SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Holme Lotta) "

Sökning: WFRF:(Holme Lotta)

 • Resultat 1-10 av 31
 • [1]234Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena, et al. (författare)
 • Att göra olika lika Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vid svenska universitet och högskolor pågår ett förändringsarbete vars syfte är att anpassa undervisningen och tillgängliggöra högskolan förfunktionshindrade. Vid Linköpings universitet arbetar Strategigruppen för lika villkor för att förebygga och åtgärda diskriminering och trakasserierpå både strukturell och individuell nivå.Forskningen om funktionshindrade studenter i högre utbildning är inte särskilt omfattande och samtidigt ökar antalet funktionshindradestuderande. Ny lagstiftning ställer nya krav på högskolors och universitets anpassning och tillgänglighet och universitetslärarna blir nyckelpersoneri studenternas möte med de akademiska studierna.I denna rapport presenteras en undersökning som fokuserat universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning avfunktionshindrade studenter. I fokusgruppssamtal har akademiska lärare samtalat om för området centrala begrepp och aktuell lagstiftning.De har också diskuterat undervisningserfarenheter och erfarenheter från möten med funktionshindrade studenter och grupper i vilka dessastudenter har ingått.Av resultaten framgår att lärare har kännedom om lagstiftningen gällande lika villkor för studier inom högre utbildning. Lärarna problematiserarlagstiftningen och dess konsekvenser under utbildningstiden och reflekterar över hur personer med olika funktionsnedsättningarska kunna hantera sin vardag och de krav de ställs inför i arbets- och vuxenliv. Lagstiftningen är inte alltid enkel att tolka och det lyfts framfunderingar huruvida det finns en gräns för möjligheter till studiernas anpassning och tillgängliggörande.Alla i studien deltagande lärare har erfarenhet av studerandegrupper i vilka funktionshindrade studenter ingått och de har mött bådesynliga och så kallade dolda funktionshinder. Lärarna visar på en tydlig ambition att skapa lika villkor för alla, men är osäkra på om studenternauppfattar tillrättalägganden och bemötande som ett verkligt och tillräckligt stöd. Öppenhet och information om såväl funktionshinder,behov som lämpliga stödinsatser efterfrågas av lärarna. Insatserna för att möta studenter utifrån deras olika behov innebär en ökad arbetsbördaoch brist på resurser av olika slag lyfts fram som begränsningar i arbetet. Examinationer är betydelsefulla när det gäller att upprätthållakvalitet i utbildningar och kurser och lärarna framhåller vikten av att samma kriterier för bedömning och samma krav ska uppfyllas
2.
 • Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena, 1949-, et al. (författare)
 • Funktionshindrade studenter på lika villkor? : Tillgänglighet och delaktighet genom lagstiftning och förändringsarbete
 • 2009
 • Ingår i: Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU? : En rapport från CUL-dagen 11 december 2008. - Linköping : Linköpings universitet Centrum för undervisning och lärande. - 978-91-73935-80-7 - 917-39-358-0-8 ; s. 85-90
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ett år med Bologna – Vad har hänt vid LiU? var rubriken på CUL-dagen 2008. Vi bjöd in lärare och övrig LiUpersonal att komma och presentera sina erfarenheter och tankar omkring detta tema för att därigenom stimulera till samtal och debatt om hur Bologniseringen av utbildningarna vid LiU gestaltat sig sedan den formella starten med arbetet att införa en ny examensstruktur, den 1 juli 2007.
 •  
3.
 •  
4.
 • Eriksson Gustavsson, Anna-Lena, et al. (författare)
 • Högre utbildning för alla? : Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter
 • 2010
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Antalet funktionshindrade studenter har ökat i Sverige om man ser till antalet beslut om särskilt stöd under de senaste 10 åren. Att undervisa och examinera dessa studenter är en utmaning. Forskning har visat att lärares betydelse för denna studentgrupps lyckade studieresultat är stor, men det finns inte någon tidigare forskning om lärares perspektiv på dessa frågor. Genom intervjuer i fokusgrupper har erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter framkommit och uppfattningar om detta arbete kan urskiljas.Studiens resultat visar att lärare ofta känner osäkerhet och menar sig ha otillräcklig handlingsberedskap. De känner till lagstiftningen, men bara i viss utsträckning, och området upplevs som komplicerat. Det finns en rädsla för att göra fel och bli anmäld. Resurserna för detta arbete upplevs som otillräckliga och arbetsbördan sägs öka. Ett problem är alltför liten information och bristande öppenhet, såväl från studenternas sida som från administrationen.Studiens resultat visar också att lärare ställs inför flera dilemman både vad gäller undervisning och examination av funktionshindrade studenter. Intervjuerna i fokusgrupperna visar att dilemman uppstår till exempel vad gäller kvalitet och rättvisa i undervisningen. Akademiska lärare vill inte göra avkall på vetenskapliga krav och dessa ställs ibland mot kraven på likabehandling och lika villkor. Detta ställs på sin spets i samband med examinationer.En iakttagelse är att funktionshindrade studenter sällan diskuteras i termer av variation, olikhet eller tillgång i studentgruppen. Däremot ifrågasätts inte funktionshindrade studenters rätt att studera och att tillgängliggöra högskolan för denna kategori studenter ses som en angelägen uppgift.
 •  
5.
 • Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena, 1949-, et al. (författare)
 • Lika villkor? Det innebär att det blir olika!
 • 2010
 • Ingår i: Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa. - Stockholm : Svenska Förbundet för Specialpedagogik SFSP. ; :4, s. 14-18
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)
 •  
6.
 • Holme, Lotta (författare)
 • Begrepp om handikapp : En essä om det miljörelativa handikappbe­greppet
 • 2000
 • Ingår i: Handikapp : Synsätt, principer, perspektiv. - Lund : Studentlitteratur. - 91-44-01646-8 - 978-9-144-01646-7 ; s. 67-78
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Handikapp är ett kunskapsfält som hämtar stoff från många håll. I denna bok tar forskare och handikappdebattörer från Sverige, Norge och England upp frågor om funktionshinder och handikapp från olika utgångspunkter och med olika perspektiv. De presenterar begrepp, lyfter fram väsentliga problemställningar, kopplar samman teori och praktik samt granskar gårdagens och dagens handikappolitik och dess konsekvenser. Boken består av tre delar, i den första delen redogörs för synsätt och begrepp när det gäller funktionshinder och handikapp. I den andra delen presenteras och granskas handikappideologiska principer som tillgänglighet, normalisering och integrering. I den tredje delen behandlas handikappfrågor ur olika specifika perspektiv som till exempel organisering, rehabilitering, boende och handikappidrott. Boken är i första hand avsedd att användas i kurser på högskolor och universitet, men kan med fördel användas av alla som har anknytning till eller vill närma sig, handikappområdet. Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.
 •  
7.
 • Holme, Lotta (författare)
 • Det borde inte vara någon skillnad : Förhållningssätt till åldrande i handikapphistorisk belysning.
 • 2008
 • Ingår i: Att åldras med funktionshinder. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-04839-0 - 9-144-04-839-4 ; s. 27-52
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vi har hittills haft begränsad kunskap om funktionshindrade människors liv över tid och om innebörden i att leva med funktionshinder under många år. Vad innebär det att åldras med funktionshinder? Hur gestaltar sig "äldreblivandet" om man redan har betydande funktionsnedsättningar sedan tidigare i livet och kanske tvingats lämna arbetslivet långt före gängse pensionsålder? Hur är det att, som en till åren kommen förälder, fortfarande vara den som hjälper sitt vuxna, funtionshindrade barn? Hur ser den formella och informella omsorgssituationen ut? Det är frågor som den här boken belyser och den fyller därmed ett viktigt kunskapsbehov. Boken utgår från ett livsloppsperspektiv. Den centrala frågan är sålunda hur livet idag gestaltar sig för funktionshindrade människor som vuxit upp och levt under vissa historiska villkor. Här ryms även ett anhörigperspektiv där denna fråga studeras på motsvarande sätt. Bokens sex kapitel diskuterar de här frågorna med olika tonvikt och med utgångspunkt från både fysiskt och psykiskt funktionshindrades förhållanden. Samtliga författare bedriver forskning med anknytning till bokens huvudfråga. Att åldras med funktionshinder riktar sig främst till högskolestuderande inom samhälls- och beteendevetenskap, socialt arbete, social omsorg och vård, liksom till yrkesverksamma inom fältet. Den kan också vara värdefull för en intresserad allmänhet.
 •  
8.
 •  
9.
 • Holme, Lotta, 1963- (författare)
 • Disability, identity and ageing
 • 2013
 • Ingår i: Ageing with disability : a lifecourse perspective. - Policy Press. - 9781447305224 ; s. 34-54
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The first book to address the issue of aging with a long-term disability, "Ageing with Disability" breaks new ground through its particular lifecourse perspective, examining what it means to age with a physical or mental disability and what the implications are of "becoming old" for people who have had extensive disabilities for many years. It highlights the meaning of care in unexplored contexts, such as aging parents acting as caregivers or mutual care by disabled couples, areas of disability studies that have, until now, been totally neglected.
 •  
10.
 • Holme, Lotta, et al. (författare)
 • Disability, Life Course and Ageing
 • 2008
 • Ingår i: Paper presented at the 19th Nordic Congress of Gerontology. Oslo, May 25-28, 2008.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 31
 • [1]234Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy