SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Olsson Håkan) "

Sökning: WFRF:(Olsson Håkan)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Wallin, Mats, et al. (författare)
 • Påverkansbedömning för ytvatten enligt EG´s Ramdirektiv för vatten - tillgängliga metoder, verktyg och modeller samt utvecklingsmöjligheter för SMED&SLU
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Enligt EG´s Ramdirektiv för vatten – i rapporten benämnt Vattendirektivet – ska en förstaanalys av påverkan och dess effekter på vattenstatus ske under 2004 och rapporteras tillEU-kommissionen i mars 2005. I bedömningen som utförs 2004–2005 ska även enprognos för perioden fram till 2015 ingå. I föreliggande rapport redovisas metoder, verktygoch modeller för att klara databehovet för denna analys. Rapporten redovisar också i vadmån SMED&SLU och erfarenheter från TRK-projektet kan bidra med data till påverkansbedömningensamt utvecklingsmöjligheter för att ytterligare anpassa systemutvecklingen iSMED&SLU till Vattendirektivets krav på data.Rapporten fokuserar på föroreningspåverkan och dess effekter i form av övergödning samtfysisk påverkan i form av flödes- och nivåreglering. Även andra typer av föroreningspåverkan(försurning, metaller, organiska miljögifter och bekämpningsmedel), fysiskpåverkan (nivåsänkning, vattenuttag, vandringshinder/dammar och strukturell förändring)och övrig mänsklig påverkan redovisas.För att underlätta de analyser som ska göras är det en stor fördel om påverkansdata kankopplas till enskilda vattenförekomster och därmed också vara möjliga att ha med ikartpresentationer. För att klara att hantera såväl data som beskriver ytvattenförekomsternasläge och gränser, som data som beskriver status och påverkan på dessa ytvattenförekomster,behövs en gemensam databastruktur. Varje ytvattenförekomst kopplas här tillsuccessivt större avrinningsområden i ett hierarkiskt system. Den minsta enheten ärytvattenförekomstens avrinningsområde följt av SMHI:s delavrinningsområden, TRKområden,huvudavrinningsområden och slutligen vattendistrikt. Förslag ges på kartunderlagsom följer denna databasstruktur för en första identifiering av betydandepåverkan inom avrinningsområden i Sverige.För olika typ av metoder, verktyg och modeller som kan användas för kvantifiering avpåverkan och dess effekter redovisas bedömningar av möjligheterna till tillämpningar i denpåverkansbedömning som ska göras under 2004–2005. Dessutom ges en mer ingåendebeskrivning av ett urval av modeller. Urvalet är baserat på att modellen är, a) anpassad försvenska förhållanden, b) tillämpad på svenska vattensystem, c) allmänt tillgänglig(antingen att använda eller att erhålla data från) och d) dokumenterad.För varje modell redovisas bl.a. syfte, typ av påverkan som kvantifieras, koppling tillfaktorer för tillstånd och effekter, tidsupplösning och geografisk upplösning, styrka ochsvaghet samt plattform och programvaror. Med hjälp av denna information ska man kunnaavgöra vilken modell som är relevant för olika situationer. Dessutom ges information ominternetlänkar, modellhistorik, ingående submodeller, relevanta referenser och kontaktuppgifterför att få tillgång till data eller resultat från modellen i fråga.För det inledande arbetet med karaktärisering och påverkansbedömning inför rapporteringen2004–2005 kan man prioritera att beskriva påverkan av eutrofierande ämnen. Manbörjar då med att inom ett huvudavrinningsområde först lokaliserar de största punktutsläppenav fosfor och kväve. Befintliga TRK-data avseende beräknad kväve- och fosforbelastningper TRK-område för perioden 1985–2000 samt underlagsdata kan primärtanvändas. Först måste dock en uppdelning av TRK-områdena på de fem Vattendistriktensamt sammanlänkning av TRK-områdena med SMHI:s kustområdesregister göras.5För många större sjöar och många kustvatten kan sannolikt eutrofieringsstatus klassas medhjälp av information från nationell och regional miljöövervakning och samordnadrecipientkontroll. Om det inte finns data från recipientkontroll i en vattenförekomst så ärdet inte sannolikt att vattnet är betydligt påverkat av punktutsläpp. TRK-systemet ochresultat från TRK-beräkningar kan användas för att identifiera större områden som äreutrofierade p.g.a. läckage från jordbruksmark.Om behov finns skulle förnyade beräkningar kunna göras för avrinningsområden som ärmindre än TRK-områdena t.ex. på delavrinningsområdesnivå. En möjlighet är också attberäkningar på delavrinningsområdesnivå endast görs för de TRK-områden som identifierasha betydande påverkan från kväve- och fosforbelastning. Ett tröskelvärde för vadsom är betydande påverkan måste i så fall tas fram t.ex. baserat på avvikelse från den”naturliga” bakgrundsbelastningen. Ytvattenförekomster i TRK-områden med litennärsaltpåverkan, d.v.s. under tröskelvärdet, skulle då kunna grupperas och klassas som godstatus eller bättre m.a.p. kväve och fosfor och ytvattenförekomster med betydandenärsaltpåverkan (över tröskelvärdet) skulle kunna klassas som ”riskvatten” med måttligstatus eller sämre.Sammanfattningsvis kan således SMED&SLU tillhandahålla data som rör kväve- ochfosforbelastning på vatten från punktkällor och diffusa källor. Exempel på data som kantillhandahållas är bruttobelastning, nettobelastning och källfördelad belastning av kväve,bruttobelastning av fosfor, normaliserad markanvändning och avrinning. En vissanpassning kan emellertid krävas för att uppfylla vattendirektivets krav. Exempelvis börupplösningen generellt förbättras till delavrinningsområdesnivå (i varje fall inom TRKområdensom identifieras ha betydande närsaltpåverkan). Nya kunskaper om fosfor börockså implementeras för att kunna göra korrekta beräkningar av både brutto- ochnettobelastning. Det beräkningssystem som beräknar diffusa utsläpp kan på sikt ocksåutvecklas till att hantera andra ämnen, exempelvis metaller.Ett utökat samarbete inom SMED&SLU kan, om efterfrågan och tillgång på data finns,resultera i att SMED&SLU också kan komma att tillhandahålla påverkansdata rörandemarkanvändning, reglering och vattenuttag.
4.
 • Andersson, P L, et al. (författare)
 • Bioaccumulation of selected PCBs in zebrafish, three-spined stickleback, and arctic char after three different routes of exposure.
 • 2001
 • Ingår i: Arch Environ Contam Toxicol. - 0090-4341. ; 40:4, s. 519-30
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The uptake and elimination of 20 structurally diverse tetra- to heptachlorinated biphenyls were studied in zebrafish (Danio rerio), three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus), and Arctic char (Salvelinus alpinus). The polychlorinated biphenyls (PCBs) were administered to the fish through food, intraperitoneal injection of peanut oil, or intraperitoneal implantation of silicone capsules. The retention of the PCBs in fish exposed through their diet was related with the substitution patterns of the compounds. Ortho-substituted congeners with no unsubstituted meta-para positions had high biomagnification potential. PCBs with low biomagnification all had adjacent vicinal hydrogens, indicating that congeners with this feature may have been metabolically eliminated. The retention characteristics of the PCBs in the diet-exposed and the injected zebrafish were similar. The pattern of congeners in Arctic char indicates that they have a lower capacity to metabolize PCBs compared to three-spined sticklebacks and zebrafish. The levels in the fish exposed to the PCBs through a silastic implant were negatively correlated with the hydrophobicity of the congeners. Most probably congener-specific release rates of the PCBs from the implants mask their retention characteristics. It is suggested that food, mimicking the natural intake route, should be used in PCB exposure studies to validate extrapolations to natural situations.
 •  
5.
 • Andrijevic, Goran, et al. (författare)
 • A fully integrated low-IF DVB-T receiver architecture
 • 2004
 • Ingår i: 2004 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SYSTEM-ON-CHIP, PROCEEDINGS. - 0-7803-8558-6 ; s. 189-192
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • We propose a fully integrated DVB-T receiver architecture for low cost CMOS implementation. The receiver uses a dual-IF architecture to cover the receive bands from 170 MHz to 862 MHz and a Low-IF of 4.57 MHz. Key performance values meet the DVB-T requirements with competitive performance (Sensitivity 72.5 dBm, Noise Figure 66 dB, Adjacent Channel Protection Ratio-ACPR=43dB, available SNR=28 dB) and suggest that low cost receivers are realistic in volume for the coming digital broadcasting systems.
 •  
6.
 • Andrijevic, Goran, et al. (författare)
 • Multistandard receiver for home networking and digital media
 • 2004
 • Ingår i: 22ND NORCHIP CONFERENCE, PROCEEDINGS. - NEW YORK : IEEE. - 0-7803-8510-1 ; s. 131-134
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • We propose a fully integrated multistandard receiver architecture that fulfills coming media and networking needs of homes. The receiver uses a dual-IF architecture to cover receive bands from 170 MHz to 920 MHz and the Industrial, Scientific and Medical (ISM) band at 2.4GHz. Key performance values meet the DVB-T, Zigbee, Bluetooth and 802.11b requirements (Sensitivity -72.5dBm. available SNR=28dB. Noise Figure 6.7dB. Adjacent Channel Protection Ratio-ACPR=-44dB, IIP3 = -11 dBm).
 •  
7.
 • Attner, Bo, et al. (författare)
 • Cancer among patients with diabetes, obesity and abnormal blood lipids: a population-based register study in Sweden.
 • 2012
 • Ingår i: Cancer Causes and Control. - Springer. - 1573-7225. ; 23:5, s. 769-777
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • OBJECTIVE: To study how the incidence of cancer is related to diabetes, obesity or abnormal blood lipids. METHODS: Diagnosis of diabetes, obesity or abnormal blood lipids was studied 0-10 years prior to the diagnosis of cancer in 19,756 cases of cancer and in 147,324 controls matched regarding age, sex and domicile. RESULTS: Diabetes was significantly more common prior to diagnosis in patients with liver, pancreatic, colon and urinary tract/bladder cancer and in patients with breast cancer diagnosed with diabetes 0-4 years prior to the cancer diagnosis. A lower risk of diabetes was seen in patients with prostate carcinoma among individuals with diabetes diagnosed 5-10 years prior to the cancer diagnosis. The findings remained after adjusting for obesity and high blood lipids. Obesity was significantly more common in patients with endometrial, colon and kidney cancer and with breast cancer above the age of 60 years in those where obesity was diagnosed close to the diagnosis of cancer. High blood lipids were significantly more common in patients with ovarian cancer and less common in patients with breast cancer. CONCLUSIONS: The study confirms some previous findings concerning comorbidity and cancer and highlights some new ones.
 •  
8.
 • Björner, Sofie, et al. (författare)
 • Epithelial and Stromal MicroRNA Signatures of Columnar Cell Hyperplasia Linking Let-7c to Precancerous and Cancerous Breast Cancer Cell Proliferation.
 • 2014
 • Ingår i: PLoS ONE. - Public Library of Science. - 1932-6203. ; 9:8
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Columnar cell hyperplasia (CCH) is the earliest histologically identifiable breast lesion linked to cancer progression and is characterized by increased proliferation, decreased apoptosis and elevated oestrogen receptor α (ERα) expression. The mechanisms underlying the initiation of these lesions have not been clarified but might involve early and fundamental changes in cancer progression. MiRNAs are key regulators of several biological processes, acting by influencing the post-transcriptional regulation of numerous targets, thus making miRNAs potential candidates in cancer initiation. Here we have defined novel epithelial as well as stromal miRNA signatures from columnar cell hyperplasia lesions compared to normal terminal duct lobular units by using microdissection and miRNA microarrays. Let-7c were among the identified downregulated epithelial miRNAs and its functions were delineated in unique CCH derived cells and breast cancer cell line MCF-7 suggesting anti-proliferative traits potentially due to effects on Myb and ERα. MiR-132 was upregulated in the stroma surrounding CCH compared to stoma surrounding normal terminal duct lobular units (TDLUs), and overexpression of miR-132 in immortalized fibroblasts and in fibroblasts co-cultured with epithelial CCH cells caused substantial expression changes of genes involved in metabolism, DNA damage and cell motility. The miRNA signatures identified in CCH indicate early changes in the epithelial and stromal compartment of CCH and could represent early key alterations in breast cancer progression that potentially could be targeted in novel prevention or treatment schedules.
9.
 • Harbst, Katja, et al. (författare)
 • Molecular and genetic diversity in the metastatic process of melanoma.
 • 2014
 • Ingår i: Journal of Pathology. - John Wiley & Sons. - 0022-3417. ; 233:1, s. 39-50
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Diversity between metastatic melanoma tumours in individual patients is known; however, the molecular and genetic differences remain unclear. To examine the molecular and genetic differences between metastatic tumours, we performed gene-expression profiling of 63 melanoma tumours obtained from 28 patients (two or three tumours/patient), followed by analysis of their mutational landscape, using targeted deep sequencing of 1697 cancer genes and DNA copy number analysis. Gene-expression signatures revealed discordant phenotypes between tumour lesions within a patient in 50% of the cases. In 18 of 22 patients (where matched normal tissue was available), we found that the multiple lesions within a patient were genetically divergent, with one or more melanoma tumours harbouring 'private' somatic mutations. In one case, the distant subcutaneous metastasis of one patient occurring 3 months after an earlier regional lymph node metastasis had acquired 37 new coding sequence mutations, including mutations in PTEN and CDH1. However, BRAF and NRAS mutations, when present in the first metastasis, were always preserved in subsequent metastases. The patterns of nucleotide substitutions found in this study indicate an influence of UV radiation but possibly also DNA alkylating agents. Our results clearly demonstrate that metastatic melanoma is a molecularly highly heterogeneous disease that continues to progress throughout its clinical course. The private aberrations observed on a background of shared aberrations within a patient provide evidence of continued evolution of individual tumours following divergence from a common parental clone, and might have implications for personalized medicine strategies in melanoma treatment. Published by John Wiley & Sons, Ltd. www.pathsoc.org.uk.
10.
 • Hedström, Erik, et al. (författare)
 • Infarct evolution in man studied in patients with first-time coronary occlusion in comparison to different species - implications for assessment of myocardial salvage
 • 2009
 • Ingår i: Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. - BioMed Central. - 1097-6647. ; 11
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: The time course of infarct evolution, i.e. how fast myocardial infarction (MI) develops during coronary artery occlusion, is well known for several species, whereas no direct evidence exists on the evolution of MI size normalized to myocardium at risk (MaR) in man. Despite the lack of direct evidence, current literature often refers to the "golden hour" as the time during which myocardial salvage can be accomplished by reperfusion therapy. Therefore, the aim of the present study was to investigate how duration of myocardial ischemia affects infarct evolution in man in relation to previous animal data. Consecutive patients with clinical signs of acute myocardial ischemia were screened and considered for enrollment. Particular care was taken to assure uniformity of the patients enrolled with regard to old MI, success of revascularization, collateral flow, release of biochemical markers prior to intervention etc. Sixteen patients were ultimately included in the study. Myocardium at risk was assessed acutely by acute Myocardial Perfusion Single photon emission computed tomography (MPS) and by T2 imaging (T2-STIR) cardiovascular magnetic resonance (CMR) after one week in 10 of the 16 patients. Infarct size was measured by late gadolinium enhancement (LGE) at one week. Results: The time to reach 50% MI of the MaR (T-50) was significantly shorter in pigs (37 min), rats (41 min) and dogs (181 min) compared to humans (288 min). There was no significant difference in T-50 when using MPS compared to T2-STIR (p = 0.53) for assessment of MaR (288 +/- 23 min vs 310 +/- 22 min, T-50 +/- standard error). The transmural extent of MI increased progressively as the duration of ischemia increased (R-2 = 0.56, p < 0.001). Conclusion: This is the first study to provide direct evidence of the time course of acute myocardial infarct evolution in relation to MaR in man with first-time MI. Infarct evolution in man is significantly slower than in pigs, rats and dogs. Furthermore, infarct evolution assessments in man are similar when using MPS acutely and T2-STIR one week later for determination of MaR, which significantly facilitates future clinical trials of cardioprotective therapies in acute coronary syndrome by the use of CMR.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (199)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (593)
konferensbidrag (177)
rapport (53)
bokkapitel (19)
annan publikation (18)
forskningsöversikt (10)
visa fler...
bok (4)
doktorsavhandling (2)
proceedings (redaktörskap) (1)
patent (1)
licentiatavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (660)
övrigt vetenskapligt (182)
populärvet., debatt m.m. (36)
Författare/redaktör
Olsson, Håkan, (573)
Borg, Åke, (88)
Ingvar, Christian, (60)
Baldetorp, Bo, (37)
Nilsson, Mats, (34)
Holmgren, Johan (32)
visa fler...
Jernström, Helena (31)
Kristoffersson, Ulf, (31)
Fernö, Mårten, (30)
Jönsson, Göran B, (30)
Eklund, Klas-Håkan, (29)
Fransson, Johan E.S. ... (28)
Olsson, Jörgen, (25)
Gustafson, Yngve, (24)
Lundin-Olsson, Lille ... (24)
Rosendahl, Erik, (24)
Reese, Heather, (23)
Hansson, Johan (22)
Vestling, Lars, (22)
Easton, Douglas F. (20)
Gullberg, Bo, (20)
Littbrand, Håkan, (20)
Gruis, Nelleke A (19)
Wallerman, Jörgen, (19)
Nevanlinna, Heli (18)
Wirfält, Elisabet (18)
Loman, Niklas, (18)
Puig, Susana (18)
Pharoah, Paul D. P. (17)
Hayward, Nicholas K (17)
Lubinski, Jan (17)
Lindelöf, Nina, (17)
Törngren, Therese, (17)
Wennerström, Håkan, (16)
Olsson, Ulf, (16)
Bishop, D Timothy (16)
Ellberg, Carolina, (16)
Andrulis, Irene L. (15)
Ankarcrona, Johan, (15)
Friedman, Eitan (15)
Ghiorzo, Paola (15)
Goldstein, Alisa M. (15)
Kanetsky, Peter A. (15)
Giles, Graham G (14)
Hopper, John L. (14)
Olofsson, Kenneth, (14)
Mann, Graham J (14)
Harland, Mark (14)
Höiom, Veronica (14)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (470)
Sveriges Lantbruksuniversitet (164)
Uppsala universitet (65)
Karolinska Institutet (65)
Kungliga Tekniska Högskolan (45)
Linköpings universitet (43)
visa fler...
Umeå universitet (37)
Göteborgs universitet (36)
Chalmers tekniska högskola (20)
Luleå tekniska universitet (19)
Örebro universitet (19)
Mittuniversitetet (18)
Linnéuniversitetet (12)
Högskolan Kristianstad (11)
Naturvårdsverket (11)
Malmö universitet (8)
RISE (8)
Södertörns högskola (5)
Högskolan i Jönköping (4)
Stockholms universitet (4)
Högskolan i Halmstad (4)
Mälardalens högskola (2)
Högskolan i Gävle (1)
Karlstads universitet (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Engelska (788)
Svenska (88)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (466)
Lantbruksvetenskap (144)
Teknik (133)
Naturvetenskap (106)
Samhällsvetenskap (43)
Humaniora (5)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy