SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Sirkka Marianne) "

Sökning: WFRF:(Sirkka Marianne)

 • Resultat 1-7 av 7
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Sirkka, Marianne, et al. (författare)
 • A process for developing sustainable evidence-based occupational therapy practice
 • 2014
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy. - 1103-8128 .- 1651-2014. ; 21:6, s. 429-437
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective: The purpose of this qualitative descriptive study was to describe how long-term improvement work based on the Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) evolved in an occupational therapy unit. Method: Data included written documents related to the improvement work (435 pages in total) from 2001 to 2013 that were analysed using pattern matching. Results: The findings from the analysis of the documents formed three main patterns describing reorientation towards the OTIPM, establishment of the implementation of the OTIPM, and ensuring the sustainability of the implementation. Each pattern contained a number of phases of the improvement work emanating from different reasons and resulting in different long-term achievements. The transformation between the phases was smooth, and several of the phases became starting points for improvement work that continued throughout the years. Conclusion: The findings showed how an occupational therapy model of practice, such as the OTIPM, can guide an improvement process and keep it going over a long period of time, thereby supporting sustainable improvements in practice.
 •  
3.
 • Sirkka, Marianne, et al. (författare)
 • Arbetsterapeuters erfarenheter av förbättringsarbete : en resa mot hållbar evidensbaserad praktik
 • 2017
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Bakgrund: Arbetsterapeuter har skyldighet att bedriva en evidensbaserad verksamhet baserad på bästa tillgängligavetenskapliga kunskap, professionens expertkunnande, patienternas erfarenheter och tillgängliga resurser. Forskningvisar dock att implementering av evidensbaserade åtgärder kan vara besvärliga att omsätta i praktiken och påbörjadeförbättringsarbeten kan vara svåra att få hållbara över tid. Det har även visat sig att praxismodeller där de används gerförutsättningar för ett evidensbaserat arbetssätt men användandet har studerats i begränsad omfattning.Syfte: var att utforska arbetsterapeuters erfarenheter av att delta i ett långsiktigt förbättringsarbete baserad påOccupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM).Metod: Data utgjordes av semistrukturerade intervjuer med 19 arbetsterapeuter i tre fokusgrupper år 2006 ochuppföljande tre fokusgruppsintervjuer år 2011. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.Resultat/preliminärt resultat: Det långsiktiga förbättringsarbetet beskrevs som en resa mot en hållbar ochevidensbaserad praktik. Resultatet visar på en förändringsresa med tre sammanflätade perspektiv; 1) omvandla tankaroch handlingar genom återkommande kollegial reflektion, 2) hantera den upplevda dubbelheten av förändring, 3)utveckla en ömsesidigt professionell kultur.Slutsats: Studien visar hur ett reflekterande kollegialt förhållningssätt och användning av en arbetsterapeutisk praxismodell kan leda till implementering av evidensbaserad kunskap som stödjer kontinuerliga hållbara förbättringar ipraktiken.
 •  
4.
 • Sirkka, Marianne, et al. (författare)
 • En process för utveckling av hållbar evidensbaserad arbetsterapi
 • 2017
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Bakgrund: För att uppnå hög kvalitet inom arbetsterapi måste ny kunskap hela tiden övervägas, reflekteras ochintegreras i det dagliga arbetet. Implementering av ny kunskap kräver ett långsiktigt förbättringsarbete med struktur, stödoch tid för att lyckas. Professionsanpassade modeller och ramverk avser att stödja arbetsterapeutisk intervention ochutveckla professionell kompetens. När modellerna används ger det förutsättningar för hållbart förbättringsarbete ochevidensbaserat arbetssätt men har i mycket begränsad utsträckning studerats ur detta perspektiv.Syfte: att utforska och beskriva hur ett långsiktigt förbättringsarbete vid en arbetsterapienhet baserat på OccupationalTherapy Intervention Process Model (OTIPM) utvecklades.Metod: Studien var en kvalitativ beskrivande studie av skriftliga dokument från långsiktigt förbättringsarbete. Dokumentenbestod av a) enhetsplaner, b) dokumentering från förbättringsarbetet, c) resultat av genomförda patientenkäter, d)resultat av genomförda journalgranskningar, e) ett generellt arbetsterapiprogram och sju specifika arbetsterapiprogram(både aktuella och reviderade versioner), f) aktuell journalföringsmanual, g) 20 patientinformationer, h) 90 rutindokument.Data analyserdes med mönsterjämförelser (pattern matching).Resultat/preliminärt resultat: Analysen av dokumenten bildade tre huvudmönster: a) omorientering mot OTIPM, b)implementeringen av OTIPM, c) säkerställande av hållbarheten av implementeringen. Varje mönster innehöll ett antalfaser som beskrev skälen till varför varje fas påbörjades, vad som påbörjades i varje fas och vad förbättringsarbetetresulterade i, flera av faserna blev startpunkter för nya förbättringar som fortsatte kontinuerligt genom åren.Slutsats: Resultatet visar hur en arbetsterapeutisk praxismodell som till exempel OTIPM, kan vägleda enförbättringsprocess och hålla den pågående under en länge tid och därigenom stödja hållbara kontinuerliga förbättringar ien arbetsterapi verksamhet
 •  
5.
 • Sirkka, Marianne (författare)
 • Hållbart förbättringsarbete med fokus på arbetsterapi och team : Möjligheter och utmaningar
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Hälso-och sjukvården (HoS) har skyldighet att bedriva en evidensbaserad verksamhet baserad på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, professionens expertkunnande, patienternas erfarenheter och tillgängliga resurser. Förbättringsarbeten pågår för att uppnå bästa möjliga HoS men kunskapen om hur hållbara förbättringar uppnås är fortfarande begränsad. Det övergripande syftet med denna avhandling var att bidra till ökad kunskap om möjligheter och utmaningar vid långsiktigt förbättringsarbete med fokus på arbetsterapi och team. Avhandlingens fyra delarbeten baseras på studier av långsiktiga förbättringsarbeten vid två olika enheter. Studie I syftade till att beskriva utvecklingen av ett långsiktigt förbättringsarbete som baserades på en arbetsterapeutisk praxis modell, Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM). Data utgjordes av olika typer av dokument (435sidor) från 2001-2013 som var relaterade till förbättringsarbetet och analyserades med mönsterjämförelser (pattern matching). I Studie II var syftet attutforska arbetsterapeuters erfarenheter av ett långsiktigt förbättringsarbete. Data utgjordes av semistrukturerade intervjuer med 19 arbetsterapeuter i tre fokusgrupper år 2006 och uppföljande fokusgruppsintervjuer år 2011. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Studie III syftade till att identifiera stödjande och hindrande element vid långsiktigt förbättringsarbete med stöd av det implementeringsteoretiska ramverket, Promotion Action on Research Implementation in Health Services (PARiSH). Data från fokusgruppintervjuer analyserades först med manifest innehållsanalys med ramverket som raster och vidare med en latent innehållsanalys. Studie IV syftade till att utforska ett tvärprofessionellt teams erfarenheter av att implementera en teamorienterad och evidensbaserad behandlingsmodell Mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Data utgjordes av återkommande fokusgruppsintervjuer som analyserades med en metod för jämförelseav kvalitativ data, inspirerad av Grounded Theory. Resultatet av studie I visar på sju olika faser i det långsiktiga förbättringsarbetet. Faserna representerar tre huvudmönster i processen och beskriver olika tillvägagångssätt för omorientering, etablering och långsiktig hållbarhet. I studie II beskrivs det långsiktiga förbättringsarbetet som en resa mot en hållbar ochevidensbaserad praktik. Resultatet visar på en förändringsresa med tre sammanflätade perspektiv; 1) omvandla tankar och handlingar genom återkommande kollegial reflektion, 2) hantera den upplevda dubbelheten av förändring, 3) utveckla en ömsesidigt professionell kultur. I studie III framkommer att samtliga element i ramverket PARiSH (evidens, kontext och facilitering) hade övervägande höga värden vilket indikerar en lyckad implementering. Vidare framkommer att den nya professionsinriktade kunskapen ansågs ha hög evidens. Den starka kollegiala kulturenvärderades högt och underlättade fortsatt förbättringsarbete trots olika utmaningar och stressmoment över tid. Resultatet av Studie IV beskriver implementeringen av den evidensbaserade och teamorienterade modellen, MBT som en interdisciplinär process med teoretiska, praktiska, emotionella och reflekterande komponenter. Det interprofessionella teamarbetet identifierades som en drivkraft för hållbar implementering och den reflekterande komponenten framstod som avgörande för utvecklingen av det interdisciplinära teamarbetet. Avhandlingen som helhet visar att hållbart förbättringsarbete inom arbetsterapi och team förutsätter a) ett reflekterande kollegialt förhållningssätt som ökar förmågan att hantera utmaningar i förbättringsarbetet, b) en i vardagsarbetet integrerad struktur förlångsiktigt förbättringsarbete med regelbunden avsatt tid och allokeradfaciliteringsfunktion, c) rutiner för att kontinuerligt hantera professionell kunskap från vetenskap och beprövad erfarenhet, d) ett strategiskt ledarskap och en gemensam kultur som håller drivkraften att förbättra levande över tid.Nyckelord: arbetsterapi, evidensbaserad praktik, hållbart förbättringsarbete,implementeringsteorier, MBT, OTIPM, PARiSH. hållbart förbättringsarbete, implementeringsteorier, MBT, OTIPM, PARiSH.
 •  
6.
 • Sirkka, Marianne, et al. (författare)
 • Occupational therapists' experiences of improvement work : a journey towards sustainable evidence-based practice
 • 2014
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy. - 1103-8128 .- 1651-2014. ; 21:2, s. 90-97
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective: The aim of this qualitative descriptive study was to describe occupational therapists' experiences of participating in long-term improvement work based on the Occupational Therapy Intervention Process Model. Method. Data were collected by focus groups interviewed on two occasions (2006 and 2011). Nineteen occupational therapists participated on each occasion. The data obtained were analysed using a qualitative content analysis. Findings. The long-term improvement work was experienced as a journey towards sustainable and evidence-based occupational therapy practice. The journey, guided by the Occupational Therapy Intervention Process Model, led to increased client-centred and occupation-focused practice. The long journey of change involved three intertwined themes. The first theme describes how the occupational therapists transformed their thoughts and actions on an individual and group level. The second theme describes how they dealt with conflicting feelings and faced the duality of change. The third theme describes a shared professional culture, including confidence, clarity, and inter-professional community. Conclusion: The study shows how the collective use of an occupational therapy model of practice can lead to an integration of evidence-based knowledge that has long-lasting achievements in practice.
 •  
7.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-7 av 7
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy