SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Johansson Mikael) "

Sökning: WFRF:(Johansson Mikael)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Nilsson, Kerstin, et al. (författare)
 • 54 forskare: Inte alla klarar höjd pensions-ålder
 • 2017
 • Ingår i: Svenska Dagbladet, Stockholm. - Svenska Dagbladet. - 1101-2412.
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Ett hållbart och acceptabelt pensionssystem måste utformas utifrån personliga förutsättningar och förhållanden i arbetslivet, så att fler klarar att arbeta i högre ålder. Att enbart genom ekonomiska åtgärder höja pensionsåldern är inte långsiktigt hållbart, skriver 54 forskare.DEBATT | PENSIONForskning visar att cirka var fjärde har en diagnos eller skada orsakad av sitt arbete. Detta gör arbetsorsakad sjukdom och skada till ett betydelsefullt folkhälsoproblem. Att då enbart genom ekonomiska åtgärder höja pensionsåldern för samtliga (yrkes)grupper utifrån deras kronologiska ålder är inte långsiktigt hållbart när individers biologiska ålder är så olika bland annat till följd av arbetslivet. Detta är en demokratifråga. Forskning om äldre i arbetslivet och hållbart arbete visar att man då främst flyttar individer från pensionssystemet till sjukförsäkringssystemet och ökar klyftorna i samhället.Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.Vi är 54 forskare som nu gemensamt har skrivit denna debattartikel. Anledningen är att vi är oroade över att cirka var fjärde blir sjuk av sitt arbete samtidigt som man i det förslag som ligger om att senarelägga ålderspensionen i princip utgår ifrån att arbetskraftsdeltagande enbart styrs av ekonomin. Vi vill trycka på betydelsen av åtgärder i arbetslivet för att komma tillrätta med ohälsan, det vill säga inte enbart ekonomiska restriktioner som tvingar folk som inte kan, vill och orkar att stanna kvar i arbetslivet till en högre kronologisk ålder.Pensionssystemet bygger på att vi ska arbeta en viss del av våra liv för att förtjäna möjligheter till pension. Vi bör dock inte enbart utgå ifrån antalet år sedan en person föddes, då korttidsutbildade generellt träder in på arbetsmarknaden tidigare än långtidsutbildade. De har alltså varit en del av arbetskraften från en yngre ålder. Människor med kortare utbildning har oftare ett arbete som innebär påfrestningar som kan inverka negativt på hälsotillståndet och som till och med kan påskynda det biologiska åldrandet. Dessutom lever korttidsutbildade generellt sett inte lika länge som långtidsutbildade, vilket delvis även avspeglar skilda livs- och arbetsvillkor.Den svenska sjukförsäkringsreformen 2008 avsåg att få tillbaka människor i arbete. Men studien fann att den faktiskt bidrog till att fler gick i tidig ålderspension av dem som var i åldern 55–64 år. Ökningen var störst bland korttidsutbildade. Mer än 5 procent fler gick i tidig ålderspension då det blev svårare att få sjukpenning och sjukersättning. Vi kan notera att det är vanligare att manliga chefer tar ut tidig ålderspension, jämfört med kvinnliga maskinskötare inom tillverkningsindustrin. I vissa yrken är det dessutom vanligare att människor, trots pension, både orkar och faktiskt ges möjlighet att arbeta vidare om de har en specialkompetens som efterfrågas. Om vi endast kombinerar ekonomiska morötter med piskor finns en stor risk att vi ökar klyftan mellan grupper som både kan och vill fortsätta att yrkesarbeta och personer som av olika skäl inte längre kan eller orkar.Ta nytta av den forskning som vi har tagit fram. Ett hållbart och acceptabelt pensionssystem måste utformas utifrån personliga förutsättningar och förhållanden i arbetslivet. Ett hållbart arbetsliv för allt fler i vår åldrande befolkning fordrar att vi samtidigt beaktar faktorer som relaterar till biologisk/kroppslig ålder, mental/kognitiv ålder samt social ålder/livsloppsfas och våra attityder som är kopplade till ålder. Vi måste ta större hänsyn till olika förutsättningar och varierande funktionsförmåga och utifrån detta anpassa de åtgärder som gör att arbetslivet blir möjligt och hållbart för allt fler även i högre ålder.”Morötter” är viktigare för en god arbetshälsa och hög produktivitet än en piska i form av oron för en dålig ekonomi.Forskning visar att pedagogik som bygger på ”morötter” oftast är betydligt bättre än ”piskor” för att nå framgångsrika och långsiktiga mål. ”Morötter” i samhället, för organisationer, företag och individer är därför viktiga för god arbetshälsa och fortsatt produktivitet och kan bidra till ett längre arbetsliv även för grupper som tidigare inte ens klarat av att arbeta fram till pensionsåldern. Genom forskning inom området har bland annat swage-modellen utarbetats. Detta är ett verktyg som visar på komplexiteten i ett hållbart arbetsliv och tillsammans med systematiskt arbetsmiljöarbete, handlingsplaner och åtgärder syftar till ett mer hållbart arbetsliv. Morötter är enligt forskningen i detta sammanhang åtgärder för en god fysisk och mental arbetsmiljö, avpassad arbetsbelastning, stödjande teknik, att man kan anpassa arbetstakten, alternativa arbetstidsmodeller vid behov. Det är viktigt att man känner sig trygg och förväntas och tillåts vara delaktig, att man blir sedd av chefen och arbetskamraterna. Att de egna arbetsuppgifterna upplevs som meningsfulla och behövda av andra skapar självförverkligande och tillfredsställelse i arbetet. Att man känner att ens arbetsuppgifter och man själv är viktig för organisationen och företaget. Att man trots högre ålder inkluderas i olika nysatsningar och får tillgång till kompetensutveckling och inte blir åsidosatt eller åldersdiskriminerad. Utvärderingar visar att de äldre medarbetarna som fick några av dessa anpassningar och möjligheter var mer effektiva, utvilade, stimulerade när de var på arbetet samtidigt som sjukfrånvaron minskade. Vilket i sin tur bidrar till ett längre arbetsliv för grupper som tidigare inte klarat av att arbeta fram till pensionsåldern. I organisationer som bygger på en deltagar- och lärandekultur rustas de anställda för att klara omställningar, nya arbetsuppgifter och vid behov även yrkesbyten.Med en åldrande befolkning där allt fler lever allt längre behöver vi arbeta till en högre ålder i framtiden för att pensionssystemet ska hålla. Men ”morötter” är viktigare för en god arbetshälsa och hög produktivitet än en piska i form av oron för en dålig ekonomi. Det kräver också att vi ändrar våra attityder och förhållningssätt till äldre på arbetsmarknaden, vilket vi bäst gör genom att organisationer och företag får incitament till och erbjuder mer individanpassade arbetsvillkor, särskilt för personer i högre ålder. Låt oss därför använda den framtagna kunskapen i praktiken för att göra arbetslivet friskt och hållbart för alla åldrar.
 •  
2.
 • Nilsson, Kerstin, et al. (författare)
 • Vi är oroade över senare ålderspension
 • 2017
 • Ingår i: Dagens Samhälle. - Kommunernas och landstingens tidning. - 1652-6511.
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Var fjärde person blir i dag sjuk till följd av sitt arbete. Att höja pensionsåldern för alla yrkesgrupper, utan konkreta åtgärder för att minska ohälsan, är därför problematiskt och mycket oroande. Det är, enligt forskarna, inte långsiktigt samhällsekonomiskt lönsamt att utan andra åtgärder höja pensionsåldern för alla. Vi – 54 forskare – är mycket oroade över konsekvenserna av att, som föreslagits, senarelägga ålderspensionen.Förslaget utgår i princip från arbetskraftsdeltagande i princip enbart styrs av ekonomin, medan forskningen visar att det bara är en av flera faktorer som styr hur länge och hur mycket människor väljer att arbeta.Det här sättet att lösa problemet med en åldrande befolkning och ett sviktande pensionssystem är inte samhällsekonomiskt lönsamt på lång sikt, utan riskerar bara att flytta runt folk mellan olika ersättningssystem. Pensionssystemet bygger på att vi ska arbeta en viss del av våra liv för att tjäna in vår pension. Vi bör dock inte enbart utgå ifrån ålder eller antalet år sedan en person föddes då korttidsutbildade generellt träder in på arbetsmarknaden tidigare än långtidsutbildade. De med kortare utbildningstid har alltså varit en del av arbetskraften från en yngre ålder. Människor med kortare utbildning har också oftare ett arbete som innebär påfrestningar som kan inverka negativt på hälsotillståndet och som till och med kan påskynda det biologiska åldrandet. Dessutom lever korttidsutbildade generellt sett inte lika länge som långtidsutbildade, vilket delvis även avspeglar skilda livs- och arbetsvillkor.Ta nytta av den forskning som vi har tagit fram. Ekonomin är självklart viktigt för att vi ska vilja arbeta, men den är som sagt enbart en av flera faktorer med betydelse vårt arbetsliv.Hälsotillståndet, både det fysiska och det mentala, har en avgörande betydelse för hur länge och hur mycket vi orkar arbeta. Ett fysiskt och mentalt belastande arbete är en stark riskfaktor för en nedsatt hälsa i slutet av arbetslivet. Arbetstid, arbetstakt och möjlighet till återhämtning spelar en allt större roll ju äldre vi blir. Andra aspekter är arbetsinnehåll, hur meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifterna är, balansen mellan arbete och familjesituation och fritidsaktiviteter. Organisationskultur, ledarskapet, stöd i arbetet och kompetens har stor betydelse för om vi ska kunna och vilja arbeta till en högre ålder. Vi måste ta större hänsyn till olika förutsättningar och varierande funktionsförmåga och utifrån detta anpassa de åtgärder som gör att arbetslivet blir möjligt och hållbart för allt fler även i högre ålder.Ett hållbart och acceptabelt pensionssystem måste därför utformas utifrån personliga förutsättningar och förhållanden i arbetslivet. Ett hållbart arbetsliv för allt fler i vår åldrande befolkning fordrar att vi samtidigt beaktar faktorer som relaterar till biologisk/kroppslig ålder, mental/kognitiv ålder samt social ålder/livsloppsfas samt de attityder som är kopplade till ålder.
 •  
3.
 • Trovik, Clement, et al. (författare)
 • The Scandinavian Sarcoma Group Central Register : : 6,000 patients after 25 years of monitoring of referral and treatment of extremity and trunk wall soft-tissue sarcoma
 • 2017
 • Ingår i: Acta Orthopaedica. - Taylor & Francis. - 1745-3674. ; 88:3, s. 341-347
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose — We wanted to examine the potential of the Scandinavian Sarcoma Group (SSG) Central Register, and evaluate referral and treatment practice for soft-tissue sarcomas in the extremities and trunk wall (STS) in the Nordic countries. Background — Based on incidence rates from the literature, 8,150 (7,000–9,300) cases of STS of the extremity and trunk wall should have been diagnosed in Norway, Finland, Iceland, and Sweden from 1987 through 2011. The SSG Register has 6,027 cases registered from this period, with 5,837 having complete registration of key variables. 10 centers have been reporting to the Register. The 5 centers that consistently report treat approximately 90% of the cases in their respective regions. The remaining centers have reported all the patients who were treated during certain time periods, but not for the entire 25-year period. Results — 59% of patients were referred to a sarcoma center untouched, i.e. before any attempt at open biopsy. There was an improvement from 52% during the first 5 years to 70% during the last 5 years. 50% had wide or better margins at surgery. Wide margins are now achieved less often than 20 years ago, in parallel with an increase in the use of radiotherapy. For the centers that consistently report, 97% of surviving patients are followed for more than 4 years. Metastasis-free survival (MFS) increased from 67% to 73% during the 25-year period. Interpretation — The Register is considered to be representative of extremity and trunk wall sarcoma disease in the population of Scandinavia, treated at the reporting centers. There were no clinically significant differences in treatment results at these centers.
4.
 • Gad, Helge, et al. (författare)
 • MTH1 inhibition eradicates cancer by preventing sanitation of the dNTP pool
 • 2014
 • Ingår i: Nature. - 1476-4687. ; 508:7495, s. 215-
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Cancers have dysfunctional redox regulation resulting in reactive oxygen species production, damaging both DNA and free dNTPs. The MTH1 protein sanitizes oxidized dNTP pools to prevent incorporation of damaged bases during DNA replication. Although MTH1 is non-essential in normal cells, we show that cancer cells require MTH1 activity to avoid incorporation of oxidized dNTPs, resulting in DNA damage and cell death. We validate MTH1 as an anticancer target in vivo and describe small molecules TH287 and TH588 as first-in-class nudix hydrolase family inhibitors that potently and selectively engage and inhibit the MTH1 protein in cells. Protein co-crystal structures demonstrate that the inhibitors bind in the active site of MTH1. The inhibitors cause incorporation of oxidized dNTPs in cancer cells, leading to DNA damage, cytotoxicity and therapeutic responses in patient-derived mouse xenografts. This study exemplifies the non-oncogene addiction concept for anticancer treatment and validates MTH1 as being cancer phenotypic lethal.
 •  
5.
 • Johansson, Roger, et al. (författare)
 • Pupil dilation tracks the dynamics of mnemonic interference resolution
 • 2018
 • Ingår i: Scientific Reports. - Nature Publishing Group. - 2045-2322. ; 8
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Mnemonic interference refers to the inability to retrieve a goal-relevant memory due to interference from goal-irrelevant memories. Understanding the causes of such interference and how it is overcome has been a central goal in the science of memory for more than a century. Here, we shed new light on this fundamental issue by tracking participants’ pupil response when they encode and retrieve memories in the face of competing goal-irrelevant memories. We show that pupil dilation systematically increased in accordance with interference from competing memory traces when participants retrieved previously learned information. Moreover, our results dissociate two main components in the pupillary response signal: an early component, which peaked in a time window where the pupillary waveform on average had its maximum peak, and a late component, which peaked towards the end of the retrieval task. We provide evidence that the early component is specifically modulated by the cognitive effort needed to handle interference from competing memory traces whereas the late component reflects general task engagement. This is the first demonstration that mnemonic interference resolution can be tracked online in the pupil signal and offers novel insight into the underlying dynamics.
6.
 • Mu, Xiangkui, et al. (författare)
 • Does electron and proton therapy reduce the risk of radiation induced cancer after spinal irradiation for childhood medulloblastoma? A comparative treatment planning study.
 • 2005
 • Ingår i: Acta oncologica (Stockholm, Sweden). - 0284-186X. ; 44:6, s. 554-62
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this treatment planning comparison study was to explore different spinal irradiation techniques with respect to the risk of late side-effects, particularly radiation-induced cancer. The radiotherapy techniques compared were conventional photon therapy, intensity modulated x-ray therapy (IMXT), conventional electron therapy, intensity/energy modulated electron therapy (IMET) and proton therapy (IMPT).CT images for radiotherapy use from five children, median age 8 and diagnosed with medulloblastoma, were selected for this study. Target volumes and organs at risk were defined in 3-D. Treatment plans using conventional photon therapy, IMXT, conventional electron therapy, IMET and IMPT were set up. The probability of normal tissue complication (NTCP) and the risk of cancer induction were calculated using models with parameters-sets taken from published data for the general population; dose data were taken from dose volume histograms (DVH).Similar dose distributions in the targets were achieved with all techniques but the absorbed doses in the organs-at-risk varied significantly between the different techniques. The NTCP models based on available data predicted very low probabilities for side-effects in all cases. However, the effective mean doses outside the target volumes, and thus the predicted risk of cancer induction, varied significantly between the techniques. The highest lifetime risk of secondary cancers was estimated for IMXT (30%). The lowest risk was found with IMPT (4%). The risks associated with conventional photon therapy, electron therapy and IMET were 20%, 21% and 15%, respectively.This model study shows that spinal irradiation of young children with photon and electron techniques results in a substantial risk of radiation-induced secondary cancers. Multiple beam IMXT seems to be associated with a particularly high risk of secondary cancer induction. To minimise this risk, IMPT should be the treatment of choice. If proton therapy is not available, advanced electron therapy may provide a better alternative.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Dewi, Nikmah Utami, et al. (författare)
 • Anthropometry and the risk of lung cancer in EPIC
 • 2016
 • Ingår i: American Journal of Epidemiology. - Oxford University Press. - 0002-9262. ; 184:2, s. 129-139
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The associations of body mass index (BMI) and other anthropometric measurements with lung cancer were examined in 348,108 participants in the European Investigation Into Cancer and Nutrition (EPIC) between 1992 and 2010. The study population included 2,400 case patients with incident lung cancer, and the average length of follow-up was 11 years. Hazard ratios were calculated using Cox proportional hazard models in which we modeled smoking variables with cubic splines. Overall, there was a significant inverse association between BMI (weight (kg)/height (m)2) and the risk of lung cancer after adjustment for smoking and other confounders (for BMI of 30.0-34.9 versus 18.5-25.0, hazard ratio = 0.72, 95% confidence interval: 0.62, 0.84). The strength of the association declined with increasing follow-up time. Conversely, after adjustment for BMI, waist circumference and waist-to-height ratio were significantly positively associated with lung cancer risk (for the highest category of waist circumference vs. the lowest, hazard ratio = 1.25, 95% confidence interval: 1.05, 1.50). Given the decline of the inverse association between BMI and lung cancer over time, the association is likely at least partly due to weight loss resulting from preclinical lung cancer that was present at baseline. Residual confounding by smoking could also have influenced our findings.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (399)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1121)
konferensbidrag (524)
rapport (72)
bokkapitel (50)
doktorsavhandling (49)
annan publikation (27)
visa fler...
licentiatavhandling (22)
bok (14)
forskningsöversikt (13)
samlingsverk (redaktörskap) (2)
proceedings (redaktörskap) (2)
recension (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (1565)
övrigt vetenskapligt (725)
populärvet., debatt m.m. (32)
Författare/redaktör
Johansson, Mikael, (613)
Hedenqvist, Mikael S ... (89)
Johansson, Bengt, (87)
Johansson, Eva (77)
Johansson, Bertil, (57)
Behrendtz, Mikael (56)
visa fler...
Dellborg, Mikael, (55)
Dellborg, Mikael, 19 ... (43)
Johansson, Mattias (43)
Grankvist, Kjell, (41)
Johansson, Mikael, 1 ... (41)
Gällstedt, Mikael, (41)
Kuktaite, Ramune, (41)
Soldati, Pablo, (39)
Thilén, Ulf, (39)
Budts, Werner (38)
Luyckx, Koen (37)
Johansson, Peter, 19 ... (37)
Callus, Edward (37)
Eriksen, Katrine (37)
Thomet, Corina (37)
Apers, Silke (36)
Caruana, Maryanne (36)
Soufi, Alexandra (36)
Käll, Mikael, 1963-, (34)
Kovacs, Adrienne H. (34)
Enomoto, Junko (33)
Khairy, Paul (33)
Kutty, Shelby (33)
Roupé, Mattias, 1975 ... (33)
Charalambous, Themis ... (33)
Sluman, Maayke A. (32)
Berghammer, Malin, 1 ... (32)
Paulsson, Kajsa, (31)
Johansson, Karl Henr ... (31)
Brennan, Paul, (31)
Alday, Luis (31)
Fernandes, Susan M. (31)
Menahem, Samuel (31)
Moons, Philip, 1968- ... (30)
Le Marchand, Loïc (29)
Christersson, Christ ... (29)
Jackson, Jamie L. (29)
Mecklinger, Axel (29)
Biloglav, Andrea, (28)
Fioretos, Thoas, (28)
Cook, Stephen C. (28)
Veldtman, Gruschen (28)
Lindgren, Magnus, (27)
Castor, Anders, (27)
visa färre...
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan (382)
Lunds universitet (361)
Göteborgs universitet (203)
Chalmers tekniska högskola (202)
Umeå universitet (194)
Uppsala universitet (123)
visa fler...
Linköpings universitet (119)
Örebro universitet (74)
Karolinska Institutet (68)
RISE (42)
Stockholms universitet (40)
Luleå tekniska universitet (36)
Högskolan i Borås (28)
Högskolan Kristianstad (24)
Sveriges Lantbruksuniversitet (22)
Karlstads universitet (12)
Högskolan Dalarna (12)
Linnéuniversitetet (11)
Jönköping University (8)
Högskolan Väst (7)
Naturvårdsverket (6)
Högskolan i Gävle (6)
Mälardalens högskola (5)
Mittuniversitetet (5)
Blekinge Tekniska Högskola (5)
Gymnastik- och idrottshögskolan (4)
swepub_uni:mau_t (3)
Högskolan i Halmstad (3)
Södertörns högskola (2)
Högskolan i Skövde (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
Sophiahemmet Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (1754)
Svenska (100)
Odefinierat språk (10)
Tyska (3)
Danska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (599)
Medicin och hälsovetenskap (543)
Naturvetenskap (435)
Samhällsvetenskap (295)
Humaniora (43)
Lantbruksvetenskap (32)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy