0.001 for both.CONCLUSION: The strong relationship between DLPC and VL activities during running to fatigue suggests the involvement of the DLPC in the central processing of fatigue.
 •  
5.
 • Eliasson, Kristina, 1979-, et al. (författare)
 • Inter - and intra - observer reliability of risk assessment of repetitive work without an explicit method
 • 2017
 • Ingår i: Applied Ergonomics. - : Elsevier Ltd. - 0003-6870 .- 1872-9126. ; 62, s. 1-8
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • A common way to conduct practical risk assessments is to observe a job and report the observed long term risks for musculoskeletal disorders. The aim of this study was to evaluate the inter- and intra-observer reliability of ergonomists' risk assessments without the support of an explicit risk assessment method. Twenty-one experienced ergonomists assessed the risk level (low, moderate, high risk) of eight upper body regions, as well as the global risk of 10 video recorded work tasks. Intra-observer reliability was assessed by having nine of the ergonomists repeat the procedure at least three weeks after the first assessment. The ergonomists made their risk assessment based on his/her experience and knowledge. The statistical parameters of reliability included proportional agreement, kappa, linearly weighted kappa, intraclass correlation and Kendall's coefficient of concordance. The average inter-observer proportional agreement of the global risk was 53% and the corresponding weighted kappa was 0.32, indicating fair reliability. The intra-observer agreement was 61% and 0.41. This study indicates that risk assessments of the upper body, without the use of an explicit observational method, have non-acceptable reliability. It is therefore recommended to use systematic risk assessment methods to a higher degree.
 •  
6.
 • Forsman, Lina Davies, et al. (författare)
 • Plasma concentrations of second-line antituberculosis drugs in relation to minimum inhibitory concentrations in multidrug-resistant tuberculosis patients in China : a study protocol of a prospective observational cohort study
 • 2018
 • Ingår i: ; 8:9
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Individualised treatment through therapeutic drug monitoring (TDM) may improve tuberculosis (TB) treatment outcomes but is not routinely implemented. Prospective clinical studies of drug exposure and minimum inhibitory concentrations (MICs) in multidrug-resistant TB (MDR-TB) are scarce. This translational study aims to characterise the area under the concentration-time curve of individual MDR-TB drugs, divided by the MIC for Mycobacterium tuberculosis isolates, to explore associations with markers of treatment progress and to develop useful strategies for clinical implementation of TDM in MDR-TB.Methods and analysis: Adult patients with pulmonary MDR-TB treated in Xiamen, China, are included. Plasma samples for measure of drug exposure are obtained at 0, 1, 2, 4, 6, 8 and 10 hours after drug intake at week 2 and at 0, 4 and 6 hours during weeks 4 and 8. Sputum samples for evaluating time to culture positivity and MIC determination are collected at days 0, 2 and 7 and at weeks 2, 4, 8 and 12 after treatment initiation. Disease severity are assessed with a clinical scoring tool (TBscore II) and quality of life evaluated using EQ-5D-5L. Drug concentrations of pyrazinamide, ethambutol, levofloxacin, moxifloxacin, cycloserine, prothionamide and para-aminosalicylate are measured by liquid chromatography tandem-mass spectrometry and the levels of amikacin measured by immunoassay. Dried blood spot on filter paper, to facilitate blood sampling for analysis of drug concentrations, is also evaluated. The MICs of the drugs listed above are determined using custom-made broth microdilution plates and MYCOTB plates with Middlebrook 7H9 media. MIC determination of pyrazinamide is performed in BACTEC MGIT 960.Ethics and dissemination: This study has been approved by the ethical review boards of Karolinska Institutet, Sweden and Fudan University, China. Informed written consent is given by participants. The study results will be submitted to a peer-reviewed journal. Trial registration number NCT02816931; Pre-results.
 •  
7.
 • Grooten, Wilhelmus Johannes Andreas, et al. (författare)
 • Health risk appraisals in Swedish occupational health services
 • 2016
 • Ingår i: ; 55:4, s. 849-859
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUND: Health risk appraisals (HRAs) in occupational health services (OHS) in Sweden are very commonly used for health promotion issues, but not much research has explored the extent and nature of individual feedback that is provided. OBJECTIVES: This study aimed to describe and explore HRAs in OHS regarding the content of the feedback in relation to the individual status and overall employee satisfaction. METHODS: Feedback (evaluation and advice) and employee satisfaction with HRA were studied in employees that participated in health risk appraisals with a specific feedback session (HRA-F) (n = 272) and employees that participated in a single session (HRA-S) (n = 104). Associations between feedback and individual status concerning life style were assessed with Cohen's kappa (k). RESULTS: The employees received mainly information and advice for improvement on health and lifestyle issues (89-100%), while advice for improvement of working conditions was less common (15-59%). The feedback provided on life style was not based on individual status (k < 0.4), except for smoking and risky alcohol consumption (k > 0.55). A great majority of employees reported good overall satisfaction with their HRAs. CONCLUSIONS: The evaluation and feedback given to employees after HRAs should be based more on HRA-results and advice could be focused more on work-related factors.
 •  
8.
 • Lind, Carl Mikael, et al. (författare)
 • Reducing postural load in order picking through a smart workwear system using real-time vibrotactile feedback
 • 2020
 • Ingår i: Applied Ergonomics. - : Elsevier. - 0003-6870 .- 1872-9126. ; 89
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Vibrotactile feedback training may be one possible method for interventions that target at learning better work techniques and improving postures in manual handling. This study aimed to evaluate the short term effect of real-time vibrotactile feedback on postural exposure using a smart workwear system for work postures intervention in simulated industrial order picking. Fifteen workers at an industrial manufacturing plant performed order-picking tasks, in which the vibrotactile feedback was used for postural training at work. The system recorded the trunk and upper arm postures. Questionnaires and semi-structured interviews were conducted about the users’ experience of the system. The results showed reduced time in trunk inclination ≥20°, ≥30° and ≥45° and dominant upper arm elevation ≥30° and ≥45° when the workers received feedback, and for trunk inclination ≥20°, ≥30° and ≥45° and dominant upper arm elevation ≥30°, after feedback withdrawal. The workers perceived the system as useable, comfortable, and supportive for learning. The system has the potential of contributing to improved postures in order picking through an automated short-term training program. © 2020 Elsevier Ltd
 •  
9.
 • Richter, Hans, 1961-, et al. (författare)
 • Trapezius muscle activity increases during near work activity regardless of accommodation/vergence demand level
 • 2015
 • Ingår i: ; 115:7, s. 1501-1512
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • AimTo investigate if trapezius muscle activity increases over time during visually demanding near work.MethodsThe vision task consisted of sustained focusing on a contrast-varying black and white Gabor grating. Sixty-six participants with a median age of 38 (range 19–47) fixated the grating from a distance of 65 cm (1.5 D) during four counterbalanced 7-min periods: binocularly through −3.5 D lenses, and monocularly through −3.5 D, 0 D and +3.5 D. Accommodation, heart rate variability and trapezius muscle activity were recorded in parallel.ResultsGeneral estimating equation analyses showed that trapezius muscle activity increased significantly over time in all four lens conditions. A concurrent effect of accommodation response on trapezius muscle activity was observed with the minus lenses irrespective of whether incongruence between accommodation and convergence was present or not.ConclusionsTrapezius muscle activity increased significantly over time during the near work task. The increase in muscle activity over time may be caused by an increased need of mental effort and visual attention to maintain performance during the visual tasks to counteract mental fatigue.
 •  
10.
 • Zetterberg, Camilla, 1970-, et al. (författare)
 • Effects of visually demanding near work on trapezius muscle activity
 • 2013
 • Ingår i: Journal of Electromyography & Kinesiology. - 1050-6411 .- 1873-5711. ; 23:5, s. 1190-1198
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Poor visual ergonomics is associated with visual and neck/shoulder discomfort, but the relation between visual demands and neck/shoulder muscle activity is unclear. The aims of this study were to investigate whether trapezius muscle activity was affected by: (i) eye-lens accommodation; (ii) incongruence between accommodation and convergence; and (iii) presence of neck/shoulder discomfort. Sixty-six participants (33 controls and 33 with neck pain) performed visually demanding near work under four different trial-lens conditions. Results showed that eye-lens accommodation per se did not affect trapezius muscle activity significantly. However, when incongruence between accommodation and convergence was present, a significant positive relationship between eye-lens accommodation and trapezius muscle activity was found. There were no significant group-differences. It was concluded that incongruence between accommodation and convergence is an important factor in the relation between visually demanding near work and trapezius muscle activity. The relatively low demands on accommodation and convergence in the present study imply that visually demanding near work may contribute to increased muscle activity, and over time to the development of near work related neck/shoulder discomfort.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (95)
konferensbidrag (50)
annan publikation (7)
doktorsavhandling (7)
rapport (3)
licentiatavhandling (2)
visa fler...
bok (1)
bokkapitel (1)
forskningsöversikt (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (132)
övrigt vetenskapligt (33)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Forsman, Mikael (118)
Forsman, M (53)
Mathiassen, Svend Er ... (37)
Forsman, Mikael, 196 ... (26)
Yang, Liyun (13)
Hansson, Gert-Åke (12)
visa fler...
Richter, Hans, 1961- (12)
Winkel, Jörgen, 1946 (11)
Mathiassen, SE (11)
Wahlström, Jens (10)
Nyman, Teresia (10)
Lu, Ke (9)
Johansson Hanse, Jan ... (9)
Richter, HO (9)
Engström, Tomas, 195 ... (8)
Toomingas, Allan (8)
Hanson, Lars (8)
Zetterberg, Camilla, ... (8)
Crenshaw, Albert G (8)
Eklund, Jörgen (7)
Holtermann, Andreas (7)
Lindberg, Per (7)
Palm, Peter (7)
Eliasson, Kristina (7)
Lind, Carl (7)
Lind, Carl Mikael (7)
Kjellberg, Katarina (7)
Richter, Hans O (6)
Richter, Hans (6)
Abtahi, Farhad, 1981 ... (6)
Wahlstrom, J (6)
Nordander, Catarina (6)
Elcadi, Guilherme H (6)
Forsman, Mikael, Pro ... (6)
Palm, Peter, 1975- (6)
Lindecrantz, Kaj (5)
Kadefors, Roland, 19 ... (5)
Lund, Mikael (5)
Seoane, F (5)
Lu, K (5)
Lindecrantz, K (5)
Forsman, Jan (5)
DAHLQVIST, CAMILLA (5)
Winkel, Jörgen (5)
Toomingas, A (5)
Elcadi, Guilherme H. ... (5)
Jackson, Jennie (5)
Jackson, Jennie A. (5)
Domkin, Dmitry (5)
Neumann, W Patrick (5)
visa färre...
Lärosäte
Högskolan i Gävle (64)
Kungliga Tekniska Högskolan (36)
Karolinska Institutet (31)
Uppsala universitet (24)
Lunds universitet (19)
Chalmers tekniska högskola (18)
visa fler...
Göteborgs universitet (17)
Umeå universitet (11)
Örebro universitet (4)
Högskolan i Skövde (4)
Linköpings universitet (3)
Högskolan Dalarna (2)
Luleå tekniska universitet (1)
Stockholms universitet (1)
Högskolan Väst (1)
Konstfack (1)
Södertörns högskola (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Högskolan i Borås (1)
visa färre...
Språk
Engelska (159)
Svenska (8)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (103)
Teknik (46)
Samhällsvetenskap (10)
Naturvetenskap (8)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy