SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Olve Nils Göran) "

Sökning: WFRF:(Olve Nils Göran)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Vimarlund, Vivian, et al. (författare)
 • Organizational effects of Information and Communication Technology (ICT) in elderly homecare: A case study
 • 2008
 • Ingår i: Health Informatics Journal. - 1460-4582 .- 1741-2811. ; 14:3, s. 195-210
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The use of information and communication technology (ICT) to support integrated healthcare services in elderly homecare is becoming a self-evident part of home healthcare services. Especially, when it comes to information exchange, knowledge sharing and documentation at the point-of-care (POC), ICT is an enabling technique. The aim of this study was to explore the effects from the use of the OLD@HOME-prototype.  The results shown that the OLD@HOME prototype was perceived to contribute in developing horizontal links for communication between individuals who work together, independent of geographical distance or organizational affiliation, and to contribute to increased work efficiency. The prototype was further seen to reduce professional isolation by providing a holistic overview of the care process. User centred design and implementation of the OLD@HOME prototype was considered a key issue to facilitate acceptance of organizational changes. Participation of care professionals not only led to a better understanding of the needs of involved organizations, it also increased end-users’ involvement and commitment, stimulating them to test and improve the prototype until the final version.
 •  
4.
 • Ahlström, Petter, 1970-, et al. (författare)
 • Att mobilisera och vårda samverkan i forskning
 • 2007
 • Ingår i: Högskolor och samhälle i samverkan 2007 HSS07,2007.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kunskapsutveckling är en långsiktig process där kontaktskapande och kontaktvård ofta har stor omfattning jämfört med den konkreta forskningsinsatsen. Utmaningen är att mobilisera och vårda en allians där forskare och praktiker samverkar. Ibland kan även finansiärer ha en aktiv roll. Intresse för forskningsinsatsen är en viktig utgångspunkt för samverkan men inte sällan finns det ytterligare orsaker till att ett samarbete kommer till stånd och består. Teoretisk inspiration för att diskutera detta kan hämtas från studier av s.k. imaginära och virtuella organisationer. I uppsatsen diskuteras detta mot bakgrund av erfarenheter från faktiska forskningsprojekt.     
 •  
5.
 • Ahlström, Petter, 1970-, et al. (författare)
 • Att mobilisera och vårda samverkan i forskning
 • 2008. - 1
 • Ingår i: Gemensamt kunskapande - den interaktiva forskningens praktik. - Växjö : Växjö University Press. - 9789176366219 ; , s. 115-132
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I en tid då universitetens kunskapsmonopol är på väg att brytas får en nära samverkan mellan forskare, finansiär och studieobjekt en allt större betydelse (Nowotny et al., 2002, "Re-thinking Science"). Denna typ av samverkan är en central utgångspunkt i interaktiv forskning där ett vanligt syfte är att bedriva praktiknära studier med stor utomvetenskaplig relevans. I denna uppsats diskuteras hur samverkan mobiliseras och vårdas. Frågor som behandlas är hur forskarnas och praktikernas intressen ska förenas samt vad forskarna kan göra för att skapa rimliga förväntningar hos praktikerna och sprida sina resultat. Diskussionen baseras på egna erfarenheter där ett antal minifall får illustrera vad vi uppfattar vara typiska utmaningar i den här typen av samarbeten.   
 •  
6.
 • Ahlström, Petter, 1970- (författare)
 • Mobilising and nurturing collaboration in research - the value of a focused imagination
 • 2007
 • Ingår i: International Journal of Action Research. - 1861-1303 .- 1861-9916. ; 3:No 3, s. 297-327
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  •    Establishing and nurturing contacts are important and time-consuming elements of interactive research. It is usually the researcher who has to establish and nurture collaboration with practitioners, a task that is not normally part of traditional research. A mutual interest in the subject of the research is a prerequisite for collaboration, but there are quite often other factors that explain why collaboration begins and endures. On the basis of the experience gained in a number of interactive research projects, we address the conditions required for an effective and lasting interplay between collaborating partners. Theoretical inspiration has been provided by studies of so-called imaginary organisations.        
 •  
7.
 • Ahlström, Petter, 1970- (författare)
 • Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Prognosen tyder på att nästan var fjärde svensk år 2025 kommer vara 65 år eller äldre. Många av dessa individer har en aktiv, frisk och relativt lång ålderdom framför sig. Studier har visat att morgondagens seniorer är en relativt välbeställd grupp med höga krav och stora förväntningar på ålderdomen och det framtida boendet. Allt detta innebär en utmaning för samhället där nödvändiga prioriteringar kan leda till att individen måste ta ett större ansvar och eget initiativ för boende och omvårdnadstjänster gentemot tidigare. I avhandlingen (”studien”) har seniorboendekonceptet med integrerade service-, vård- och omsorgstjänster studerats särskilt. Seniorboenden är ett marknadssegment med kraftig tillväxt under 2000-talet. Antalet seniorbostäder i Sverige har ökat från ca 10 000 år 2000 till ca 28 000 år 2007. Det som karaktäriserar konceptet är att boendet och de anslutande tjänsterna har anpassats och särskilt utformats för ett liv i åldrande.Studien rapporteras i form av en monografi bestående av två olika delstudier. Forskningsfrågan som varit vägledande för den första delstudien är ”Vad skapar en stark marknadsposition för en aktör på seniorbostadsmarknaden med integrerad service, vård och omsorg?”. Forskningsfrågan i den andra delstudien är ”Vilka produktionsstrategier och styrsystem går att identifiera hos några av de mest framgångsrika konceptbyggarna?”. Den andra delstudien utgår från den första delstudiens resultat. Forskningen, som har bedrivits som en explorativ fältstudie, har pågått under perioden 2002-2008. Mätinstrumentet har bestått av fasta intervjufrågor med öppna svarsalternativ. De underliggande intervjuerna har tillsammans med sekundärdata presenterats i ett antal fallbeskrivningar. I studien har ett antal framgångsrika, såväl svenska som nordamerikanska, aktörer medverkat. Den första delstudien har analyserats utifrån en föreställningsram som byggts upp kring begreppen omgivning, strategi, resurs, tjänstekoncept och konkurrenskraft. Resultaten har formulerats i ett antal strategiska vägval vilka sammanfattats i begreppen differentiering, fokus, integration, samverkan, kontroll, verksamhetsutveckling, kärnkompetens och resurser. Det har kunnat påvisas att framgångsrika aktörer följer den differentieringsstrategi om Porter (1980) definierat. Vidare har en affärsstrategisk typologi över aktörer på seniorboendemarknaden formulerats. Den första delstudiens slutsatser har formulerats i fyra strategiska idealtyper: förvaltare, konceptbyggare, entreprenörer och idealister.Utgångspunkten i den andra delstudien, som bl.a. hämtats i Nilssons och Rapps (2005) teoretiska ramverk, har varit idealtypen konceptbyggare. Med vissa kompletteringar har detta ramverk nyttjats och utvecklats för att beskriva och analysera orsakssambanden kring strategisk kongruens och integrerad styrning. Kompletteringar och justeringar har skett för att även omfatta strategier och styrsystem för bygg- och tjänsteproduktion. Föreställningsramen har, utifrån den erfarenhet som erhållits vid analysen av insamlad data, justerats. Justeringen har bestått i klassificeringsdimensionerna IT, organisationskultur och värdegrund. I studien, som bl.a. består av fallbeskrivning och analys av konceptbyggare, har framkommit att de konceptbyggare som nått framgång också har lyckats uppnå strategisk kongruens och integrerad styrning. Studien har bl.a. kunnat påvisa vad betydelsen av boendets fysiska planering innebär för möjligheten att bedriva tjänsteproduktion. Studien har bl.a. visat att nordamerikanska konceptbyggare har en hög grad av samstämmighet mellan strategi och styrsystem. Samstämmigheten kan sammanfattas i marknadskännedom, tydlig verksamhetsidé, branscherfarenhet, insikt om skalfördelar via klustring, organisatorisk småskalighet, känsla för värdeskapande, målinriktning, långtgående befogenheter och delegerat ansvar, värdestyrd verksamhet och en väl utvecklad organisationskultur. De nordamerikanska konceptbyggarna har definierat sina verksamheter som hotellverksamhet för seniorer vilket innebär att de boende blivit kunder och de äldre i allmänhet betraktas som en tillgång.
 •  
8.
 • Anjou, Annette, 1975- (författare)
 • Scanias framgång : Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning
 • 2008
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Att förstå orsaken till långsiktiga konkurrensfördelar har länge varit en intressant forskningsansats. Trots att tidigare forskning påvisat att såväl strategisk kongruens som integrerad styrning påverkar företags konkurrenskraft positivt finns det få studier som behandlar båda dessa områden tillsammans. I denna avhandling beskrivs och analyseras strategisk kongruens och integrerad styrning på Scania. Anledningen till att Scania valts som fallföretag är att det är ett framgångsrikt företag med en avancerad tillverkningsprocess. Inom dessa företag är ofta samordningen av verksamheten komplicerad, vilket innebär att högra krav ställs på såväl strategi som styrsystem.Studien har genomförts i form av en longitudinell fallstudie och täcker studieperioden 1992 till 2006. Information har inhämtats genom intervjuer, som har genomförts med ledande befattningshavare på såväl koncernsom funktionsnivå. Vidare har internt och externt material studerats. Den teoretiska ansatsen baseras på den av Nilsson och Rapp (2005) utvecklade tentativa modellen som beskriver hur företag kan skapa strategisk kongruens och integrerad styrning på ett framgångsrikt sätt. Studiens resultat visar att den tentativa modellen var väl lämpad som analysverktyg för att ta reda på huruvida Scania har uppnått strategisk kongruens och integrerad styrning.Scania bedriver en koncernstrategi som fokuserar på företagets kärnverksamhet - tillverkning av tunga lastbilar med hjälp av företagets modulsystem. Utifrån den väl utvecklade koncernstrategin har företaget lyckats skapa såväl en affärs- som produktionsstrategi som är anpassade till varandra samt till den omgivning som företaget är verksamt inom. Scania har dessutom genom en stark företagskultur, som karaktäriseras av att en stor del av planeringen och uppföljningen sker vid tvärfunktionella möten, lyckats skapa en integrerad styrning. Företags styrsystem hänger dessutom ihop mellan de olika organisatoriska nivåerna vilket stöder implementeringen av Scanias strategier. Företagets strategier och styrsystem har förändrats under studieperioden och anpassats till förändrade förutsättningar i omgivningen. Scania har lyckats genomföra dessa förändringar på ett sådant sätt att varken den strategiska kongruensen eller den integrerade styrningen äventyrats.
 •  
9.
 • Arwinge, Olof, 1971-, et al. (författare)
 • Intern styrning och kontroll med särskilt fokus på försäkringssektorn
 • 2015. - 1
 • Ingår i: Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. - Lund : Studentlitteratur AB. - 9789144106144 ; , s. 95-124
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • De fem servicebranscherna bank, försäkring, pension, fastighet och revision har viktiga samhällsfunktioner och därmed behov av att skapa trovärdiga och förtroendefulla ekonomiska relationer. Detta förutsätter informationsutbyte, styrning, kontroll och samverkan. Formerna för detta, liksom för arbetssätt och beslutsfattande, har förändrats, och i Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer visas hur detta har skapat både problem och möjligheter.I boken diskuteras de fem servicebranschernas verksamhet såväl teoretiskt som praktiskt. Vi får ta del av både den historiska framväxten och de utmaningar branscherna står inför idag. Det ges också exempel på hur ökad reglering, teknikutveckling och globalisering kommit att påverka utvecklingen, på gott och ont. I ett summerande kapitel diskuterar representanter från branscherna de resultat som presenterats i bokens övriga delar.Boken vänder sig i första hand till universitets- och högskole­studenter i företagsekonomi och service management, men även till forskare samt yrkesverksamma inom de fem branscherna.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
bokkapitel (37)
bok (20)
tidskriftsartikel (18)
konferensbidrag (17)
doktorsavhandling (12)
rapport (10)
visa fler...
licentiatavhandling (10)
samlingsverk (redaktörskap) (4)
forskningsöversikt (1)
recension (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (85)
populärvet., debatt m.m. (27)
refereegranskat (18)
Författare/redaktör
Olve, Nils-Göran, 19 ... (74)
Olve, Nils-Göran (42)
Nilsson, Fredrik (16)
Nilsson, Fredrik, 19 ... (15)
Westelius, Alf (14)
Cöster, Mathias (13)
visa fler...
Walldius, Åke (10)
Nilsson, Fredrik, Pr ... (8)
Olve, Nils-Göran, Pr ... (8)
Lind, Torbjörn (8)
Arwinge, Olof (7)
Iveroth, Einar (6)
Sandblad, Bengt (5)
Arwinge, Olof, 1971- (5)
Sundblad, Yngve (5)
Vimarlund, Vivian, 1 ... (4)
Ahlström, Petter, 19 ... (4)
Ivarsen, Ove (4)
Lindvall, Jan (4)
Parment, Anders (3)
Westelius, Alf, 1959 ... (3)
Vimarlund, Vivian (2)
Gerdin, Jonas, Profe ... (2)
Koch, Sabine (2)
Cäker, Mikael (2)
Rapp, Birger (2)
Turley, Stuart, Prof ... (2)
Bengtsson, Lars (1)
Wangler, Benkt, Prof ... (1)
Psilander, Kurt, Doc ... (1)
Nilsson, F (1)
Catasús, Bino (1)
Aminoff, Hedvig (1)
Vimarlund, V (1)
Koch, S (1)
Åhlfeldt, Rose-Mhari ... (1)
Wangler, Benkt (1)
Wangler, B. (1)
Ohlsson, Johan (1)
Anjou, Annette, 1975 ... (1)
Nilsson Jannesson, E ... (1)
Olve, Nils-Göran, Do ... (1)
Bredmar, Krister, 19 ... (1)
Granath, Malin, 1974 ... (1)
Scandurra, Isabella, ... (1)
Nelzen, O (1)
Åhlfeldt, R.-M. (1)
Olson, Olov, Profess ... (1)
Öhrwall Rönnbäck, An ... (1)
Polesie, Thomas, Pro ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (85)
Uppsala universitet (47)
Kungliga Tekniska Högskolan (7)
Stockholms universitet (2)
Göteborgs universitet (1)
Örebro universitet (1)
visa fler...
Jönköping University (1)
Högskolan i Skövde (1)
Linnéuniversitetet (1)
Karolinska Institutet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (70)
Engelska (58)
Spanska (1)
Portugisiska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (65)
Naturvetenskap (26)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy