SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Simonsson Louise 1972 ) "

Sökning: WFRF:(Simonsson Louise 1972 )

 • Resultat 1-10 av 18
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • André, Karin, 1982-, et al. (författare)
 • Stockholmsregionens anpassning till ett förändrat klimat : Sammanställning av delresultat från studier inom forskningsprogrammet Mistra-Swecia
 • 2009
 • Ingår i: Mistra-Swecia. - Linköping : Linköping University Electronic Press.
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna   rapport   redovisar   delar   av   resultat   och   analyser   från   Mistra-SWECIAs   arbete   i Stockholmsområdet.   Vår   förhoppning   är   att   den   är   av   intresse   för   de   som   arbetar   med anpassningsfrågor inför klimatförändringar på olika sätt i regionen och i andra delar av Sverige.SWECIA står för Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation och finansieras av Stiftelsen  för  miljöstrategisk  forskning,  Mistra.  Forskningsprogrammet  studerar  klimat,  ekonomi, effekter och anpassning med gemensamma socio-ekonomiska förutsättningar, och med hänsyn till kopplingarna   som   finns   mellan   dessa   forskningsområden.   Forskarna   arbetar   vid   Stockholm Environment Institute  (SEI),  Linköpings  universitet, Lunds  universitet,  Stockholms  universitet  och SMHI.  I  Mistra-SWECIA  är  kommunikationen  mellan  forskare  och  avnämare  central  då  dialogen hjälper till att planera forskningen och bidrar dessutom till effektiv omsättning av resultaten. Första programfasen är fyra år (2008–2011). Denna rapport är en första sammanställning av delresultat från den fallstudie som påbörjades i Stockholms län 2008.Inledningsvis   diskuteras   delar   av   den   deltagandestudie   som   genomfördes   med   aktörer   i Stockholmsregionen under hösten 2008. Vi redogör översiktligt för hur deltagandeforskningen har genomförts och varför vi valt detta sätt att bedriva forskning; på vilket sätt socialt lärande bidrar till anpassningsarbetet;     vilka     intressenter     som     är     engagerade     direkt     eller     indirekt     i klimatanpassningsarbetet, och vilka faktorer vi har uppfattat som kritiska och viktiga för anpassning,. Rapporten  avslutas  med  att  presentera  resultat  från  Mistra-SWECIAs  forskning  inom  Lunds universitet  och  SMHI  angående  framtida  flöden  och  vattennivåer  i  Mälaren,  samt  beräknade klimatscenarier för Stockholmsregionen. Dessa har ockå använts som underlag för studien.Författarna är mycket tacksamma för deltagarnas kommentarer och engagemang i studien men eventuella felaktigheter eller missuppfattningar är helt och hållet författarnas egna. Delar av resultat som presenteras i denna rapport återfinns även i andra kommande publikationer som t ex Simonsson m fl. (kommande); André & Simonsson (2009); Simonsson & André (2009), och Nilsson & Gerger Swartling (2009).Information   om   resultat   och   aktiviteter   inom   Mistra-SWECIA   presenteras   fortlöpande   på www.mistra–swecia.se.
 •  
2.
 •  
3.
 • Hjerpe, Mattias, et al. (författare)
 • The function of side events at the Conference of the Parties to The United Nations Framework Convention on Climate Change
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Civil society involvement has grown to become an integral part of the UN negotiatingprocess. The side events at the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) are today the most visible componentof and the only formal avenue of civil society involvement in international climate negotiations. This study assesses the extent to which side events effectively: a) provide input to the negotiations and b) contribute to the construction of the climate regime. Through surveying organisers of and participants in side events as well as COP delegates, we have analysed i) who attends side events, ii) why they attend them, iii) why organisations arrange side events, and iv) the outcome of side events.We distributed a questionnaire to all organisers of side events at COP 13 and the participants in twenty of the 200 side events held in Bali in November 2007. In addition, we also surveyed a strategic sample of the 10,800 participants at COP 13, receiving a total of nearly 1,100 responses.This report concludes that the side events fulfil the broader official objective of benefitingCOP participants, as these events are rated of high value across all participant groups and geographical categories. Negotiators were by far the most important target audience of all categories of side events, followed by representatives of UN organisations and researchers. Organisers considered the G77 plus China to be the most important Party groupings to reachin all categories of side events.The average number of side event participants was 82. The attendance at mitigation side events was 42% higher than at adaptation events. However, more negotiators and governmentrepresentatives attended adaptation side events, whereas there was very little media andbusiness and even less NGO and researcher presence at adaptation compared with mitigationevents. If we up-scale the results of this survey, approximately 1,400 of the 3,500 Party participants attended side events.The study indicates high side event participation from countries with large economies,countries near the COP venue, and the host country. Three of eight side event participants were NGO representatives. About one quarter of the participantsconsisted of negotiators or government representatives. Each side event was attended by anaverage of seven negotiators, 14 government representatives, eight business representatives, seven UN/IGO representatives, and three media representatives. Business representatives.
 •  
4.
 • Johansson, Madelaine, et al. (författare)
 • Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan? : En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar
 • 2009
 • Ingår i: Kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatförändringar i Östergötland. - Linköping : LiU Tryck.
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det är inom lokalsamhället som klimatförändringarnas konsekvenser först kommer att göra sig gällande. Regionala klimatscenarier visar att dessa konsekvenser kommer att variera rumsligt, vilket skapar skilda utgångslägen i landets kommuner. Några av konsekvenserna kommer inte att bli synliga förrän pålång sikt och flera klimatparametrar behäftas fortfarande med så pass stor osäkerhet att det är svårt att bedöma hur de kommer att förändras i vårt land. Extrema väderhändelser får stor uppmärksamhet i media och skapar ett tryck på den kommunala förvaltningen, som ofta står där med frågan: Vad gör ni åt detta? De svenska kommunerna har genom sitt planmonopol och utpekade ansvar för riskhantering en viktig roll att spela inom klimatanpassningen. I aggregerade jämförelser som görs mellan länders anpassningsförmåga – hur väl rustade de är för att svara på klimatförändringarna och initiera åtgärder – så antas Sverige och övriga nordiska länder ha en relativt hög förmåga till anpassning. Å andra sidan visar erfarenheterna av de senaste årens extrema väderhändelser såsom översvämningar och stormar att det finns klara begränsningar i beredskap och robusthet ur ett klimatperspektiv. Vår utgångspunkt är att det behövs en djupare kunskap om de svenska kommunernas sårbarhet i bred mening, samt om de drivkrafter och utmaningar som påverkar kommunernas förmåga att hantera ett förändrat klimat genom att minska sin sårbarhet och öka sin robusthet. Kort uttryckt gäller det att skapa förutsättningar för att ”tänka efter före” eftersom ett proaktivt handlande ger såväl större frihetsgrader som ökad kostnadseffektivitet än ett mer avvaktande och reaktivt angreppssätt. I rapporten redovisas huvudsakligen resultatet av en kartläggning av hur samtliga 13 östgötakommuner ser på risker och sårbarhet inför samtida klimatvariationer, extrema väderhändelser och framtida klimatförändringar, pågående arbete (i form av kartläggningar, policy, strategier, åtgärder etc.), ansvars- och rollfördelning, organisation och samverkan samt reflektioner 0m drivkrafter och barriärer för sårbarhets- och anpassningsarbetet. Rapporten pekar också ut vägar framåt i form av tre förslag till fördjupade studier av risker, sårbarhet och anpassning i Östergötland: (i) klimatanpassningen och den lokala politiken, (ii) det goda samhället och klimatsårbarheten och (iii) att mäta/bedöma känslighet inför klimatförändringar. Rapporten innehåller även ett antal kapitel som syftar till att ge en fördjupad förståelse av centrala begrepp, bedömningstekniker och liknande, aktuellt kunskapsläge gällande sårbarhet och anpassning och – förhoppningsvis – en viss portion inspiration i det kommande arbetet med risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar. Bland annat diskuteras olika sätt att närma sig frågan om sårbarhet inför klimatförändringar med ett särskilt fokus på begreppen exponering, känslighet och anpassningsförmåga. Vi beskriver därefter kort risker och sårbarhet inför de framtida klimatförändringar som Sverige står inför, utifrån klimat- och sårbarhetsutredningen. Vidare belyser vi hur klimatanpassning har vuxit fram på den politiska och administrativa agendan i Sverige samt ger exempel på hur några av landets kommuner idag arbetar med anpassningsfrågor samt – utifrån parallellt pågående fallstudier – erfarenheter av kritiska faktorer för förändring. Därefter presenteras klimatanpassningsportalens ”tio steg mot en anpassningsplan” följt av en redovisning av skillnader och likheter mellan fyra vanliga typer av bedömningar av klimatsårbarhet och klimatanpassning.
 •  
5.
 • Jonsson, Anna, et al. (författare)
 • Cities’ capacity to manage climate vulnerability : experiences from participatory vulnerability assessments in the lower Göta Älv Catchment, Sweden
 • 2012
 • Ingår i: ; 17:6-7, s. 735-750
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Within the scope of this project, tools for conducting systematic and integrated climate vulnerability and sustainability assessments have been developed. Two municipalities in the lower Göta Älv catchment were selected as study cases. Together with representatives from key municipal departments and national government agencies, the interdisciplinary research team designed and conducted a co-production process. Results obtained using the developed tools demonstrate that conducting such a systematic assessment of the current situation and potential impacts of climate change adaptation measures would contribute to synergies between adaptation strategies and other policy arenas. Our recommendation for enhancing the capacity of local vulnerability management in Sweden is to shift foci in four fields: from static analysis of climate vulnerability to a dynamic approach to social vulnerability, from a sectorwise fragmented approach to integrated management, from a focus on technical fixes and physical measures to institutional adaptation measures, and, finally, from sustainability-blind adaptation investments to long-term sustainable climate adaptation measures. The processes and mechanisms for succeeding in this requires that knowledge be produced, shared, and managed in partly new ways, allowing stakeholders both inside and outside local government administration to voice and synergise their concerns and solutions.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 • Simonsson, Louise, 1972- (författare)
 • Environmental Assessments of Landscape Changes : Interdisciplinary studies in rural Tanzania
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis aims to show how biogeophysical and social processes are interlinked in landscape change, and to propose approaches for interdisciplinary environmental assessments (such as EIAs), concentrating on developing countries’ situations, and representation of findings from such studies. Landscape in its holistic sense is a very good concept and basis for intellectual and practical use in environmental dialogues. However, landscapes are valued and assessed differently, depending on cultural background along with individual characteristics. Methods of conducting interdisciplinary environmental assessments need to vary, but it is important to follow a structure to avoid too broad and general studies that only assemble a few factors and present them without an integrated synthesis. This thesis has suggested one research sequence and structure that has proven to be practical and possible to execute in areas where data is scarce and where local involvement is a major component. It extends the observation period in time and space where remote sensing analyses are integrated with interviews, archive material, land-cover assessments and soil analyses.Case studies from Tanzania have been used to investigate how perceptions of land and resources manifest themselves at local scales and how this information can contribute to sustainable environmental planning. Preferences and perceptions of land as being ‘important’ and ‘good’ do not always correlate with favourable biogeophysical conditions, indicating that both social services, such as health care, access to markets, education and employment, as well as “non-rational” factors are essential to consider in environmental planning and management.This study has partly been part of a larger research project investigating the links between human livelihood and biodiversity in miombo woodlands. It has been shown how miombo woodland is important to local populations as it provides material goods as well as many intangible services. However, it is also associated with problems and dangers, which are important to consider and understand in planning for the environment and sustainable development.
 •  
9.
 • Simonsson, Louise, 1972- (författare)
 • Is adaptation to climate change reducing vulnerability for the poorest? : The NAPAs, adaptive capacity and capability in Cambodia
 • 2009
 • Ingår i: Climate Change, Power and Poverty Conference, Uppsala, October 14th, 2009.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • “National adaptation programmes of action (NAPAs) provide a process for Least Developed Countries (LDCs) to identify priority activities that respond to their urgent and immediate needs to adapt to climate change - those for which further delay would increase vulnerability and/or costs at a later stage. “ This is the reasoning behind UNFCCC’s development of the NAPAs as one means of responding to climate changes in the LDCs. However how will this work in practice? The goals and objectives of the NAPAs are:                   to lay out a plan of action about how to build capacity to adapt to climate change and how to enhance coping strategies to adverse impacts of climate and climate change it is not an obligation –it is an opportunity for those that have urgent needs to including major stakeholder groups, and to be coupled to national development plans and activities NAPA is a bottoms-up approach, designed to build enable communities of stakeholders in countries to have an active role in enhancing their adaptive capacity An important characteristic of NAPAs is the emphasis on rural communities, and the use of traditional knowledge about coping strategies, and the need for the process to be bottoms-up so it can capture most important vulnerabilities of stakeholders The NAPA would thus be a concise document that would communicate those urgent needs that a country may have, and a ranked list of actions to address these needs, including project briefs. While the process will be comprehensive to arrive at the NAPA, the final product should be a concise and well justified list of actions and projects to address priority vulnerabilities for the country, or at least to build the capacity to address those vulnerabilities This study examines how NAPAs are implemented in LDCs and whose vulnerability they aim at reducing. In short – Does NAPAs reduce vulnerability and for whom? In the discussion of adaptation Eriksen and O’Brien (2007)[1] argue that in order to reduce vulnerability to climate changes through poverty reduction measures and adaptation polices they should: (i) reduce risks (also the biogeophysical) that are linked to climate changes so that people can secure their livelihoods and well-being; (ii) increase the adaptive capacity among the poor;, and (iii) limit the processes that drives and creates vulnerability and that also complicates and hinder sustainable development. Policies and adaptation measures should thus focus on the areas where poverty and vulnerability to climate change overlaps to create ‘Sustainable adaptation’. Cambodia has come quite far in their NAPA process, it is a country that still is recovering from genocide, war and violent conflicts, natural hazards has turned into disasters, a great share of the population suffers from poverty and corruption is a major obstacle to many development goals. The study build on analysis of official documents and interviews with those who are responsible and involved in the NAPA process, ranging from the Ministries, donors and UN organizations, as well as with those who are to implement the projects, mainly NGOs, once approved. The objective of this study is to further understand who will benefit from adaptation projects and how ‘sustainable’ is it? Do adaptation projects strengthen existing coping and adaptation strategies? Is there capacity and capability to implement NAPA projects in LDCs? One of the preliminary conclusion is that NAPAs might delay some urgent actions and several of the obstacles to adaptation present in developing countries might be barriers in LDC, in particular today’s capacity and capability to meet knowledge requirements and cross-sectoral issues. Also, in poor regions where food security and energy demands and vulnerabilities are critical a regional approach could be a more effective and sustainable way forward, rather than a national. [1] Eriksen, SH. and O’Brien, K. 2007. Vulnerability, poverty and the need for sustainable adaptation measures. Climate Policy 7(4): 37-352.  
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 18
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy